Haku

FINE-037785

Tulosta

Asianumero: FINE-037785 (2022)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2022

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen. Ennen haastehakemusta syntyneet asianajokulut. Kulujen yhteys yhtiökokouksen päätöksen moittimiseen. Erimielisyys asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä kosteusvaurion korjauskustannusten jakautumisesta asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön kesken.

Tapahtumatiedot

Asiakas vaati 12.5.2020 päivätyssä haastehakemuksessa, että käräjäoikeus julistaa pätemättömäksi asunto-osakeyhtiön 13.2.2020 yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Kyseinen yhtiöjärjestyksen muutos koski kunnossapito- ja korjausvastuiden jakoa asunto-osakeyhtiön osakkaiden ja asunto-osakeyhtiön välillä. Riita-asia päättyi tuomioistuimen 13.1.2021 vahvistamaan sovintoon asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä. Sovintoon liittyi myös taloyhtiön suorittama rahallinen korvaus asiakkaalle.

Asiakas oli ostanut asunnon kyseisestä asunto-osakeyhtiöstä lokakuussa 2019, ja myöhemmin vuonna 2019 asunnosta oli löydetty kosteusvaurio. Asiassa oli erimielisyyttä korjauskustannusten jakautumisesta kyseisessä kosteusvahinkoasiassa asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä. Kosteusvahinkoasia ei ollut asiakkaan ja taloyhtiön välillä vielä selvä, kun asunto-osakeyhtiö piti 13.2.2020 yhtiökokouksen, jossa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä koskien kunnossapito- ja korjausvastuiden jakoa asunto-osakeyhtiön osakkaiden ja asunto-osakeyhtiön välillä.

Asiakas haki kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetua syntyneistä asianajokuluista ajalta 30.1.2020–8.1.2021.

Vakuutusyhtiö myönsi asiakkaalle oikeusturvaedun 26.2.2021 päivätyllä päätöksellä oikeusturvavakuutuksesta asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittimista koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiö korvasi kulut 12.5.2020 päivätystä haastehakemuksesta alkaen. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan asianajotoimiston laskusta ei suoriteta korvausta ennen vakuutustapahtumaa syntyneistä kuluista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Asiakas vaatii kaikkien syntyneiden asianajokulujen korvaamista. Asiakkaan mukaan kysymyksessä on yksi ja sama riita, eli kokonaisuus, joka on riitautunut jo marraskuussa 2019. Asiakkaan valituksen mukaan kokonaisuus koskee taloyhtiön pyrkimystä välttää yhtiöjärjestyksen mukainen vastuunsa rakenteellisista vahingoista. Yhtiökokouksen päätöstä moittiva kanne oli asiakkaan mukaan ensivaiheen keino, jotta tehty yhtiökokouksen päätös ei ehdi saamaan lainvoimaan. Asiakkaan mukaan kysymyksessä on yksi ja sama riita, joka on alkanut kylpyhuoneen korvauksesta ja jatkunut yhtiökokouksen päätöksen mitätöintiä koskevana asiana.

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vakuutusyhtiö on korvannut asiakkaan kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan riita-asian asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia. Vakuutusyhtiön mukaan kulut on korvattu vakuutustapahtuman syntymisestä lukien. Vakuutusyhtiön mukaan riita-asia on syntynyt yhtiökokouksen päätöksen moitekanteella 12.5.2020. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan, mikäli asian katsottaisiin riitautuneen jo marraskuussa 2019, olisi korvausta tullut hakea marraskuussa 2020 eli vuoden kuluessa siitä, kun asiakas on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Vakuutusyhtiöön on oltu asiasta yhteydessä ensimmäisen kerran 18.1.2021.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiakkaan kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutusehtojen, jotka ovat voimassa 3.4.2018 alkaen, kohdan 2 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksesta maksetaan vain vakuutetulle asianajajan tai lakimiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut. Sen sijaan vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei makseta.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 (Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
[–  –]

Vakuutusehtojen kohdan 4.5.1 (Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata) mukaan vakuutuksesta ei korvata
[–  –]

•  kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.
[–  –]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, kuuluuko asiakkaalle myönnettyyn oikeusturvakorvaukseen, joka koskee asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moitetta, myös sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet ennen haastehakemusta ja jotka liittyvät asiakkaan ja taloyhtiön välillä olevaan epäselvyyteen asiakkaan asunnossa aikaisemmin tapahtuneen kosteusvahingon korjauskustannusten jakautumisesta asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä.

Käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on todisteellisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Vakuutusehtojen kohdan 4.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olleessa riita-asiassa on kysymyksessä vaatimus asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen tekemän päätöksen julistamisesta pätemättömäksi. Kyseessä oleva yhtiökokouksen päätös koski yhtiöjärjestyksen muuttamista kunnossapito- ja korjausvastuiden jaosta osakkaiden ja asunto-osakeyhtiön välillä. Yhtiöjärjestyksen muutos vaikuttaa asunto-osakeyhtiön ja osakkaiden välisiin kunnossapito- ja korjausvastuisiin yleisesti, ja myös asiakkaan omistaman asunnon osakkeiden osalta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan asunnossa oli tapahtunut jo ennen asunto-osakeyhtiön yhtiökokousta kosteusvahinko, jonka korjauskustannusten jakautumisesta oli ollut erimielisyyttä asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä.  FINEn käytössä olevien asiakirjojen mukaan nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa riita-asia tuomioistuimessa ei koskenut asiakkaan asunnossa jo aikaisemmin tapahtuneen kosteusvaurion korjauskustannusten jakoa asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä. Vaikka tuomioistuimessa vahvistetun sovinnon saavuttamiseen liittyi asunto-osakeyhtiön asiakkaalle suorittama korvaus, jolla saattaa olla liityntä asiakkaan erimielisyyteen asunto-osakeyhtiön kanssa asiakkaan asunnosta tapahtuneen kosteusvahingon korjauskustannuksista, FINE katsoo, ettei tämä kyseinen sovintoon liittyvä seikka muuta tuomioistuimessa käsiteltävänä olleen riita-asian luonnetta yhtiökokouksen päätöksen moitekanteen käsittelystä toisentyyppiseksi riita-asiaksi. FINE katsoo, että asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen, jolla on muutettu yhtiöjärjestystä, moittiminen on eri asia kuin asiakkaan erimielisyys asunto-osakeyhtiön kanssa asiakkaan asunnossa aikaisemmin tapahtuneen kosteusvahingon korjauskustannusten jakautumisesta asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että ne asianajokulut, jotka liittyvät asiakkaan asunnon korjauskustannusten jakautumiseen asiakkaan ja asunto-osakeyhtiön välillä, eivät kuulu oikeusturvavakuutuksesta korvattavaksi asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen tekemän päätöksen moittimista koskevassa riita-asiassa. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös suorittaa korvaus asianajokustannuksista asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittimista koskevassa asiassa haastehakemuksesta alkaen, on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi                                    

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia