Haku

FINE-037286

Tulosta

Asianumero: FINE-037286 (2022)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.02.2022

Matkan peruuntuminen. Covid-19-epidemia. Koronaepidemia. Alkuperäinen matka oli siirretty toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana koronaepidemian johdosta. Myöhemmän ajankohdan matkan peruuntumisen korvattavuus matkustajavakuutuksesta, kun myös kyseinen matka peruuntui koronaepidemian johdosta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan oli tarkoitus matkustaa Espanjaan ajankohdaksi 29.10.2020–12.11.2020. Lentoyhtiö peruutti lennot covid-19-epidemiatilanteen eli koronaepidemiatilanteen johdosta. Asiakas haki korvausta matkustajavakuutuksesta lennoista, joita lentoyhtiö ei hyvittänyt asiakkaalle. Lisäksi asiakas haki korvausta etukäteen varattujen ja maksettujen golfkentän green fee -maksuista, joita asiakas ei saanut palautuksena palveluntarjoajalta. Alun perin asiakkaan oli ollut tarkoitus lähteä matkalle Espanjaan jo ajankohdaksi 16.3.2020–30.3.2020, mutta kyseinen matka jouduttiin siirtämään koronaepidemian johdosta ajankohdaksi 29.10.2020–12.11.2020.

Vakuutusyhtiö on antanut 25.2.2021 kielteisen korvauspäätöksen 29.10.2020 alkavaksi suunnitellun matkan peruuntumisesta. Vakuutusyhtiön mukaan matkan peruuntuminen epidemian johdosta korvataan edellyttäen, että matkan alkuun on alle 14 vuorokautta, kun korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Vakuutusyhtiön mukaan epidemia on alkanut 11.3.2020, ja jos matka olisi alkanut viimeistään 25.3.2020, olisi korvausta ollut mahdollista saada. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen matkan peruuntumisen kulujen korvauksia matkustajavakuutuksesta. Asiakas vaatii, että matkan peruuntuminen korvataan, koska alkuperäisen matkan oli tarkoitus alkaa 16.3.2020. Kyseinen matka oli pakko siirtää koronaepidemian johdosta myöhemmäksi ajankohdaksi. Lentoyhtiö perui kokonaan 29.10.2020 alkavaksi suunnitellun matkan lennot koronaepidemian johdosta, joten matka peruuntui.

Vakuutusyhtiön toistaa vastineessaan kielteisen kantansa vahingon korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan alkuperäistä matkaa ei peruttu, vaan se siirrettiin lokakuulle 2020. Vastineen mukaan lokakuussa 2020 korvauksen edellytykset matkan peruuntumiselle koronan johdosta eivät enää täyttyneet.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen, voimassa 1.1.2020 alkaen, kohdan ”Vakuutusehdoissa käytettyjä käsitteitä” mukaan matkan peruuntumisella tarkoitetaan sitä, että matkalle lähtö estyy kokonaan.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.7 (Kriisiturva) mukaan Kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja psykoterapian kuluja tässä ehtokohdassa kerrotuin edellytyksin.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan Kriisiturvasta silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi.

Matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.2 (matkan peruuntuminen) säännöksiä.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.2 (Korvaus matkan peruuntuessa) mukaan […] matkan peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän ehtojen mukaan vastuussa […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen matkan peruuntumisesta.

FINE toteaa, että vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan siten niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan matkavakuutukseen sisältyy tavanomaisen peruutusturvan lisäksi nk. kriisiturva, johon kuuluu peruutusturva matkakohteessa puhjenneen epidemian johdosta peruuntuneesta matkasta vakuutuksen ehtojen mukaisessa laajuudessa. Käsiteltävänä olevien matkustajavakuutusehtojen kohdan 3.1.7 mukaisesti matkan peruuntuminen korvataan Kriisiturvasta muun muassa silloin, kun peruuntumisen syynä on matkakohteessa tapahtuva epidemia. Vakuutuksen ehtojen mukaan matkan peruuntumisen korvaus edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. 

FINEn käytettävissä olevien selvityksien mukaan asiakkaan ajankohdaksi 16.3.2020–30.3.2020 suunniteltu matka siirrettiin koronaepidemian johdosta myöhemmäksi ajankohdaksi lokakuulle 2020. Kuluista ei haettu maksunpalautusta matkapalveluntarjoajilta matkan peruutuksena, vaan matka-aika siirrettiin ajankohdaksi 29.10.2020–12.11.2020. Ajankohdaksi 29.10.2020–12.11.2020 suunniteltu matka peruuntui koronaepidemian johdosta. 

FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa peruuntunutta matkaa aikaisemmin suoritettu matkan ajankohdan siirtäminen ja sen perusteet eivät määritä 29.10.2020 peruuntuneen matkan korvattavuutta, vaan kyseisen matkan peruuntumisen korvattavuus määräytyy peruuntuneen matkan ajankohdan ja tilanteen mukaisesti. Asiakkaan vakuutuksen ehtojen mukaan matkan peruuntumisen korvattavuus matkakohteessa tapahtuvan epidemian johdosta edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vuorokautta, kun mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Covid-19-epidemia julistettiin WHO:n toimesta maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11.3.2020. FINE katsoo, että asiakkaan tapauksessa vakuutusehtojen mukainen matkan peruuntumisen korvaukseen oikeuttava 14 vuorokauden aika koronaepidemian/koronapandemian alkamisesta on ylittynyt, koska peruuntunut matka oli suunniteltu toteutettavaksi 29.10.2020 alkaen. FINE toteaa, että vaikka on ilmeistä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakkaan matka on peruuntunut perustellusta syystä johtuen, ei matkan peruuntuminen ole nyt käsiteltävänä olevassa asiakkaan tapauksessa tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Edellä mainituin perustein ja käytettävissä olevien selvityksien perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa muutosta asiassa. FINE viittaa myös liitteenä olevaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-032179, jossa on arvioitu koronapandemian alkamispäivän vaikutusta matkan peruuntumisen korvattavuuteen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia