Haku

FINE-036375

Tulosta

Asianumero: FINE-036375 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2021

Lakipykälät: 5, 9

Korvattava vakuutustapahtuma. Rikosvahinko. Vahingosta esitetty selvitys. Oliko kyseessä vakuutusehdoissa määritelty murtovahinko?

Tapahtumatiedot

P Oy:n vakuutusyhtiölle toimittaman poliisin 30.10.2020 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan P Oy:n kauneushoitolaan oli murtauduttu ja sieltä anastettu huomattava määrä omaisuutta 12.10.2020 ja uudelleen 20.10. ja 21.10.2020 välisenä yönä. P Oy:n edustajan mukaan ensimmäisellä kerralla lukon telkiosassa oli näkynyt naarmuja, jotka viittasivat lukon murtamiseen. Toisella kerralla paikalla käyneen poliisipartion havaintojen mukaan turvalukon vastakappaleessa oli ollut naarmuja, joista oli kuitenkin mahdotonta sanoa, olivatko ne vääntö- vai asennusjälkiä. Lukot olivat toimineet normaalisti ja ne olivat olleet P Oy:n edustajan mukaan lukittuina. P Oy oli ilmoittanut anastetun omaisuuden yhteisarvoksi noin 6 000 euroa. Tekijä jäi tuntemattomaksi ja asian tutkinta oli keskeytetty poliisin päätöksellä 2.11.2020. P Oy on hakenut korvausta vahingosta yritysvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa päätöksellä 12.1.2021. Vakuutusyhtiö lausui, että saadun selvityksen mukaan liiketilasta oli varastettu omaisuutta, mutta liiketilaan ei ollut murtauduttu. Koska liiketilaan ei ollut murtauduttu vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla rakenteita rikkoen, vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

P Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien anastetun omaisuuden korvaamista vakuutuksesta. P Oy on kertonut, että ensimmäisellä kerralla yrityksen omistaja oli havainnut lukon telkiosassa naarmuja, joita hän ei ollut aiemmin huomannut, ja jotka olivat hänen tietojensa perusteella aiheutuneet murtautumisen yhteydessä. Toisella kerralla poliisipartio oli havainnut turvalukon vastakappaleessa naarmuja todeten niiden voineen olla esimerkiksi vääntöjälkiä. Liiketilan ovi sijaitsi paikassa, jonne ei ollut suoraa näköyhteyttä. Varkauksien tapahtuessa liiketila oli ollut niin uusi, ettei kameravalvontaa ollut ehditty asentaa.

P Oy:n mielestä lukosta tehdyt havainnot tukivat sitä, että kyse oli murtautumisesta. Murtautuminen oli todennäköisesti tapahtunut vääntämällä isommalla esineellä, kuten talttapäisellä ruuvimeisselillä tai vastaavalla. Lukko oli vahingoittunut teon yhteydessä. Asia ilmeni valokuvista, joista näkyi selvästi lukon vääntyminen. P Oy oli liiketilojen ensimmäinen vuokralainen, joten ovet, lukot ja tilat olivat olleet uusia ja hyväkuntoisia. Se ja näkyvät jäljet osoittivat, että tiloihin oli murtauduttu.

P Oy on vedonnut vakuutusehtoihin lausuen, ettei vakuutusehdoissa edellytetty, että murtautumisen tuli tapahtua ”rakenteita rikkoen”. Riittäväksi osoitukseksi murrosta tuli katsoa lukon tai oven vahingoittuminen teon yhteydessä, mikäli sitä itsessään ei jo katsottu rikkoutumiseksi. Varkaus tuli siten vakuutusehtojen perusteella korvata, sillä kyse oli murtautumisesta. Lisäksi tuli huomioida, että oikeuskirjallisuudessa murtautumiseksi oli katsottu myös lukituksen avaaminen omaisuutta rikkomatta, esimerkiksi väärällä avaimella tai tiirikalla, ja rikoslain 28:12 a §:ssä rinnastettiin luvaton avain ja tiirikka murtovälineeseen. Siten vahinko tuli korvata siinäkin tapauksessa, että murtoa joko lukkoa vahingoittaen tai sen rakennetta rikkoen ei katsottu tapahtuneen.

P Oy on lausunut, että vakuutusehdoista oli joka tapauksessa mahdollista saada virheellinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa varkaus korvattiin omaisuusvakuutuksesta. Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaisesti vakuutusyhtiön velvollisuutena oli ollut selventää, ettei vakuutus kattanut murtoa, jollei lukko siinä yhteydessä mennyt rikki, mitä P Oy:n edustajille ei ollut vakuutusta ottaessa kerrottu. Rikokseen perustuvien vahinkojen korvaamista koskeva ehto oli olennainen. P Oy on vedonnut vakuutussopimuslain 9 §:ään ja lausunut edustajiensa käsittäneen vakuutuksen korvaavan murtovahinkona myös tilanteen, jossa sisään päästiin apuvälinettä käyttäen, vaikka lukkoa tai ovea ei varsinaisesti rikottu, vaan vain vahingoitettiin. Nyt jälkiä oli ollut nähtävissä.

Lisäkirjelmässä 14.6.2021 P Oy vedonnut aiemmin lausumansa lisäksi siihen, että liikkeen sijaintialueella oli tapahtunut kyseisenä aikana useita murtoja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on pitänyt P Oy:n vaatimusta perusteettomana ja vedonnut omaisuusvakuutuksen rikosturvan vakuutusehtoihin, joiden kohdan 5.3 mukaan vakuutusturva korvasi vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä oli muun muassa murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka oli tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsi. Sijaintipaikka oli vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai piha-alue. Rikosturvasta ei korvattu vahinkoa, joka aiheutui anastuksesta, ellei kyseessä ollut edellä mainitulla tavalla tehty murto.

P Oy oli korvauksenhakijana näyttövelvollinen siitä, että vahinko oli aiheutunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. P Oy oli esittänyt, että lukon telkiosassa ja turvalukon vastakappaleessa olleet naarmut olivat riittävä selvitys murtojäljistä. Korvattava murtovahinko edellytti, että omaisuuden sijaintipaikkaan oli tunkeuduttu sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Tässä tapauksessa sekä lukko että turvalukko toimivat normaalisti ja naarmut olivat sellaisia, että niistä oli mahdoton sanoa, olivatko ne vääntö- vai asennusjälkiä. Myöskään rakennuksen sisätiloihin ei ollut jäänyt mitään murron jättämiä jälkiä. Murtojälkien puuttuessa vakuutusyhtiö on katsonut, ettei anastus ollut tapahtunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Näin ollen kielteinen korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vakuutuksenantajalle vakuutussopimuslain 5 §:ssä asetettu tiedonantovelvollisuus merkinnyt velvollisuutta vakuutusehtojen jokaisen määräyksen seikkaperäiseen läpikäymiseen vakuutuksen hakijan kanssa. Kun yritysvakuutussopimuksen sisältöä arvioitiin kokonaisuutena, murtovahinkojen korvausedellytystä koskenut yksityiskohta ei ollut niin keskeinen, että vakuutusyhtiön olisi katsottava laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa.

Termi "murto" tarkoitti suomen kielessä sitä, että henkilö murtautuu lukittuun tilaan ja anastaa sieltä toiselle kuuluvaa irtainta omaisuutta. Murtautuminen tarkoitti väkivalloin tunkeutumista, esimerkiksi rikkomalla lukko, ikkuna tai muu vastaava este. Kun kyseessä oli yleisesti tunnettu arkikielinen sana, ei voitu olettaa, että vakuutuksenantajan tulisi avata jokaisen termin sisältöä asiakkaalle.

Lisävastineessa 30.6.2021 vakuutusyhtiö on huomauttanut, ettei P Oy:n mainitsema tieto alueella tapahtuneista varkauksista osoittanut, että P Oy:n liiketilaan olisi murtauduttu. Tässä tapauksessa oli epäselvää, oliko kyse vakuutusehtojen mukaisesta murrosta, koska mitään murron jälkiä ei ollut.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko P Oy:tä lokakuussa 2020 kohdanneet anastusvahingot voimassa olleen yritysvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattavia.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

P Oy:n vakuutukseen vakuutuskaudella 28.8.2020 – 27.8.2021 sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 5.3, rikos, mukaan korvattavia vahinkoja ovat
- murto vakuutetun omaisuuden sijaintipaikkaan sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla. Vakuutetun omaisuuden sijaintipaikka on tila, jossa vakuutettu omaisuus sijaitsee. Sijaintipaikka on vakuutuspaikassa vakuutuksenottajan hallinnassa oleva rakennus, sen osa tai pihaalue
- ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi
- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Rikosturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
- anastuksesta, ellei kyseessä ole yllä mainittu murto tai ryöstö.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että P Oy:n yritysvakuutukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on erikseen määritelty, millä tavoin tapahtuvaa omaisuuden anastamista pidetään vakuutukseen kuuluvasta rikosturvasta korvattavana murtovahinkona. Muulla tavalla tapahtuneet anastusrikokset eivät ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja. Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan korvattava murtovahinko edellyttää, että omaisuuden sijaintipaikkaan on tunkeuduttu sitä rajaavan riittävän suojan antava ovi, ikkuna tai muu rakenne murtamalla.

Asiakirjojen mukaan P Oy:n liikkeeseen oli tunkeuduttu kaksi kertaa ensin 12.10.2020 ja uudelleen 20.10. ja 21.10.2020 välisenä yönä. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen vedoten siihen, että vakuutusehdossa asetetut korvattavan murtovahingon edellytykset eivät olisi tapauksessa täyttyneet. Selvitetyn mukaan sekä liikkeen oven käyttölukko että turvalukko toimivat normaalisti. Poliisin asiaa koskevan tutkintailmoituksen kirjauksen mukaan paikalla jälkimmäisen vahingon jälkeen käynyt partio oli havainnut turvalukon vastakappaleessa naarmuja, joista oli partion mukaan ollut mahdotonta sanoa, olivatko ne vääntö- vai asennusjälkiä.

P Oy on toimittanut lautakunnalle selvityksenä liikkeen ulko-ovesta otetut neljä valokuvaa, jotka on asian käsittelyn kuluessa toimitettu myös vakuutusyhtiölle. Kuvien näyttöarvoa heikentää se, etteivät niiden ottamisen ajankohta ja kuvaaja ilmene asiakirjoista. Kuvien perusteella ne on otettu huomattavasti vahinkoajankohdan jälkeen. Lautakunta toteaa, että kyseisistä valokuvista on nähtävissä selvät voimakkaan vääntämisen jäljet sekä oven käyttö- että turvalukon vastakappaleissa ja jälkiä on myös metallirakenteisen karmin kehyksessä. Kyseiset jäljet eroavat poliisin tutkintailmoitukseen kirjatusta tiedosta. Valokuvista nähtävissä olevien jälkien perusteella arvioiden on lautakunnan näkemyksen mukaan kuitenkin ilmeistä, että P Oy:n liiketilaan oli tunkeuduttu sen ovi murtamalla.

Tämän vuoksi ja kun vakuutusyhtiö ei ole väittänyt, että sillä olisi ollut vakuutussopimukseen sovellettavien ehtojen perusteella muu syy evätä korvaus P Oy:n omaisuuteen kohdistuneesta murtovahingosta, lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata P Oy:lle 12.10. ja 21.10.2020 aiheutuneet rikosvahingot yritykselle myöntämästään omaisuusvakuutuksesta.

Asian ratketessa jo mainitulla perusteella lautakunta katsoo, ettei lausunnon antamiseen vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuutta koskevasta kysymyksestä ole aihetta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan P Oy:n 12.10. ja 21.10.2020 kärsimät rikosvahingot vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta