Haku

FINE-038065

Tulosta

Asianumero: FINE-038065 (2021)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 25.08.2021

Palvelukanavien rajoittaminen. Tiedottaminen. Brexit. Korvausvaatimus. Onko palveluntarjoajan tiedottaminen ja muu menettely ollut riittävää ja asianmukaista?

Tapahtumatiedot

Asiakas asuu Isossa-Britanniassa. Palveluntarjoaja ilmoitti Brexitin vaikutuksista pankkitoimintoihin 1.2.2021 alkaen kirjeitse 20.10.2020, minkä lisäksi se tiedotti tilanteesta sijoituspalveluiden osalta tarkemmin nettipalvelussaan 22.12.2020. Brexitin vuoksi palveluntarjoaja poisti asiakkaan mahdollisuuden tehdä toimeksiantoja verkkopankkitunnusten avulla, minkä jälkeen ainoastaan asiakkaan omat ja hänen edunvalvojana Suomessa asuvan äitinsä puolesta haluamat toimeksiannot ovat mahdollisia vain puhelimitse.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan palveluntarjoaja toimi tilanteessa vastoin henkilökohtaisesti lähetettyä ilmoitusta, mistä on seurannut hänelle itselleen ja äidilleen - jonka edunvalvoja hän on – tappioita ja vaikeuksia sijoitustoimintaan liittyen, jotka olisi voitu välttää, mikäli tiedottaminen sijoituspalvelun osalta olisi tapahtunut ajoissa ja ollut asianmukaista. Asiakas toteaa, että pankin hänelle toimittamassa kirjeessä todetaan nimenomaisesti, että ” verkko- ja mobiilipankit sekä muut mobiilipalvelut ovat edelleen voimassa ja käytettävissäsi normaalin tapaan.” Mahdollisista muista yleisistä tiedotteista hän ei ole tietoinen ja joka tapauksessa sekin on annettu vain muutamia pankkipäiviä ennen muutosten voimaantuloa, minkä vuoksi vaihtoehtoisiin järjestelyihin ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta.  Asiakkaan näkemyksen mukaan korvattava summa olisi yhteensä noin 3.000 euroa, minkä hän esittää jaettavaksi puoliksi itselleen ja äidilleen.    

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoaja toteaa, että Brexitin voimaanastumisen myötä he ovat lainsäädännöllisistä syistä joutuneet rajoittamaan online-kanavissa tapahtuvaa pörssikaupankäyntiä Iso-Britanniassa asuvien asiakkaiden kohdalla. Kyseiset asiakkaat voivat kuitenkin edelleen tehdä pörssitoimeksiantoja puhelimitse asiakaspalvelun kautta, koska silloin on mahdollista varmistaa, ettei palveluntarjoaja ole itse vastapuolena kaupoissa ja ettei kauppoja tehdä Britanniassa olevissa kauppapaikoissa.

Palveluntarjoaja korostaa, että asiakkaille 20.10.2020 lähetetyssä kirjeessä tuodaan esiin, että Brexit tulee vaikuttamaan merkittävästi heidän pankkipalveluihinsa ja että palveluntarjoaja seuraa tilannetta ennakoidakseen mahdolliset vaikutukset pankkipalveluiden tarjoamiseen. Kirjeessä mainitaan erityisesti luottokorttien irtisanominen, mutta ei suljeta pois vaikutuksia muihin pankkipalveluihin. Osakekaupankäynnin muutoksista on lähetetty verkkopankkiin sekä kaupankäyntiin nimenomaisesti liittyvään palveluun erillinen tiedote 22.12.2020.

Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan kirjeen perusteella asiakas on voinut olettaa, että Brexit vaikuttaa merkittävästi pankkipalveluihin tai niiden jatkumiseen. Lisäksi palveluntarjoaja tuo esiin, että asiaan liittyen on ollut 11 kuukauden siirtymäaika. Kun kyse ei myöskään ole niin sanotusta peruspankkipalvelusta, voi palveluntarjoaja määritellä itse toimintaperiaatteet sekä palveluehdot ja mikäli ne eivät vastaa asiakkaan tarpeita, tulee tämän hakeutua sellaisen palveluntarjoajan asiakkaaksi, jonka palvelut soveltuvat asiakkaalle.

Koska kaupankäynnin muutokset johtuvat palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä ja koska he ovat viestineet Brexitin vaikutuksesta etukäteen ja tarjoavat edelleen väylän tehdä toimeksiantoja asiakaspalvelun kautta, palveluntarjoaja katsoo, ettei se ei ole velvollinen kompensoimaan asiakkaan vaatimia kustannuksia.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- palveluntarjoajan asiakaskirje 20.10.2020
- kuvakaappaus palveluntarjoajan verkkosivuilta 22.12.2020
- kuvakaappaus asiakkaan verkkopankista 22.12.2020
- osapuolten välistä reklamaatiokirjeenvaihtoa
- asiakkaan äidin edunvalvontavaltakirja 2014 sekä siihen liittyvä vahvistuspäätös 2017
- palveluntarjoaja on viitannut lisäksi sen nettisivuilta löytyviin Sijoituspalvelusopimuksen ja arvo-osuustilin sekä arvopaperisäilytyksen yleisiin ehtoihin

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden lautakunnan on arvioitava, onko palveluntarjoaja toiminut tilanteessa vastoin omia sopimusvelvoitteitaan tai onko sen menettely muutoin ollut sellaista, että sen tulisi maksaa tapahtuneesta asiakkaan vaatima hyvitys.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Asiassa on kyse sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:n 1 ja 2 kohtien mukaisesta toiminnasta, mihin soveltuvat normaalit lain 10 luvun mukaiset palveluntarjoajan yleiset velvoitteet, joiden mukaan palveluista on lähtökohtaisesti tehtävä asiakkaan kanssa kirjallinen sopimus, josta ilmenevät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä muut sopimuksen ehdot. Sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa.

Osapuolten välisen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen mukaan pankilla on oikeus muuttaa ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti, pankin verkkopankissa tai muulla pysyvällä välineellä. Muutokset tulevat voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa 30 kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tai siitä, kun muutokset on julkaistu pankin verkkopankissa tai muutoin pysyvällä välineellä. Ehdoissa on myös määritelty, että mikäli asiakas asuu vakituisesti ulkomailla, katsotaan ilmoituksen tulleen asiakkaan tietoon neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Ehdoissa todetaan myös, että mikäli asiakas asuu Yhdysvalloissa tai muissa rajoituksenalaisissa maissa, Pankilla on oikeus rajoittaa tämän sopimuksen mukaan tarjottavaa palvelua ilman eri ilmoitusta.

Palveluntarjoajan pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisten ehtojen mukaan pankilla on niin ikään oikeus muuttaa ehtoja, mistä sen tulee ilmoittaa verkkopankkipalvelussa tai kirjallisesti. Muutos tulee voimaan pankin ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen ja sopimus jatkuu muutetuin ehdoin, jollei kuluttaja-asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti tai verkkopankkipalvelun asiakaspostin kautta vastustavansa muutosta. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa tämä sopimus päättymään heti tai ennen ilmoitettua muutoksen voimaantulopäivää.

Osapuolten välisen arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiantoja koskevan sopimuksen yleisten ehtojen mukaan asiakas voi antaa toimeksiannon suullisesti, kirjallisesti sähköisesti tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa asiasta saadun selvityksen perusteella olevan riidatonta palveluntarjoajan ensimmäisen kerran tiedottaneen asiakasta mahdollista brexitin vaikutuksista kirjeellään 20.10.2020 ja tarkentaneen sen vaikutuksia osakekaupankäyntiin tiedotteellaan 22.12.2020.

Brexitin mahdolliseen toteutumiseen liittyi poikkeuksellisen suurta epäselvyyttä ja epävarmuutta aina sen toteutumiseen asti. Epävarmuus liittyi ylipäänsä eron toteutumiseen ja myös sen mahdolliseen muotoon sekä siitä seuraaviin käytännön vaikutuksiin. Tapauksessa osapuolet eivät ole edes väittäneet, että tilanteessa olisi varsinaisesti muutettu osapuolten välistä perussopimusta käydä osakekauppaa, vaan ainoastaan rajattu siihen käytettävissä olevia palvelukanavia, jotka on sopimuksessa alun perin lueteltu ja siinä yhteydessä määritelty vaihtoehtoisina tapoina. Vaikka palveluntarjoajan ilmoitus muuttaakin osapuolten välille syntynyttä käytäntöä toimeksiantojen tekemisen suhteen, asiakkaalla on edelleen ollut mahdollisuus antaa haluamansa osaketoimeksiannot puhelimitse. Pankki ei siten ole vastuussa toimeksiantojen antamatta jäämisestä johtuvista menetyksistä.

Lopputulos

Sijoituslautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.


SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia