Haku

FINE-036610

Tulosta

Asianumero: FINE-036610 (2021)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2021

Todennäköinen syy-yhteys Amorion- ja Tavanic-lääkkeiden käytön ja asiakkaalla todettujen myelodysplastisen oireyhtymän (MDS) ja mahalaukun verenvuodon välillä. Tuliko MDS ja mahalaukun verenvuoto korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 9.7.2020 mukaan A:lle (s. 1949) määrättiin 11.11.2019 Tavanic-antibiootti yskän ja flunssan hoitoon. Oireisiin oli 8.11.2019 määrätty Amorion, josta tuli allergisia oireita. A:lla on sittemmin todettu myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) eli luuytimen kantasolujen erilaistumishäiriö, joka A:n näkemyksen mukaan oli aiheutunut Amorion- ja Tavanic-lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Lisäksi lääkkeet aiheuttivat suoliston (mahalaukun) limakalvon ärtymistä, mistä seurasi verenvuotoa ja hemoglobiinin lasku. A haki MDS:stä ja suolistoverenvuodosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että oireilun korvattavuus lääkevahinkona edellyttää todennäköistä syy-yhteyttä lääkkeen käytön ja ilmenneiden oireiden välillä. Yhtiö totesi A:n saaneen Tavanic-antibioottikuurin ajalle 11. - 20.11.2019. Helmikuussa 2020 selviteltiin A:n anemisoitumista. Tehdyissä mahalaukun ja paksusuolen tähystyksissä ei todettu oireita selittävää. Laboratoriokokeiden perusteella tehtiin myelodysplastisen oireyhtymän diagnoosi. Hemoglobiinin pysyminen alhaisena johtui MDS:stä. MDS:ssä on kyse DNA:n eli solujen perintöaineksen vauriosta luuytimen kantasoluissa. Tämä johtaa verisolujen häiriintyneeseen muodostumiseen ja kypsymiseen luuytimessä. MDS:n syntymisen syyt ovat enemmistöllä tuntemattomat. Solusalpaajat ja sädetys altistavat MDS:n puhkeamiseen. Antibioottien ei tiedetä kyseistä oireyhtymää aiheuttavan. Vakuutusyhtiö katsoi, etteivät A:n korvattavaksi vaatimat MDS ja mahalaukun verenvuoto olleet todennäköisesti aiheutuneet Tavanic-lääkkeestä. Näin ollen A:n korvaushakemus hylättiin.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa.

A toteaa, että hänellä oli 5.11.2019 kuume ja yskää ja hän hakeutui terveyskeskukseen. Aluksi määrättiin Amorion-kuuri epäiltyyn keuhkoputkentulehdukseen. Amorion aiheutti suun limakalvojen rikkoutumisen, joten antibioottikuuri vaihdettiin 10 päivän Tavanic-kuuriin. Kuuri oli loppunut noin viikkoa aiemmin, kun A huomasi ensimmäisen kerran ulosteen olevan mustaa, hyvin löysää ja erittäin pahanhajuista. Terveyskeskuksen vastaanotolla 10.12.2019 otetuissa verikokeissa todettiin hemoglobiinin laskeneen alle 130:een, kun tavanomaisesti A:n hemoglobiini on ollut tasoa 145 - 150. Myös trombosyytit olivat matalat.

A toteaa, että antibioottikuurin ja tummien ulosteiden ajallinen yhteys on selkeä ja kyseisen lääkkeen haittavaikutuksissa nimetään muun muassa veriulosteet. A:lla ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa oireistoa, vaikka häntä on tutkittu muun muassa valtakunnallisessa terveystutkimuksessa, jossa ulostenäytteet tutkittiin kolmen vuoden välein. A katsoo, että Tavanic aiheutti verenvuodon suolistoon ja tämä taas pitkään jatkuessaan laukaisi MDS:n. Nyt, saatuaan hoitoa, A on hyvässä kunnossa. A katsoo, että hänelle tulee maksaa korvausta siltä ajalta, kun hänen vointinsa on ollut heikentyneenä MDS:n ja suoliston verenvuodon vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan päätöksessään esitetyn kannan.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 8.11.2019 - 10.7.2020.

Terveyskeskuslääkärin tekstin 8.11.2019 mukaan A:lle on aloitettu keuhkoinfektioon Amorion 750 mg -kuuri. Merkinnän 11.11.2019 mukaan Amorion ei ole sopinut A:lle haittavaikutusten vuoksi, joten antibiootiksi on vaihdettu Tavanic 500 mg.

Terveyskeskuslääkärin tekstin 11.12.2019 mukaan A on tullut vastaanotolle pitkittyneen yskän ja tummien ulosteiden takia. Esitietoina todetaan muun muassa, että A on 32 vuotta aiemmin asunut 1,5 vuoden ajan Afrikassa, sairastanut tuolloin suolistoloisia ja muitakin suolistoinfektioita ja hänelle on määrätty runsaasti antibioottikuureja. A:lla on todettu pohjukaissuolessa adenooma (A:n oman kertoman mukaan 1996, potilaskertomusmerkintöjen mukaan 1984). Adenooma on poistettu ja seuraavana vuonna kontrollitähystyksessä on ilmeisesti komplikaationa tullut pohjukaissuolen perforaatio. Tämän jälkeen on tehty useita vatsan alueen leikkauksia. A:lla on taustalla myös useita gastroskopioita ja hän käyttää satunnaisesti Somac-lääkettä. Viimeksi on tehty gastroskopia keväällä 2019 oikean ylävatsakivun vuoksi; tutkimuksen löydös on ollut normaali. A:lla on ollut aiemmin lisäksi pitkittynyttä yskää. Tummat ulosteet ovat ilmaantuneet antibioottikuurin myötä. Vatsa on toiminut korkeintaan pari kertaa päivässä ja vasemmalla on ollut lievää alavatsakipua. A on kokenut vointinsa hieman väsyneemmäksi. Laboratoriokokeissa hemoglobiinin on todettu laskeneen tasolle 129, trombosyyttiarvo on ollut 83. Tummien ulosteiden ja hemoglobiinin laskun vuoksi on tehty lähete gastroskopiaan ja ohjeistettu aloittamaan Somac-lääkitys. Tekstin 18.12.2019 mukaan kontrollilaboratoriokokeissa hemoglobiini on edelleen hieman laskenut (126).

Sisätautien poliklinikan konsultaatiovastauksen 30.1.2020 mukaan A:sta on tullut konsultaatiopyyntö anemian vuoksi. Gastroskopiassa on todettu mahaportin sopessa (antrumissa) pinnallista mahatulehdusta (gastriittia) ja muutamia pieniä veriviiruja. Hemoglobiini on edelleen laskenut 1,5 kuukauden sisällä tasolle 117 - 105. A:lle on kehittynyt myös lievä verihiutaleniukkuus (trombosytopenia). Konsultaatiovastauksen mukaan anemisoitumisen taustalla saattaa olla myös vuotoanemia, vaikka se ei ole näkynyt raudanpuutteena. A:lle on suositeltu rautalääkityksen aloitusta.

Hematologian poliklinikan tekstin 18.2.2020 mukaan A on tullut tutkittavaksi etenevän anemian ja verihiutaleniukkuuden johdosta. Viimeisimmissä laboratoriokokeissa hemoglobiini on ollut 95 g/l ja trombosyytit 74. Hematologi on arvioinut, että kyseessä voisi olla myelodysplastinen oireyhtymä (luuytimen kantasolujen kromosomimuutoksista johtuva verisolujen erilaistumisen ja kypsymisen häiriö) tai hemolyysi (punasolujen hajoaminen). Verikokeiden tuloksissa ei ole ollut merkkejä raudanpuutteesta, joten rautalääkitys on lopetettu. A:lle on määrätty jatkotutkimuksia. Puhelinkontaktimerkinnän 1.4.2020 mukaan A:lle on asetettu diagnoosiksi myelodysplastinen oireyhtymä. A:ta on hoidettu terveyskeskuksessa punasolusiirroilla ja hematologi on ohjeistanut näiden jatkamista entiseen tapaan sekä hemoglobiiniseurantaa. Vastaanottokäyntiä 9.6.2020 koskevan sairauskertomustekstin mukaan A:lle on aloitettu atsasitidiinihoitokokeilu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lla Amorion- ja Tavanic-antibioottien käytön jälkeen todetut myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja mahalaukun verenvuoto korvata antibioottien aiheuttamana lääkevahinkona.

Sovellettavat vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä, ehtojen kohdassa 2 tarkoitettu lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Pelkästään ajallinen yhteys eli se seikka, että oireet ovat ilmaantuneet lääkkeen käytön aikana tai pian käytön jälkeen, ei riitä todistamaan lääkkeen käytön ja vahingon välistä todennäköistä syy-yhteyttä.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan lääketieteellisen ja muun selvityksen mukaan A:lle on 8.11.2019 aloitettu keuhkoinfektion hoitoon Amorion-lääkitys, joka on haittavaikutusten vuoksi vaihdettu 11.11.2019 Tavaniciin. A on 11.12.2019 hakeutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tummien ulosteiden takia. A:lle on tehty lähete gastroskopiaan, jossa on todettu mahaportin sopessa pinnallista mahatulehdusta ja muutamia veriviiruja. A:lle on kehittynyt loppuvuodesta 2019 alkaen myös anemia, jonka syyksi on todettu myelodysplastinen oireyhtymä (MDS).

Vakuutuslautakunta toteaa, että antibiootit eivät aiheuta myelodysplastista oireyhtymää. Kyseessä on hitaasti syntyvä verta muodostavien solujen tila. Lautakunta ei pidä todennäköisenä myöskään sitä, että antibiootit olisivat aiheuttaneet mahalaukun verenvuotoa. Todennäköinen syy-yhteys lääkkeiden käytön ja korvattavaksi vaadittujen sairauksien välillä jää osoittamatta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia