Haku

FINE-037561

Tulosta

Asianumero: FINE-037561 (2022)

Kategoria: Omaisuudenhoitotoiminta

Ratkaisu annettu: 21.04.2022

Osakkeen kirjaaminen arvo-osuusmuotoon. Pankin rooli ja vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli kääntynyt vuonna 2013 pankin puoleen omistamiensa paperisten Findan A -sarjan osakkeiden kirjaamiseksi sähköiseen arvo-osuusmuotoon.  Asioinnin yhteydessä hänelle oli avattu myös arvo-osuustili, jonne osakkeet oli määrä kirjata. Pankki lähetti osakekirjat eteenpäin Findalle, joka oli puolestaan toimittanut nyt eteenpäin EuroClear Finlandiin, jonne ne eivät kuitenkaan koskaan saapuneet ja mistä syystä muutos jäi toteutumatta. Osakkeiden jälkivaihto loppui vuonna 2019 ja asiakkaan kuolinpesä reklamoi pankille tapahtuneesta heinäkuussa 2020.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan kuolinpesä katsoo, että jo tuolloin huomattavan iäkäs asiakas on ollut oikeutettu luottamaan siihen, että asia hoidetaan pankin huolellisen toiminnan perusteella loppuun asti ja osakkeet tulevat merkityksi hänen omaisuudekseen arvo-osuustilille. Kuolinpesän näkemyksen mukaan pankki on vastaanottamansa tehtävän ja siihen liittyvän juridisen vastuun perusteella vastuussa vahingosta, koska se on laiminlyönyt valvoa, että asiakkaan toimeksianto toteutuu loppuun asti. Mikäli tapahtumaketjuun liittyvät muut toimijat ovat laiminlyöneet jonkun tehtävänsä, tulee niiden selvittää asia keskenään. Pesän näkemyksen mukaan olisi kohtuutonta, jos osakkeiden katoaminen jäisi asiakkaan vahingoksi hänen käännyttyä alan ammattilaisen puoleen muunnon toteuttamiseksi.

Kuolinpesä vaatii tapahtuneesta korvauksena kaikilta asiaan osaisilta toimijoilta yhteisvastuullisesti pääomaa Finda Oy:n osakkeista 13.1.2021 noteerauksen mukaan 7 290,00 euroa, menetetyt osingot arvion mukaan ajalta 2014–2020 viime vuoden osakekohtaisen netto-osingon mukaan 3216,78 euroa sekä näille vaatimuksille korkoa korkolain mukaan 1.1.2021 lukien. Lisäksi kuolinpesä katsoo, että pankin tulisi korvata asian selvitys- ja oikeudenkäyntikuluihin rinnastettavina asiamieskuluina yhteensä 1700 euroa täysimääräisesti korkoineen.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki kiistää kuolinpesän vaatimukset sekä perusteeltaan että määrältään ja toteaa, että sen toiminta asiassa on rajoittunut vain arvo-osuustilin avaamiseen ja kirjaamishakemuksen lähettämiseen Finda Oy:lle tämän antamien ohjeiden mukaisesti, mitkä toimet se on todistetusti tehnyt. Pankilla ja asiakkaalla ei ole ollut kirjaamishakemuksen lähettämiseen liittyen mitään sopimussuhdetta, eikä se myöskään muuten ole ollut vastuussa liittämisprosessista, toisin kuin Findan asiamiehenä tilanteessa toiminut Euroclear Finland. Se, että osakkeet eivät ole kirjautuneet arvo-osuustilille, on ollut asiakkaan havaittavissa myös asiakkaalle lähetetyistä tiliotteista. Pankin näkemyksen mukaan se on auttanut asiakasta asianmukaisesti, eikä kuolinpesän vaatimus pankkia kohtaan perustu mihinkään lakiin tai muuhun pankkia sitovaan sääntelyyn.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • asiakkaan perukirja vuodelta 2020
  • verottajan päätös lisäajan myöntämisestä perunkirjoitukseen vuodelta 2019
  • kirjaamishakemus Finda Oy:lle vuodelta 2013
  • Finda Oy:n vastaus vuodelta 2020
  • asiakkaan puolisolle osakkeista maksettuja osinkotietoja vuodelta 2006
  • kuolinpesän reklamaatio pankille osakkeiden katoamisen johdosta ja pankin vastaus vuodelta 2021
  • Finanssivalvonnan vastaus kuolinpesän sille tekemään kanteluun vuodelta 2022
  • kahden kuolinpesän osakkaan perukirjat vuodelta 2021

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden lautakunnan tulee arvioida, onko pankki toiminut tilanteessa vastoin velvoitteitaan tai muutoin tavalla, mikä johtaisi sen korvausvelvollisuuteen asiassa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapahtumahetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n mukaan sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Saman lain 16 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai muulle henkilölle tämän lain vastaisella menettelyllä.

Arvo-osuustileistä annetun lain 30 §:n mukaan
Tilinhoitaja on huolimattomuudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan sen hoidossa olevaan arvo-osuustiliin liittyvän vahingon, joka aiheutuu:
1) virheellisestä kirjaamista tai korjaamista koskevasta ratkaisusta, arvo-osuustilille tehdystä merkinnästä tai tili-ilmoituksesta taikka muusta sellaisesta virheellisyydestä tai puutteellisuudesta kirjaamistoiminnassa;
2) teknisestä virheestä tai toiminnan keskeytyksestä arvo-osuuksia tai oikeudenhaltijoita koskevien tietojen käsittelyssä;
3) siitä, että arvo-osuuksia tai oikeudenhaltijoita koskevia tietoja on luvattomasti luovutettu, paljastettu tai käytetty hyväksi; tai
4) siitä, että tilinhoitaja on jättänyt tekemättä arvo-osuuteen perustuvan suorituksen eikä tämä johdu liikkeeseenlaskijan menettelystä taikka siitä, ettei tilinhoitajan suoritus 29 §:n mukaan ole oikeudenhaltijaan nähden pätevä.

Vahinkoa ei kuitenkaan ole korvattava, jos tilinhoitaja voi osoittaa, että vahinko on aiheutunut sellaisesta arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevasta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta seikasta, jota tilinhoitaja ei ole voinut estää ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voinut välttää.

Muusta kuin 1 momentissa mainitusta syystä tätä lakia rikkomalla aiheuttamansa vahingon tilinhoitaja on velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta.

Findan sivuilta edelleen löytyvän ohjeistuksen mukaan osakkeenomistajan on aikanaan tullut toimittaa kirjaamishakemus liitteineen yhtiölle postitse ja että epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä heidän asiakaspalveluunsa.

Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohjeessa todetaan, että osakkeisiin liittyvien oikeuksien käytön edellytyksenä on omistuksen kirjauttaminen arvo-osuusjärjestelmään ja että tilinhoitajat ovat oikeutettuja päättämään mitä kirjauksiin liittyviä palveluita ne tarjoavat. Mikäli tilinhoitajan palveluvalikoimaan eivät kuulu esimerkiksi yhteisomistetut arvo-osuustilit tai ne eivät hoida osakekirjojen jälkivaihtoja, niin tilinhoitajan tulisi tällöin kertoa asiakkaalle, että sanottuja palveluita mahdollisesti hoitaa joku muu tilinhoitaja.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että toimivaltansa puitteissa se voi käsitellä asiaa vain asiakkaan ja tämän arvo-osuustilinhoitajan - eli tässä tapauksessa pankin - välisessä suhteessa.

Asiasta saadun selvityksen perusteella asiakas on asioinut pankissa tarkoituksenaan muuttaa halussaan olleet paperiset osakkeet arvo-osuusmuotoisiksi, mihin liittyen pankissa on täytetty postitettavaksi liikkeeseenlaskijan logolla varustettu kirjaamishakemus, jonka liikkeeseenlaskija on myös vastaanottanut, mutta mikä sittemmin on kadonnut.

Päätös osakkeiden muunnosta ja muunnon hyväksyntä ovat liikkeeseenlaskijan ja sen tulee myös huolehtia asiaan liittyvistä teknisistä- ja muista käytännönjärjestelyistä arvo-osuusjärjestelmän ylläpidosta ja selvitystoiminnan harjoittamista vastaavan arvopaperikeskuksen kanssa. Pankin rooli asiakkaan arvo-osuustilinhoitajana on muutoksen yhteydessä ollut toimittaa hakemusasiakirjat toimivaltaisille tahoille, minkä se on täyttänyt.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, ettei pankki ole menetellyt tilanteessa vastoin velvoitteitaan tai muutoin tavalla, mikä johtaisi sen korvausvelvollisuuteen asiassa. Tämän vuoksi paperisten osakkeiden siirtymättä jäämisestä arvo-osuusjärjestelmään asiakkaalle aiheutunut tappio ei ole sellaista vahinkoa, josta pankki olisi vastuussa.

Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros                                               
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Räty-Ivanov
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia