Haku

FINE-037872

Tulosta

Asianumero: FINE-037872 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2021

Dronen putoaminen järveen. Oliko kyse äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta? Rajoitusehdot. Harrastusvälineen rikkoutuminen sitä tarkoitukseensa käytettäessä.

Tapahtumatiedot

A oli lennättänyt kauko-ohjattavaa kopteriaan (drone) mökkirannassaan 2.10.2020, kun laite yhtäkkiä sammui ja putosi järveen. A haki vahingosta korvausta kotivakuutuksesta.

Kielteisissä korvauspäätöksissään vakuutusyhtiö katsoi, että dronen lennättämiseen liittyy tuulenpuuskien, toimintahäiriöiden ja ohjausvirheiden kaltaisia lajinomaisia riskejä, joten aiheutunutta vahinkoa ei voida pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei myöskään korvata urheiluvälineen tai – varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Drone katsotaan harrastusvälineeksi. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiaa käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakas vetosi oikaisupyynnöissään siihen, että dronen yhtäkkistä sammumista tulee pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Lennättämisen yhteydessä ei ole otettu mitään riskejä. Vakuutusyhtiön vetoaman rajoitusehdon osalta asiakas katsoi, että ehtokohta tarkoittaa urheiluun liittyviä välineitä, ei dronea. Esimerkiksi tennis- ja jääkiekkomailat, jääkiekkosuojat ja räpylät ovat harrastusvälineitä. Jos muunlaisetkin esineet katsotaan harrastusvälineeksi, ne tulisi asiakkaan mielestä mainita erikseen, kuten polkupyörien osalta on tehtykin. Vakuutusyhtiön tulkinnan pohjalta harrastusvälineiksi olisi mahdollista katsoa lähes kaikenlaiset laitteet ja esineet, esimerkiksi olohuoneen kalusteet, stereot ja televisio (harrastuksena musiikin kuuntelu ja television katsominen), grillit, hellat ja jääkaapit (harrastuksena ruoan laitto) sekä kännykät (harrastuksena nettisurffailu).  

Sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä antamassaan korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö toisti aiemman kielteisen kantansa. Drone on kauko-ohjattava kopteri, jonka tarkoituksena on lentää taivaalla. Vakuutusyhtiön selvitysten mukaan laitetta on käytetty siihen tarkoitukseen mihin se on tehty, jolloin kyseessä on ollut harrastusvälineen käyttäminen tarkoitukseensa. Eri asia on, jos harrastusväline rikkoutuisi muusta syystä ja muussa tilanteessa kuin itse käytön aikana. Koska tällaisesta tilanteesta ei ole ollut kyse, harrastusvälineen tarkoitukseensa käyttämistä koskeva rajoitusehto soveltuu tapaukseen.

Vahinkotapahtuman äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden osalta vakuutusyhtiö totesi korvattavuuden arvioinnin olevan tapauskohtaista ja perustuvan yleisen elämänkokemuksen perusteella määräytyvään tietoon tietyntyyppisten tapahtumien yleisyydestä ja todennäköisyydestä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös vakuutetun mahdollisuus välttää vahinko sekä hänen menettelynsä vahinkoon johtaneissa tapahtumissa. Koska kyse on ollut dronen putoamisesta järveen sitä käyttötarkoitukseensa käytettäessä ja vahinkoa ei tämän johdosta korvata, vakuutusyhtiö ei ota kantaa siihen, onko dronen tippuminen järveen käytön aikana yleisesti ottaen äkillistä ja ennalta arvaamatonta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii vakuutusyhtiöltä dronen arvon mukaista 2.100 euron korvausta. Hän toistaa oikaisupyynnössään esittämänsä perustelut. Asiakkaan mielestä suomen kielen sanan harrastusväline voi ymmärtää tarkoittavan lähinnä erilaisia urheiluvälineitä. Vakuutusyhtiön tulkinnan perusteella lähes mitä hyvänsä esinettä on mahdollista pitää harrastusvälineenä, jolloin irtaimistovakuutuksen korvauspiiri muodostuu epäselväksi ja täysin tulkinnanvaraiseksi.  

Asiakas on vielä lausunut, että hänen dronensa (Phantom 4 Pro) on kuvausväline, jolla saadaan valokuvia ja videokuvia luonnosta ja rakennuksista. Kyseessä on ammattityökalu, jolla ei lennellä harrastukselle ominaisella tavalla ”huvikseen”. Asiakkaan mukaan hänellä on toiminimi, jolla hän on tehnyt sivutoimisesti paljon video- ja valokuvauksia sekä muun muassa rakennusten kuntojen ja nykyhinnan arviointeja. Asiakas viittaa vakuutusehtojen kohtaan 2.1.1, jonka mukaan myös ansiotyövälineet ovat vakuutettuina irtaimistovakuutuksessa yhteensä enintään 5.000 euroon asti. Asiakas on ilmoittanut lausumassaan myös toiminimensä y-tunnuksen. Hän katsoo, että kyseinen drone on ansiotyöväline samaan tapaan kuin asiakkaan muut kuvaus- ja tallennuslaitteistot sekä tietokone. Asiakas katsoo, että myös työhön liittyvät turvallisuustoimet, harjoittelu ja työhön valmistautuminen kuuluvat työaikaan. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset.Vakuutuksen perustarkoituksena on olla turvana odottamattomissa tilanteissa, joihin ei aina ole mahdollista varautua ennalta, ja joita on hyvin vaikea estää. Liian ilmeiset riskit rajataan pois vakuutuksesta. Urheilu- ja harrastusvälineille käyttötarkoituksessaan sattuneita rikkoutumisvahinkoja ei tyypillisesti korvata vakuutuksista tälle omaisuusryhmälle ominaisen ja etukäteen miellettävissä olevan kohonneen vahinkoriskin vuoksi. Dronen kohdalla lajinomainen riski on se, että drone tippuu lennättämisen aikana syystä tai toisesta taivaalta ja rikkoutuu. Tippuminen voi johtua esimerkiksi tuulesta, ohjausvirheestä tai toimintahäiriöstä. Vaikka toimintahäiriö on itsessään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, kyseessä on joka tapauksessa tilanne, jossa harrastusväline rikkoutuu käyttötarkoituksessaan, eli lennättämisen aikana. Myös tästä syystä harrastusvälineitä koskeva rajoitusehto pätee tapaukseen.

Vakuutusehtoja tulee yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan tulkita antamalla ehdoille niiden yleiskielistä merkitystä vastaava sisältö. Kaikkia mahdollisia harrastusvälineitä ei vakuutusyhtiön mukaan ole mahdollista luetella tyhjentävästi vakuutusehdoissa, ei myöskään urheiluvälineitä. Harrastusvälineellä tarkoitetaan esinettä, joka on suunniteltu ja valmistettu ensisijaisesti harrastuskäyttöön. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan on yleiskielen mukaista todeta dronen olevan kategorisesti harrastusväline, jollaiseksi nämä laitteet yleisestikin mielletään. Asiaan ei liity asiakkaan väittämää tulkinnallista epäselvyyttä. Yhtiö korostaa sitä, että rajoitusehdon tarkoitus on rajata vakuutuksen korvauspiiristä lajityypilliset, ennakoitavissa olevat riskit, jollaisesta tässäkin tapauksessa on kysymys.

Kotivakuutusehtojen mukaan ansiotyövälineet ovat vakuutettuna yhteensä enintään 5.000 euroon asti. Ansiotyövälineillä tarkoitetaan vakuutetun omistamia työvälineitä, joita käytetään harjoitettaessa ansiotoimintaa yksityishenkilönä tai yksityisellä toiminimellä yksinomaan vakuutuspaikassa tai vakuutuspaikasta käsin, esimerkiksi työkalut, puhelin ja atk-laitteet.

Yleisesti ottaen vahingon korvattavuuteen ei vakuutusyhtiön mukaan vaikuta, onko drone ansiotyökäytössä vai puhtaasti harrastuskäytössä. Vaikka laitetta käytettäisiin joissain tilanteissa tai kokonaan ansiotyöhön, drone katsotaan vakiintuneen tulkinnan mukaisesti harrastusvälineeksi. Monia harrastusvälineitä voidaan käyttää myös ansaintatarkoituksessa tai ammattilaiskäytössä. Tämäkään ei tarkoita, että harrastusvälineiden rikkoutuminen niitä tarkoitukseensa käytettäessä voitaisiin tämän perusteella korvata kotivakuutuksesta.

Asiakas ei ole asian käsittelyn yhteydessä aiemmin kertonut, että drone olisi ansiotyökäytössä. Valitusvaiheessa hän on kertonut tekevänsä kuvauksia toiminimellä ja dronen olevan osa kuvauskalustoa. Toiminimen y-tunnusta ei kuitenkaan ole kerrottu vakuutusyhtiölle, eikä yhtiön tiedossa muutoinkaan ole seikkoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, onko kyseessä vakuutusehdoissa tarkoitettu ansiotoiminta ja näin ollen kotivakuutuksessa vakuutettu ansiotyöväline. Asiakkaan kertoman mukaan vahingon sattuessa dronea ei kuitenkaan ole käytetty ansiotyöhön, vaan sitä on lennätetty omalla mökillä harjoittelutarkoituksessa.

Asiakkaan ilmoitettua toiminimensä y-tunnuksen vakuutusyhtiö on lausumassaan katsonut, että asiaan ei ole esitetty mitään muuta selvitystä ansiotyön suhteen. Dronen lennättäminen ei ole tapahtunut harjoitettaessa ansiotoimintaa, joten ratkaisua ei muuteta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko dronelle sen lennättämisen aikana sattunutta vahinkoa pidettävä vakuutuksesta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana. Kyse on myös siitä, onko asiakkaan dronea pidettävä vakuutusehdoissa tarkoitettuna harrastusvälineenä ja vahinkotapahtumaa tämän perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajautuvana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Sovellettavien kotivakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 2.1.1 (Kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto) mukaan kodin- ja vapaa-ajan asunnon irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden yksityiskäyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita ovat esimerkiksi huonekalut, vaatteet, taloustavarat, urheiluvälineet, kodinkoneet ja laitteet.

Irtaimistovakuutuksessa on vakuutettuna myös
[…]
- ansiotyövälineet yhteensä enintään 5 000 euroon asti. Ansiotyövälineillä tarkoitetaan vakuutetun omistamia työvälineitä, joita käytetään harjoitettaessa ansiotoimintaa yksityishenkilönä tai yksityisellä toiminimellä yksinomaan vakuutuspaikassa tai vakuutuspaikasta käsin, esimerkiksi työkalut, puhelin ja atk-laitteet.

Ehtokohdan 3.1 (Laaja Kotivakuutus) mukaan Laaja Kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtokohdan 4.3 (Urheilu- ja harrastevälineiden sekä polkupyörien vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata urheiluvälineen tai -varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun niitä käytetään tarkoitukseensa.

Vakuutuksesta ei korvata lukitsemattoman polkupyörän varkausvahinkoa.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan asiakkaan drone on sitä järven rannalta käsin lennätettäessä pudonnut järveen. Asiakas on kertonut vahingon aiheutuneen sen seurauksena, että drone oli täysin yllättäen sammunut. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään katsonut, että dronen putoamista ei voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana dronen lennättämiseen liittyvän putoamisen ja toimintahäiriöiden riskin johdosta. Vastineessaan vakuutusyhtiö on aiemmasta korvauspäätöksestään poiketen ilmoittanut, että toimintahäiriötä on sinänsä pidettävä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana. Yhtiö ei ole muilta osin enää lausunut asiassa vahinkotapahtuman äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden osalta.

Asiakkaan kertomuksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää riittävästi selvitettynä, että dronen järveen putoamisen syynä on tässä tapauksessa ollut laitteen jonkinlainen toimintahäiriö. Esitetyn selvityksen perusteella ei voida päätyä sellaiseen johtopäätökseen, että dronen toimintahäiriöt ja niistä johtuvat putoamiset olisivat niin yleisiä, että aiheutunutta vahinkoa olisi pidettävä ennalta arvattavana tapahtumana. Vakuutuslautakunta katsoo, että dronen putoamista ja vaurioitumista on tässä tapauksessa pidettävä tapaystyypiltään laajasta kotivakuutuksesta korvattavana, äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneena vahinkotapahtumana.

Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata urheiluvälineen tai -varusteen ja harrastusvälineen rikkoutumista, kun niitä käytetään tarkoitukseensa. Vakuutuslautakunnan aikaisemmassa käytännössä on harrastus- ja urheiluvälineille niitä tarkoitukseensa käytettäessä aiheutuvia vahinkoja koskevan rajoitusehtokohdan osalta katsottu, että esimerkiksi kilpailukäyttöön tarkoitetun polkupyörän rikkoutuminen harjoituslenkillä kaatumisen yhteydessä on harrastus- ja urheiluvälineelle sen käytön yhteydessä sattunut vahinko (VKL 470/11).

Drone on kauko-ohjattava kopteri, jota käytetään usein kuvaamiseen laitteen varusteena olevalla kameralaitteistolla. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan dronen lennättämistä ei yleisesti ottaen pidetä urheiluna, eikä dronea näin ollen voida katsoa urheiluvälineeksi.

Sovellettavissa kotivakuutusehdoissa harrastusvälineiden käsitettä ei ole lainkaan määritelty. Kysymys siitä, minkälaisia esineitä voidaan pitää yleiskielen merkityssisällön mukaisesti harrastusvälineinä, on lautakunnan näkemyksen mukaan osin tulkinnanvarainen. Riidanalaisen ehtokohdan sanamuodon perusteella ei voida päätellä, että esineen tavanomaiseen käyttöön liittyvä vahinkoriski olisi määräävässä asemassa arvioitaessa, onko esine vakuutusehdoissa tarkoitettu harrastusväline.

Asiakas on valituksessaan kertonut harjoittelevansa dronen lennättämistä säännöllisesti, mikä sinänsä viittaa jossakin määrin siihen, että dronen käyttöön on liittynyt harrastustoiminnalle ominaista tavoitteellisuutta. Lautakunnan näkemyksen mukaan on kuitenkin tulkinnanvaraista, voidaanko dronen kuvaustarkoituksessa lennättämistä yleisesti ottaen pitää harrastuksena ja dronea ehtokohdassa 4.3 tarkoitettuna harrastusvälineenä, vai onko dronea harrastusvälineen sijaan pidettävä muunlaisena koti-irtaimistoon kuuluvana esineenä. Tästä syystä rajoitusehtokohtaa 4.3 on ainakin dronen kaltaisen esineen osalta pidettävä epäselvänä ja monitulkintaisena. Lautakunta tulkitsee epäselvää vakuutusehtoa kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n perusteella kuluttajan eduksi ja katsoo, että vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen. Tämän vuoksi dronelle aiheutunut vahinko on vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia