Haku

FINE-036614

Tulosta

Asianumero: FINE-036614 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2022

Työkoneen törmäysvahinko. Moottorin välijäähdyttimen ja pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimien vuoto. Puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta moottorille aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan pyöräkuormaaja oli vaurioitunut takaosastaan törmäyksessä 5.9.2020. Maanantaina 7.9. koneen huomattiin pitävän jurisevaa ääntä. Äänen lähteeksi oli epäilty kardaaniakselin tukilaakeria ja se vaihdettiin. Taka-akseliston vetopyörästön öljystä oli otettu näyte voimansiirron vaurioiden selvittämiseksi. Kone oli vaikuttanut olevan muutoin kunnossa ja sillä oli jatkettu töitä. Öljynäytteen tuloksen mukaan öljyssä oli havaittu metallia ja koneelle varattiin huoltoaika. Kuljettaja oli havainnut maanantaina 28.9. ajon aikana pakkasnesteen hajua. Samana iltapäivänä kone oli varoittanut alhaisesta jäähdytysnesteen tasosta. Jäähdytysnesteen lisäämisen jälkeen muita vikailmoituksia ei tullut. Seuraavana päivänä todettiin vuoto vesipumpun ja lauhduttimen välisessä linjassa ja vesiletku vaihdettiin. Tämän jälkeen ajoa oli jatkettu.

Keskiviikkona 30.9. kone ei lähtenyt käyntiin, ja se kuljetettiin huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen 11.12.2020 päivätyn korjauslaskun mukaan koneeseen oli vaihdettu pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmän (NRS) cooleri. Laskun selitteen mukaan ”puhjenneen coolerin kautta jäähdytysneste on päässyt moottorin imu- ja pakopuolelle” ja ”komponenttien putsaukset palaneesta öljytöhnästä”. Huoltoliikkeen 16.12.2020 päivätyn moottorin kunnostusta koskevan laskun mukaan moottori oli ylikuumentunut, mikä oli todennäköisesti aiheuttanut EGR-coolerin puhki palamisen. Coolerin rikkoutumisen vuoksi jäähdytysneste oli päässyt mäntien päälle ja moottori on saattanut olla tämän vuoksi vesilukossa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti päätöksessään 12.11.2020 korvaavansa törmäysvahingon johdosta koneen rungon ja jäähdyttimen vauriot. Vakuutusyhtiö korvasi myös koneen takarenkaiden vaihdon huomioiden korvauksen määrässä renkaiden kuluneisuuden. Moottorivaurio ei vakuutusyhtiön mielestä kuitenkaan ollut seurausta suorasta törmäyksestä, vaan siitä, että koneen käyttöä oli jatkettu törmäyksen jälkeen. Taka-akselin vauriota vakuutusyhtiö piti teknisenä vikana, jolla ei ollut yhteyttä törmäysvahinkoon. Siltä osin kuin asiakas oli esittänyt laskun vuokrakoneesta, vakuutusyhtiö ilmoitti, että koneen keskeytysvakuutuksesta korvattiin ennalta sovittu päiväkohtainen korvaus vakuutuksesta korvattavaksi hyväksyttyjen vaurioiden korjausajalta mutta ei vuokra-koneen kuluja.

Asiakas vaati vakuutusyhtiöltä oikaisua moottorin vauriota koskevaan päätökseen vedoten jäähdytinkorjaamon 5. ja 9.11.2020 antamiin lausuntoihin, joiden mukaan coolerin sisällä oleva putkisto oli vuotanut hitsaussauman reunasta. Oli mahdollista, että raju törmäys oli aiheuttanut putkiston repeämisen. Putkisto oli muuten hyvässä kunnossa eikä coolerin pinnalla näkynyt selvää vauriota. Coolerin vuotoa oli erittäin vaikea havaita. Moottori vaurioitui varmasti, jos jäähdytinneste oli vähissä pidempään. Vakuutusyhtiö kuitenkin ilmoitti 13.11.2020, ettei se muuta päätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan pyöräkuormaajan moottorin korjauskulut sekä keskeytyskorvauksen koneen seisokin ajalta täysimääräisesti. Vakuutusyhtiön tulkinta, jonka mukaan vaurio oli seurausta siitä, että koneella oli jatkettu ajoa, on virheellinen. Coolerin vuotovauriota oli ollut mahdoton havaita ja moottorin vauriot olivat seurausta törmäyksessä rikkoutuneen coolerin vuodosta.

Asiakas vetoaa lisäselvityksessään siihen, että kone ei ollut antanut missään vaiheessa sellaisia vikahälytyksiä, joiden perusteella työt olisi pitänyt keskeyttää. Kone oli tarkastettu ja huollettu useita kertoja törmäyksen jälkeen. Huoltoliikkeen näkemyksen mukaan jäähdytysnestevuoto oli ollut intercoolerissa eli moottorin ilmanoton jäähdytyksessä. Hitsaussaumassa oli todettu moottorin purkamisen yhteydessä repeämä ja erillisen lausunnon mukaan tätä vuotoa oli ollut mahdoton havaita. Kun koneella oli ajettu ja jäähdytysneste oli päässyt vuotamaan repeämästä, oli moottori päässyt ylikuumaksi. Tämä oli mahdollisesti aiheuttanut pakokaasu- eli NRS-coolerin puhkeamisen. Puhjenneen coolerin kautta jäähdytysneste oli päässyt moottorin imu- ja pakopuolelle ja aiheuttanut vesilukon.

Asiakas vetoaa myös kolmannen korjaamon lausuntoon moottorin toiminnan perusperiaatteista. Asiakas korostaa, että jäähdytysnesteen vuotoa ei havaittu eikä asiakas ollut aiheuttanut moottorin vaurioitumista omalla toiminnallaan. Vakuutusyhtiön tulkinta jatkovauriosta onkin virheellinen eikä moottorivauriota olisi voitu välttää.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu puutteellisesta öljyn, jäähdytysnesteen tai -aineen kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle, jäähdytys- tai ilmastointilaitteelle. Vakuutuksesta ei korvata myöskään vakuutuksen kohteen, sen osan tai lisälaitteen rikkoutumista, särkymistä tai muutakaan vahingoittumista, ellei se ole tapahtunut korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä. Vakuutusyhtiö katsoo moottorin vaurion olevan seurannaisvahinko, joka ei ole tapahtunut törmäyksen yhteydessä.

Vakuutusyhtiön mukaan rajoitusehtoja on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, miksi jäähdytysnesteen kierto oli toiminut puutteellisesti, ja oliko se johtunut ajoneuvon kuljettajan tai vakuutuksenottajan huolimattomuudesta vai ei. Olennaista on vain se, että moottori oli rikkoutunut puutteellisen jäähdytysnesteen kierron vuoksi.

Taka-akselin vaurion osalta vakuutusyhtiö katsoo, että kyse on teknisestä viasta, joka ei ole yhteydessä törmäysvahinkoon. Kyseessä olevan kaltaisessa törmäysvahingossa renkaasta taka-akselin hammaspyöriin ei välity sellaista voimaa, joka voisi vaurioittaa taka-akselia. Ehjän osan tulee kestää tämän kaltainen vahinko.

Sopimusehdot

Asiaan sovellettavien 31.8.2020 päivättyjen kaskovakuutusehtojen kohdan 5.5, Törmäys, mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetulle ajoneuvolle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on
- yhteentörmäys (myös eläimen kanssa)
- tieltä suistuminen
- tien sortuminen
- ajoneuvon kaatuminen
- muu vakuutuksen kohdetta ulkoapäin vahingoittava tapahtuma.

Vakuutusehtojen rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteen, sen osan tai lisälaitteen rikkoutumista, särkymistä tai muutakaan vahingoittumista, ellei se ole tapahtunut tässä turvassa mainitun korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä. […]

Kohteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvien rajoitusten mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
[…]
- puutteellisesta öljyn, jäähdytysnesteen tai -aineen kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle, jäähdytys- tai ilmastointilaitteelle
[…]

Kohdan 5.7, Keskeytyspäiväraha, mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun ajoneuvon menetetyt käyttöpäivät, kun ajoneuvo ei ole ajokuntoinen törmäys-, rikos-, palo- tai lasivahingon seurauksena. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on ehtojen mukaan korvattava edellä mainituista turvista. […]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys pyöräkuormaajan moottorin vaurioitumisen korvattavuudesta koneen kaskovakuutuksesta. Moottori on vaurioitunut törmäysvahingon jälkeen.

FINElle toimitettujen selvitysten perusteella asiakkaan pyöräkuormaajan moottorin vaurioituminen on johtunut puutteellisesta jäähdytysnesteen kierrosta moottorissa. Asiassa on jäänyt tarkemmin selvittämättä, oliko jäähdytysnesteen vuotaminen moottorin sylintereihin ja moottorin ylikuumeneminen johtunut moottorin intercooleriin, NRS-cooleriin vai niihin kumpaankin tulleesta vuodosta. Asiassa on myös epäselvää, mistä syystä vuoto oli saanut alkunsa, vaikka törmäysvahinkoa on pidetty korjaamon 5.11.2020 antamassa lausunnossa vuodon mahdollisena aiheuttajana.

FINE toteaa, että sovellettavien kaskovakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu puutteellisesta jäähdytysnesteen tai -aineen kierrosta ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille. Kyseinen rajoitusehto rajaa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle kaikki ehtokohdassa mainituille laitteistoille puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta aiheutuneet vahingot. Ajoneuvon kuljettajan toiminnalla ja mainitun nestekierron häiriön välittömyydellä tai havaittavuudella ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Tämä periaate käy ilmi esimerkiksi Vakuutuslautakunnan antamista ratkaisusuosituksista VKL 383/15, VKL 207/06 ja VKL 870/04. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös kieltäytyä moottorivaurion korjauskustannusten korvaamisesta on sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Asiassa on ollut riitaa myös koneen taka-akselin vaurioiden korvattavuudesta. Kyseisten vaurioiden laatua ei ole FINElle toimitetuissa asiakirjoissa selvitetty. FINEn käytettävissä olevasta selvityksestä ei myöskään ilmene, että koneen taka-akseliin olisi kohdistunut suoraa törmäystä. Selvityksistä ei muutoinkaan ilmene, että vaurion syy olisi ollut nimenomaan törmäys. Näin ollen FINE katsoo, että taka-akselin vaurioitumisen ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen mukaan korvattavasta törmäyksestä.

Kaskovakuutuksen keskeytyspäivärahaa koskevien vakuutusehtojen mukaan keskeytyspäivärahan maksamisen edellytyksenä on, että ajoneuvo ei ole ajokuntoinen mm. törmäysvahingon seurauksena. Koska moottorin tai taka-akselin vaurioiden ei ole osoitettu aiheutuneen törmäysturvasta korvattavasta vahingosta, ei myöskään keskeytyskorvausta tule maksettavaksi näiden vaurioiden vaatimalta korjausajalta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätöksiin.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia