Haku

FINE-037217

Tulosta

Asianumero: FINE-037217 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2021

Lakipykälät: 31, 34, 33

Palovahinko. Vahingon syntymistapa. Suojeluohjeet. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa palovahinkokorvausta suojeluohjeisiin vedoten?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli tammikuussa 2021 laittanut omakotitalonsa saunan sähkökiukaan lämpenemään. Kiukaalle asiakas oli asettanut folioastiassa saunalenkkimakkaraa. Asiakas on mennyt katsomaan tilannetta saunassa noin 20 minuuttia myöhemmin ja havainnut saunassa tulipalon. Asiakas oli sammuttanut paloa vaahtosammuttimella ja asiakkaan perheenjäsen oli tehnyt hätäilmoituksen. Palo oli saatu sammutettua ennen palokunnan saapumista paikalle. Vahinkotapahtumasta aiheutui palo- ja savu- ja nokivahinkoja talon saunaan, kylpyhuoneeseen, kodinhoitohuoneeseen, tupakeittiöön ja ilmastointikanaviin. Kiukaan päällä ollut folioastia on löytynyt myöhemmin purkujätteiden seasta, eikä siinä havaittu erityisiä vaurioita. Korvausta vahingosta on haettu asiakkaan kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä on korvattava palovahinko. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan korvauksesta kuitenkin vähennetään suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen johdosta 30 %. Vakuutusyhtiö on viitannut suojeluohjeisiin, joiden mukaan vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen kiukaalle, kiukaan yläpuolelle tai kiukaan välittömään läheisyyteen on kielletty. Vakuutusyhtiön mukaan palon syynä on valvomatta kiukaan päälle jätetty folioastia ja löylylenkkimakkarat, jotka ovat palavaa materiaalia, joten vakuutusyhtiö on alentanut asiakkaalle suoritettavaa korvausta 30 %:lla suojeluohjeiden laiminlyönnin johdosta.

Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiölle olevansa tyytymätön korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiö on pitäytynyt kielteisessä korvauspäätöksessään.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvauksen suorittamista täysimääräisenä eli ilman tehtyä 30 %:n vähennystä suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen johdosta.

Asiakkaan mukaan hän oli paistanut grillaukseen ja uuniin soveltuvassa kannellisessa folioastiassa kiuasmakkaraa. Kansi oli ehkäissyt rasvan roiskumisen kiukaalle. Paistoastia, jossa makkarat olivat, löytyi palomiesten purkukasasta asiakkaan siivotessa hiiltyneitä rakennusjätteitä lastensa kanssa. Astian sisällä olleet makkarat eivät olleet paistuneet ollenkaan ja astiassa oli vain vähäisiä, normaaleja lämmön merkkejä. Astiassa ei ollut myöskään reikiä. Asiakas on näyttänyt folioastian vakuutusyhtiön edustajalle sekä urakoitsijalle. Asiakkaan käsityksen mukaan heillä kaikilla oli yhteinen ymmärrys siitä, että palo ei ole voinut olla peräisin kyseisestä vuoasta, jonka vauriot olivat vain vähäiset.

Asiakas on sitä mieltä, että saunan palon syytä ei ole saatu selville, ja hän viittaa myös puutteelliseen tutkintaan palon syyn selvittämiseksi. Asiakas kertoo olettaneensa ensin itsekin, että palon syynä olisi ollut saunamakkaroiden valmistaminen, joten hän ei ymmärtänyt vaatia kunnollista palon syyn tutkintaa. Asiakas oli kertonut puhelimitse löytyneestä folioastiasta myös vahinkotapahtuman aikana vuorossa olleelle palomestarille, mutta hän ei ollut asiakkaan mukaan halukas tutkimaan asiaa tarkemmin. Asiakkaan mukaan asiakas sai valmiin onnettomuusselosteen välittömästi kyseisen puhelun jälkeen.

Asiakkaan mukaan esimerkiksi kiukaan johtojen ylikuumenemisesta ja niiden johdosta levinnyttä paloa ei ole tutkittu lainkaan. Vakuutusyhtiö on ainoastaan todennut talon sähköt ja kiukaan sähköt kunnossa oleviksi, mutta asiakkaan mukaan palojäljet seinässä kiukaan takana sähköliitoksen kohdalla viittaavat selkeästi siihen, että palo on lähtenyt muualta kuin kiukaasta.

Asiakas on lisäksi sitä mieltä, että hän ei ole sijoittanut palavaa materiaalia kiukaan päälle, koska kysymyksessä on ollut grillaukseen ja uuniin soveltuva kestävä foliovuoka ja sen foliopinnoitettu kansi.  Folion valmistajan mukaan folion kansi kestää 100 celsiuksen lämpötilan. Asiakkaan mukaan saunan termostaatti oli säädetty 95 °C lämpötilaan, ja vuoan reunasta oli lähimpiin vastuksiin yli 10 cm.  Asiakkaan mukaan saunamakkaran valmistusta ja paistoa kuumuuden kestävässä astiassa ei saisi verrata kiukaan peittämiseen herkästi syttyvillä materiaaleilla.  Kiukaalla tehtävän makkaran valmistus ei ole muutoinkaan toimenpide, jota voidaan pitää tuomittavana tai vakuutusehtojen vastaisena toimenpiteenä.

Asiakkaan mukaan vuokaa sisältöineen ei ollut jätetty valvomatta, vaikkei asiakas ollutkaan koko ajan samassa huoneessa. Asiakas on ollut koko tapahtuma-ajan joko saunassa tai sen viereisessä huoneessa, joten tilannetta ei voi verrata valvomattomaan ruuanlaittoon.

Lisäksi asiakas edellyttää huomautusta vakuutusyhtiölle asiakkaan asiattomasta kohtelusta sekä yrityksestä korjata asunto vastoin hyvää rakennustapaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineissaan korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakas ei ole noudattanut suojeluohjeita jättäessään kiukaan päälle valvomatta löylylenkkimakkarat folioastiassa.

Vakuutusyhtiön mukaan vahingon valokuvissa on kyse tavallisesta foliovuoasta. Asiakkaan foliovuokaa vastaavia foliovuokien kansia ei saa käyttää yli 100 celsiuksen lämpötilassa. Asiakas on poistunut saunasta ja jättänyt foliovuoan kiukaan päälle ilman valvontaa. Vakuutusyhtiön mukaan on yleisesti tiedossa, ettei kartonki kestä korkeaa lämpötilaa ja ettei kiukaan päälle tulisi jättää mitään ilman valvontaa.

Vakuutusyhtiön mukaan pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen arvion perusteella tulipalon aiheutti ihmisen toiminta, valvomaton ruoanvalmistus. Vakuutusyhtiö viittaa myös siihen, että onnettomuusseloste on annettu vakuutusyhtiölle sen jälkeen, kun asiakas on jo ilmoittanut pelastuslaitokselle löydetystä folioastiasta, mutta onnettomuusselosteeseen ei kuitenkaan ole tehty muutoksia palon syttymisen syyhyn.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö viittaa myös siihen, ettei kiuas ole käyttötarkoitukseltaan tarkoitettu ruoan valmistukseen. Suojeluohjeiden mukaan minkään palavan materiaalin sijoittaminen kiukaalle, kiukaan yläpuolelle tai sen välittömään läheisyyteen on yksiselitteisesti kielletty.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakas on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, joten korvausta on alennettu 30 %:lla. Vakuutusyhtiö toteaa myös vastineessaan, että asiakas on omilla toimillaan rajannut vahingon laajuutta ja suorittanut alkusammutuksen, ja tästä syystä korvausta ei ole evätty kokonaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään vahinkotapahtumaan liittyvinä asiakirjoina muun muassa pelastuslaitoksen onnettomuusselosta 26.1.2021, vakuutusyhtiön tarkastusraportti 26.1.2021, vakuutusyhtiön tarkastusraportti 28.1.2021 ja vakuutusyhtiön hankkima teknisen palotutkimuksen lausunto 15.2.2020.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus esittämillään perusteilla vähentää 30 % palovahingosta maksettavista korvauksista paloturvallisuutta koskevien suojeluohjeiden perusteella. Asiassa on kyse myös palon syyn arvioinnista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n (suojeluohjeiden noudattaminen vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n (korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen, voimassa 1.4.2020 alkaen, kohdan 5.1 (korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 (palo- ja luonnonilmiöturva) mukaan palo- ja luonnonilmiöturvasta korvataan palovahinkona vahinko, jonka on aiheuttanut
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti irtipäässyt tuli
- tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti noussut noki
- äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtunut räjähdys.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (suojeluohjeet ja korvaussäännöt) mukaan, jos vahinko on korvattava edellä olevien ehtokohtien mukaan, noudatetaan jäljempänä olevia suojeluohjeita. Korvaus lasketaan jäljempänä olevien korvaussääntöjen mukaan.

Suojeluohjeiden, voimassa 1.4.2020 alkaen, kohdan 1 mukaan vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

Paloturvallisuutta koskevien suojeluohjeiden kohdan 2.1 mukaan kiukaan sijoittamisessa on otettava huomioon tarvittava suojaetäisyys. Vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen kiukaalle, kiukaan yläpuolelle tai kiukaan välittömään läheisyyteen on kielletty. Vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen saunaan siten, että ne voivat lämpösäteilyn, kaatumisen tai tippumisen seurauksena aiheuttaa tulipalon on kielletty.

Asian arviointi

Kysymyksessä oleva palovahinko tapahtui vahinkotietojen mukaan sen jälkeen, kun asiakas oli laittanut omakotitalonsa saunan sähkökiukaan lämpenemään. Kiukaalle asiakas oli asettanut folioastiassa saunalenkkimakkaraa. Asiakas oli ollut saunan viereisessä huoneessa ja havainnut noin 20 minuuttia myöhemmin, että saunassa oli palo. Asiakas oli aloittanut palon sammuttamisen ja toiset perheenjäsenet olivat soittaneet hätäkeskukseen.

Vahinkopaikalle saapuneen pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan asiakas oli kertonut, että todennäköisesti palon on aiheuttanut kiukaan päällä olleen folioastian kansi. Onnettomuusselosteen mukaan vahingon aiheuttajaksi on merkitty ihmisen toiminta eli valvomaton ruuan valmistus, ja tarkempana arviona palon syystä on merkitty sähkökiukaan päällä olleen folioastian kansi ja saunan paneelien syttyminen. Asiakas perheineen löysi kyseessä olevan folioastian palomiesten purkujätekasasta. Vahinkotarkastuksen 28.1.2020 yhteydessä on valokuvat myös kyseisestä folioastiasta kansineen.

Asiakas on kiistatta valmistanut saunamakkaraa kiukaan päällä folioastiassa, jossa on foliopinnoitettu kartonkikansi. Sovellettavaksi tulevien suojeluohjeiden mukaan vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen kiukaalle, kiukaan yläpuolelle tai kiukaan välittömään läheisyyteen on kielletty. Vaatteiden tai muun palavan materiaalin sijoittaminen saunaan siten, että ne voivat lämpösäteilyn, kaatumisen tai tippumisen seurauksena aiheuttaa tulipalon on kielletty. Vakuutuslautakunta katsoo, että suojeluohjetta ei ole noudatettu.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien valokuvien mukaan folioastiassa tai sen kannessa ei ole sellaisia vaurioita, että kyseinen astia tai sen kansi olisi päässyt sytyttämään seinärakenteita selvityksien mukaisella tavalla. Ottaen huomioon, että alun perin asiakas itsekin on arvellut palon syttyneen saunamakkaroita sisältävän foliovuoan kannen johdosta ja kertonut tämän paikalle saapuneelle pelastuslaitoksen henkilökunnalle, on mahdollista, että palon syytä ei tässä yhteydessä tarkemmin tutkittu. Asiakkaan suorittaman alkusammutuksen todettiin raportin mukaan onnistuneen, mutta saunan rakenteissa havaittiin merkittävät palovahingot. Asiakirjojen mukaan pelastushenkilökunta oli purkanut rakenteita laajalti vahinkopaikalla savuvahinkojen ja palovahinkojen rajoittamiseksi.

Vakuutusyhtiön hankkiman 10.2.2021 suoritetun teknisen palotutkimuksen lausunnon mukaan todettiin, että palo on lähtenyt liikkeelle kiukaan tasolta ja levinnyt seinäpaneeleita pitkin ylöspäin ja lisäksi alaspäin kiukaan kohdalla. Kiukaan takana seinässä lattianrajassa oleva kiukaan sähkösyöttörasia oli sulanut. Kiukaan sähkönsyöttökaapelissa havaittiin valokaarioikosulkujälkiä suoritetussa teknisessä tutkimuksessa. Toinen valokaarioikosulku on asiakirjojen mukaan tapahtunut L1 ja L2 -johtimien välillä ja toinen välillä L3 ja suojamaa. Oikosulkujen arvioitiin tapahtuneen palon polttaessa johtojen eristeitä. Lausunnon mukaan kiukaan sähköasennuksessa tai teknisessä tutkimuksessa ei havaittu sellaisia sähköisien vikatilojen merkkejä, jotka selittäisivät palon syttymisen. Asiakkaan mukaan tutkimatta jäi kuitenkin esimerkiksi kiukaan johtojen ylikuumenemisesta ja niiden johdosta mahdollisesti levinnyt palo. Asiakkaan mukaan kuva palojäljistä kiukaan takana sähköliitoksen kohdalla viittaa selkeästi palon lähteneen muualta kuin kiukaasta.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvityksien ja valokuvien mukaan palon syttymisen syyksi ei ole näytetty kyseistä folioastiaa makkaroineen tai fo-lioastian kantta. Myös astian ja sen kannen kunto vahingon jälkeen viittaa sii-hen, ettei palo ole saanut alkuaan niistä. Nyt käsiteltävänä olevassa tapaukses-sa palon syttymisen ei voida näyttää olevan syy-yhteydessä asiakkaan kiukaalle laittamaan ruoka-astiaan kansineen, joten palon syttymisen syy-yhteys suoje-luohjeiden noudattamatta jättämiseen jää näyttämättä. Korvausta ei siten voi-da vähentää suojeluohjeiden noudattamatta jättämiseen perustuen.

Edellä esitetyin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että palovahingon korvaus tulee suorittaa asiakkaalle ilman suojeluohjevähennystä.

Vakuutuslautakunta toteaa asiakkaan esittämään vaatimukseen huomautuksen antamisesta vakuutusyhtiölle, että Vakuutuslautakunta antaa yksittäisiä ratkaisusuosituksia vakuutusyhtiön päätöksistä. Sen sijaan vakuutusyhtiön menettelytapojen asianmukaisuuden valvonta ei kuulu Vakuutuslautakunnan toimivaltaan, eikä Vakuutuslautakunta voi toimivaltansa puitteissa antaa huomautusta vakuutusyhtiölle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa asiakkaalle korvauksen palovahingosta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa ilman suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta tehtävää vähennystä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Lappi

Jäsenet:
Maso
Vyyryläinen
Vaitomaa
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia