Haku

FINE-037902

Tulosta

Asianumero: FINE-037902 (2021)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2021

Todennäköinen syy-yhteys Ticovac-punkkirokotteen antamisen ja asiakkaalla puhjenneen seronegatiivisen nivelreuman välillä. Tuliko nivelreuma korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 4.9.2019 mukaan A (s. 1960) sai 19.3.2019 Ticovac-punkkirokotteen. Parin viikon kuluttua rokotuksesta alkoivat käsien turvotus- ja kipuoireet, joihin lääkkeet eivät auttaneet. A:lla todettiin seronegatiivinen nivelreuma, josta A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvaaminen lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi, että Ticovac-rokote voi aiheuttaa ohimeneviä nivel- tai jänneoireita, mutta sen ei tiedetä aiheuttavan seronegatiivista reumaa. Sairaus ei ollut todennäköisessä syy-yhteydessä rokotteen antamiseen, joten korvausta lääkevahinkovakuutuksesta ei maksettu. 

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A:n mukaan reumatologi on pitänyt rokotteen ja sairastumisen yhteyttä hyvin todennäköisenä, mutta vakuutusyhtiö on hylännyt korvaushakemuksen perustelematta kantaansa mitenkään. Sairastuminen on kivun ja säryn lisäksi aiheuttanut työkyvyn alentumista ja pitkähköjä sairauspoissaoloja.

Rokotuksella ja nivelreuman puhkeamisella on ajallinen yhteys, ja ajoitus osuu erinomaisesti yhteen autoimmuunireaktion kehittymisen kanssa. Jos punkkirokote voi aiheuttaa ohimeneviä jänne- ja nivelkipuja, voi se A:n mukaan aiheuttaa myös pitkäkestoisemman autoimmuunireaktion. A:lla ei ole aiempia autoimmuunisairauksia. Hänen aiemmin sairastamaansa, parantunutta rintasyöpää ei ole ilmoitettu vasta-aiheeksi punkkirokotukselle. Todennäköisesti kyseessä on varsin harvinainen tilanne, jollaisen esilletulo on sattumanvaraista erityisesti, jos rokote tai lääke ei ole kovin yleinen. Ticovac-rokotetta ei oletettavasti ole annettu kovinkaan laajalle joukolle.

A pyytää lautakuntaa huomioivan häntä hoitavan reumasairauksien erikoislääkärin näkemyksen asiassa. Se, että rokotteen ”ei tiedetä aiheuttavan seronegatiivista reumaa”, ei ole kestävä peruste, sillä kyseessä on suhteellisen uusi rokote, eikä siitä ole vielä kertynyt tarpeeksi laajaa tietopohjaa kyseisen väitteen taustaksi. Päinvastoin olisi erittäin tärkeää reagoida uuden rokotteen aiheuttamiin, myös harvinaisempiin sivuvaikutuksiin, jotta rokotteesta voitaisiin kehittää mahdollisimman turvallinen. Tapaus tulisi ainakin tutkia asiantuntijoiden toimesta, jotta voidaan sulkea pois perusterveen ihmisen sairastuminen heti rokotteen saamisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa. Kyseessä on todennäköisesti sisäsyntyinen reuma, sillä Ticovac-rokote voi aiheuttaa ohimeneviä nivel- tai jänneoireita, mutta sen ei tiedetä aiheuttavan seronegatiivista reumaa.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 26.10.2015 - 27.6.2019.

Syöpätautien poliklinikan tekstien 26.10.2015 - 7.11.2018 mukaan A:lle on 19.2.2015 tehty vasemman rinnan osapoisto rintasyövän takia. Tämän jälkeen on annettu solunsalpaajahoidot ja liitännäissädehoitoa 28.9. - 26.10.2015. Sädehoidon jälkeisellä kontrollikäynnillä 23.2.2016 A on kertonut nivelissä aamuisin ilmenevästä jäykkyydestä, joka menee 30 minuutissa ohi. Oireisiin ei ole liittynyt kuumeilua. Kaksivuotiskontrollissa 30.11.2017 A on kertonut niveltilanteen olevan aiempaa parempi.

Reumatautien poliklinikan sairauskertomustekstin 10.6.2019 mukaan A on tullut tutkittavaksi niveloireiden vuoksi. Esitiedoista mainitaan, että A on helmikuussa 2015 sairastunut rintasyöpään, jota on hoidettu rinnan osapoistolla, solunsalpaajilla ja liitännäissädehoidolla. A on 19.3.2019 ottanut Ticovac-punkkirokotteen, jonka jälkeen on ilmaantunut sormien jäykkyyttä, kipua ja voimakasta turvottelua sekä päkiäoireistoa. Jo rintasyöpähoitojen yhteydessä on ollut ohimenevää niveloireistoa. A:n suvussa ei ole tiedossa reumaattisia sairauksia eikä psoriasista. A:lla on esiintynyt myös silmissä luomireunan tulehdusta ja poskilla pieniä näppylöitä. Vastaanotolla on todettu oikeassa ranteessa hyvin lieväasteista nivelkalvon paksuuntumaa. Sorminivelet on todettu kliinisesti tulehtuneiksi. Ultraäänitutkimuksessa tulehdus on paikantunut ojentajajännetuppiin. Päkiöissä on todettu nivelkalvon tulehdusta jalkapöydänluun ja varpaan tyviluun välisissä nivelissä sekä oikealla isovarpaan ojentajajännetupen tulehdus. Diagnoosiksi on merkitty seronegatiivinen nivelreuma ja A:lle on aloitettu Prednisolon- ja Trexan-lääkitykset ja suunniteltu jatkoon myös hydroksiklorokiinilääkitystä. Lääkäri on arvioinut, että Ticovac on todennäköisesti laukaissut kytevän reumasairauden.

Kontrollikäyntiä 13.8.2019 koskevan tekstin mukaan tilanne on lähtenyt kohentumaan lääkitysten avulla. Aamulla ilmenee 2 - 3 minuutin ajan heräämisen jälkeen turpeutta käsissä, erityisesti oikeassa kädessä. III sormet ovat jäykät ja oikealla ilmenee napsumista III ja V säteellä. Päkiöissä ei ole oireita. Vastaanotolla ei ole käsien alueella havaittu kliinisiä nivelkalvotulehduksia eikä selkeitä napsusormiakaan. Ultraäänitutkimuksessa tilanne on vaikuttanut rauhalliselta, ainoastaan oikean III sormen keskinivelessä on todettu hieman nestettä. Trexanin annosta on nostettu ja Prednisolonia lähdetty purkamaan. Lääkäri on arvioinut, että seuraavalla käyntikerralla pystytään mahdollisesti arvioimaan lääkityksen kestoa ja kyseessä saattaa olla ohimenevä tilanne.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla todettu seronegatiivinen nivelreuma korvata Ticovac-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A on 19.3.2019 saanut Ticovac-punkkirokotteen. Noin kahden viikon kuluttua ovat alkaneet sormien jäykkyys, kipu ja voimakas turvottelu sekä päkiäoireisto. A:lla on diagnosoitu seronegatiivinen nivelreuma, josta A on hakenut korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. A:lla on aiemmin ollut ohimenevää niveloireilua vuosina 2016 - 2017.

Nivelreuma on autoimmuunisairaus, jossa nivelten sisäkalvossa ja muissa rakenteissa on jatkuva autoimmuunireaktioon liittyvä tulehdustila, jossa tulehdussolut vaurioittavat omia kudoksia. Reaktion käynnistymisen syitä ei tiedetä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ajallinen yhteys Ticovac-rokotteen antamisen ja A:n nivelreuman puhkeamisen välillä on vahva. Taudin samanaikaiselle ilmaantumiselle ei ole lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista löydettävissä muuta syytä. Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että Ticovac-rokote on laukaissut kytevän reumasairauden. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lla todetun seronegatiivisen nivelreuman Ticovac-rokotteen aiheuttamana lääkevahinkona.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lla todetun nivelreuman lääkevahinkona.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta