Haku

FINE-037365

Tulosta

Asianumero: FINE-037365 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.11.2021

Liukastuminen. Tuottamus. Selvitykset. Kiinteistön omistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas liukastui vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella kävellessään 26.1.2021 noin klo 17.35 aikaan. Asiakkaan mukaan vasen jalka lähti alta, koska hän ei huomannut jäätä, johon oli satanut lunta päälle. Korvausta haettiin kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään 25.2.2021, että kulkuväylien liukkaudentorjunnasta on huolehdittu riittävästi, kun kiinteistön lumityöt oli tehty vahinkopäivänä 26.1.21 klo 6.40 ja hiekoitus klo 9:20, eikä säätilassa sen jälkeen tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat edellyttäneet lisätoimia vahinkoajankohtaan klo 17.35 mennessä. Vakuutuksenottaja oli hoitanut liukkaudentorjunnan kiinteistön alueella asianmukaisesi eikä vakuutuksenottajalle siten syntynyt korvausvastuuta vahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei myöskään korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Asiakas toteaa valituksessaan, että yhtiön päätös ei pidä paikkaansa hiekoituksen osalta. Hiekoituksesta on otettu kuvia eikä vahingon jälkeenkään otetuissa kuvissa ole minkäänlaista hiekoitusta ja kun lumen alla on traktorin kauhan kiillottama jäätikkö, kaatumiset ovat hyvin herkässä. Asiakas kertoo, että hänellä on lannerangan nikaman murtuma ja kivut ovat sietämättömät. Asiakas toteaa, että hiekoitus piha-alueella on jatkuvasti tekemättä. Valituksen liitteenä asiakas on toimittanut 4.3.2021 otetun kuvan piha-alueesta. Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa hänelle aiheutuneet kulut.

Lisäkirjeessään asiakas toteaa edelleen, että kyseisessä kiinteistössä kiinteistönhuolto ja pihanhoito ei toimi. Asiakas kertoo, että vahinkohetkellä hänellä oli hyvä pohjaiset turvakengät jalassaan. Asiakas lisää, että ennen vahinkoa hän oli työkykyinen ja nyt hän jää ilmeisesti työkyvyttömäksi liukastumisvahingon vuoksi. Asiakas on toimittanut myös valokuvia piha-alueesta sekä muun muassa vakuutusyhtiön kanssa lähettämiään sähköpostiviestejä.

Toisessa lisäkirjeessään asiakas toteaa, että oleellista asiassa on se, että vaikka hiekoitus on tehty, se ei pysy traktorinkauhalla kiillotetulla pihalla, eikä estä liukkautta.  Näin on tässä tapauksessa käynyt, koska asiakas liukastui. Kyseisen kiinteistön pihassa oli paljon noita alueita, jossa hiekalla ei ollut mitään virkaa, eli töitä ei ole tehty kunnolla.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että klo 9.20 aikaan tehdyllä hiekoituksella on ennakoitu riittävästi iltapäivän vähäistä lumisadetta. Säätilassa ei tapahtunut sellaista merkittävää muutosta, joka olisi edellyttänyt alueen aurausta tai hiekoittamista ennen vahinkohetkeä klo 17.35. Vakuutusyhtiö on toimittanut vastineen liitteenä Ilmatieteenlaitoksen paikallisen mittausaseman säätiedot vahinkopäivältä 26.1.2021. Koska kiinteistön omistajalla ei ole korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta, korvausta ei voida maksaa myöskään kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutetulla ei olut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksenvoimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kiinteistönomistaja näyttänyt huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Talvella kiinteistönomistajan on huolehdittava siitä, että kulkuväyliltä poistetaan lumi ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli kiinteistöllä liikkuva henkilö vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, kiinteistönomistajan on vastuusta vapautuakseen osoitettava toimineensa liukkauden torjunnassa asianmukaisesti olosuhteiden edellyttämällä tavalla tai vahingon johtuneen muusta syystä kuin kiinteistön liukkaudesta. Kiinteistön omistaja voi vapautua vastuusta myös silloin, kun sääolot tekevät liukkaudentorjunnan mahdottomaksi.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella. FINEllä ei toimitettujen asiakirjojen perusteella ole syytä epäillä huoltoyhtiön antaman selvityksen luotettavuutta.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan asiakas on liukastunut vakuutettuna olevan kiinteistön piha-alueella 26.1.2021 klo 17:35. Huoltoyhtiön selvityksen mukaan lumityöt kiinteistön piha-alueella oli tehty vahinkopäivän aamuna klo 6:40 ja viimeisin hiekoitus oli tehty vahinkopaikalla vahinkopäivänä klo 9:20. Ilmatieteenlaitoksen säätietojen mukaan vahinkopäivänä on noin klo 13:00 alkaen satanut lunta hyvin heikosti.

FINE toteaa, että vaikka kiinteistönomistajan velvollisuus huolehtia kiinteistön kunnossapidosta onkin korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella tasolla, ei hiekoituksellakaan aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta. Ennen kaatumista satanut hyvin vähäinen lumimäärä ei FINEn käsityksen mukaan ole edellyttänyt uusia kunnossapitotoimenpiteitä.

FINE katsoo, että toimitetun selvityksen perusteella vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, kun lumityöt oli tehty vahinkopäivänä klo 6:40 ja viimeisin hiekoitus oli suoritettu vahinkopäivänä klo 9:20, eikä säätilassa ollut tapahtunut sellaista merkittävää muutosta, joka olisi edellyttänyt alueen uudelleen hiekoittamista ennen tapaturmahetkeä. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei kiinteistönomistajalle ole syntynyt korvausvastuuta aiheutuneesta henkilövahingosta ja että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta