Haku

FINE-037977

Tulosta

Asianumero: FINE-037977 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 16.06.2021

Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus. Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä asiakkaan kiistämistä automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kortilla on tehty aikavälillä 10.2.2020 -19.2.2020 yhteensä seitsemän eri nostotapahtumaa, joiden yhteydessä on luettu kortin siru ja ne on hyväksytty PIN-tunnuksella. Asiakas on ilmoittanut kortin kadonneeksi 20.2.2020 kello 14.44.  Asiakkaan viimeinen itsensä tekemä osto on ollut 1.1.2020, minkä yhteydessä ei asiakkaan mukaan tapahtunut mitään ihmeellistä ja että hän on melko varma siitä, että kortti ei ole kadonnut tuolloin, vaan on ollut hänen hallussaan säilytettynä kotona vielä kyseisen ostotapahtuman jälkeenkin.

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa joutuneensa rikollisen toiminnan uhriksi, mistä syystä pankin päätös kieltäytyä korvaamasta aiheutunutta vahinkoa on kohtuuton. Asiakkaan mukaan kotia on pidettävä turvallisena paikkana maksukortin säilyttämiseen, etenkin kun korttia ja sen tunnuslukua ei ole säilytetty samassa paikassa, vaan kortti ollut lompakossa eteisaulassa ja tunnusluku makuuhuoneessa lipaston laatikossa erillisessä lokerikossa. Asiakas katsoo, että on säilyttänyt korttia ja sen tunnuslukua huolellisesti.

Liittyen pankin epäilyyn tekijän olleen asiakkaan lähipiiriä, asiakas toteaa pystyvänsä todistamaan miehensä kulkemiset nostopäivinä kulunvalvonnan avulla ja alaikäisen lapsensa olleen koulussa. Asiakas tuo kuitenkin myös esiin, että hänen aikuisella pojallaan - joka ei enää asu kotona - on avain, joten hänellä on ollut mahdollisuus saada kortti haltuunsa sekä löytää myös sen tunnusluku, mutta että yhtä lailla asuntoon on voinut päästä myös huoltomiehet yleisavaimillaan. Lisäksi taloyhtiössä on myös erillinen avainkaappi, johon on pääsy huoltoyhtiöllä ja taloyhtiön asukkailla.

Asiakas toteaa myös, että uskoo kortin on joutuneen vääriin käsiin ajalla 6.2.-10.2.2020 ja että kortti ei ole koskaan palautunut, mutta tunnuslukulappu löytyi sittemmin eikä se ollut alkuperäisessä kirjeessä. Asiakas kertoo niin ikään, että kortti ei ollut jokapäiväisessä käytössä ja tämän vuoksi sen sulkeminen on tapahtunut vasta 20.2.2020 hänen huomattua tapahtumat pankin mobiilisovelluksesta. Asiakas korostaa lisäksi, että tunnusluvun löytäminen on vaatinut erillistä etsimistä sekä aikaa ja ettei hän ole luovuttanut korttia ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaan mukaan myöskään hänen tiedossaan ei ole mitään erityistä määritelmää sen suhteen, kuinka usein kortin tallessa oloa pitäisi seurata.

Pankin vastine

Pankki pitää epätodennäköisenä, että joku ulkopuolinen olisi onnistunut varastamaan asiakkaan kortin ja urkkimaan sen tunnusluvun 1.1.2020 asiakkaan tekemän oston yhteydessä ja alkanut tekemään nostotapahtumia vasta yli kuukauden jälkeen usealla eri kerralla, sillä normaalisti rikollinen tyhjentää tilin heti saatuaan kortin ja sen PIN-tunnuksen haltuunsa. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että asiakkaan kotiin olisi murtauduttu, sillä kodista ei ole löytynyt murtojälkiä ja olisi todennäköisesti varastettu tässä tapauksessa muutakin. Asiakas on myös itse todennut, että kortti on hyvin todennäköisesti ollut hänen hallussaan oman viimeisen ostotapahtuman jälkeen. 

Pankki toteaa, että vaikka asiakas on kertomansa mukaan säilyttänyt korttia ja sen PIN-tunnusta kotonaan eri paikoissa, on hän kuitenkin korttiehtojen nimenomaisen kohdan vastaisesti säilyttänyt alkuperäisen tunnuslukutulosteen. Pankki ei pidä mitään muuta mahdollisena, kuin että joku asiakkaan läheinen on saanut haltuunsa asiakkaan kotona olleen maksukortin ja sen alkuperäisen PIN-tunnustulosteen, jonka on voinut helposti yhdistää maksukorttiin ja näin ollen voinut toteuttaa kyseessä olevat nostotapahtumat. Pankin näkemyksen mukaan asiakkaan toiminta osoittaa maksupalvelulain 62 §:n mukaista törkeää huolimattomuutta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Pankin yleiset korttiehdot
- tuloste asiakkaan tekemästä rikosilmoituksesta
- osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 § 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, sekä minkä asteista asiakkaan mahdollinen huolimattomuus on.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n 1 momentin mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:
1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai
4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin korttiehtojen kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevan kohdan mukaan

Kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta ja pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon.
[…]

Korttiehtojen kortin kadottamista koskevan kohdan mukaan

Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille. Katoamisilmoitus on tehtävä puhelimitse pankkien yhteiseen sulkupalveluun. […]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. 

Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. 

Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tapahtumien kulku

Pankkilautakunta arvioi asioita ja antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin tapauksiin kyseisestä tapauksesta saamansa selvityksen sekä osapuolten asiassa esittämien seikkojen ja väitteiden perusteella.

Käsiteltävänä olevan erimielisyyden osalta lautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiakkaan kortti ja sen tunnusluku ovat joutuneet ulkopuolisen haltuun hänen kodistaan. Riidatonta asiassa on myös, että asiakas ei ole korttiehtojen mukaisesti hävittänyt korttinsa alkuperäistä tunnuslukutulostetta. 

Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen

Maksupalvelulain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 169/2009 vp) mukaan maksuvälineen haltijalta edellytettäviin kohtuullisiin varotoimiin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi sen, että hän säilyttää maksukorttia ja siihen liittyvää tunnuslukua erillään niin, ettei sivullinen voi yhdistää niitä toisiinsa. Maksuvälineen haltijalta ei voida kuitenkaan vaatia kohtuuttoman pitkälle meneviä turvajärjestelyjä. Esimerkiksi se, että maksuvälineen haltija säilyttää sekä maksukorttia että tunnuslukua kotonaan, ei vielä merkitse sitä, että hän olisi laiminlyönyt huolellisuusvelvoitteensa. Huolellisena menettelynä voidaan hallituksen esityksen mukaan yleensä pitää esimerkiksi sitä, että maksuvälinettä säilytetään lompakossa tai käsilaukussa ja tunnuslukua kotona lipaston laatikossa. Edelleen esityksessä kuitenkin myös todetaan, että osapuolten väliseen sopimukseen voidaan sisällyttää tarkempia ehtoja siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksuvälineen turvassa.

Tässä tapauksessa kortin ja tunnusluvun anastaminen on edellä todetun mukaisesti tapahtunut asiakkaan kodista, missä hän on kertomansa mukaan säilyttänyt korttia ja sen tunnuslukua erillään, mutta ei ole kuitenkaan hävittänyt alkuperäistä tunnuslukutulostetta. Pankki on katsonut, että asiakkaan laiminlyönti hävittää korttisopimuksen mukaisesti kortin alkuperäinen tunnuslukutuloste osoittaa hänen törkeää huolimattomuutta.

Pankkilautakunta katsoo Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO:2018:71 mukaisesti, että asiakkaan menettely olla hävittämättä alkuperäistä tunnuslukua vastoin nimenomaista sopimusehtoa on lisännyt riskiä siitä, että ulkopuolinen voi nopeammin löytää tunnusluvun ja yhdistää sen tiettyyn maksukorttiin. Samoin kuin Korkein oikeus, niin myös lautakunta katsoo kuitenkin, ettei alkuperäisen tunnusluvun säilyttäminen yksinään, ilman muita väärinkäyttöriskiä lisääviä tekijöitä, vielä merkitse törkeää huolimattomuutta.

Lautakunta katsoo tapauksesta saatu kokonaisselvitys huomioiden, että vaikka asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt korttiehtoihin perustuvaa nimenomaista velvollisuutta hävittää alkuperäinen tunnusluku, ei hänen menettely korttinsa ja sen tunnusluvun säilyttämisen osalta omassa lukitussa kodissaan kuitenkaan osoita hänen suhtautuvan piittaamattomasti maksuvälineen hallintaan liittyviin turvallisuusriskeihin, eikä asiakkaan menettelyä ole siten kokonaisuutena arvioiden katsottava törkeän huolimattomaksi.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 50 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Sainio                                                                

Jäsenet:
Ahlroth
Aspelund
Atrila
Piilo

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia