Haku

FINE-036860

Tulosta

Asianumero: FINE-036860 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2021

Vuotovahinko. Altaan poistoputken vuoto. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevassa asunto-osakeyhtiön rivitalorakennuksessa (rakennusvuosi 1968) asunnon 2 keittiön tiskialtaan hajulukon liitos oli pettänyt 2.1.2021 astianpesukoneen käytön yhteydessä. Kartoitusraportin 14.1.2021 mukaan keittiön viemärissä oli ollut tukos, jolloin astianpesukoneen poistovedet olivat nousseet ensin tiskialtaaseen. Altaan poistoputken liitos oli tämän jälkeen antanut periksi ja vedet olivat valuneet allaskaappiin, minkä seurauksena allaskaapin rakenteille ja lattiarakenteille oli aiheutunut kosteusvaurioita.

Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli aiheutunut altaan poistoputken vuodosta, joka on rajoitusehdon mukaan rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle ja epäsi korvauksen. Lisäksi yhtiö totesi, että altaan viemärijärjestelmää ei ollut kannakoitu millään tavoin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan viemäriputken täydellisen tukkeutumisen vuoksi astianpesukoneen poistovedet nousivat lavuaariin. Tiskialtaan alla olevan putkiston liitos petti ja vedet valuivat allaskaappiin ja allaskaapin alle. Allaskaapin alta vedet pääsivät valumaan laminaatin alle ja imeytyivät siihen, jolloin laminaatin saumat turposivat ja laminaatti pullistui allaskaapin edestä. Putken aukaisun yhteydessä astianpesukoneen loput vedet valuivat lattialle. Putkisto on tuettu rautalangalla, joka ei kuvissa näy kunnolla, eikä viemäriputkia ole rakennettu kestämään pitkäaikaista painetta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja lisää, että altaan poistoputkea ei ole kannakoitu asianmukaisesti tarkoitukseen soveltuvilla putkikannakkeilla. Samoin poistoputken yhteeseen liitetty astianpesukoneen poistoletku on kiinnittämättä rakenteisiin. Kannakoimattomaan poistoputkeen kohdistuvat viemärivesien sekä astianpesukoneen poistoletkun aiheuttamat rasitukset, kuten lämpölaajeneminen ja paineiskut, ovat aiheuttaneet aikaa myöten poistoputken liitosten löystymisen ja liitosten aukeamisen. Yhtiö viittaa hyvään rakentamistapaan, jonka mukaan viemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, ettei siihen pääse syntymään haitallista painumaa ja siten, ettei lämpölaajeneminen aiheuta haittaa. Myös astianpesukoneen poistoletku on kiinnitettävä pysyvästi astianpesualtaan kansilevyn alapintaan. Yhtiö toteaa lisäksi, että keittiön poistoputken ja astinpesukoneen poistoletkun asennukset on toteutettu keittiön saneerausajankohtana voimassa olleiden rakentamismääräysten, -ohjeiden ja hyvän rakentamistavan vastaisesti, koska poistoputki sekä astianpesukoneen poistoletku on ollut kiinnittämättä rakenteisiin.

Sopimusehdot

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) kohdan 6 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset, ikävähennykset ja korotetut omavastuut) mukaan kiinteistövakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot ja muut erikseen mainitut kustannukset.

Korvauksen edellytyksenä on, että esinevahinko on suoranainen seuraus kohdissa 6.1 - 6.9 määritellyistä tapahtumista seuraavasti:

6.6 Vuoto
6.6.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi-, tai viemäriputkistosta
[…]

Ehtokohdan 6.6.2 (Korvausrajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata
[…]
- vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys hajulukon pettämisestä aiheutuneen vuotovahingon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mm. vahinko, joka on aiheutunut nesteen vuotamisesta ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennukseen kiinteästi asennetusta viemäriputkistosta tai kiinteillä liitännöillä kytketystä käyttölaitteesta tai niiden liitoksesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vuotovahinkoa, joka aiheutuu altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Vakuutusyhtiön tulee puolestaan näyttää korvausvastuutaan rajoittavan rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Selvitysten mukaan keittiön viemärissä on ollut tukos, jonka johdosta käynnissä olleen astianpesukoneen poistovettä vettä on alkanut kertyä keittiön altaasta kiinteään viemäriin johtavaan poistoputkistoon sillä seurauksella, että hajulukon liitos on pettänyt. FINE toteaa, että liitoksen pettämisessä ja tästä aiheutuneessa vuodossa on lähtökohtaisesti ollut kyse tapaustyypiltään korvattavasta vuotovahingosta. Koska vuoto on kartoitusraportin mukaan kuitenkin tapahtunut hajulukon liitoksesta, joka on altaan poistoputkiston osa, vahinko rajautuu rajoitusehtokohdan 6.6.2 perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Sillä, että viemärin tukkeutuminen on myötävaikuttanut vuotovahingon sattumiseen, ei ole rajoitusehtokohdan soveltamisen kannalta merkitystä. Vakuutusyhtiön päätöstä on näistä syistä pidettävä vakuutusehtojen mukaisena. Tämä lopputulos vastaa Vakuutuslautakunnan vakiintunutta ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee esimerkiksi oheen liitetyistä ratkaisusuosituksista FINE-021299 ja FINE-023191.

Koska asia ratkeaa altaan poistoputken vuotoa koskevan rajoitusehdon soveltumisen perusteella, asiassa ei ole tarpeen arvioida, onko vahinko aiheutunut vakuutusyhtiön esittämällä tavalla rakennus- tai asennusvirheestä.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Taivalantti

 

Tulosta