Haku

FINE-036599

Tulosta

Asianumero: FINE-036599 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2021

Lunastusetu. Lunastamisen edellytykset. Käypä arvo lisättynä 30 %:lla. Sopimusehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan BMW 320D XDRIVE -henkilöauto (käyttöönotettu 15.2.2017, ajokilometrit vahinkohetkellä 129.678) vaurioitui 15.2.2000 liikennevahingossa. Asiakas haki vahingosta korvausta kaskovakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 15.6.2020 mukaan Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n vahinkotarkastaja on arvioinut ajoneuvon käyväksi arvoksi 26.000 euroa. Asiakkaan oma arvio ajoneuvon käyvästä arvosta on noin 28.000 euroa. Korjauskustannusarvion mukaan arvioidut korjauskustannukset olivat 14.222 euroa. Asiakas on esittänyt ajoneuvon lunastamista. Vakuutusyhtiö on maksanut ajoneuvon korjauskustannukset 15.778,98 euroa omavastuulla vähennettynä korjaamolle.

Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan 6.4, jonka mukaan ajoneuvon lunastamista voidaan harkita, jos arvioidut korjauskustannukset ylittävät 2/3 ajoneuvon käyvästä arvosta. Tässä tapauksessa ehtojen mukainen lunastuskynnys ei täyty. Vakuutusyhtiö katsoo, että sillä ei ole velvollisuutta lunastaa ajoneuvoa, jonka korjaus on kannattavaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö maksaa hänelle 8.400 euron rahakorvauksen tai lunastaa ajoneuvon 36.400 euron hinnasta. Hän katsoo, että vakuutusyhtiön olisi tullut lunastaa ajoneuvo vakuutukseen kuuluvan lunastusedun perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 3.8.2.2 mukaan jos ajoneuvo ei täytä lunastusedun mukaisen uuden ajoneuvon korvauksen ehtoja, lunastusetuvakuutuksen mukaisessa korvauksessa tulee maksaa ehtokohdassa 6.5.3 määritelty käypä arvo 30 %:lla korotettuna. Tällöin ei edellytetä, että korjauskustannukset ylittävät 2/3 ajoneuvon käyvästä arvosta. Ehtokohtien 3.8.1 uusarvoedussa ja 3.8.2 lunastusedussa lunastusprosentiksi määritellään 50 %. Ehtokohdassa 3.8.2.2, joka koskee 30 %:n lisäkorvausta, ei ole mainintaa siitä, että korjauskustannusten määrän tulisi tällöin olla lunastusedusta poiketen 2/3 käyvästä arvosta. Asiakkaan mielestä 2/3:n sääntöä noudatetaan silloin, jos lisäturvaa ei ole ostettu. Hän on lunastusedun lisäturvana ostaessaan ymmärtänyt lisäkorvauksen maksamiseksi olevan riittävää, että korjauskustannukset ylittävät 50 % käyvästä arvosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Asiakkaan ajoneuvo ei täytä kohtien 3.8.1 (Uusarvoetu) tai 3.8.2.1 (Kokonaiskorvauksena uuden ajoneuvon käteishinta) mukaisia edellytyksiä, koska ajoneuvo on otettu käyttöön 10.2.2017 ja se on ollut kyseisestä päivämäärästä asti asiakkaan omistuksessa. Ajoneuvolla on ajettu 129.668 km. Näin ollen lunastustilanteessa kyseessä olisi ollut lunastusedun mukainen käyvän arvon korottaminen enintään 30 %:lla.

Ehtokohdan 6.4 mukaan vahingon määrä on ajoneuvon korjauskustannukset, jos ajoneuvon korjaaminen on kannattavaa. Korjauskustannukset ovat tässä olleet 15.778,98 euroa. Ajoneuvon käypä arvo on vahinkotarkastajan mukaan ollut 26.000 euroa ja asiakkaan oman näkemyksen mukaan 28.000 euroa. Koska kyse ei ollut kyse ehtokohdan 3.8.1 tai 3.8.2.1 täyttymisestä, ei korjauskustannusten määrää ole verrattu uuden vastaavan ajoneuvon määrään, eikä kyse siten ole ollut edellä mainittujen ehtokohtien määrittelemästä ja asiakkaan vaatimasta ”korjauskustannusten ylittäessä 50 % uuden vastaavan ajoneuvon hinnasta” – tilanteesta. Sen sijaan kyse on ollut ehtokohdan 6.4 kohdan mukaisesta tilanteesta, jossa korjauskustannusten olisi tullut olla vähintään 2/3 ajoneuvon vakuutustapahtumaa edeltävästä (26 000 -28 000 e) käyvästä arvosta. Koska korjaus on ollut kannattavaa, vakuutusyhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta lunastaa ajoneuvoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiö vakuutusehtojen mukaan velvollinen lunastamaan asiakkaan henkilöauton ja maksamaan lunastuksen johdosta 30 %:n lisäkorvauksen. Kyse on myös ajoneuvon käyvän arvon määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Kaskovakuutusehtojen 1.1.2019 kohdan 3.8 (Uusarvoetu/Lunastusetu) mukaan Uusarvoetu, laajennettu uusarvoetu ja lunastusetu ovat kohtien 3.1 – 3.7 mukaisia vakuutuksia täydentäviä esinevakuutuksia, joista maksetaan kokonaiskorvauksena uuden ajoneuvon käteishinta tai lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi, jos korvauksen edellytykset näiden ehtojen mukaisesti täyttyvät. Korvaus käyvän arvon osalta maksetaan vahinkotyypin mukaan määräytyvästä esinevakuutuksesta

Ehtokohdan 3.8.2.1 (Lunastusetu, Kokonaiskorvauksena uuden ajoneuvon käteishinta) mukaan lunastusedun mukaisena kokonaiskorvauksena maksetaan merkiltään, malliltaan, käyttövoimaltaan, voimansiirtotavaltaan ja varustelutasoltaan uuden, samanlaisen ajoneuvon edullisin käteisostohinta vakuutustapahtuman sattumispäivänä, jos

  • vakuutuksen kohde on ollut yhden maahantuojan ja/tai autoliikkeen enintään yhdeksän kuukauden omistus- tai hallintasuhdetta lukuun ottamatta vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa,
  • vakuutuksen kohteen ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut enintään kolme vuotta ja vakuutuksen kohteella on ajettu enintään 60 000 km
  • vakuutuksen kohteen korjauskustannusten arvioitu määrä on vähintään 50 % uuden, samanlaisen käteisostohinnasta tai, jos samanlaista ajoneuvoa ei ole enää myynnissä, käteisostohinnasta silloin, kun samanlaista ajoneuvoa oli viimeksi myynnissä.

[…]

Ehtokohdan 3.8.2.2 (Korvauksena käypä arvo lisättynä enintään 30 prosentilla) mukaan jos ajoneuvo ei täytä Lunastusedun mukaisen uuden ajoneuvon korvauksen ehtoja, Lunastusetuvakuutuksen mukaisessa korvauksessa maksetaan kohdassa 6.5.3 määritelty ajoneuvon käypä arvo enintään 30 % korotettuna.

Ehtokohdan 6.4 (Vahingon määrä ja ajoneuvon lunastaminen) mukaan vahingon määrä on ajoneuvon korjauskustannukset, jos ajoneuvon korjaaminen on kannattavaa. Jos ajoneuvon korjauskustannukset ovat vähintään 2/3 ajoneuvon vakuutustapahtumaa edeltävästä käyvästä arvosta, [vakuutusyhtiöllä] on oikeus, mutta ei velvollisuutta lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta. Uusarvoedun, Laajennetun uusarvoedun tai Lunastusedun edellytysten täyttyessä sovelletaan kohdassa 3.8 määriteltyjä korvausehtoja.

Jos ajoneuvon korjaaminen ei ole kannattavaa, on vahingon määrä ajoneuvolla ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja sillä vakuutustapahtuman jälkeen olevan käyvän arvon erotus.

[…]

Ehtokohdan 6.5.3 (Käypä arvo) mukaan [vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon käypä arvo vakuutuksen kohteena olevin varus-tein (katso kohta 6.4).

Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneuvosta on yleisesti saatavissa vakuutustapahtuman sattumispäivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis siitä todellisuudessa käteishintana maksamaan.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon merkin ja mallin markkinahinnat, vuosimalli, käyttöikä, ajetut kilometrit, varusteet, yksilöllinen kunto, aikaisempien omistajien lukumäärä, ajoneuvon huoltohistoria sekä muut käypään arvoon vaikuttavat tekijät.

Asian arviointi

Osapuolten välillä on riidatonta, että asiakkaan henkilöauton vakuutukseen kuuluu Lunastusetuvakuutus – niminen vakuutusosa, jota koskevan ehtokohdan 3.8.2.1 mukaiset uuden samanlaisen ajoneuvon käteishinnan korvaamista koskevat edellytykset eivät asiakkaan ajoneuvon osalta täyty, koska ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on vahingon sattuessa kulunut yli kolme vuotta ja ajoneuvolla on ajettu yli 60 000 km. Riidatonta on, että jos ajoneuvo lunastettaisiin, asiakkaalla olisi oikeus ehtokohdan 3.8.2.2 mukaisesti 30 %:lla korotettuun käyvän arvon korvaukseen

Erimielisyys koskee sitä, tuleeko vakuutusehtojen mukaista ns. lunastuskynnystä arvioida asiakkaan esittämällä tavalla siten, että lunastaminen edellyttää korjauskulujen yltävän 50 %:iin ajoneuvon käyvästä arvosta, vai siten, että korjauskustannusten tulee olla vähintään 2/3 ajoneuvon vakuutustapahtumaa edeltävästä käyvästä arvosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 6.4 mukaan ajoneuvon lunastamisen edellytyksenä on, että korjauskustannukset ovat vähintään 2/3 vahinkohetkeä edeltävästä ajoneuvon käyvästä arvosta. Ehtokohdan 3.8.2.1 mukaisen lunastusetukorvauksen maksamisen eräänä edellytyksenä puolestaan on, että korjauskustannusten arvioitu määrä on vähintään 50 % uuden, samanlaisen ajoneuvon käteisostohinnasta. Jos Lunastusedun mukaisen uuden ajoneuvon korvauksen edellytykset eivät täyty, ehtokohdan 3.8.2.2 mukaan korvauksena maksetaan kohdassa 6.5.3 määritelty ajoneuvon käypä arvo enintään 30 % korotettuna. Ehtokohdassa 3.8.2.2 ei ole määräyksiä siitä, minkä ehtokohdan mukaan lunastamisen edellytykset tällaisessa tilanteessa määräytyvät.

Ehtokohdassa 6.4 on sinänsä lausuttu, että lunastusedun edellytysten täyttyessä (kursivointi tässä) sovelletaan ehtokohdassa 3.8 määriteltyjä korvausehtoja. Tämä ilmaisu viittaa siihen, että jos korvauksen maksamisen kaikki edellytykset eivät täyty, myöskään ehtokohdan 3.8.2.1 mukaista lunastuskynnystä (korjauskulut vähintään 50 % uuden samanlaisen ajoneuvon hankintahinnasta) ei lainkaan sovelleta. Toisaalta ylempänä ehdoissa olevan lunastusetua koskevan ehtokohdan 3.8 mukaan maksetaan lisäkorvausta ajoneuvon käyvän arvon lisäksi, ”jos korvauksen edellytykset näiden ehtojen mukaisesti täyttyvät.” Koska myös 30 %:n lisäkorvausta koskeva ehtokohta kuuluu lunastusetua koskevaan ehtokokonaisuuteen, ehtokohdan 3.8 sanamuoto viittaa siihen, että myös 30 %:n lisäkorvauksen maksamisen edellytykset määräytyisivät ehtokohdan 6.4 sijaan ehtokohdan 3.8 mukaisen 50 %:n lunastuskynnyksen perusteella.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusehtoja epäselvinä ja monitulkintaisina, kun arvioidaan, täyttyykö ajoneuvon lunastuskynnys lunastusedulla vakuutetun ajoneuvon osalta ehtokohdan 6.4 mukaisesti 2/3:aan ajoneuvon käyvästä arvosta yltävien korjauskustannusten perusteella, vai sen perusteella, että korjauskustannukset ovat 50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteishinnasta. Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n perusteella ehtoja on tällaisessa tilanteessa tulkittava kuluttajan eduksi. Asiassa on tämän johdosta arvioitava, kumman ehtokohdan soveltaminen johtaa asiakkaan kannalta edullisempaan lopputulokseen.

Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että ajoneuvon hieman alle 15.800 euron korjauskulut eivät yllä vähintään 2/3:aan ajoneuvon käyvästä arvosta siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon käyväksi arvoksi katsottaisiin vakuutusyhtiön kannan mukaiset 26.000 euroa. Ehtokohdan 3.8.2.1 soveltamisen osalta vakuutusyhtiö on vastauksessaan ilmoittanut, että tapausta ei ole arvioitu vertaamalla korjauskuluja uuden samanlaisen ajoneuvon käteishintaan. Yhtiö ei ole lausunut siitä, mikä asiakkaan ajoneuvoa vastaavan uuden ajoneuvon käteishinta on.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaan noin 3 vuotta käytössä olleen ja 129.688 kilometriä ajetun henkilöauton käypä arvo on osapuolten näkemysten mukaan ollut 26. – 28.000 euroa. Tämä perusteella lautakunta pitää ilmeisenä, että vastaavan uuden ajoneuvon käteishinta ylittää selvästi 31.600 euroa, joka tässä tapauksessa vastaa sitä enimmäiskäteishintaa, jonka perusteella asiakkaan ajoneuvo voisi tulla 15.800 euron korjauskulujen perusteella lunastettavaksi ehtokohdan 3.8.2.1 mukaisesti. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei tässä tapauksessa ole velvollisuutta lunastaa ajoneuvoa myöskään tämän ehtokohdan perusteella. Näistä syistä vakuutusyhtiön korvauspäätöstä, jonka mukaisesti vahinko on korvattu ajoneuvon korjauskulut maksamalla, on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Asiakas ei valituksessaan ole tuonut esille, mihin hänen käsityksensä siitä, että lunastusetukorvauksen maksamisen edellytyksenä vakuutusehtojen sanamuodosta poiketen on, että korjauskulut ylittävät 50 % ajoneuvon käyvästä arvosta, on perustunut. Tämän vuoksi lautakunnalla ei ole perusteita suosittaa lisäkorvausta myöskään tällä perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta