Haku

FINE-036679

Tulosta

Asianumero: FINE-036679 (2021)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 14.10.2021

Kaupankäyntijärjestelmän häiriö. Verkkopankki. Puhelinpalvelu. Palveluntarjoajan sopimusehdot. Onko asiakkaalle aiheutunut korvattavaa vahinkoa pankin kaupankäyntijärjestelmän häiriöstä?

Tapahtumatiedot

Asiakas yritti käydä päiväkauppaa erään yhdysvaltalaisen yhtiön osakkeella.  Hän osti 1.7.2020 klo 16:31-16:32 välisenä aikana osakkeita keskimäärin noin 2,24-2,25 USD kurssilla ja yritti heti ostotoimeksiantojen mentyä läpi myydä ne pois voitolla, mutta järjestelmä ei antanut tehdä myyntitoimeksiantoa, vaan antoi virheilmoituksen, jonka mukaan "Virhe: Order cannot be placed. Buy order xx already exists with same or higher limit price.” Asiakas soitti palveluntarjoajan asiakaspalveluun klo 17:34 ja ilmaisi halunsa myydä osakkeet tai peruuttaa alkuperäiset kaupat, mikä ei kuitenkaan onnistunut häiriön vuoksi edes asiakaspalvelun toimesta. Asiakas sai myytyä osakkeet seuraavana päivänä pörssin auettua hintaan 1,46 USD.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan kaupankäyntialustan toimimattomuus aiheutti hänelle taloudellista vahinkoa, koska hän ei pystynyt myymään ostamiaan osakkeita kuin vasta noin 24 tuntia ostotoimeksiannosta. Asiakas yritti saada tilanteeseen apua myös palveluntarjoajan puhelinpalvelusta, jossa kuitenkin todettiin kyseessä olevan tekninen virhe ja että he eivät pysty myymään arvopapereita, vaan pitää odottaa vian korjaantumista.

Asiakkaan näkemyksen mukaan kyse on välittömästä vahingosta, eikä hän vaadikaan saamatta jäänyttä tuottoa hyvitettäväksi, vaan kauppojen peruuttamista vastaavaa määrää eli 4.017,19 €, koska palveluntarjoajalta meni koko pörssipäivä vian korjaamiseen, minkä ajan hän joutui kantamaan rahallisen vastuun viasta. Asiakas kertoo ymmärtävänsä satunnaiset tekniset häiriöt, mutta häiriö, joka kohdistuu juuri ostettuihin osakkeisiin ja siihen ettei niitä voikaan heti myydä on asiakkaan mukaan anteeksiantamatonta. Asiakkaan näkemyksen mukaan mikäli palveluntarjoajan järjestelmä ei sovi päiväkauppaan tai nopeaan treidaukseen, tulisi sen siitä erikseen varoittaa.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoajan mukaan sen kaupankäyntijärjestelmässä oli kyseisenä päivänä tiettyjä valuuttamääräisiä osakkeita koskeva tilapäinen tekninen häiriö. Kyseisen häiriön johdosta asiakas on nähnyt ostotoimeksiannon tilassa ”voimassaoleva” tilan ”toteutunut” sijaan, vaikka ostotoimeksiannot olivatkin tosiasiassa toteutuneet markkinalla. Asiakkaan osakkeet näkyivät kuitenkin toisaalla järjestelmässä hänen omistuksissa oikein, vaikka toimeksiannon tilaa kuvaava teksti olikin ollut teknisen häiriön vuoksi edellä mainitulla tavalla virheellinen. Palveluntarjoajan mukaan sen järjestelmä ei salli niin sanottua lyhyeksimyyntiä, eikä myöskään jo toteutuneiden toimeksiantojen peruuttaminen ole mahdollista.

Palveluntarjoaja katsoo, että asiakkaan on kokeneena osake- ja päiväkaupankävijänä tullut myös havaita tämä seikka, sillä hän on vahvistanut riidanalaisia osake-eriä koskevan seuraavan myyntitoimeksiannon, mikä ei olisi kuitenkaan koskaan toteutunut, sillä osakkeen kurssi on lähtenyt laskuun, eikä noussut asetetun rajahinnan tasolle. Teknisen häiriön vuoksi myöskään pankin asiakaspalvelun ei ole ollut mahdollista toimeksiantoa toteuttaa.

Palveluntarjoajan käsityksen mukaan asiakkaalle ei ole syntynyt välitöntä vahinkoa, eikä korvausvaatimukselle ole perusteita. Palveluntarjoaja ei vastaa tilanteeseen soveltuvien ehtojen perusteella siitä, että arvopaperipalvelut esim. verkkopalvelussa ovat keskeytyksettä asiakkaan käytettävissä, eikä se ole vastuussa välillisistä vahingoista, jollaisina voidaan pitää muun muassa saamatta jäänyttä tuottoa. Asiakkaan esittämälle korvausvaatimukselle ei siten ole perusteita.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaan toimittamia kuvakaappauksia liittyen verkkopalvelussa tekemiinsä ostoihin ja myyntiyrityksiin sekä toimeksiantojen kohteena olleen arvopaperin kurssikehitykseen
- osapuolten välistä reklamaatiokirjeenvaihtoa
- lisäksi palveluntarjoaja on vastineissaan siteerannut ja viitannut nettisivuiltaan löytyviin tapaukseen soveltuviin yleisiin ehtoihinsa

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden, Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko palveluntarjoaja menetellyt tilanteessa ehtojensa vastaisesti tai muutoin tavalla, mikä aiheuttaisi sille korvausvelvollisuuden asiakkaalle.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Tapauksessa on kysymys sijoituspalvelusta, jota koskevaa sääntelyä on sijoituspalvelulaissa.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys voi kohdella 1 luvun 23 §:n 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitettua ammattimaista asiakasta joko omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä ei-ammattimaisena asiakkaana. Asiakkaan kohtelusta ei-ammattimaisena asiakkaana on tehtävä kirjallinen sopimus. Jos sopimusta sovelletaan yhteen tai useampaan palveluun tai liiketoimeen taikka yhteen tai useaan erityyppiseen rahoitusvälineeseen tai liiketoimeen, tämä on määriteltävä sopimuksessa.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1 luvun 23 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle asiakkaalleen ennen sijoituspalvelun tarjoamista, että tätä kohdellaan saatavilla olevien tietojen perusteella ammattimaisena asiakkaana, jos asiakkaan kanssa ei toisin sovita.

Tapahtumahetkellä voimassa olleen 10 luvun 3 §:n mukaan
sijoituspalveluyrityksen tarjoamista sijoituspalveluista, lukuun ottamatta kertaluonteista sijoitusneuvontaa koskevasta palvelusta, jossa asiakkaalle ei tarjota soveltuvuuden säännöllistä arviointia, on tehtävä asiakkaan kanssa kirjallinen sopimus, josta ilmenevät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä muut sopimuksen ehdot. Sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa.

Palveluntarjoajan sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä annettuihin toimeksiantoihin sovelletaan sekä sen Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisiä ehtoja että Pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä ehtoja. Voimassa olevat ehdot löytyvät Palveluntarjoajan nettisivuilta.

Pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisten ehtojen mukaisesti ”verkkopankkipalvelu on asiakkaiden käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset”.
Lisäksi ehdossa todetaan erikseen, että ”pankki ei takaa, että palvelut ovat asiakkaan käytössä keskeytyksettä”.
Em. ehdoissa todetaan myös, että pankilla on oikeus välittömästi keskeyttää Verkkopankkipalvelussa olevien palveluiden käyttäminen kokonaan tai osittain taikka jättää pankille annettu toimeksianto täyttämättä tai hakemus käsittelemättä mm. tiedossa olevan teknisen häiriön vuoksi.

Lisäksi palveluntarjoajan arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiantojen yleisten ehtojen mukaan asiakas voi antaa toimeksiannon suullisesti, kirjallisesti sähköisesti tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja pankin tulee hoitaa se huolellisesti ilman aiheetonta viivästystä. Asiakas ei voi muuttaa tai peruuttaa toimeksiantoa siltä osin kuin se on toteutettu. Edelleen kyseisten ehtojen mukaan pankki vastaa virheillään tai laiminlyönneillään asiakkaalle aiheuttamasta välittömästä vahingosta, mutta korvauksen enimmäismäärä rajoittuu omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä, kun pankin virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Ehtojen mukaan pankki ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta tai sijoituksesta johtuvasta tappiosta.

Ehtojen mukaan asiakkaalla on oikeus muuttaa toimeksiantoa tai peruuttaa toimeksianto ennen kauppaan johtavan sitovan tarjouksen tai kaupan tekemistä ja muutos tai peruutus tulee voimaan, kun pankki on sen vastaanottanut ja muutos tai peruutus on tallentunut kauppapaikan kaupankäyntijärjestelmään. Edelleen toimeksiannon kohteen määrän vähentämistä, lisäämistä ja hinnan muuttamista pidetään alkuperäisen toimeksiannon peruuttamisena ja samalla uutena toimeksiantona.

Edelleen ehdoissa todetaan, että sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä ja jolla tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka estää
sopijapuolen täyttämästä velvoitettaan ja on ennalta arvaamaton, sopijapuolen toimin torjumaton ja kausaalisessa syysuhteessa velvoitteen täyttämättä jättämiseen. Ylivoimainen este voi olla muun muassa häiriö sähkön jakelussa, tietoliikenteessä tai tietojärjestelmissä, tulipalo, luonnonmullistus, maanjäristys, sota, kapina ja lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide. Sopijapuoli voi vedota ylivoimaiseen esteeseen vain, jos esteestä on ilmoitettu toiselle sopijapuolelle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti niin pian kuin se on ollut mahdollista tai sopijapuolella on muutoin ollut este tiedossa. Jos ylivoimainen este koskee pankkia, pankki voi ilmoittaa asiasta myös valtakunnallisessa päivälehdessä. Vastuusta vapautumisen edellytyksenä on lisäksi, että sopijapuoli on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle sopijapuolelle aiheutuvaa vahinkoa.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 9 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot ilman aiheetonta viivytystä. Sijoituspalveluyritys ei saa antaa toisen asiakkaan edun tai oman etunsa vaikuttaa asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseen.

Lisäksi palveluntarjoajan arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiantojen yleisten ehtojen mukaan toimeksianto tulee voimaan, kun pankki on saanut siitä jäljempänä tarkemmin kuvatut riittävät tiedot ja ottanut sen toimeksiantona vastaan. Suullisen toimeksiannon sisältö on pankin aina kirjattava ja pankilla on velvollisuus nauhoittaa toimeksiantoon liittyvät asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut. Vastuu toimeksiannon saapumisesta pankille on asiakkaalla. Asiakkaan antaman toimeksiannon tulee sisältää:
1.Asiakkaan ja sen henkilön nimi, joka on antanut toimeksiannon;
2.Toimeksiannon luonne (osto tai myynti);
3.Arvopaperin laji ja määrä;
4.Rajahinta;
5.Toimeksiannon voimassaoloaika;
6.Asiakkaan mahdollisesti antama valtuutus toteuttaa toimeksianto sen voimassaoloaikana pankin parhaaksi katsomana ajankohtana; ja
7.Muut toimeksiannon toteuttamiseen ja kaupan selvittämiseen tarvittavat tiedot.

Edelleen ehtojen mukaan pankki hoitaa toimeksiannot huolellisesti asiakkaan eduksi ilman aiheetonta viivytystä, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu nimenomaisesti toimeksiannon hoitamisesta pankin parhaaksi katsomana ajankohtana tai muusta ajankohdasta. Lisäksi pankilla on toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevat toimintaperiaatteet ja prosessit sen varmistamiseksi, että asiakkaalle saavutetaan paras mahdollinen tulos ottaen huomioon toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat, kuten hinta, kustannukset, nopeus, toteuttamisen ja toimituksen todennäköisyys, suuruus ja luonne.

Ehdoissa todetaan myös, että pankilla on oikeus asiakkaalle etukäteen ilmoittamatta käyttää ulkopuolista apua toimeksiannossa mainittujen tehtävien hoitamisessa ja että asiakkaan tietoja saadaan tällöin luovuttaa ainoastaan siinä määrin kuin toimeksiannon toteuttaminen vaatii.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 12 §:n mukaan sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä tallenteet sellaisia liiketoimia koskevista puhelinkeskusteluista ja sähköisistä viesteistä, jotka liittyvät sen kaupankäyntiin omaan lukuun ja asiakastoimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen ja toteuttamiseen liittyvään palvelun tarjoamiseen. Tallentamis- ja säilyttämisvelvoite koskee myös sellaisia puhelinkeskusteluja ja sähköisiä viestejä, joiden tarkoitus on johtaa edellä tarkoitettuihin liiketoimiin.

Sijoituspalvelulain 16 luvun 1 §:n mukaan sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai muulle henkilölle tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten, EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen, EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen taikka sovellettaessa tämän lain 6 luvun 2 b §:ssä säädetyin edellytyksin EU:n vakavaraisuusasetuksen sekä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen, EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen tai EU:n vakavaraisuusasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin, EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen, luottolaitosdirektiivin tai osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin perusteella annettujen komission asetusten ja päätösten taikka korvausrahaston sääntöjen vastaisella menettelyllä.

Ehtojensa mukaan pankki vastaa virheillään tai laiminlyönneillään asiakkaalle aiheuttamasta välittömästä vahingosta. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajoittuu omaisuuden markkina-arvoon sinä hetkenä, kun pankin virhe tai laiminlyönti havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Ehdoissa todetaan kuitenkin myös, että sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jollaisena voidaan pitää muun muassa saamatta jäänyttä tuottoa sekä sijoituksesta johtuvaa tappiota.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että tapauksessa on riidatonta palveluntarjoajan kaupankäyntijärjestelmän häiriö. Riitaista asiassa sen sijaan on häiriöstä mahdollisesti seuraava korvausvastuu.

Lautakunta toteaa, että pankin ja asiakkaan välisten sopimusehtojen perusteella asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen. Pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisissä ehdoissa pankki on vapauttanut itsensä vastuusta häiriötilanteissa. Arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen mukaan pankin voi olla vastuussa ainoastaan asiakkaan välittömästä vahingosta mutta ei välillisestä vahingosta, esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta tai sijoituksesta aiheutuneesta tappiosta.

Sen lisäksi, mitä nimenomaisissa sopimusehdoissa on sovittu pankin velvollisuuksista ja vastuusta, huomiota on kiinnitettävä myös sijoituspalvelulain säännöksiin siltä osin kuin niillä luodaan sijoituspalveluyritykselle suoria toimintavelvoitteita suhteessa asiakkaaseen. Lain säännöksillä voi kuitenkin olla merkitystä tapauksessa vain, jos katsotaan, että lain säännökset syrjäyttävät niiden kanssa ristiriidassa olevat sopimusehdot. Sijoituspalvelulain 10:1.3:n mukaan sijoituspalveluyritykselle on ilmoitettava asiakkaalleen ennen sijoituspalvelun tarjoamista, jos tätä kohdellaan saatavilla olevien tietojen perusteella ammattimaisena asiakkaana, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Muuten kysymykseen lain tahdonvaltaisuudesta tai pakottavuudesta ei oteta kantaa laissa eikä sen esitöissä. Lautakunta kuitenkin toteaa, että suurin osa sijoituspalvelulain sääntelykohteista on sellaisia, joiden osalta sääntely on ilman muuta ymmärrettävä pakottavaksi eli sellaiseksi, josta ei voida poiketa sopimuksin. Lain säännöksistä poikkeaminen voisi tulla ajateltavaksi lähinnä sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan suhdetta koskevan 10 luvun ja 16:1:n vahingonkorvaussäännöksen osalta.

Vanhastaan on lähtökohdaksi ymmärretty se, että jos sopimusoikeudellisesta laista ei muuta käy ilmi, laki on ymmärrettävä ainoastaan tahdonvaltaiseksi, eli laista poikkeaminen on sallittua sopimuksella. Ottaen huomioon sen, että suurin osa laista on ilmiselvästi pakottavaa oikeutta, olettamaa sopimusoikeudellisen sääntelyn tahdonvaltaisuudesta ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida soveltaa sijoituspalvelulain 10 lukuun siltä osin kuin siinä asetetaan sijoituspalveluyritykselle suoria toimintavelvoitteita suhteessa asiakkaaseen eikä 16:1:ään muuten kuin mitä edellä todettiin asiakasluokittelun osalta. Sääntely on päinvastoin ymmärrettävä niin, että kun 10 luvun ja 16:1:n osalta ei 10:1.3:a lukuun ottamatta erikseen ole tuotu ilmi, että sääntelystä olisi mahdollista poiketa sopimuksella, sääntelyn on oletettava olevan pakottavaa niin kuin muutkin osat sijoituspalvelulakia. Päätelmää puoltaa myös se, että kyse on varsin uudesta ja EU:n direktiiviin pohjautuvasta laista. Jos lainsäätäjä olisi tarkoittanut lain tahdonvaltaiseksi muuten kuin 10:1.3:n mukaisen asiakasluokittelun osalta, on lautakunnan käsityksen mukaan oletettavaa, että asiasta olisi otettu lakiin nimenomainen säännös.

Koska sijoituspalvelulakia on todetulla tavalla pidettävä pakottavana 10:1.3:n mukaista asiakasluokittelua lukuun ottamatta, pankin ja asiakkaan väliset sopimusehdot eivät voi rajoittaa pankin velvollisuuksia ja vastuita suhteessa asiakkaaseen. Pakottavuusvaikutus koskee kuitenkin vain lain nimenomaisia säännöksiä mutta ei esimerkiksi niitä toimintavelvollisuuksia, joihin pankki on sitoutunut pelkästään sopimuksessaan asiakkaan kanssa. On siten arvioitava, onko pankin menettely tapauksessa poikennut jostakin sellaisesta sijoituspalvelulain 10 luvun säännöksestä, jossa pankille on asetettu toimintavelvoite suhteessa asiakkaaseen ja jos on, onko pankin katsottava aiheuttaneen vahingon 16:1:ssä tarkoitettavalla tavalla tahallaan tai huolimattomuuttaan.

Sijoituspalvelulain 10 luvussa ei ole nimenomaisia säännöksiä palveluyrityksen verkkopalveluista. Lautakunta katsoo siten, ettei pelkkää verkkopankin toimintahäiriötä voida lukea sijoituspalvelulain vastaiseksi menettelyksi pankin puolelta. Sijoituspalvelulain 10:9.1:ssa säädetään kuitenkin siitä, että ”[s]ijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluna toimeksiantojen toteuttamista, on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot ilman aiheetonta viivytystä”.

Lautakunta pitää saamansa selvityksen perusteella osin epäselvänä, yrittikö asiakas antaa pankin asiakaspalveluun soittamassa puhelussaan uutta osakkeiden myyntitoimeksiantoa, vai yrittikö hän ainoastaan perua jo toteutettuja ostotoimeksiantojaan. Jo toteutuneiden toimeksiantojen peruminen on ollut mahdotonta pankista riippumattomasta syystä. Sen sijaan, jos asiakas on yrittänyt antaa uuden myyntitoimeksiannon, pankille on syntynyt velvollisuus sen viivytyksettömään toteuttamiseen.

Lautakunta ymmärtää asiakkaan selostuksen ja puhelusta käytettävissä olevien tietojen perusteella, että asiakas halusi puhelun aikaan päästä hetkeä aiemmin ostamistaan osakkeista eroon mahdollisimman pian tavalla tai toisella. Päätelmää tukee se, että asiakas on heti häiriön lakattua seuraavana päivänä myynyt osakkeensa edelliseen päivään verrattuna selvästi laskeneeseen kurssiin. Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että sijoituspalvelulain 10:12:n perusteella sijoituspalveluyritys on velvollinen tallentamaan toimeksiantojen vastaanottamiseen liittyvät asiakaspuhelunsa. Lautakunnalle ei ole toimitettu tallennetta puhelusta. Lautakunta katsoo, ettei puhelun sisältöön liittyvä epäselvyys voi sanotuissa olosuhteissa jäädä asiakkaan vahingoksi.

Esitetyin syin lautakunta katsoo asiakkaan osoittaneen riittävällä tavalla, että hän on yrittänyt antaa pankille toimeksiannon myydä hetkeä aiemmin ostamansa osakkeet. On siten arvioitava, onko pankki toteuttanut puhelimitse saamansa toimeksiannon sijoituspalvelulain 10:9.1:n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Sijoituslautakunta katsoo, että kriteeri ”ilman aiheetonta viivytystä” merkitsee osakkeiden osto- ja myyntitoimeksiantojen osalta ja markkinapaikan ollessa auki sitä, että sijoituspalveluyrityksen tulee välittää toimeksianto kaupankäyntijärjestelmään heti sen saatuaan, ellei erityistä vastasyytä ole. Tapauksessa pankki ei toteuttanut asiakkaan antamaa toimeksiantoa, vaikka pankin selvityksen mukaan asiakkaan osakkeet näkyivät toisaalla järjestelmässä hänen omistuksissaan oikein. Asiakas antoi uuden toimeksiannon seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lautakunta katsoo, ettei puhelimessa annetun toimeksiannon toteuttaminen ole tapahtunut sijoituspalvelulain 10:9.1:n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Sijoituspalvelulain 10:9.1:n rikkominen ei kuitenkaan suoraan merkitse sitä, että pankki olisi korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta. Sijoituspalvelulain 16:1.1:n perusteella sijoituspalveluyritys on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut asiakkaalleen tai muulle henkilölle sijoituspalvelulain vastaisella menettelyllä. Lain esitöissä (HE 32/2012 vp s. 206–207) todetaan, ettei kysymystä 1 momentissa tarkoitettua tuottamusta koskevan todistustaakan jaosta ole perusteltua pyrkiä ratkaisemaan nimenomaisella säännöksellä, vaan se voi jäädä määräytymään oikeuskäytännössä asiaa koskevien yleisten periaatteiden ja kunkin vahinkotilanteen olosuhteiden mukaan. Sijoituspalveluyritykselle nimenomaisesti säädettyjä velvollisuuksia koskevan yksityiskohtaisen sääntelyn rikkominen johtaa esitöiden mukaan kuitenkin käytännössä usein tuottamusta koskevan käännetyn todistustaakan soveltamiseen. Lisäksi esitöissä mainitaan, että sopimusvastuussa – josta sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan suhteessa siis on kysymys – on yleisenä periaatteena, että vahingon aiheuttajan on vastuusta vapautuakseen pystyttävä näyttämään, että on toiminut huolellisesti.

Lautakunta katsoo lain esitöiden ja yleisten velvoiteoikeudellisten periaatteiden perusteella, että käsillä olevassa tapauksessa pankin tulisi vahingonkorvausvastuun välttääkseen pystyä näyttämään toimineensa huolellisesti siitä huolimatta, että toimeksiannon toteuttamisen on katsottava viivästyneen sijoituspalvelulain 10:9.1:a vasten.

Tapauksessa syy pankin kaupankäyntijärjestelmän toimimattomuudelle on jäänyt osin epäselväksi. Pankki ei ole vedonnut siihen, että kyse olisi sen omien järjestelmien ulkopuolisesta syystä johtuvasta järjestelmähäiriöstä. Epäselväksi on jäänyt, olisiko asiakkaan toimeksianto ollut toteutettavissa esimerkiksi muiden sijoituspalveluyritysten apuun tukeutuen tai ottamalla suoraan yhteyttä markkinapaikalla toimiviin arvopaperinvälittäjiin. Lautakunta katsoo pankilta jääneen näyttämättä, että se olisi toiminut tapauksessa sijoituspalvelulain 16:1:n edellyttämällä huolellisuudella. Pankki on siten korvausvastuussa asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta.

Korvattavan vahingon määrä on laskettava sen mukaisesti, mihin taloudelliseen lopputulokseen asiakas olisi päässyt, jos pankki olisi toiminut tapauksessa siltä edellytettävällä huolellisuudella. Lautakunta arvioi asiasta saadun selvityksen perusteella, että mikäli pankki olisi viimeistään puhelun päätyttyä ilman aiheetonta viivytystä välittänyt asiakkaan haluamaan asiantilaan tarvitut toimeksiannot velvoitteidensa mukaisesti eteenpäin toteutettavaksi, ne olisivat toteutuneet noin 1.85–1.95 USD tasoon. Näin lautakunta arvioi asiakkaan kärsineen vahinkoa 2.200 USD vastaavan euromäärän.

Lopputulos

Sijoituslautakunta suosittaa pankkia hyvittämään asiakkaalle 2.200 USD vastaavan euromäärän.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala, Ovaska, Sario, Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia