Haku

FINE-037410

Tulosta

Asianumero: FINE-037410 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.10.2021

Lattialämmityksen jakotukin vuotovahingon korvattavuus. Onko vahinko johtunut rakennusvirheestä? Lattiakaivollista tilaa koskevat määräykset.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa (rakennusvuosi 2011) oli havaittu 2.12.2020 eteisen tuulikaapin kiintokaapistossa sijaitsevan lattialämmityksen jakotukin vuoto. Kosteusvaurioita oli havaittu tuulikaapissa, eteisessä, keittiössä ja työhuoneessa. Myös seinien alaosissa oli havaittu kosteutta. Asiakas on hakenut korvausta vuotovahingosta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön 11.12.2020 antaman kielteisen korvauspäätöksen mukaan vaikka vuotovahingot ovat lähtökohtaisesti korvattavia, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennusvirheestä. Vuotaneen jakotukin vieressä on lattiakaivo, mutta tilan lattiassa ei ole vesieristystä. Vakuutusyhtiö on viitannut rakentamismääräysiin, joiden mukaan huonetilassa, jossa on lattiakaivo, tulee huonetilan lattian olla vedenpitävä ja kaivon tulee olla liitetty vesitiiviisti lattian vedenpitävään kerrokseen. Vakuutusyhtiön mukaa kyseessä ei myöskään ole äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiöön tyytymättömyytensä korvauspäätökseen. Asiakkaan mukaan lattialämmityksen jakotukkia ei tarvitse määräysten mukaan vedeneristää tai varustaa lattiakaivolla, koska kyseessä on kuiva tila. Asiakkaan kertoman mukaan he ovat rakennusaikana lisänneet tilaan kuivakaivon, mutta sen olemassaololla ei ole merkitystä vahingon kannalta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa 16.2.2020 uuden kielteisen päätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii, että vuotovahinko korvataan vakuutuksesta. Asiakkaan mukaan kyseessä ei ole rakennusvirheestä aiheutunut vahinko, koska eteistiloissa ei vaadita kosteuseristystä.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että se on samaa mieltä asiakkaan kanssa siitä, että jakotukkitilan ei tarvitse olla vesieristetty, eikä tilassa tarvitse olla lattiakaivoa. Koska jakotukki on kuitenkin sijoitettuna tilaan, jossa on lattiakaivo, edellytetään lattialta tällöin rakennusmääräysten mukaista vedeneristystä. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan kosteusvaurioiden on todettu johtuvan lattiakaivollisen tuulikaapin/eteisen rakenteellisista puutteellisuuksista. Jos lattian vedeneristys ylösnostoineen ei olisi ollut puutteellinen, ei vahinkoa rakenteille olisi aiheutunut.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Laajan kotivakuutuksen ehtojen, voimassa 1.1.2020 alkaen, kohdan 3.1 mukaan laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan. 

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot. 

Vakuutusehtojen kohdan 4 (vakuutustapahtumiin liittyvät yleiset rajoitukset) alakohdan 4.12 (rakennus-, valmistus tai työvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

  • suunnittelu, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
  • rakenne-, valmistus- tai aineviasta
  • perustamis- tai rakennusvirheestä taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta
  • rakenteen tai asennuksen keskeneräisyydestä tai puutteellisuudesta
  • kun vesi on päässyt rakenteisiin lattiakaivon tai sen korokerenkaan tai märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta
    […] 


Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan D1 (2007) ohjeen 4.2.1.3 mukaan huonetila, joissa on lattiakaivo, vedeneristetään ja kaivo liitetään vesitiiviisti lattian vedeneristykseen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, tuleeko kosteusvaurio korvattavaksi asiakkaan kotivakuutuksen perusteella, vai onko kysymyksessä vakuutusehtojen mukaisesti korvattavuuden ulkopuolelle rajattu rakennusvirheestä johtunut vahinko.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vuotovahingot ovat lähtökohtaisesti korvattavia vahinkoja. Vakuutuksen ehtojen mukaan korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen mm. rakennusvirheestä taikka rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan omakotitalon lattialämmityksen jakotukki on sijainnut eteisen tuulikaapissa kiintokaapiston sisällä. Jakotukin vuoto oli havaittu, kun työhuoneen parkettipinnoite oli tummunut oviaukon kohdalta. Kuusiosaisen jakotukin neljässä säätimessä oli ollut vuotoa. Vuoto oli päässyt lattialle, josta se oli levinnyt kaakelin alla ympäröiviin rakenteisiin ja tiloihin. Jakotukin vieressä noin 20 cm päässä oli lattiakaivo, mutta vesi ei ollut juurikaan valunut lattiakaivoon. Tuulikaappia tai jakotukin kohtaa ei ollut vesieristetty.

FINE toteaa, että jakotukin säätimistä tapahtunut vuotovahinko on tapaustyypiltään lähtökohtaisesti laajasta kotivakuutuksesta korvattava vuotovahinko. Talon rakentamisajankohtana on Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan edellytetty, että lattiakaivollinen tila tulee vedeneristää ja kaivo liittää vesitiiviisti lattian vedeneristykseen. Lattiakaivo sellaisenaan asettaa rakentamismääräyksien mukaisesti vaatimuksen tilan vedeneristämisestä. Lattiapinnan vedenpitävyyttä on edellytetty myös aiempien (vuodelta 1987 olevien) rakennusmääräysten perusteella. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa lattialämmityksen jakotukki sijaitsi lattiakaivollisessa tilassa, johon olisi edellä esitetysti tullut rakentaa vedeneristys.

Vaikka vuotovahingot ovat lähtökohtaisesti korvattavia vahinkoja, FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti pidetty rakenteille aiheutuneen vuotovahingon varsinaisena syynä lattiarakenteen puutteellisuutta, jos vuotanut vesi on päässyt imeytymään lattian kautta rakenteisiin tilassa, jossa olisi tullut olla asianmukainen vedeneristys. Tämä ratkaisukäytäntö ilmenee esimerkiksi oheen liitetyistä ratkaisusuosituksista VKL 221/15 ja FINE-013555. Tapauksessa esitettyjen selvityksien mukaan jakotukin vuoto ei ole ollut missään vaiheessa erityisen voimakasta. Mikäli lattiarakenne olisi ollut määräysten mukaisesti vedenpitävä, lattialle vuotanut vesi ei olisi päässyt aiheuttamaan rakenteiden kastumista.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, että kyseessä on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta rakennusvirheestä aiheutunut vahinko, joka rajautuu vakuutusehtojen mukaan kotivakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on näin ollen pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava Lakimies Siirala
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia