Haku

FINE-037578

Tulosta

Asianumero: FINE-037578 (2021)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 29.10.2021

Hur fördelar sig ansvaret mellan kunden och banken för betalningstransaktioner och automatuttag som har gjorts obehörigen med kundens kort? Obehörig användning av kort. Grov vårdlöshet från kortinnehavarens sida.

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden uppger att han i Stockholm 1.2.2020 kl. 04:51 (finsk tid) på en nattklubb med vuxenunderhållning vilseleddes av nattklubbens personal till att göra en 2.729,65 euro stor kortbetalning. Efter det stals hans kort, och med dess pinkod gjordes 1.2.2020 kl. 10:07–12:46 obehöriga automatuttag och köptransaktioner till ett sammanlagt värde av 9.504,33 euro.  Den sista korttransaktionen som kunden inte har reklamerat gjordes på nattklubben kl. 04:30 (finsk tid).

Kortet spärrades 2.2.2020 kl. 15:20 med anledning av att kunden gjort en spärr-anmälan.

Den som obehörigen hade använt kundens kort dömdes i Stockholms tingsrätt i november 2020 för diverse brott och ålades att ersätta bl.a. den skada som kunden lidit på grund av obehörig användning av hans kort, 90.975 kronor jämte ränta.

Kundens yrkanden hos FINE

Kunden yrkar på att banken ersätter den i ärendet uppkomna skadan. Korttransaktioner som bestrids är totalt 12.233,98 euro (129.915 kr) med aktuella växel kursen enligt banken, varav belopp som har kunnat knytas till dömd gärningsman är 90.975 kronor.

Vid restaurangbesök manipulerades kunden att använda ett plastkort. Påstods att mobilbetalning inte fungerade på deras terminal. Vid betalning så screenades eller filmades kundens kod varefter kundens plånbok stals och exakt det kort stals (1st) varefter plånboken returnerades för att undgå upptäckt, och kunden fortsatt betala med mobilbetalning som han gör till 100% därav. Kunden anmälde de stulet lite senare än normalt (ca 34 timmar) men tjuven gjorde de flesta uttagen före kunden ens hade vaknat inom ca 7 timmar (04.51 -12.46).

Banken hävdar att kunden inte anmälde kortets försvinnande tillräckligt snabbt. Kunden själv anser att när kortstölden var så professionellt utfört av yrkeskriminella så hade kunden små möjligheter att upptäcka något tidigare. Den ena gärningsmannen är dömd men medellös. På restaurangen har man inte kunnat döma någon personal (troligen såldes kortet vidare redan på natten till tjuven).

Banken bestrider reklamationen med motiveringar typ:
- Av vårdslöshet har försummat någon av sina skyldigheter
- Har underlåtit att utan onödigt dröjsmål efter upptäckande meddela att kortet förkommit
- Koden har inte förvarats ansvarsfullt
- De finns inga starka indikatorer på att de rör sig om yrkeskriminella

Det är bevisat utom tvivel att de rör sig om yrkeskriminella när polisen har utrett brottet och hittat gärningsman som är dömd i tingsrätt för brottet och avtjänar straff. Det finns 17 målsägande mot den tilltalade och hans nätverk och han blev dömd på alla punkter, det räcker till att bedömas som yrkeskriminell verksamhet.

Varför banken inte hade några anspråk på den tilltalade förstod varken kunden, undersökningsledaren, kundens advokat eller åklagaren när alla andra banker hade representanter och krav. Enligt polisens undersökningsledare så var kunden den enda med kortbedrägeri som inte fick ersättning av sin bank och därför fick driva ärende vidare som privat person mot den tilltalande utan uppbackning av sin egen bank.

Händelseförlopp rekonstruerat av polisens bedrägerisektionen kunden begärs att betala med kort vid kassan där dolda kameror är monterade som registrerar pinkod därefter stjäls plånbok men bara använt kort tas och plånbok returneras för att förlänga upptäckt. Sedan säljs korten med pinkod till andra kriminella som i det här fallet redan på natten/morgonen började tömma korten.

Den andra stölden var av personalen på strippklubben där kunden skulle betala restaurangnotan och dom la på en nolla, 2.900 blev 29.200 kronor. Det var en försummelse från kundens sida men likväl en kriminell handling från restaurangen. Polisen ansåg att det inte skulle gå att bevisa och så kunde kunden inte väcka åtal mot restaurangpersonalen.

Anledning att de tog 1,5 dygn att upptäcka kortstölden är att kunden inte använder fysiska kort annat än i detta nödfall när kortterminalen inte fungerade för fjärravläsning och man inte tar emot kontanter i Sverige. Kunden gjorde alla betalningar med mobiltelefonen efter restaurangbesöket. Tilläggas kan sägas att även om kunden spärrade kortet inom 8-10 timmar så hade hela brottet varit utfört redan och alla transaktioner genomförda. Trots det var anmälan omedelbart när den upptäcktes.

Banken har inte svarat på frågan varför det går att tömma ett kort i en utländsk bankomat med 12 uttag inom några timmar utan att några varningsklockor ringer. Kunden hade hög limit på kortet men inte så hög och det var de ovanliga händelseförloppet utomlands som borde ha utlöst några spärrar.

Tjänsteleverantörens bemötande

Banken vill redogöra att enligt uppgifter från kunden själv har han varit på firmafest i Stockholm under den aktuella kvällen då hans Mastercard-kort stulits från hans plånbok. Enligt den transaktionshistorik som banken har från den aktuella kvällen och natten 31.1-1.2.2020, har kortet använts först två gånger på restaurang och därefter tre gånger på strippklubben. Den tredje och sista transaktionen som utförts på strippklubben under natten 1.2.2020 kl. 04:51 (finsk tid) har enligt kunden utförts av en utomstående. De övriga fyra korttransaktionerna under kvällen och natten 31.1-1.2.2020 har han utfört själv.

Den information som kunden givit banken om tidpunkten då han använt kortet sista gången under natten 1.2.2020 skiljer sig från den utredning och transaktionshistorik som banken har. Enligt kunden använde han kortet sista gången vid kl. 00:30 medan den utredning som banken gjort i ärendet visar att kortet har använts av honom själv sista gången kl. 04:30 (finsk tid), då kunden inte reklamerat detta belopp och transaktionen genomförts med rätt kod.

Enligt kunden har kortet även sålts under natten och därmed använts av åtminstone två utomstående personer. Enligt bankens utredning har den sista transaktionen som utförts på strippklubben kl. 04:51 (finsk tid) genomförts med chip och rätt kod på första försöket, dock har kunden av oklar anledning inte yrkat på ersättning för den här transaktionen i stämningsansökan. De två första transaktionerna under morgonen 1.2.2020 har nekats på grund av fel kod men den tredje transaktionen har däremot genomförts med rätt kod. Detta visar på att den första utomstående personen, som enligt uppgifter från kunden själv sålt kortet, skulle ha sålt det med felaktig kod. Vidare visar bankens utredning att det har dröjt över fem timmar mellan den sista auktoriseringen på strippklubben kl. 04:51 (finsk tid) och den följande auktoriseringen under morgonen kl. 10:07 (finsk tid).

I enlighet med bankens allmänna villkor för Mastercard-kreditkort/kombikort (nedan "de allmänna villkoren") och punkten Uppbevaring av kort och kod förbinder sig kortinnehavaren att förvara kortet och koden omsorgsfullt och skilt från varandra så att kortet och/eller koden inte hamnar i utomståendes besittning eller kännedom och att inte anteckna eller använda koden på sätt som gör den lätt att identifiera. Kortinnehavaren förbinder sig också att skydda koden på lämpligt sätt när koden anges i betalterminal eller i automat, så att ingen har möjlighet att se koden.

Då både kundens fysiska kort och kod hamnat i en utomståendes besittning och kännedom under natten på strippklubben anser banken att kunden handlat i strid med de allmänna villkoren.

Enligt de allmänna villkoren förbinder sig kortinnehavaren även att enligt omständigheterna regelbundet kontrollera att kortet är i kortinnehavarens besittning. Banken anser inte att kunden tillräckligt omsorgsfullt och regelbundet kontrollerat att kortet är i hans besittning enligt vad omständigheterna skulle ha krävt. Kunden har under den aktuella natten varit på en nattklubb och underlåtit att kontrollera att kortet är i hans besittning även efter besöket på nattklubben. Kunden vet att han har använt det aktuella kortet på den aktuella nattklubben under natten men upptäcker att kortet är stulet och spärrar det först 2.2.2020 kl. 15:20, med andra ord 1,5 dygn senare. Kunden har härmed inte uppfyllt sina skyldigheter enligt punkt Uppbevaring av kort och kod i de allmänna villkoren men inte heller skyldigheten enligt punkt Anmälan om spärrtjänst i de allmänna villkoren. Enligt den sagda punkten förbinder sig kortinnehavaren att omedelbart anmäla om kortet förkommer eller inte längre är i kortinnehavarens besittning eller om kortet obehörigen innehas av någon annan.

Banken anser att kunden handlat grovt vårdslöst enligt de allmänna villkoren punkt Kort- och kontoinnehavarens ansvar för obehörig användning då både hans kort och kod kommit i utomståendes besittning samt att han inte regelbundet kontrollerat att kortet är i hans besittning enligt vad omständigheterna skulle ha krävt.  Kunden anmälde kortet stulet först 2.2.2020 kl. 15:20 (finsk tid). Banken anser sig därför inte ersättningsskyldig för det yrkade beloppet om 12.233,98 euro.

Kunden anför att han är den enda målsägande som inte blivit ersatt av sin bank. Banken vill klargöra att de övriga brotten som kunden hänvisar till, inte är jämförbara med brottet som kunden utsatts för, varje brott ska därmed bedömas enskilt. De övriga brotten har en annan brottsrubricering i stämningsansökan jämfört med brottet som kunden utsattes för.

I tilläggsskriften anges att den tredje och sista transaktionen som utförts på strippklubben till ett belopp om 29.000 SEK slagits in felaktigt av personalen men godkänts av kunden själv. I tidigare reklamation daterad 2.6.2020 har kunden hävdat att transaktionen utförts av en utomstående och krävt hela beloppet av Banken. I enlighet med bankens allmänna villkor och punkten Användning av kortet - Allmänt förbinder sig kortinnehavaren att kontrollera att transaktionens belopp, valuta och betalningssätt är korrekta innan kortinnehavaren ger sitt godkännande till korttransaktionen. Kunden har med andra ord försummat sina skyldigheter att kontrollera beloppet innan han slagit in sin kod i betalterminalen enligt de allmänna villkoren och ansvarar därmed för det godkända beloppet i sin helhet.

Banken också informerar och uppmanar med jämna mellanrum sina kunder att kontrollera och ställa in sina säkerhets- och användninsgränser för kortet inför resor och dylikt. Det här är en säkerhetsåtgärd för att begränsa skada ifall kortet används obehörigen.

Utredningar

Förutom parternas skrivelser som gäller klagomålet har följande handlingar getts in till nämnden:
-Undersökningsanmälan (Anmälningstid 7.2.2020)
-Stämningsansökan (30.10.2020)
-Dom (Stockholms tingsrätt 23.11.2020)
-Korttitapahtumalista
-Allmänna villkor för mastercard-kreditkort/kombikort

Beslutsrekommendation

Frågeställning

För att avgöra ansvarsfördelningen mellan kunden och banken behöver Banknämnden avgöra huruvida korttransaktionerna har gjorts av kunden själv eller av en utomstående som använt kundens kort. Om det i ärendet anses vara fråga om obehörig användning av kortet behöver Banknämnden bedöma huruvida den obehöriga användningen av kortet kan anses ha berott på att kunden av vårdslöshet har försummat sina skyldigheter enligt 53 § 1 mom. i betaltjänstlagen och enligt kortvillkoren och huruvida kundens eventuella vårdslöshet har varit grov.

Tillämplig lagstiftning och försäkringsvillkor

I 38 § (Betalarens samtycke till att en betalningstransaktion genomförs) i betaltjänstlagen föreskrivs följande i 1 mom.:
En betalningstransaktion får genomföras endast om betalaren har gett sitt samtycke. En betalningstransaktion som betalaren inte har samtyckt till på avtalat sätt anses vara obehörig.

I lagens 53 § (Skyldigheter som gäller betalningsinstrument) föreskrivs följande i 1 mom.:
Innehavaren av ett betalningsinstrument ska använda detta i enlighet med villkoren för beviljande och användning. Innehavaren ska i synnerhet vidta skäliga åtgärder för att skydda betalningsinstrumentet och tillhörande personliga säkerhetsbehörighetsupgifter. Villkoren för beviljande och användning av betalningsinstrumentet får inte vara ogrundade, oskäliga eller diskriminerande.

I lagens 62 § (Betaltjänstanvändares ansvar för obehörig användning av betalningsinstrument) föreskrivs följande:
En betaltjänstanvändare som har ingått avtal om ett betalningsinstrument med en tjänsteleverantör ansvarar för användningen av ett betalningsinstrument som har förlorats eller orättmätigt innehas av någon annan eller för annan obehörig användning av betalningsinstrumentet endast om den obehöriga användningen beror på att betaltjänstanvändaren eller någon annan innehavare av betalningsinstrumentet
1)har överlåtit det till någon som inte är behörig att använda det,
2)av vårdslöshet har försummat sina skyldigheter enligt 53 § 1 mom., eller
3)har försummat att utan ogrundat dröjsmål efter upptäckten underrätta tjänsteleverantören eller någon annan som denne utsett om att betalningsinstrumentet har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen.
I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten är betaltjänstanvändarens ansvar för obehörig användning av betalningsinstrumentet högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om betaltjänstanvändaren eller någon annan innehavare av betalningsinstrumentet har handlat avsiktligt eller grovt vårdslöst.
Betaltjänstanvändaren ansvarar inte för obehörig användning av betalningsinstrumentet
1)till den del som betalningsinstrumentet har använts efter att tjänsteleverantören eller någon annan som denne utsett har underrättats om att betalningsinstrumentet förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen,
2)om tjänsteleverantören har försummat att se till att en innehavare av ett betalningsinstrument har möjlighet att när som helst göra anmälan enligt 1 punkten,
3)om betalningsmottagaren vid användningen av betalningsinstrumentet inte vederbörligen har försäkrat sig om betalarens rätt att använda instrumentet, eller
4)om tjänsteleverantören inte har krävt stark kundautentisering av betalaren.
Trots 3 mom. är betaltjänstanvändaren ansvarig för obehörig användning av ett betalningsinstrument, om användaren eller någon annan innehavare av betalningsinstrumentet avsiktligt har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt.

Den punkt i bankens allmänna kortvillkor som gäller kortinnehavarens ansvar för obehörig användning av kortet motsvarar de tvingande bestämmelser till förmån för konsumenter som finns i 62 § i betaltjänstlagen.

I kortvillkoren sägs följande i punkten Användning av kortet - Allmänt:
Kortet och den tillhörande koden är personliga och får endast användas av
kortinnehavaren.
[…]
Innan kortinnehavaren ger sitt godkännande till korttransaktionen ska kortinnehavaren kontrollera att transaktionens belopp, valuta och betalningssätt är korrekta. Kortinnehavaren ger sitt godkännande till en korttransaktion genom att ange koden i en betalterminal eller automat, eller genom sin underskrift, genom att vid kontaktlös betalning föra kortet nära betalterminalen eller genom att på annat sätt ange kortets uppgifter. […]
Det går inte att återta godkännandet till en korttransaktion efter att det har givits på ovan beskrivet sätt.
[…]

I kortvillkoren sägs följande i punkten Uppbevaring av kort och kod:
Kortet är kortutgivarens egendom och får inte ändras, överlåtas eller reproduceras.
Kortinnehavaren förbinder sig att:
- förvara kortet säkert och på ett sådant sätt att det inte skadas,
- förvara kortet och koden omsorgsfullt och skilt från varandra så att kortet och/eller koden inte hamnar i obehörig persons besittning eller kännedom,
- inte anteckna eller använda koden på sätt som gör den lätt att identifiera,
- följa de anvisningar kortutgivaren har gett gällande kortets användning,
- skydda koden på lämpligt sätt när koden anges i betalterminal eller i automat, så att ingen har möjlighet att se koden, och
- enligt omständigheterna regelbundet kontrollera att kortet är i kortinnehavarens besittning.

I kortvillkoren sägs följande i punkten Anmälan till spärrtjänsten:
Kortinnehavaren förbinder sig att omedelbart anmäla om:
- kortet förkommer
- kortet blivit kvar i en automat,
- kortet obehörigen innehas av någon annan,
- kortet används obehörigen,
- någon obehörig får kännedom om koden, eller
- det av annan anledning finns orsak att befara att kortet eller koden kan komma att användas eller används obehörigen.
[…]

Bedömning

Ansvar för kortbetalningen på nattklubben 1.2.2020 kl. 04:51 (finsk tid).

Enligt kunden manipulerade nattklubbens personal i brottsligt syfte kunden att använda sitt kort i stället för mobilbetalning och lade till en nolla i kundens räkning. Kunden hävdar att han godkände kortbetalningen av oaktsamhet.

Banknämnden anser att det i ärendet inte har bevisats att nattklubben eller dess personal skulle ha gått brottsligt till väga eller på något sätt skulle vara delaktiga i det betalningsmedelsbedrägeri som kunden fallit offer för och vars gärningsman har dömts i Stockholms tingsrätt. Banknämnden anser att det trots detta är möjligt att kunden i detta fall har vilseletts att godkänna och/eller att han av misstag godkände en debitering som var större än vad han då förstod och avsåg.

Eftersom kunden dock själv godkände korttransaktionen med sin pinkod och därmed gav sitt i 38 § i betaltjänstlagen avsedda samtycke till att transaktionen genomfördes och gav banken sitt med kortvillkoren förenliga samtycke till att korttransaktionen debiterades hans konto, är det i ärendet för denna kortbetalnings del inte fråga om i betaltjänstlagen eller kortvillkoren avsedd obehörig användning av kortet, och således svarar kunden i förhållandet mellan kunden och banken fullt ut för den betalningstransaktion som han godkänt.

Ansvar för obehöriga automatuttag och kortköp

Banknämnden konstaterar att ansvaret för att förvara kortet och dess pinkod omsorgsfullt, det vill säga aktsamt, vilar på kortinnehavaren, enligt betaltjänstlagen och kortvillkoren. Detta faller sig naturligt med beaktande av att det i sista hand – oberoende av till exempel de anvisningar som kortbeviljaren meddelat eller villkoren i kortavtalet – är endast kortinnehavaren som kan påverka hur och under vilka omständigheter han eller hon förvarar och använder sitt kort och dess pinkod.

I situationer där en utomstående har kommit åt kortet och kortet har använts obehörigen är den avgörande omständigheten med tanke på ansvarsfördelningen mellan kortinnehavaren och kortbeviljaren i regel hur aktsamt kortinnehavaren kan anses ha gått till väga beträffande kortet och dess pinkod. För att det ska vara möjligt att bedöma kortinnehavarens aktsamhet gäller det att få utredning om under vilka omständigheter och på vilket sätt kortinnehavaren har förvarat och använt sitt kort och sin pinkod och hur en utomstående har kommit åt dem/fått kännedom om dem. De bästa möjligheterna att ge utredning har kortinnehavaren, och om kortinnehavaren yrkar på att kortbeviljaren ska ta ansvar för obehörig användning av kortet kan kortinnehavaren förutsättas ge en egen utredning om händelserna och sitt eget förfarande. Information om detaljer i händelseförloppet, till exempel om exakt hur och när kortinnehavaren blev av med kortet, går inte alltid att få och kan inte heller förutsättas av kortinnehavaren, men det kan alltid förutsättas att kortinnehavaren redogör för sitt eget förfarande.

Användning av pinkoden

Banknämnden anser utifrån den utredning som lagts fram i ärendet att det är sannolikt att en utomstående har fått kännedom om den pinkod som hör ihop med kundens kort när kunden själv använde sitt kort på nattklubben med vuxenunderhållning. Kunden har i fallet inte redogjort för under hurdana omständigheter han noga taget använde sitt kort på nattklubben, huruvida detta skedde till exempel vid bardisken och huruvida andra människor då befann sig i hans närhet. Enligt kundens uppfattning står nattklubbspersonalen bakom det inträffade, och pinkoden har erhållits med hjälp av dolda kameror. Dessutom har kunden hänvisat till att gärningsmännen är yrkeskriminella. Innan ärendet förts till Banknämnden för att behandlas har det dessutom i den reklamation till banken som kundens ombud sammanställt konstaterats att ”vid inknappning av PIN-kod har kunden på vederbörligt sätt dolt koden med handen och sett till att PIN-koden inte blivit synlig för obehöriga”.

Banknämnden har redan ovan ansett att det i ärendet inte har bevisats att nattklubben eller dess personal skulle vara delaktiga i betalningsmedelsbedrägeriet, och nämnden anser likaså att det inte har bevisats att den pinkod som hör ihop med kundens kort skulle ha erhållits med hjälp av dolda kameror. Banknämnden anser därmed att det är sannolikt att en utomstående fått kännedom den pinkod som hör ihop med kundens kort på så sätt att denna utomstående har lyckats se rätt eller – med beaktande av att de två första obehöriga automatuttagsförsöken misslyckades på grund av att fel pinkod användes – nästan rätt hur kunden knappat in pinkoden i betalterminalen.

I bankens kortvillkor sägs det att kortinnehavaren förbinder sig att inte använda koden på sätt som gör den lätt att identifiera, och att skydda koden på lämpligt sätt när koden anges i betalterminal, så att ingen har möjlighet att se koden. Banknämnden anser att oberoende av hur kortinnehavarna i kortvillkoren uttryckligen instrueras att gå till väga med pinkoden ingår det i säker och aktsam användning av kort och pinkod och i de rimliga åtgärder som förväntas av en aktsam kortinnehavare att denne strävar efter att förfara så att ingen utomstående kan se pinkoden när en korttransaktion godkänns med den. De omgivande omständigheterna för en enskild betalningstransaktion inverkar på vad som kan förutsättas i fråga om kortinnehavarens aktsamhet vid betalningstransaktionen. En aktsam kortinnehavare kan förutsättas ägna särskild uppmärksamhet åt att skydda pinkoden till exempel i situationer där andra människor befinner sig inom synhåll från betalterminalen.

Banknämnden konstaterar att nämnden i sin avgörandepraxis beträffande obehörig användning av kort när den bedömt kortinnehavarnas aktsamhet har beaktat faktorer som tyder på yrkesbrottslighet som en omständighet som inverkar på den samlade bedömningen. Vidare har nämnden i sin avgörandepraxis ansett på ett allmänt plan att om en kortinnehavare sig själv ovetande har utvalts till offer för kriminella som agerar systematiskt, kan han eller hon inte nödvändigtvis genom att iaktta sådan aktsamhet som förutsätts i kortvillkoren förebygga skada som beror på obehörig användning av kortet.

Banknämnden anser emellertid utgående från den inlämnade utredningen i detta fall – med särskilt beaktande av att den obehöriga kortanvändningen började först på morgonen, flera timmar efter den tidpunkt då kortet förmodas ha blivit stulet – att gärningsmannen eller gärningsmännen inte kan anses vara yrkeskriminella eller agera systematiskt, åtminstone inte när det gäller brott av detta slag. Vidare anser nämnden att det är uppenbart att kriminella som går till väga på det sätt som i detta fall framkommit som sina slutliga offer som blir bestulna på kort väljer ut sådana kunder på nattklubbar med vuxenunderhållning vars pinkoder de kriminella har luskat ut och vilka mer sannolikt har försummat att skydda pinkoden på behörigt sätt, till exempel när de har gjort betalningar vid bardisken.

Banknämnden anser att kunden i detta fall om han hade gått aktsamt till väga borde ha ägnat särskild uppmärksamhet åt att skydda sin pinkod när han knappade in den på nattklubben på morgonnatten, så att ingen utomstående skulle ha fått kännedom om den. På basis av den samlade utredningen i ärendet anser Banknämnden att den omständigheten att en utomstående fick kännedom om den pinkod som hör ihop med kundens kort har berott på att kunden av vårdslöshet försummat sina skyldigheter enligt 53 § 1 mom. i betaltjänstlagen och kortvillkoren.

Förvaring av kortet och kontroll av att kortet är kvar

Enligt kundens utredning gick han till sängs en kort stund efter sitt sista kortköp på nattklubben som gjordes kl. 04:51 (finsk tid), men före det hade hans plånbok stulits och endast kortet i fråga tagits ut ur den, varpå plånboken hade återbördats till kunden för att denne inte skulle lägga märke till att den förkommit. Kunden uppger att han i normala fall inte använder sitt fysiska kort, och att han därför först 2.2.2020 upptäckte att kortet hade förkommit och då gjorde en spärranmälan.

I bankens kortvillkor sägs att kortinnehavaren förbinder sig att förvara kortet säkert och omsorgsfullt så att kortet inte hamnar i obehörig persons besittning, och enligt omständigheterna regelbundet kontrollera att kortet är i kortinnehavarens besittning.

Banknämnden konstaterar att vid bedömningen av vilka säkerhetsåtgärder en kortinnehavare skäligen kan förväntas vidta måste man enligt den regeringsproposition som ledde till att betaltjänstlagen stiftades (RP 169/2009 rd) beakta att sedvanliga betalningsinstrument i allmänhet är avsedda för dagligt bruk och att de därför måste vara lätta att ha med sig. Å andra sidan kan det förutsättas att innehavaren förvarar sina kort minst lika omsorgsfullt som kontanter. De om-givande omständigheterna spelar en väsentlig roll när det bedöms vad som förutsätts av kortinnehavaren för att kortet ska förvaras omsorgsfullt. Om det under vissa omständigheter enligt en objektiv bedömning kan förmodas förekomma till exempel en förhöjd risk för fickstölder, kan också en aktsam kortinnehavare förutsättas ägna särskild uppmärksamhet åt förvaringen av kortet. Av kortinnehavaren kan man emellertid inte kräva orimligt långt gående säkerhetsarrangemang, men i rimliga säkerhetsåtgärder kan det anses ingå att kortinnehavaren på det sätt som omständigheterna förutsätter ger akt på att kortet finns kvar.  Vad som är rimligt att förutsätta av kortinnehavaren när det gäller hur ofta denne ska kontrollera saken är väsentligen beroende av omständigheterna och i synnerhet av riskerna för att kortet ska förkomma eller stjälas. Enligt Banknämndens uppfattning ska vid sidan av dessa omständigheter beaktas det sätt på vilket kortinnehavaren har förvarat sitt kort under omständigheterna i fråga. Dessutom är det nödvändigt att beakta händelseförloppet och om i det möjligen har framkommit något som avviker från det vanliga och som gör att en aktsam kortinnehavare uttryckligen bör kontrollera att kortet finns kvar.

Banknämnden understryker ytterligare att kontroll av att kortet finns kvar är en väsentlig del av en aktsam kortinnehavares skyldigheter. Efter att ha upptäckt att ett kort förkommit kan en kortinnehavare endast genom att anmäla detta förvissa sig om att det förkomna kortet inte längre kan användas obehörigen till nackdel för honom eller henne. Också från bankens synpunkt är en anmälan om ett förkommet kort som kortinnehavaren gör bankens primära sätt att få information om att kortet inte längre är i kortinnehavarens besittning, varpå banken kan vidta åtgärder för att hindra obehörig användning av kortet.

Banknämnden anser att en aktsam kortinnehavare nattetid på en nattklubb med vuxenunderhållning bör ägna särskild uppmärksamhet åt att förvara sitt kort säkert och ge akt på att det är kvar. Banknämnden uppmärksammar i detta fall särskilt att kunden inte har redogjort för var och hur han förvarade sin plånbok där kortet fanns medan han var på nattklubben och i synnerhet efter att han gjort den sista kortbetalningen, och att han inte heller lagt fram sin syn på hur en utomstående har lyckats stjäla plånboken och, efter att ha tagit ut kortet, återbörda den utan att kunden lagt märke till vad som hänt.

Vidare anser nämnden att det i detta fall med hänsyn till omständigheterna skulle ha varit motiverat att kunden vid avfärden från nattklubben, eller senast efter ankomsten till övernattningsstället, hade kontrollerat att kortet var kvar. Om kunden hade förfarit på detta sätt och utan obefogat dröjsmål underrättat banken om att kortet hade förkommit, är det sannolikt att det helt och hållet hade varit möjligt att undgå de obehöriga korttransaktionerna som gjordes först på morgonen med början kl. 10:07 och de skador som de föranlett.

Utgående från den utredning som erhållits i ärendet anser Banknämnden att den omständigheten att kortet stulits på ovannämnda sätt utan att kunden lagt märke till det har berott på att kunden av vårdslöshet försummat sin skyldighet att förvara kortet säkert och på ett sådant sätt som omständigheterna förutsätter. Ytterligare anser nämnden att kunden försummat sin skyldighet att kontrollera att kortet finns kvar och att kundens försummelser i fråga om kortet visar att han varit grovt vårdslös. Då Banknämnden dessutom beaktar att en utomstående före det här har fått kännedom om den pinkod som hör ihop med kundens kort genom att kunden försummat sin skyldighet att använda pinkoden på ett säkert sätt anser nämnden att kundens handlande som helhet varit grovt vårdslöst på det sätt som avses i betaltjänstlagen.

Slutresultat

Banknämnden anser att eftersom kunden själv med sin pinkod bekräftade kortköpet på nattklubben är betalningstransaktionen i fråga inte obehörig på det sätt som avses i betaltjänstlagen, och därmed finns det inte grunder för att banken ska ansvara för den skada som kortbetalningen eventuellt föranlett kunden.

Banknämnden anser för de andra – obestridligen obehöriga – korttransaktio-nernas del att den obehöriga användningen av kortet berott på att kunden av vårdslöshet försummat sina skyldigheter enligt 53 § i betaltjänstlagen och kortvillkoren i fråga om användning av pinkoden och i synnerhet i fråga om förvaring av kortet och kontroll av att kortet är kvar. Banknämnden anser att kundens handlande som helhet varit grovt vårdslöst på det sätt som avses i betaltjänstlagen.

Med hänvisning till vad som sägs ovan rekommenderar Banknämnden inte gottgörelse i ärendet.

Banknämnden var enhällig.

BANKNÄMNDEN

Ordförande Sillanpää
Sekreterare Hidén

Medlemmar: Ahlroth, Atrila, Piilo, Pulkkinen

Tulosta