Haku

FINE-037869

Tulosta

Asianumero: FINE-037869 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.11.2021

Henkilövahinko. Tuottamuksen tai laiminlyönnin arvioiminen. Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A (s. 1988) oli 2.1.2021 liukastunut X Oy:n kunnossapitovastuulle kuuluvalla parkkipaikalla noin klo 00:50 viedessään roskia. Liukastuessaan A loukkasi vasenta nilkkaansa. A:n mukaan parkkipaikka oli aurattu luistinradaksi eikä hiekkaa ollut laitettu ollenkaan. Korvauksia A:n henkilövahingoista haettiin X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin sekä tapauksen kannalta merkitykselliseen lainsäädäntöön. Päätöksessään yhtiö selvittää ennen tapahtumaa vallinneet sääolosuhteet sekä alueen hiekoitus- ja auraustiedot. Yhtiön mukaan edellä mainittujen tietojen perusteella on todettava, että X Oy on huolehtinut kiinteistön kunnossapidosta olosuhteiden edellyttämällä tavalla eikä vakuutuksenottajan toiminnassa ole voitu todeta laiminlyöntejä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi suorittaa A:lle korvausta X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A uudistaa vaatimuksensa ja vaatii korvausta henkilövahingostaan vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuun korvauspäätökseen ja uudistaa siinä lausutun kantansa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella X Oy:llä ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko A:lle liukastumisen johdosta aiheutunut henkilövahinko korvattava X Oy:n vastuuvakuutuksesta

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko.
- joka todetaan vakuutuskauden aikana
- josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja X Oy näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

Arvioitaessa sitä, mihin toimenpiteisiin kunnossapitovelvollisen olisi pitänyt ryhtyä, ratkaisevaa on se, onko vahinkotapahtumaa edeltänyt säätila edellyttänyt erityisiä kunnossapitotoimia. Lisäksi kunnossapitovelvollisen tulee varautua säätilan ennakoitavissa oleviin muutoksiin.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan selvityksen mukaan A on 2.1.2021 noin klo 00:50 liukastunut vakuutettuna olevan kiinteistön parkkialueella viedessään roskia. A:n kertomuksen mukaan parkkipaikka oli aurattu ja aurauksen jälkeen hyvin liukas. Vakuutuksenottajan toimittaman hiekoituspäiväkirjan mukaan vahinkopaikka oli hiekoitettu ennen vahinkotapahtumaa viimeksi 31.12.2020. Tätä ennen alue oli hiekoitettu 28.12.2020 ja 12.12.2020. Vahinkotapahtuman jälkeen alue hiekoitettiin 4.1.2021. Vakuutusyhtiön esittämien säähavaintojen mukaan säätila vahinkohetkellä on ollut pilvinen ja poutainen ja ilman lämpötila +0.3 astetta. Edellisenä päivänä klo 14.00 on niin ikään ollut pilvistä ja poutaista sekä vähäistä lumisadetta. Ilman lämpötila on tuolloin ollut +2.2 astetta. Myöhemmin samana päivänä klo 20:00 oli edelleen pilvipoutaa ja lämpötila oli +0.6 astetta. Selvityksen mukaan lunta ei juurikaan ollut satanut edellisen hiekoituksen jälkeen ja ilman lämpötila on vaihdellut -0.5 asteen ja +2.2 asteen välillä. Vakuutusyhtiön esittämän selvityksen mukaan varsinainen lumisade on alkanut vasta iltapäivällä 2.1.2021, jolloin lunta satoi yhtäjaksoisesti kaksi vuorokautta. Auraukset aloitettiin tuolloin 2.1.2021. Vakuutuslautakunnalle ei ole toimitettu tietoa siitä, milloin alue oli aurattu edellisen kerran.

Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että vahinkoa kärsinyt A on liukastunut X Oy:n kunnossapitovelvoitteen alaisella alueella 2.1.2021 noin klo 00:50. Alue oli edellisen kerran hiekoitettu 31.12.2020, mutta edellisen aurauksen ajankohta jää epäselväksi. Niin ikään jää epäselväksi, onko kiinteistön alueella tehty tarkastuskierroksia mahdollisen hiekoituksen tarpeen arvioimiseksi. Lämpötilat edellisen hiekoituksen ja vahinkohetken välillä ovat vaihdelleet nollan molemmin puolin, mikä on omiaan aiheuttamaan hiekan painumista loskaisen lumen ja jään sisään. Tapauksessa kaatuminen on tapahtunut parkkipaikalla, jossa on myös vaarana, että hiekoitushiekkaa saattaa kulkeutua auton renkaiden mukana pois kulkuväyliltä.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan kiinteistönomistaja ei ole kyennyt osoittamaan, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta olisi asianmukaisella tavalla huolehdittu ennen asiakkaan liukastumista. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen myöskään muusta syystä kuin alueen liukkaudesta, joten Vakuutuslautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja on korvausvastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia