Haku

FINE-037853

Tulosta

Asianumero: FINE-037853 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.11.2021

Kaupungin vastuu. Tuottamus. Kaatuminen matonpesulaiturilla.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1942) oli 29.7.2017 astunut veden varassa kelluneelle matonpesulaiturille, kaatunut ja loukannut itsensä. Asiakas haki kaupungin vastuuvakuutuksesta korvausta hänelle aiheutuneesta henkilövahingosta. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei kaupungin toiminnassa ole ollut huolimattomuutta, minkä vuoksi vahinkoa ei korvata kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön päätös asiassa on väärä ja asiakkaalle tulisi korvata hänelle vahingosta aiheutuneet lääkäri- ja lääkityskulut, matkakulut sekä korvausta kivusta ja särystä, yhteensä noin 1 200 euroa. Asiakas oli satuttanut kaatuessaan polvensa ja olkapäänsä.

Asiakkaan mukaan laituri ei ole ollut asianmukaisesti paikoillaan, vaan se on ollut 30 %:n kallistusasennossa Vuokselle päin. Kävelysilta oli ollut 30 senttimetriä laituria ylempänä. Asiakkaan mukaan laituri oli rannan puolelta ketjuilla kiinni, mutta muuten vapaasti vedessä.

Asiakkaan mukaan Fortum oli tehnyt voimalaitostöitä, joista oli aiheutunut veden juoksutusta Vuoksesta vaihtelevasti. Veden pinta oli ollut 45–50 senttimetriä normaalia alempana. Laiturille ei ollut tehty katselmusta eikä juoksutuksesta ollut asianmukaista ilmoitusta laiturin luona.

Fortumin antaman lausunnon (5.4.2018) mukaan Fortum huolehtii Imatran altaan (Imatran- ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vesialue) pinnankorkeuden säädöstä. Pinnankorkeuden mittaus suoritetaan Imatran padolla jatkuvatoimisella mittauksella. Padon kunnossapitoprojektiin liittyen altaan pinnankorkeutta oli laskettu kulloisenkin työvaiheen vaatimaan tasoon. Heinäkuussa 2017 pinta oli säädettynä tasoon NN+67.05 m. Pinta oli siis heinäkuussa 2017 noin 45–50 senttimetriä tavanomaista pintaa alempana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan sen asiassa antama päätös on oikea eikä sitä tule muuttaa.

Vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vahingonkärsineen antaman selvityksen mukaan laituri on ollut 30 %:n kallistuskulmassa ja kävelysilta noin 30 cm laituria ylempänä.

Mattolaiturin kunnossapidosta vastaavan YH-rakennuttajan teknisen isännöitsijän lausunnon mukaan laiturin asennon poikkeama normaalista on ollut vähäistä. Laiturille on tapahtuneen vahingon jälkeen tehty katselmus, josta vakuutusyhtiön saaman selvityksen mukaan laiturin asennon poikkeama normaalista on ollut vähäistä. Vuoksen alhaisen vedenpinnan johdosta kallistuman suuruus on ollut noin 5–10 astetta ja tämä on johtunut siitä, että laiturin rannan puoleinen pää on kiinni pohjassa, eikä kellu vapaasti.

Lievän laiturin kallistuksen ei kuitenkaan katsota estävän laiturin käyttöä. Normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen laituria pystyy käyttämään täysin turvallisesti. Laiturille tehdyssä katselmuksessa ei löytynyt laiturin kunnossapidon laiminlyöntiä tai siinä olevaa rakenteellista poikkeamaa.

Vastuun syntymisen edellytyksenä on, että kaupunki olisi asentanut laiturin jotenkin virheellisesti tai laiminlyönyt sen kunnossapidon, jolloin se olisi aiheuttanut vaaraa käyttäjälleen. Koska kaupungin antaman selvityksen ja vahingon jälkeen suoritetun katselmuksen mukaan laituri on ollut asianmukaisesti asennettu ja laiturille ominaisella tavalla vähän kallellaan, ei vakuutuksenottajalle synny korvausvastuuta vahingonkärsineelle aiheutuneista vahingoista.

Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää lausunnonpyytäjän vaatimuksen perusteettomana.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella kaupungilla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko asiakkaalle kaatumisen seurauksena aiheutunut henkilövahinko korvata kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

5.1 Mitä vakuutus korvaa

Vakuutus korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

2 luvun 1.1 §

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asian arviointi

Asiakas on heinäkuussa 2017 astunut kaupungin vastuulla olevalle matonpesulaiturille, kaatunut ja loukannut itsensä. Asiakkaan mukaan laituri, joka on kellunut veden varassa, on ollut kallistunut veden alhaisen pintakorkeuden vuoksi, mikä on aiheuttanut kaatumisen.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vastuun syntymisen edellytyksenä on, että kaupunki olisi asentanut laiturin jotenkin virheellisesti tai laiminlyönyt sen kunnossapidon, jolloin se olisi aiheuttanut vaaraa käyttäjälleen. Koska kaupungin antaman selvityksen ja vahingon jälkeen suoritetun katselmuksen mukaan laituri on ollut asianmukaisesti asennettu ja laiturille ominaisella tavalla vähän kallellaan, vakuutuksenottajalle ei synny korvausvastuuta vahingonkärsineelle aiheutuneista vahingoista.

Matonpesulaiturin kunnossa- ja ylläpito on ollut kaupungin vastuulla. Vakuutuslautakunta katsoo, että kunnossa- ja ylläpidosta vastaavalla taholla on niin sanottu korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että tällaisella alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kunnossapitovelvollisella on näyttötaakka siitä, että muun muassa alueen rakenteellisesta turvallisuudesta on olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisesti huolehdittu.

Vakuutuslautakunnalle toimitetun Fortumin lausunnon (5.4.2018) mukaan Vuoksen pinta on ollut heinäkuussa 2017 noin 45–50 senttimetriä tavanomaista pintaa alempana Vuoksen padon kunnossapitoprojektista johtuen. Vakuutusyhtiön lausuman mukaan matonpesulaiturin kunnossapidosta vastaavan YH-rakennuttajan teknisen isännöitsijän lausunnon mukaan laiturille oli tehty katselmus kaatumisen jälkeen ja laiturin kallistus oli ollut 5–10 astetta.

Vakuutuslautakunta pitää asiassa selvitettynä, että matonpesulaituri on ollut jossakin määrin kallistunut alentuneen vedenpinnan vuoksi. Asiassa jää kuitenkin epäselväksi, kuinka paljon laituri on ollut kallistunut. Jotta kallistuskulmaa pystyttäisiin arvioimaan tarkasti, tiedossa tulisi olla veden pinnan aleneman lisäksi myös muun muassa laituria koskevia teknisiä tietoja. Toisaalta, koska pinnankorkeuden säädöstä vastanneen yrityksen antaman lausunnon mukaan vedenpinta on ollut normaalia alempana, ja kun matonpesulaiturin toinen pää on ollut kiinnitetty pohjaan ja laiturin toinen pää on kellunut vapaasti vedessä, laituri on todennäköisesti kallistunut normaalia tasoaan enemmän. Kaupunki ei ole kiistänyt tienneensä, että Vuoksen vedenpinnan korkeus on patotöistä johtuen vaihdellut.

Kaupungin on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin laiturin kallistumisesta. Vakuutuslautakunnalle ei ole pyynnöstä huolimatta toimitettu teknisen isännöitsijän lausuntoa laiturille tehdystä katselmuksesta vahingon jälkeen, eikä lautakunnalle toimitetusta muusta asiakirja-aineistosta käy ilmi esimerkiksi sitä, milloin ja miten katselmus on tehty. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että kaupunki olisi huolehtinut matonpesulaiturin turvallisuudesta edellytetyllä tavalla. Näin ollen vakuutuksenottajana olevan kaupungin on katsottava olevan vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajana oleva kaupunki on vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta henkilövahingosta ja vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Alinentalo-Pelttari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia