Haku

FINE-038005

Tulosta

Asianumero: FINE-038005 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2022

Onko asianajolaskussa kysymys testamentin moitekanteen valmistelusta vai onko arvioitavana oleva lasku sisältänyt perunkirjoituksen toimenpiteiden kuluja?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu haki oikeusturvaetua testamentin moitekannetta koskevaan riita-asiaan oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö myönsi vakuutetulle oikeusturvaedun testamentin moitetta koskevaan asiaan 6.2.2019 päivätyllä päätöksellä.

Vakuutettu vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan mm. asianajotoimisto K & V:n 2.1.2019 päivätyn laskun, jonka toimenpiteet kohdistuivat ajankohtaan 7.10.2018–24.10.2018.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksien 14.5.2019 ja 2.7.2019 mukaan asianajotoimiston 2.1.2019 päivätty lasku ei koske testamentin moitetta, vaan laskussa on kyse perunkirjoituskuluista, joihin asiakkaalle ei ole myönnetty oikeusturvaetua. Kyseiset kulut eivät korvauspäätöksien mukaan kuulu oikeusturvavakuutuksesta korvattaviin kuluihin. Asia on käsitelty myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Muutoksenhaussaan FINElle vakuutuksenottajana oleva asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan asianajotoimisto K & V:n 2.1.2019 päivätystä laskusta 1656,50 euroa. Laskun kokonaissumma on 2906,25 euroa. Asiakkaan mukaan kyseiseen laskuun sisältyy perunkirjoitukseen liittyvien asioiden lisäksi testamentin moiteasiaa sekä jatkosuunnitelmien käsittelyä ja arviointia. Asiakkaan mukaan vain asianajajan perunkirjoitustilaisuuteen osallistuminen 11.10.2018 sekä yhteydenotto perunkirjoitusta hoitavan henkilön kanssa 9.10.2018 kuuluvat täysimääräisenä perunkirjoitusasiaan. Muilta osin kyseessä on asiakkaan mukaan testamentin moiteasia. Asiakas pitää lisäksi käsittämättömänä, että vakuutusyhtiön mukaan asianajotoimisto K & V:n aikaisemmin asiaa käsitelleen asianajajan V:n valmisteleman moitekanteen vakuutuskorvaus on jälkikäteen katsottu sisällytetyn asian käsittelyä jatkaneen asianajajan K:n myöhempään laskutukseen. Asiakas toteaa lisäksi, että vakuutusehtojen tulkintaa on tapauksen käsittelyssä ollut mahdollista tehdä vakuutusehtojen mukaisesti ja ehtojen puitteissa joko asiakkaan hyväksi tai asiakasta vastaan. Asiakas sanoo pyytäneensä, että vakuutusyhtiö tulkitsee vakuutusehtoja asiakkaalle myönteisellä tavalla.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aikaisemmissa päätöksissä esittämänsä kielteisen kannan korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan asiassa laadittu moitekanneluonnos on jo tullut riittävästi korvatuksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Tapauksessa käsiteltävänä olevan oikeusturvavakuutuksen, voimassa 1.1.2018 alkaen, ehtojen kohdan 1 (Vakuutuksen tarkoitus) mukaan oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 2 (Vakuutetut) mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt, jotka tosiasiallisesti asuvat ja on väestörekisteriin merkitty asuviksi samaan osoitteeseen. Jos vakuutuksenottaja on kuollut vakuutuskauden aikana, vakuutettuina ovat henkilöt, jotka vakuutuksenottajan kuollessa asuivat vakinaisesti hänen kanssaan yhteisessä taloudessa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.

Vakuutusehtojen kohdan 3 (Tuomioistuimet ja voimassaoloalue) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.
[– –]

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. [– –]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko korvattavaksi vaadittu asianajolasku sisältänyt oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi tulevia testamentin moitteen valmistelun kuluja, vai onko arvioitavana oleva lasku sisältänyt perunkirjoituksen toimenpiteiden kuluja.

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusyhtiö on myöntänyt vakuutetulle oikeusturvavakuutusasiassa oikeusturvaedun testamentin moitetta koskevaan asiaan. Vakuutusyhtiön mukaan 2.1.2019 päivätyssä asianajotoimiston laskussa ei ole kyse testamentin moitteesta.

FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, mitä kuluja 2.1.2019 päivättyyn asianajotoimisto K & V:n laskuun sisältyy kyseisen laskun mukaisesti, eli mitä kuluja asianajotoimisto on kyseisen laskun mukaan laskuttanut. Siten FINE katsoo, että tapauksessa arvioitavana ei sinänsä ole vakuutusehtojen tulkinta. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei asiassa ole kyse epäselviä vakuutusehtoja koskevasta kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan arvioitavasta vakuutusehtojen epäselvyyden tulkinnasta.

Oikeusturvavakuutuksen korvattavuuden osalta riidanalaisen asianajotoimisto K & V:n 2.1.2019 päivätyn laskuerittelyn mukaan laskuun kuuluu toimenpiteitä ajankohdan 7.10.2018–24.10.2018 väliseltä ajalta. Laskun asiakohtaan on merkitty ”perunkirjoitus”. Kyseisessä laskussa on eritelty asianajotoimiston laskun perusteena olevat toimenpiteet. Mikään laskuerittelyssä mainittu toimenpide ei kuitenkaan ole laskun mukaan esitetty liittyneen testamentin moitteeseen tai moitekanteeseen valmisteluun. FINE on pyytänyt asiakkaalta mahdollista lisäselvitystä FINEn käytössä olevan laskun ja sen toimenpide-erittelyn lisäksi. Asiakas on vastannut FINEn lisäselvityspyyntöön todeten, että laskun erittelyssä on vain pieni osa ko. asianajajan tekemästä työstä. FINElle ei kuitenkaan ole toimitettu asiassa esim. asianajotoimiston tai kyseisen asianajan lisätarkennuksia laskussa eritellyille toimenpiteille. FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan asianajotoimisto K & V:n asianajaja V on laatinut testamentin moitekanneluonnoksen päivämäärällä 15.10.2018. Kuitenkaan kyseisen moitekanteen luonnoksen laatiminen ei ole 2.1.2019 päivätyn laskun toimenpide-erittelyn mukaan laskutettuna kyseisessä laskussa. Myöskään muita testamentin moitteeseen liittyvä toimenpiteitä ei ole mainittu laskutetun kyseessä olevassa laskussa.

Myöhemmin asianajotoimisto K & V on muuttunut ensin asianajotoimisto K:ksi ja sittemmin asianajotoimistoksi K & E. Asianajotoimisto on jatkanut asiakkaan asiaa hoitavana asianajotoimistona, ja jatkanut siten myös asiakkaan asian hoitoon liittyvää laskutusta myös osittain testamentin moitteeseen liittyvissä valmistelutoimenpiteissä. Asianajotoimiston asianajaja K on mm. lähettänyt vakuutetun vastapuolelle 12.12.2018 sähköpostin, jonka mukaan asianajotoimisto on saanut tehtäväkseen vaatia testamentin pätemättömäksi toteamista. Kyseinen sähköposti on neuvotteluun tähtäävä sähköposti, jossa ilmoitetaan, että moitekanne nostetaan, mikäli sovinnollista ratkaisua asiaan ei löydetä. Esimerkiksi kyseisen sähköpostin asianajotoimisto K on laskuttanut 4.4.2019 päivätyllä laskulla. FINE toteaa, että asianajotoimiston muut laskut eivät vaikuta nyt käsiteltävänä olevan 2.1.2019 päivätyn laskun korvattavuuden arviointiin, joka suoritetaan kyseessä olevaa laskua ja sen sisältöä arvioiden.

FINEn käytettävissä olevien selvityksien mukaan riidanalainen 2.1.2019 päivätty asianajotoimisto K & V:n lasku ei laskun tietojen ja laskun erittelyn mukaan sisällä laskutettuja toimenpiteitä liittyen testamentin moitteeseen tai sen valmisteluun, vaan lasku koskee sen tietojen mukaan perunkirjoitusta. Asianajotoimiston tulee laskuerittelyissään esittää laskun perusteet. Koska nyt käsiteltävänä oleva lasku on sen tietojen mukaan koskenut vain perunkirjoitusta, eikä laskuun ole sen erittelynkään mukaan kuulunut testamentin moitteeseen liittyviä toimenpiteitä, ei FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan kyseisen laskun kuluja testamentin moitteen valmistelun kuluina.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi                            

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia