Haku

FINE-037164

Tulosta

Asianumero: FINE-037164 (2022)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.05.2022

Vahingon korvattavuus. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa määritelty murtovahinko? Näyttö vakuutustapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Poliisin 7.4.2020 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottaja K Oy:n edustaja A oli ilmoittanut poliisille 6.4.2020 havainneensa sunnuntaina 5.4.2020, että K Oy:n varastoalueelle oli murtauduttu ja sieltä oli anastettu 20.3. ja 5.4.2020 välisenä aikana koneita, kuten telatraktori kärryineen sekä useita satoja kiloja eri metalleja ja auton osia.

Poliisin 6.4.2020 tehdystä teknisestä tutkinnasta laaditun pöytäkirjan mukaan aidatulle varastoalueelle pääsi ajoneuvolla vain peltisistä ovista, jotka olivat A:n mukaan olleet lukittuna järeällä Abloy-munalukolla. A:n tullessa alueelle lukko ei ollut paikallaan eikä lumessa ollut näkynyt jälkiä. A oli viimeksi käynyt alueella noin kaksi viikkoa aiemmin. Partio oli löytänyt peltioven alta varastoalueen puolelta vääntöraudan. Varastoalueella maassa oli ollut telatraktorista irti leikattu hytti ja sen lähellä K Oy:n alun perin hallissa säilyttämä trukki. Autonromuista oli anastettu katalysaattoreita ja muita osia. Erään auton katolta oli löydetty työkäsineet, jotka eivät olleet A:n. Hallirakennuksen lattialle oli levitetty tavaraa ja sähköjohtoja oli katkottu. Sisältä löydettiin jalkineenjälkiä. Alueella olleiden Abloy-lukoilla lukittujen merikonttien ovet olivat olleet tutkimushetkellä auki ja konteista oli viety erilaisia metalleja.

K Oy haki korvausta anastetusta omaisuudesta yritysvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö kieltäytyi päätöksellä 27.4.2020 korvaamasta vahinkoa murtojälkien puuttumisen vuoksi lukuun ottamatta rakennuksille aiheutettua ilkivaltaa. Vakuutustutkijan raportin mukaan suurin osa omaisuudesta oli varastettu korjaamorakennuksesta. Sen ja portin lukot oli suojattu 5 mm paksusta teräksestä tehdyillä koteloilla, joten lukkoja ei ollut voitu katkaista voimapihdeillä tai kulmahiomakoneella. Lukkojen suojakoteloissa tai muissa rakenteissa ei ollut murtojälkiä ja kaikki avaimet olivat K Oy:n hallussa. Vakuutusehtojen mukaan anastusvahinko korvattiin, jos vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin säilytystiloihin oli murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen, tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen tai tunkeuduttu avaimella, joka oli saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Nyt omaisuuden säilytyspaikan rakenteita ei ollut vahingoitettu, lukkojen vahingoittamisesta ei ollut näyttöä eikä avaimia ollut kadoksissa tai viety, vaan sisään oli päästy ilmeisesti muulla tavoin.

K Oy vaati asian uutta käsittelyä vedoten lukkokoteloiden sisäpinnalla olleisiin naarmuihin merkkinä murtautumisesta. Lukot oli voitu murtaa polttoleikkaamalla ja vääntämällä tai esimerkiksi akkuhydraulisella leikkurilla. K Oy oli hankkinut M Oy:ltä 7.7.2020 päivätyn tutkimuslausunnon, jonka mukaan kaikissa osissa oli todettu jälkiä, jotka olivat voineet syntyä murtauduttaessa.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut ratkaisuaan päätöksellä 9.12.2020, sillä sen mielestä lukkokoteloissa havaittujen jälkien alkuperä ei ollut selvinnyt luotettavasti M Oy:n lausunnosta. Lukkokoteloissa havaitut voimakkaat taipumat näkyivät jo vuoden 2015 murtovahingon tutkinnassa otetuista valokuvista. Asiaa käsiteltiin myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Päätöksessä 23.2.2021 vakuutusyhtiö katsoi, ettei ratkaisun muuttamiseen ollut aihetta. Vakuutusyhtiö vetosi siihen, ettei vakuutustutkija ollut havainnut käynnillä 15.4.2020 murtojälkiä, eikä niistä mainittu myöskään poliisin raportissa 6.4.2020. Vakuutusyhtiön mielestä M Oy:n raportissa oli lähinnä teoreettisesti pohdittu, mistä jäljet olivat voineet syntyä. Raportin perusteella ei ollut saatettu todennäköiseksi, että jäljet olisivat aiheutuneet murrosta.

Asiakkaan valitus

K Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisuositusta ja vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan lukitulta varastoalueelta anastetun omaisuuden. K Oy on lausunut, että vakuutusyhtiön tutkija oli käynyt kuvaamassa lukkokotelot kaukaa ulkopuolelta. Myöhemmin sama tutkija oli käynyt kuvaamassa portin lukittua lukkokoteloa, jolloin sen sisäisiä murtojälkiä ei ollut voitu kuvata. K Oy:n mukaan murron aiheuttamia jälkiä tai kiillottumia kuitenkin näkyi vakuutustutkijan ottamissa kuvissa. K Oy on vedonnut M Oy:n analyysiin lukkokoteloissa olleista jäljistä. Ne olivat koteloiden osittain suljetun rakenteen vuoksi voineet syntyä vain rikoksen yhteydessä. Normaalissa käytössä koteloihin ei kohdistunut voimia, jotka olisivat voineet aiheuttaa todetut jäljet niiden sisäpintaan.

K Oy:n mukaan lukon suojakotelon alapinnan kunto ja vuoden 2015 murtautumisen yhteydessä syntyneet jäljet eivät näkyneet vakuutusyhtiön kuvista. Koska kotelo oli mustaa terästä ja ensimmäisestä murtautumisesta oli viisi vuotta, eivät aiemman murron jäljet olleet voineet säilyä muuttumattomina ulkoilmalle alttiina olleessa pinnoittamattomassa teräksessä. Siten havaitut metallinkiiltoiset jäljet kotelon alapinnassa olivat tulleet vuoden 2015 murron jälkeen. Lukon avaamiseen käytetty vääntörauta mainittiin poliisin raportissa.

K Oy on arvostellut lisäkirjelmässä 28.2.2022 vakuutusyhtiön tutkijan lukkokoteloista ottamien valokuvien laatua, mutta vedonnut sekä 14.5.2020 että 15.5.2020 otetuista kuvista kuitenkin näkyviin lukkokoteloiden kiillottumiin ja jälkiin. Koteloiden tulisi normaalisti olla tasaisesti ruostuneet, koska niihin ei ollut kohdistunut voimaa vuoden 2015 jälkeen. Poliisitutkinta oli keskittynyt enemmän alueella tapahtuneisiin vahingontekoihin eikä koteloiden sisäpuolta ollut kuvattu. K Oy on katsonut näyttäneensä, että lukkokoteloissa oli jälkiä murrosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt K Oy:n vaatimuksen ja toistanut korvauspäätöksissään lausumansa. Vakuutusyhtiön edustaja oli käynyt vahinkokohteessa 15.4.2020 ja 15.5.2020, jolloin portin suojakotelo oli kuvattu. Kyseisinä ajankohtina ei ollut havaittavissa murtoon viitanneita jälkiä portin tai varastoalueen hallirakennuksen lukkokoteloissa tai muuallakaan. Lukot olivat olleet Abloy-merkkisiä riippulukkoja eikä niitä ollut löytynyt.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko K Oy:tä 20.3. ja 5.4.2020 välisenä aikana kohdannut anastus korvattava yritysvakuutuksen vakuutusehtojen mukaisena murtovahinkona. Lähemmin kyse on siitä, onko asiassa osoitettu, että K Oy:n aidatulle varastoalueelle ja siellä olleisiin säilytystiloihin on murtauduttu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

K Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavien 1.7.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen omaisuusrikosvakuutusta koskevan kohdan 4.4.1.1, Murto, mukaan vakuutuksesta korvataan murtautumisesta vakuutetulle rakennukselle aiheutunut vahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1.2, Irtaimiston varkaus, mukaan vakuutuksesta korvataan irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, jos vakuutuskirjassa mainittuun rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin säilytystiloihin on

  • murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen
  • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Vakuutuspaikasta tilapäisesti pois siirretyn irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko korvataan, mikäli irtaimisto on ollut anastushetkellä suojaavasti suljetussa tilassa. Vakuutuksesta korvataan ulkona olevaa irtaimistoa vain, jos varkauden tapahtuessa kyseinen irtaimisto on ollut lukitun aitauksen sisällä tai on ollut muuten lukittuna tai perustuksiltaan maahan upotettuna ja jos varkaus on paikan ja ajan suhteen todistettavissa.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ole edes väittänyt, että K Oy:öön ei olisi kohdistunut 20.3. ja 5.4.2020 välisenä aikana poliisin 7.4.2020 päivätystä tutkintailmoituksesta ja poliisin 6.4.2020 suorittamaa teknistä tutkintaa koskevasta pöytäkirjasta ilmenevä anastusrikos. Käsiteltävässä asiassa on siten kyse vain siitä, oikeuttaako mainittu rikosvahinko K Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvauksen saamiseen.

Vakuutusehdoissa on erikseen määritelty, millä tavoin tapahtuvaa omaisuuden anastamista pidetään vakuutukseen kuuluvasta omaisuusrikosvakuutuksesta korvattavana murtovahinkona. Muulla tavalla tapahtuneet anastusrikokset eivät ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta kuuluu korvauksen hakijalle.

Asiassa sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.4.1.2 mukaan irtaimen omaisuuden anastus korvataan murtovahinkona edellyttäen, että rakennukseen tai sen käyttöön liittyviin säilytystiloihin on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen, tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä. Tässä tapauksessa on ratkaisevaa, onko K Oy voinut osoittaa, että sen aidatulle varastoalueelle ja siellä oleviin tiloihin oli murtauduttu niiden rakenteita tai lukkoja vahingoittaen.

Lautakunnalle toimitetuista asiakirjoista ilmenevien tietojen mukaan K Oy:n aidatulle varastoalueelle johtanut portti ja alueella ollut hallirakennus oli lukittu riippulukoilla. Lukot ja lukitussilmukat oli suojattu 5 mm paksusta teräksestä tehdyillä suojakoteloilla, jotka ovat asiasta saadun selvityksen mukaan estäneet lukon sangan katkaisemisen kulmahiomakoneella tai voimapihdeillä. K Oy:n vakuutusyhtiölle antaman tiedon mukaan kaikki lukkojen avaimet ovat olleet tapahtuneen jälkeen K Oy:n edustajien hallussa.

Koska itse lukkoja ei ole varastoalueelle tunkeutumisen jälkeen löydetty, asiassa ei voida suoraan todeta, oliko lukot rikottu vai onko varastoalueelle ja hallirakennukseen päästy jollakin muulla tavalla. Vakuutusyhtiö on vedonnut kielteisen ratkaisunsa perusteena vakuutustutkijansa raporttiin, jonka mukaan tutkija ei ollut havainnut jälkiä murrosta.

Lautakunta katsoo ensiksikin, ettei K Oy:n varastoalueen portin ja hallirakennuksen lukituksesta vahingon jälkeen otetuista valokuvista ole erotettavissa, oliko lukkokoteloiden sisäpuolella tai lukitussilmukoissa ollut murtautumiseen viitanneita tuoreita jälkiä. Lukkojen suojakoteloista otetuista valokuvista on nähtävissä varsinkin portin lukkokotelossa selvä voimakkaasta vääntämisestä aiheutunut taipuma, joka K Oy:n kertoman mukaan oli kuitenkin syntynyt varastoalueelle jo vuonna 2015 tehdyn aiemman murron yhteydessä.

Lautakunta toteaa, että poliisin 6.4.2020 suorittamasta teknisestä tutkinnasta laaditun pöytäkirjan mukaan partio oli löytänyt peltioven alta varastoalueen puolelta vääntöraudan. Selvityksenä uusista kertomansa mukaan lukkokoteloiden sisäpinnoilla ja kiinnityssilmukoissa olleista murtojäljistä K Oy on esittänyt kyseisistä osista M Oy:ltä hankkimansa 7.7.2020 päivätyn lausunnon. Lausunto on perustunut irrotettujen osien tarkasteluun silmämääräisesti ja makrokuvauksella. M Oy:n mukaan osien pintaruostekerroksessa oli jälkiä, jotka olivat voineet syntyä murtautumisesta eivätkä jäljet olleet tavanomaisesta käytöstä johtuneita. Lausunnon mukaan hallirakennuksen lukkokotelon sisäpinnalla oli havaittu kuumentamiseen viitannut alue.

Lautakunta katsoo asiasta saatua selvitystä kokonaisuutena arvioiden K Oy:n esittäneen poliisin tutkinta-asiakirjojen ja M Oy:ltä hankkimansa tutkimuslausunnon perusteella vahingon sattumistavasta painavampana pidettävän selvityksen kuin vakuutusyhtiö, jonka näkemys on perustunut vain yhtiön vakuutustutkijan silmämääräisiin havaintoihin ja päätelmiin. Näin ollen lautakunta katsoo K Oy:n saattaneen riittävän todennäköiseksi, että sen varastoalueelle ja hallirakennukseen on murtauduttu 20.3. ja 5.4.2020 välisenä aikana vakuutusehtojen kohdassa 4.4.1.2 edellytetyllä tavalla. Vakuutusyhtiön tulee siten korvata K Oy:lle aiheutunut vahinko omaisuusrikosvakuutuksesta vakuutussopimuksen asettamissa rajoissa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa K Oy:n ilmoittaman murtovahingon uudelleen käsiteltäväkseen vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen suorittamiseksi vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos                                               
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Sarpakunnas
Sjögren
Vierula

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia