Haku

FINE-036478

Tulosta

Asianumero: FINE-036478 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2021

Vuotovahinko. Viemäritukos. Notkollaan oleva pohjaviemäri. Ennalta arvaamaton tapahtuma. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Kerrostalon huoneiston A2 kylpyhuoneen lattiakaivo oli tulvinut 17.8.2020. Tulvimisen syytä ei ollut tuolloin selvitetty, koska tukoksen oli todettu lähteneen liikkeelle itsestään, ja viemäri oli toiminut normaalisti myöhemmin samana päivänä. Viemäriputki oli tulvinut samassa kylpyhuoneessa toisen kerran 26.11.2020, mutta vedet eivät olleet tulvineet ulos huoneesta. Seuraavana päivänä viemäri oli huuhdeltu ja viemäriputki oli kuvattu. Kuvauksessa oli todettu pohjaviemärin olleen notkolla. Taloyhtiössä oli tämän jälkeen ryhdytty toimiin viemärin kunnostamiseksi. Vakuutusyhtiö oli maksanut korvauksia näistä vahingoista.

Ennen kuin viemäri oli kunnostettu, se oli tulvinut kolmannen kerran 1.12.2020. Vettä oli valunut runsaasti asuntoon A2 ja pienelle alueelle viereiseen asuntoon (A1). Vesi oli lähtenyt itsestään vetämään viereisen huoneiston kylpyhuoneesta, mutta jäänyt seisomaan huoneiston A2 kylpyhuoneen lattialle. Imuauto oli huuhdellut viemärin ja kuvannut sen.

Vakuutusyhtiö oli katsonut, ettei 1.12.2020 sattunut vahinko ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Viemäriputken painuma oli ollut selvillä, kun kolmas tulviminen oli sattunut, eikä painuman korjaamista ollut vielä aloitettu. Viemäriä ei myöskään ollut asetettu käyttökieltoon.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö pyytää Vakuutuslautakuntaa lausumaan, tuleeko 1.12.2020 tapahtunut viemärin tulviminen ja siitä aiheutunut vahinko korvata kiinteistövakuutuksesta. Valituskirjelmässä kerrataan tapahtumatietoja ja viitataan lautakunnalle toimitettuihin aineistoihin.

Taloyhtiö ei ollut ehtinyt suorittaa korjaustoimia ennen 1.12.2020 sattunutta vahinkoa. Se katsoo toimineensa asiassa tarpeellisella huolellisuudella ja saatavilla olleiden tietojen mukaisesti. Viemäriä ei ollut asetettu käyttökieltoon marraskuun lopussa 2020 havaitun toisen tulvimisen jälkeen, mutta isännöitsijä oli keskustellut käyttökieltoon asettamisesta ja viemärien tulvimisesta yleisesti I. Oy:n edustajan kanssa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kertoo pyytäneensä taloyhtiöltä tarkennusta lausuntopyyntöön, koska taloyhtiö oli 28.12.2020 uudelleenkäsittelypyynnössään hakenut muutosta korvauspäätökseen vain siltä osin, kuin vettä ei ollut mennyt vedeneristeen läpi. Vakuutuksenottaja oli 9.2.2021 lähetetyssä sähköpostiviestissä vahvistanut, että muutosta haetaan kylpyhuoneesta pois menneen veden aiheuttamista kosteusvaurioista. Kyseessä olisi siis korvattava vahinko siltä osin, kuin vettä ei ollut mennyt vedeneristeen läpi.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa annettua korvauspäätöstä ole syytä muuttaa. Viimeistään viemäriputken toisen tulvimisen yhteydessä taloyhtiön olisi pitänyt ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin lisävahinkojen estämiseksi. Kohteessa jo tapahtuneet kaksi viemärin tulvimista ovat olleet selkeä indisio siitä, että painuma aiheuttaa viemäriputkeen tukoksia ja niiden myötä vahinkoja. Viemäriputken käyttö olisi pitänyt estää asettamalla käyttökielto, mitä ei voida pitää kohtuuttomana toimenpiteenä ko. kaltaisessa tilanteessa, jossa putken käyttöön liittyy selkeä riski siitä, että se voi tukkeutua uudelleen. Vakuutuksenottaja on vahinkoriskistä tietoisena jatkanut viemäriputken käyttöä sillä seurauksella, että viemäriputki oli tulvinut uudelleen.

Vakuutusyhtiö on pyytänyt P. Oy:ltä lausunnon, jossa todetaan, että kohteen viemäröinti on toteutettu nykyaikaisella muoviviemärillä, joka oikein toteutettuna ja mitoitettuna toimii useita kymmeniä vuosia tukkeutumatta, jos viemäriin ei joudu vierasesineitä. Muoviviemärin tukkeutuminen on poikkeuksellinen tilanne, ja jos vierasesineen aiheuttamaa tukosta ei voida todentaa, tukoksen syy tulee aina selvittää.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

  • taloyhtiön, vakuutusmeklariyrityksen ja vakuutusyhtiön sekä eräiden muiden tahojen välistä sähköpostikirjeenvaihtoa
  • I. Oy:n 27.11.2020 päivätty jätteen siirtoasiakirja, jossa olevan ”työseloste/huomautukset” -kohdan mukaan ”kuvattu lattiakaivosta pohjaviemäriä, pohjaviemärissä painuma. Raportti tehty 27.11.2020.”
  • P. Oy:n tarkastusraportti 4.12.2020 tehdystä vuotovahinkokartoituksesta
  • 9.12.2020 päivätty hinta-arvio purkutöistä
  • T. Oy:n muistio painuneen viemärin korjauksesta ja kannakoinnista 15.12.2020
  • P.F. Oy:n 12.1.2021 päivätty lausunto, 20.1.2021 päivätty tarjous/tilausvahvistus ja yhteenveto kustannuksista sekä 15.2.2021 päivätty lisälausunto.

 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko 1.12.2020 sattuneesta viemärin tukkeutumisesta aiheutunut vuotovahinko kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin kuuluva äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama suoranainen esinevahinko.

Kiista koskee erityisesti asunnon A2 kylpyhuoneen ulkopuolelle valuneen nesteen aiheuttamaa rakenteiden vuotovahinkoa.

Sovellettavat vakuutusehdot

Korvattavia vahinkoja koskevan ehtokohdan E-3.1 ensimmäisen kappaleen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, kun esinevahinko on aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti vahingon syyn perusteella.

Korvausrajoitusten E-3.2 kohdassa olevan alakohdan E-3.2.14 (Vuoto, kosteus tai kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut kondenssivesi
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vedeneristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta vuotanut neste
[…]

Asian arviointi

Osapuolten kesken ei ole kiistaa siitä, että 17.8.2020 sattuneen viemäritukoksen syytä ei ollut selvitetty. Asunnon A2 viemäri oli 27.11.2020 kuvattu 26.11.2020 sattuneen tulvimisen vuoksi. Tuolloin oli havaittu pohjaviemärin olleen notkolla. Asunnon viemärin käyttöä oli jatkettu havaitusta viemärin notkollaan olemisesta ja todetuista kahdesta tukoksesta huolimatta. Osapuolten välinen erimielisyys koskee 1.12.2020 sattuneen kolmannen vuotovahingon aiheuttaneen viemäritukoksen ennalta arvaamattomuutta.

Taloyhtiön puolesta on esitetty, että kolmas tulviminen oli ollut ennalta arvaamaton tapahtuma, koska taloyhtiö ei ollut ennättänyt tehdä 27.11.2020 jälkeen suunniteltuja toimenpiteitä ennen tätä vahinkoa.

Vakuutusyhtiön mielestä kolmas tulviminen ei ole ollut ennalta arvaamaton tapahtuma, koska viemäri oli tulvinut elo- ja marraskuussa, ja ennen kolmatta tulvimista oli löydetty selkeä notko, joka kerryttää ajan oloon tavaraa viemäriin. Vakuutusyhtiö on myös viitannut siihen, että viemäriä ei ollut asetettu käyttökieltoon ennen sen korjaamista.

Korvausta hakevalla vakuutuksenottajalla on tässä tapauksessa näyttövelvollisuus siitä, että 1.12.2020 sattunut kolmas vahinko oli aiheutunut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Selvitysten mukaan viemäri oli neljän kuukauden aikana tulvinut kaksi kertaa. Toisen tulvimisen jälkeen oli havaittu viemärin olleen notkollaan, mikä oli aiheuttanut tukkeutumis- ja tulvimisriskin viemäriä käytettäessä. Viemärin korjaustoimia oli suunniteltu, mutta vahinkoriskistä huolimatta viemäriä ei ollut asetettu käyttökieltoon ennen kolmatta tukkeutumista.

Vakuutuslautakunta katsoo, että viemärin kolmas tukkeutuminen ja siitä aiheutunut vuotovahinko vain muutaman päivän kuluttua edellisestä tukkeutumisesta ei ollut ennalta arvaamaton tapahtuma. Tulviminen on ollut seurausta siitä, että notkollaan ollutta viemäriä oli käytetty ennen sen korjaamista. Ennalta arvaamattomuuden arviointiin ei vaikuta se, että kyseisen viemärin korjausta ei ollut ehditty aloittaa ennen nyt kiistanalaisen vahingon tapahtumista.  Vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä korvaus 1.12.2020 sattuneen vuodon aiheuttamista korjauskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia