Haku

FINE-036405

Tulosta

Asianumero: FINE-036405 (2022)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2022

Tulipalossa tuhoutuneen traktorin käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan joulukuussa 2016 käyttöön otettu traktori Valtra N 174 Direct tuhoutui tulipalossa 30.5.2020. Korvauksia haettiin traktorin ajoneuvovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö arvioi traktorin verottomaksi käyväksi arvoksi 95.000 euroa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas katsoo traktorin verolliseksi käyväksi arvoksi varusteineen 142 500 euroan. Hän oli ostanut traktorin varusteineen tuohon hintaan 4.10.2019. Ostohetkestä vahinkopäivään on kulunut aikaa 8 kuukautta. Tuona aikana traktorin arvonalenema on voinut olla enintään 5 000 euroa. Ottaen huomioon traktorin huomattavat takuukorjaukset, huollot ja lisävarusteet vakuutusyhtiön maksama korvaus on verrattain alhainen. Traktoria oli käytetty ostohetken jälkeen vain 500 tuntia. Ostohetkellä traktorin käyttötunnit olivat olleet 1460 tuntia. Kyseessä oli juhlavuosimalli, joka oli varusteltu mm. Winter-paketilla, erikoistyövaloilla ja puhelinohjattavalla polttoainelämmittimellä. Varusteisiin oli kuulunut käyttämätön siipikauha terineen (uusi 9 500 euroa, alv 0) ja vuoden käytössä ollut lumilinko (uusi 16 100,00 euroa sis. alv). Renkaat oli uusittu oston yhteydessä (n. 10 000 euroa sis. alv).

Asiakas kiistää vakuutusyhtiön väitteen siitä, että traktorin etukuormain olisi rikkoutunut ennen palovahinkoa. Se oli tarkastettu ja huollettu säännöllisesti eikä asiakas ollut havainnut väitettyjä murtuman jälkiä. Traktorin paineakut sijaitsivat etukuormaimen vasemmalla puolella juuri sillä kohtaa, missä repeämä oli todettu palovahingon jälkeen. On mahdollista, että akun räjähdys oli aiheuttanut etukuormaimen vahingoittumisen. Lisäksi vakuutusyhtiö on sekoittanut traktorin käynnistysakut ja paineakut keskenään. Jos etukuormaimessa olisi ollut repeämä, se olisi korjattu ennen palovahinkoa. Asiakas on pyytänyt 2.9.2020 tarjouksen vastaavasta traktorista. Veroton tarjoushinta toimituskuluineen oli 116 330,65 euroa.

Vakuutusyhtiö katsoo traktorin verottomaksi käyväksi arvoksi 95 000 euroa seuraavilla perusteilla:

Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa esinekohteesta on yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon kohteen päivän markkinahinta, yksilöllinen kunto, käyttöaika, vuosimalli, käyttötapa ja muut hintaan vaikuttavat tekijät. Käyvällä arvolla ei siten tarkoiteta myyjäliikkeen ulosmyyntihintaa, vaihdossa saatavaa hyvitystä eikä kauppaliikkeen sisäänostohintaa. Käypään arvoon eivät myöskään vaikuta tunnearvot eivätkä henkilökohtaiset oletukset käyttöarvosta. Käyttökuntoa ylläpitävät korjaukset ja kunnostus eivät nosta käypää arvoa.

Traktori oli merkiltään ja malliltaan Valtra N174 Direct 4X4 ja se oli otettu käyttöön 6.4.2016. Käyttötunteja asiakkaan mukaan oli kertynyt noin 2 000. Käypää arvoa määritettäessä hintaa nostavina tekijöinä oli huomioitu perusvarustuksesta poikenneina varusteina etunostolaite, siipilumiaura Snowstar MSB 250 ja lumilinko ALA-TALKKARI ATP 276 3G. Traktorin renkaat oli hinnoiteltu hyväkuntoisina, koska niiden merkki, malli ja urasyvyys eivät olleet tiedossa.

Käypää arvoa alentavana tekijänä on huomioitu traktorin etukuormaimen vasemmassa aisassa ollut repeämä. Ajoneuvovahinkotarkastajan arvion mukaan repeämän vaikutus traktorin käypään arvoon on noin 5 000 euroa. Tarkastaja on käyttänyt hinnoittelussaan perusteena NK:n ja Ma:n myynti-ilmoituksia kesältä 2020. Näiden verrokkitraktorien veroton keskipyyntihinta oli 86 324 euroa. Kun siitä laskettiin yleinen käteismyynnin 5-10 %:n alennus, traktorin käyväksi arvoksi saatiin 80 000 euroa. Lumiauran käyväksi arvoksi tarkastaja on määritellyt 10 000 euroa ja siipiauran käyväksi arvoksi 5 000 euroa. Selvitysten perusteella traktorin verottomaksi käyväksi arvoksi oli katsottu 95 000 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa lisävastineessaan, että traktorin akut sijaitsivat kaukana etukuormaimesta koneen runkoalueella. Etukuormain oli ollut vahingon tapahtuessa yläasennossa ja melko kaukana itse koneen rungosta. Vaurioitta säilynyt lumikauha oli puolestaan ollut lähellä traktoria. Vahingon jälkeen otetuista valokuvista on nähtävissä, että lumikauhan etuhuuli on maata vasten. Jos tilanne on ollut tällainen myös palon aikana ja paineaalto olisi vaurioittanut etukuormainta, olisi paineaalto suurella todennäköisyydellä aiheuttanut myös selkeästi havaittavan vaurion traktorin kauhan laakeaan teräslevypohjaan. Etukuormaimen aisan pinta-ala on hyvin pieni, jolloin paineaallon aiheuttama repeäminen oli varsin epätodennäköistä varsinkin, kun muissa rakenteissa paineaallosta ei ollut jälkiä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Ajoneuvovakuutusehdot voimassa 1.7.2019 lukien

Vakuutusehtojen kohdan 560, Korvaaminen, alakohdan 3.1 Omaisuuden arvo, mukaan suoranaisessa esinevahingossa [vakuutusyhtiön] korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen, sen osan tai varusteen käypä arvo tai vakuutusehdoissa erikseen mainituissa tilanteissa uusarvo.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai sen osan yksilölliset kuntotekijät, yleinen saatavuus sekä muut ajoneuvon hintaan vaikuttavat tekijät (esim. käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa sekä ajetut kilometrit).

---

Kohdan 3.2, Omaisuuden vahingon määrä, mukaan, jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä vastaava rahamäärä.

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän arvon ja vakuutustapahtuman jälkeen olevan käyvän arvon erotus. Kun vakuutusmaksun peruste on euromääräinen, korvauksen ylimpänä rajana on ajoneuvon käypä arvo.

Kohdan 3.4.2 Lunastus alakohdan 3.4.2.1 Lunastus käyvästä arvosta mukaan, jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa ajoneuvon käyvästä arvosta, [vakuutusyhtiöllä] on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde. Lunastushintana käytetään käypää arvoa.

---

Ratkaisusuositus

Osapuolten välinen erimielisyys koskee tulipalossa tuhoutuneen traktorin käypää arvoa.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan yleisesti sellaista käteishintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis maksamaan kyseisestä ajoneuvosta ennen vahinkoa. Internetin myynti-ilmoituksia käytetään yleisesti vertailukohtana arvioitaessa käypää arvoa. Tämän lisäksi käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon myös kyseisen vaurioituneen ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. Käyvän arvon määrityksessä on otettava huomioon, että liikkeiden hintapyynnöt eivät välttämättä vastaa toteutuneita myyntihintoja. Liikkeiden hintapyyntöihin ja myyntihintoihin sisältyy lisäksi käypään arvoon kuulumattomia liiketoimintaeriä, joten ne eivät suoraan osoita käyvän arvon suuruutta.

FINEn vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan käyvän arvon määrittäminen perustuu vastaavien ajoneuvojen markkinahintoihin ja vahingoittuneen ajoneuvon yksilöllisen kunnon ja muiden vakuutusehtojen mukaan käypää arvoon vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvauksen määrästä.

Asiakas on vaatinut lisäkorvausta vedoten traktorin alhaisiin käyttötunteihin, juhlavuosimallin varustukseen, traktorin hankinnan yhteydessä uusittuihin renkaisiin, ostohetken jälkeen tehtyyn 30 000 euron hintaiseen korjaukseen ja uusittuun lingon nivelakseliin. Takuutöistä ja korjauksista on toimitettu dokumentit vakuutusyhtiölle. Lisäksi asiakas on toimittanut pyytämänsä 2.9.2020 päivätyn tarjouksen tilalle hankittavasta traktorista, jonka veroton hinta on ollut 116 330,65 euroa.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on todennut 2.2.2021 päivätyssä lausunnossaan, ettei traktorin korin, maalauksen, sisustan ja moottorin kuntoluokkaa voitu arvioida aiheutuneen palovahingon vuoksi, joten traktori oli arvioitu normaalikuntoisena. Vahinkotarkastaja on selvittänyt seitsemän vuosimallia 2016-2017 olleen vastaavan traktorin myynti-ilmoituksia ja todennut traktoreiden verottomaksi keskihintapyynnöksi 86 324 euroa. Hinnasta on vähennetty yleinen käteismyynnissä saatava 5-10 prosentin alennus ja päädytty 80 000 euron käypään arvoon. Lisäyksenä on huomioitu lumilinko 10 000 eurolla ja siipiaura 5 000 eurolla päätyen 95 000 euron käypään arvoon.

FINE toteaa ratkaisevaa olevan, minkä käteishinnan asiakas olisi todennäköisesti traktoristaan saanut, mikäli hän olisi myynyt sen välittömästi ennen vahinkoa. Traktori on ollut käytetty, mutta enimmäkseen hyväkuntoinen, ja ottaen huomioon vahinkotarkastajan etsimät verrokkitraktorit, FINE pitää vahinkotarkastajan arviota lähtökohtaisesti oikeantasoisena. Traktorin käypää arvoa alentaneena tekijänä on kuitenkin pidettävä sen etukuormaimen aisassa ollutta murtumaa. FINE katsoo jääneen näyttämättä, että murtuma olisi syntynyt tulipalon yhteydessä, sillä FINEn näkemyksen mukaan murtuma ei taipumamuutosten puuttuessa sovi laadultaan asiakkaan esittämän räjähdyksen aiheuttamaksi. Esitetyn asiakirja-aineiston perusteella FINEllä ei ole perusteita arvioida traktorin käypää arvoa vakuutusyhtiön jo korvaamaa määrää suuremmaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta                                                                       

Johtava lakimies Harri Isokoski                                                
Esittelijä Mustonen

                                          

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia