Haku

FINE-037819

Tulosta

Asianumero: FINE-037819 (2021)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 20.12.2021

Osakkeiden myynti, toimeksianto, palveluntarjoajan menettely, riidan soveltuminen lautakuntamenettelyyn

Tapahtumatiedot

Henkilön osakesalkku on realisoitu 3.7.2015 pääosin tappiolla, minkä asianmukaisuuden kuolinpesän osakkaat ovat kyseenalaistaneet henkilön kuoleman 22.10.2016 jälkeen pankille marraskuussa 2017 asiasta tekemällään selvityspyynnöllä. Erimielisyyteen liittyen asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä FINEen 17.3.2021 sekä ilmoittaneet neuvontakäsittelyn jälkeen 31.5.2021 haluavansa asiaan ratkaisusuosituksen.

Asiakkaan valitus

Asiakkaiden näkemyksen mukaan henkilö oli tapahtuma-aikaan ollut jo niin huonossa kunnossa, ettei hän ollut kykenevä ymmärtämään toimien merkitystä. Asiakkaat pitävät myös mahdollisena, että toimeksiannot olisi tehnyt henkilön avopuoliso ilman asianmukaista valtuutusta. Asiakkaat vaativat pankki korvaamaan myynneistä aiheutuneen kurssitappion 8.714,45 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen 26.1.2018 lukien.

Palveluntarjoajan vastine

Pankin mukaan aloite tapaamiseen oli tullut asiakkaalta, eikä sen yhteydessä ollut tullut ilmi mitään, mikä olisi viitannut siihen, ettei asiakas olisi sairaudestaan huolimatta ollut oikeustoimikelpoinen tai muuten ymmärtänyt toimeksiantojen merkitystä. Pankin mukaan asiaa koskevat toimeksiantolomakkeet ovat toimipaikan muuton yhteydessä valitettavasti hävinneet, mihin liittyen asiakkaat eivät ole olleet valmiit hyväksymään pankin esittämää hyvitystä.

Pankki kiistää asiakkaiden väitteet ja toteaa lisäksi, että tapauksen yksityiskohdat huomioiden asiaan liittyvä erimielisyys on sen näkemyksen mukaan mahdollista ratkaista vain varsinaisessa tuomioistuinmenettelyssä, minkä lisäksi FINEn ohjesäännön mukaisesti yli kolme vuotta vanhoja asioita ei lähtökohtaisesti käsitellä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- henkilön terveydentilaan liittyviä potilasasiakirjoja
- kaksi kirjallista todistajanlausuntoa
- laskelma arvopapereidenmyynnistä
- Finanssivalvonnan kirje
- osapuolten välistä reklamaatiokirjeenvaihtoa
- henkilön perukirja

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa esitettyjen sekä laadullisten että ajallisten väitteiden johdosta lautakunnan tulee esikysymyksenä arvioida, että onko tapaus sellainen, että se katsoo voivansa asiaan ratkaisusuosituksen antaa. Mikäli lautakunta katsoo voivansa tapauksen käsitellä, tulee asiassa vielä arvioida palveluntarjoajan menettelyn asianmukaisuus sekä ratkaista asiassa esitetty korvausvaatimus.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Ohjesäännön mukaan FINEllä on oikeus jättää toimisto- tai lautakuntamenettelyssä oleva riita-asia käsittelemättä, mikäli pankki-, sijoituspalvelu-, sijoitusrahastopalvelu- tai joukkorahoitusasiassa ennen valituksen saapumista oli kulunut yli kolme vuotta siitä, kun valituksen perusteena oleva virhe tai puute oli ilmennyt tai mikäli riidan luotettava ratkaiseminen edellyttäisi suullisen todistelun vastaanottamista.

Asian arviointi

Tapauksessa asiakkaat ovat kyseenalaistaneet pankin toimet marraskuussa 2017, jolloin itse riidanalaisista tapahtumista oli jo kulunut yli kaksi vuotta, minkä jälkeen asiassa on kulunut vielä lähes kolme ja puoli vuotta ennen heidän yhteydenottoaan FINEen. Asiakkaiden valituksen perusteena olevasta väitetystä pankin virheellisestä menettelystä ja myös sen havaitsemisesta on siten kulunut yli ohjesäännössä todettu kolme vuotta. Lautakunnan näkemyksen mukaan asian ratkaiseminen edellyttäisi kadonneiden toimeksiantolomakkeiden johdosta tapahtumainkulun ja henkilön terveydentilan sekä myös tämän oikeustoimikelpoisuuden arvioinnin perusteeksi suullisen todistelun vastaanottamista, mikä ei ole lautakunnan kirjallisessa menettelyssä mahdollista.

Lopputulos

Lautakunta ei anna ratkaisusuositusta asiaan.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet: Kajala, Ovaska, Sario, Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia