Haku

FINE-037544

Tulosta

Asianumero: FINE-037544 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2021

Matkan peruuntuminen. Koronavirusepidemia. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli varannut 6.11.2020 lentoliput Portugaliin ajankohdaksi 23.1.2021 – 31.1.2021.  Portugalin koronavirusepidemiatilanne pahentui ennen matkaa, joten asiakas oli peruuttanut matkan 16.1.2021. Asiakas haki korvausta matkan peruuntumisesta matkustajavakuutuksestaan siltä osalta, jota asiakas ei ollut saanut palautuksena matkapalveluntarjoajalta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 13.4.2021. Päätöksen mukaan peruuntumiseen johtava yleisvaarallinen epidemia ei ole saanut olla tiedossa matkaa varattaessa. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan ulkoministeriö on matkan varaushetkellä suosittanut välttämään matkustamista Portugaliin.

Asiakkaan asia käsiteltiin myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa. Asiakas vetosi asiassaan siihen, että asiakkaan täydennettyä vakuutustaan 8.3.2020 kriisiturvalla, joka sisältää turvan epidemian varalle, oli hän saanut vakuutusyhtiöstä kirjallisen tiedon, että kriisiturva on tullut voimaan 8.3.2020. Siten hänelle jäi perusteltu käsitys siitä, että kriisiturva on voimassa ja kattaa myös nykyisen koronapandemian.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut kielteistä korvauspäätöstä. Vakuutusyhtiön 26.2.2021 antaman päätöksen mukaan asiakkaan kriisiturva on ollut voimassa 8.3.2020 alkaen ja se kattaa vakuutuksen ehtojen mukaan matkoja, jotka on varattu ennen koronapandemiaa, ja jotka peruuntuvat koronapandemian johdosta. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matka on varattu marraskuussa 2020, jolloin vakuutusyhtiön mukaan koronaviruspandemian oli jo puhjennut, ulkoministeriö oli suosittanut välttämään Portugaliin matkustamista ja Portugalissa oli kriisitila. Vakuutusyhtiön mukaan, jos matka on varattu epidemian puhkeamisen jälkeen, ei muuttuneenkaan tautitilanteen vuoksi peruutuneita matkoja korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen matkan peruuntumisen korvausta matkustajavakuutuksesta. Asiakkaan valituksen mukaan koronavirustautitilanne oli vuonna 2020 pitkälle syksyyn rauhallinen, joten tilanne harhautti ajattelemaan, että pandemia on tosiasiallisesti ohi. Asiakkaan mukaan tilanne on verrattavissa siihen, että asiakkaalla on matkalle lähtiessä krooninen sairaus, joka pahenee äkillisesti matkan aikana. Asiakas vetoaa asiassa myös siihen, että vakuutusyhtiö on laatinut ehdot, ja asiakas on aina heikompi osapuoli. Asiakas oli muuttanut matkavakuutustaan 8.3.2020 käsittämään myös epidemian johdosta tapahtuneita matkan peruuntumisia, joten asiakas käsitti, että asiakkaan kriisiturvavakuutus kattaa myös nykyisen koronapandemian . Asiakkaan mielestä tulkinta, jonka mukaan epidemian katsotaan puhjenneen myös Portugalissa jo 11.3.2020 on kuluttajalle kohtuuton tulkinta. Asiakkaan mukaan pandemiatilanteen äkillinen ja dramaattinen huononeminen on rinnastettavissa sen puhkeamiseen. Asiakkaan mukaan ehtojen tulkinnan tulee tapahtua kuluttajan hyväksi.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan aikaisempiin päätöksiinsä. Lisäksi vakuutusyhtiön vastineen mukaan koronaviruspandemia on puhjennut maaliskuussa 2020, jolloin Maailman Terveysjärjestö WHO on julistanut pandemian. Vakuutusyhtiön mukaan se seikka, että matkakohteen koronavirustilanne on ollut syksyllä 2020 parempi kuin aikaisemmin, ei tarkoita, etteikö matkakohteessa silti olisi jo matkaa varattaessa ollut puhjennut epidemia. Vastineen mukaan myös ulkoministeriö on kehottanut välttämään Portugaliin matkustamista. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen äkillisyyden vaatimus ei toteudu, eikä epidemia Portugalissa ole ollut myöskään ennalta arvaamaton.

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan , jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella, jollei 2 §:stä muuta johdu, tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, sopimusta voidaan, jollei 2 §:stä muuta johdu, sovitella muiltakin osin tai se voidaan määrätä raukeamaan.

Sovellettavana olevien matkustajavakuutuksen ehtojen, voimassa 1.4.2020 alkaen, kohdan 7.1 mukaan turvasta maksetaan korvausta evakuointikuluista, psykoterapiakuluista ja peruuntumiskuluista, kun kulut aiheutuvat vakuutusehdoissa määritetystä syystä. 

Korvausta maksetaan vain, mikäli kulut ovat syntyneet turvan voimassa ollessa. Myös sen tapahtuman, jonka perusteella kuluja haetaan, tulee olla sattunut turvan voimassa ollessa.

Kuluja korvataan siltä osin kuin niistä ei ole tai ei olisi ollut oikeutta korvaukseen sairaus- tai liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain tai jonkin muun lain nojalla tai siltä osin kuin vakuutettu ei ole tai ei olisi ollut oikeutettu korvauksiin matkanjärjestäjän, matkatoimiston, hotellin, liikennöintiyhtiön tai muun vastaavan taholta.

Vakuutusehtojen kohdan 7.2.2 mukaan  peruuntumiskuluja korvataan, kun kulut johtuvat siitä, että ennen matkan alkamista matkakohteessa
- tapahtuu äkillinen luonnonkatastrofi,
- puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia tai
- tapahtuu äkillinen aseellinen selkkaus tai terroriteko, joka ei ollut odotettavissa matkaa varattaessa.

Korvaamisen edellytyksenä on, että matkan alkuun on tapahtuman sattuessa aikaa alle 60 vrk ja että tapahtuman voidaan arvioida vaikuttavan haitallisesti matkakohteen olosuhteisiin matkan suunniteltuna alkamisajankohtana.

Matkan peruuntumiskuluja korvataan lisäksi, mikäli matkakohteessa puhkeaa epidemia, josta voi lääketieteellisin perustein arvioituna aiheutua vaaraa syntyvälle lapselle, mikäli vakuutettu, vakuutetun puoliso tai matkaseurueen jäsen on raskaana. Korvaamisen edellytyksenä on, että vaara ei ollut odotettavissa matkaa varattaessa.

Luonnonkatastrofilla tarkoitetaan maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia, maanvyöryjä, hyökyaaltoja sekä tulvia tai muita vastaavia merkittäviä luonnonvoimien purkauksia.

Epidemialla tarkoitetaan äkillisesti ennalta arvaamattomasti puhjennutta erityisen suurta ihmisjoukkoa tai suurta maantieteellistä aluetta koettelevaa infektiotautia.

Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutettu on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa taikka asuu avoliitossa samassa osoitteessa.

Matkaseurueella tarkoitetaan enintään kahta henkilöä vakuutetun lisäksi tai yhtä perhettä, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä tehnyt matkavaraukset ja on lähdössä yhteiselle matkalle.

Kulut korvataan ainoastaan, jos Suomen ulkoministeriö, Suomen lähetystö tai muu vastaava viranomainen on huomioinut peruuntumiseen johtaneen tapahtuman ja suosittelee tämän tapahtuman vuoksi välttämään matkustamista matkakohteeseen.

Vakuutusehtojen kohdan 8.1 mukaan matkan peruuntumisturva korvaa sen voimassaoloaikana sattuneen matkan peruuntumisen, kun matkan alkaminen tai matkalle lähtö pakottavasti estyy vakuutusehdoissa määritetystä syystä.

Korvausta maksetaan vain, mikäli peruuntumisen syy on ilmennyt ja matka on peruttu peruuntumisturvan voimassa ollessa.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.2 (Tapahtumat, jotka oikeuttavat korvaukseen laajassa kattavuudessa) mukaan peruuntumisena korvataan matkan alkamisen estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti
- vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta.
[…]

Äkilliseen sairastumiseen rinnastetaan myös vakuutetulla pitkään olleen sairauden äkillinen paheneminen, jos paheneminen yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköinen tai odotettavissa matkaa varattaessa.

Pakottavuus arvioidaan ainoastaan lääketieteellisin perustein sairauden tai tapaturman osalta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen matkan peruuntumisesta.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan matkavakuutukseen sisältyy 8.3.2020 alkaen tavanomaisen peruutusturvan lisäksi nk. kriisiturva, johon kuuluu peruutusturva matkakohteessa puhjenneen epidemian johdosta peruuntuneesta matkasta vakuutuksen ehtojen mukaisessa laajuudessa.

Asiakas osti 6.11.2020 matkan Portugaliin ajankohdaksi 23.1.2021 – 31.1.2021. Matkan ajankohdan lähestyessä Portugalin yleinen koronavirustilanne huonontui, joten asiakas peruutti matkan. Asiakkaan mielestä tulkinta, jonka mukaan epidemian katsotaan puhjenneen myös Portugalissa jo 11.3.2020 on kuluttajalle kohtuuton tulkinta. Asiakkaan mukaan pandemiatilanteen äkillinen ja dramaattinen huononeminen on rinnastettavissa sen puhkeamiseen. Lisäksi asiakkaan mukaan tilanne on rinnastettavissa siihen, että asiakkaalla on matkalle lähtiessä krooninen sairaus, joka pahenee äkillisesti matkan aikana. Asiakkaan mukaan ehtojen tulkinnan tulee tapahtua kuluttajan hyväksi.

FINE toteaa, että vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan siten niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia.

Kuluttajansuojalain 4:3 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Kyseinen kuluttajansuojalain tulkintasäännös vastaa sisällöltään nk. epäselvyyssäännön mukaista tulkintasääntöä. Epäselvyyssäännön soveltamisen vakiintuneena edellytyksenä on, että sopimuksen ehto on myös objektiivisesti arvioiden epäselvä.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan ehtoja tulkitaan lähtökohtaisesti sanamuotonsa mukaisesti. Lisäksi vakuutusehtoja tulkitaan kokonaisuutena. FINE toteaa myös, että vakuutusehtoja tulkittaessa on lisäksi huomioitava, että kaikki riskit eivät ole vakuutettavissa ja että vakuutusehtojen tarkoituksena on nimenomaan määritellä korvaukseen piiriin kuuluva vakuutusriski.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 7.2.2 mukaan peruuntumiskuluja korvataan epidemian johdosta ”kun kulut johtuvat siitä, että ennen matkan alkamista matkakohteessa puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia, joka ei ollut odotettavissa matkaa varattaessa”. Vakuutusehtojen kohdan 7.7.2 mukaan ”epidemialla tarkoitetaan äkillisesti ennalta arvaamattomasti puhjennutta erityisen suurta ihmisjoukkoa tai suurta maantieteellistä aluetta koettelevaa infektiotautia”. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevat vakuutusehdot eivät ole sanamuodoltaan sillä tavalla epäselviä, että niiden merkitys matkustajavakuutuksessa jäisi epäselväksi tai monimerkitykselliseksi asiakkaan esittämällä tavalla. Vakuutusehtojen mukaan edellytetään, että matkakohteessa puhkeaa äkillinen yleisvaarallinen epidemia, joka ei ollut odotettavissa matkaa varattaessa. Lisäksi ehtojen mukaan epidemia tarkoittaa äkillisesti ennalta arvaamattomasti puhjennutta infektiotautia. Käsillä olevassa tapauksessa matkakohteessa on ollut jo matkan varaamisen hetkellä koronavirusepidemia sekä kriisitila. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa matkakohteessa ei ole matkan varaamisen jälkeen puhjennut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti epidemia, joka ei ole ollut odotettavissa matkaa varattaessa, eikä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa epidemiatilanteen huononemista voida myöskään rinnastaa epidemian puhkeamiseen.

FINE toteaa, että muut kuin vakuutusehdoissa erikseen määritellyt vahinkotapahtumat eivät vakuutuksien perusteella tule lähtökohtaisesti korvattavaksi. Käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut. Lueteltujen syiden joukkoon kuuluvat ehtojen mukaan muun muassa vakuutetun äkillinen sairastuminen ja siihen rinnastettava vakuutetulla pitkään olleen sairauden äkillinen paheneminen, jos paheneminen yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköinen tai odotettavissa matkaa varattaessa. FINE katsoo, ettei matkakohteen yleisen epidemiatilanteen huononemista voida rinnastaa asiakkaan esittämällä tavalla luonnollisella henkilöllä olleen sairauden oireilun huononemiseen.

FINE katsoo edellä esitetyin perustein, että nyt käsiteltävänä olevat vakuutusehdot eivät ole sillä tavalla epäselviä tai monimerkityksellisiä, että kuluttajansuojalain 4:3 §:n mukainen sopimuksen ehtojen nk. epäselvyyssäännön mukainen tulkintasääntö tulisi tapauksessa sovellettavaksi.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 § mukaan, jos laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

FINE toteaa, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Vakuutuksen korvauspiirin laajuutta määrittävien ehtojen ei ole katsottu olevan sellaisenaan kohtuuttomia, vaan vakuutukset korvaavat lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen perusteella on sovittu vakuutuksesta korvattaviksi. Korkeimman oikeuden julkaistujen ratkaisujen KKO 1993:18 ja KKO 2001:135 mukaan sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavaa vakuutusehtoa voidaan ennakkopäätösten perusteella vain poikkeuksellisesti pitää sillä tavoin kohtuuttomana, että sitä voitaisiin sovitella tai jättää se huomioimatta huolimatta siitä, että sanamuotonsa mukaan ehtoa voitaisiin pitää selvänä. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevia ehtoja ei voida sellaisenaan pitää kohtuuttomina ehtoina matkavakuutuksen yleisen korvauspiirin sekä ehtojen sanamuodon huomioon ottaen. Asiassa ei myöskään ole sellaista selvitystä, jonka perusteella kyseisten ehtojen soveltaminen johtaisi tässä yksittäisessä asiakkaan tapauksessa kohtuuttomuuteen.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa matkan varaamisen ajankohtana matkakohteessa oli meneillään koronavirusepidemia ja kriisitila. Vaikka asiakkaan ratkaisu peruuttaa matka matkakohteen koronavirusepidemiatilanteen pahenemisen johdosta on perusteltu, FINE katsoo, ettei asiakkaalla ole matkustajavakuutuksen ehtojen perusteella oikeutta korvaukseen matkan peruuntumiskuluista.

FINE viittaa myös oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE032179.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia