Haku

FINE-037767

Tulosta

Asianumero: FINE-037767 (2022)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.08.2022

Maataloustraktorivakuutus. Traktorin etuakselin irtoaminen. Oliko kyse vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä konerikosta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan traktori rikkoutui 30.12.2020. Traktorilla oli siirrytty pihatossa karsinan kohdalta toiselle. Pysäytettäessä oli kuulunut kova pamaus ja etuakseli oli retkahtanut osittain traktorin alle. Etuakselin kiinnityskannake oli rikkoutunut ja etuakseli irronnut. Etuakselin irtoamisen seurauksena vaurioitui myös kardaaniakseli.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan päiväämättömän lausunnon mukaan katkennut kiinnityskannake sijaitsi keskellä akselia. Akselissa ei näkynyt taipumia tai jälkiä ulkoisesta iskusta. Katkeamiskohdan murtumapinnasta noin puolet oli rakenteeltaan tasaista ja loput huokoisempaa murtumaa. Vahinkotarkastaja piti katkeamista väsymismurtumana. Kun väsymismurtuma oli saavuttanut puolet vahvuudesta, kiinnike ei enää kestänyt ja se oli katkennut. Lopullinen katkeaminen näkyi murtumapinnassa epätasaisempana murtumana.

Asiakkaan näkemyksen mukaan kyse on ollut vakuutusehtojen mukaisesta voimansiirron rikkoutumisesta, koska etuakselisto ja kardaaniakseli ovat vakuutusehdoissa tarkoitettua voimansiirtoa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti päätöksissään 15.1.2021, 1.2.2021 ja 24.2.2021, että traktorille ei ollut tapahtunut törmäysvahinkoa eikä vakuutusehdoissa luetelluille osille aiheutunutta rikkovahinkoa. Traktorin vaurioita ei korvattu maataloustraktorivakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEn ratkaisusuositusta asiasta. Konerikko on tapahtunut ehtojen kohdassa 3.6 nimenomaisesti mainituille osille eli nelivetotraktorin voimansiirtoon kuuluvalle etuakselistolle ja kardaaniakselille. Korvausta ei ole haettu törmäysvahinkona. Asiakas pitää vahinkotarkastajan lausuntoa virheellisenä. Metallin väsymisestä ei ole esitetty luotettavaa todistetta tai havaintoa. Metallin väsyminen ei ole uskottava syy alle kymmenen vuoden ikäisen traktorin akseliston rikkoutumiselle. Kannakkeiden rikkoutumiskohdassa ei ole ollut merkkejä korroosiosta tai muusta pitkäaikaisesta ilmiöstä. Metallin väsymisen luotettava toteaminen vaatisi rikkoutuneiden osien tutkimista asianmukaisella menetelmällä siihen erikoistuneen ammattilaisen toimesta.

Etuakseliston ja voimansiirron kiinnitys kuului luonnollisena osana vakuutettuihin osiin, eikä sitä voitu pitää akseliston ulkopuolisena osana. Etuakselistoon ja voimansiirtoon on katsottava kuuluvan myös ne ajoneuvon osat, joilla voimansiirto on kiinnitetty ajoneuvoon. Ilman niitä voimansiirto ei voisi toimia. Akselisto ja voimansiirto on vakuutettu nimenomaan traktoriin kiinnitettyinä. Akseliston ja voimansiirron rikkoutumisen aikajärjestyksestä ei ollut varmuutta. Kannakkeet olivat voineet rikkoutua voimansiirron muusta sisäisestä rikkoutumisesta johtuneen äkillisen voimakkaan tärinän tai vääntymisen vuoksi.

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa antamiinsa päätöksiin ja toteaa, että korvausta hakevalla on näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Vakuutusyhtiön mielestä kannakkeen pettämisen syy oli aineen väsyminen. Kannakkeen murtumapinnasta otetussa valokuvassa oli nähtävissä selviä aineen väsymisen merkkejä. Asiakas ei ole esittänyt selvitystä muusta vahingon syystä.

Sopimusehdot

Maataloustraktorivakuutuksen 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.5 (Törmäysvahinko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut maataloustraktorille sen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, yhteentörmäyksestä tai muusta ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta syystä sekä renkaan rikkoutuminen. Vakuutuksesta korvataan vakuutettua maataloustraktoria toisella kulkuneuvolla kuljetettaessa aiheutunut vahinko.

Ehtojen kohdan 3.6 (Konerikko) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka vä­lit­tö­mäs­ti aiheutuu vakuutetun maataloustraktorin moottorille, voimansiirrolle tai hyd­rauliikalle sekä näiden ohjausyksiköille äkillisestä ja ennalta ar­vaa­mat­to­mas­ta maataloustraktorin sisäisestä rikkoutumisesta.

Voimansiirrolla tarkoitetaan vaihteistoja, vetopyörästöjä ja akselistoja. Moot­to­ril­la tarkoitetaan perusmoottoria polttoainejärjestelmineen ilman moottorin apulaitteita. Hydrauliikalla tarkoitetaan hydrauliventtiilikoneistoa ja hyd­rau­li­pump­pua ilman hydrauliputkia ja letkuja.

Vakuutusehtojen kohdan 3.7 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- traktorille tai sen osalle kulumisesta, jäätymisestä, syöpymisestä, ruostumises­ta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä tai toimin­­takyvyn lakkaamisesta
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys traktorin rikkoutumisvahingon korvattavuudesta. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan konerikkovahinkona korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetun maataloustraktorin voimansiirrolle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta maataloustraktorin sisäisestä rik­kou­tu­mi­sesta. Konerikkovahinkoja koskevassa ehtokohdassa on täsmennetty, että voiman­siirrolla tarkoitetaan vaihteistoja, vetopyörästöjä ja akselistoja.

Vakuutusyhtiön esittämien tietojen mukaan vahinko oli aiheutunut siitä, että traktorin etuakselin kannake oli murtunut ja etuakseli irronnut. Etuakselin irtoaminen oli vaurioittanut myös kardaaniakselia. Muusta mahdollisesta vahingon syystä, kuten asiakkaan mainitsemasta voimansiirron osien sisäisestä rikkoutumisesta, ei ole FINElle toimitetuissa asiakirjoissa selvitystä. Näyttövelvollisuus korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta on korvausta vaativalla.

Asiassa on riidatonta, että korvausta ei haeta törmäysvahinkoja koskevan ehtokohdan perusteella. Traktoriin ei ole väitetty kohdistuneen ulkoista iskua.

FINE toteaa, että konerikkovahinkoa koskevassa vakuutusehdossa on erikseen määritelty ne traktorin osat, joiden sisäinen rikkoutuminen korvataan. FINE pitää selvänä, että esimerkiksi traktorin voimansiirron ja akseliston osien on oltava kiinnitetty traktorin runkoon. FINEn näkemyksen mukaan tämä tekninen seikka ei kuitenkaan merkitse sitä, että mainitun rungon kiinnityskohdan rikkoutuminen olisi korvattava vakuutusehdossa mainittuna itse voimansiirron tai akseliston osan sisäisenä rikkoutumisena. FINE katsoo, että tässä tapauksessa ei siten ole ollut kysymys konerikkovahinkoja koskevassa vakuutusehdossa mainitulle osalle aiheutuneesta sisäisestä rikkoutumisesta, joten vahinko ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Koska vahinko ei tule korvattavaksi konerikkovahinkoja koskevan ehtokohdan 3.6 perusteella, asiassa ei ole tarpeen enemmälti arvioida vakuutusehtojen kohdan 3.7 rajoitusten soveltuvuutta tapaukseen. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                                 
Esittelijä Salo

Tulosta