Haku

FINE-036166

Tulosta

Asianumero: FINE-036166 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2021

Kolarointivakuutus. Suoranainen esinevahinko. Ajoneuvon vasemman puolen etuiskunvaimentimen ja alatukivarsien korvaaminen oikeaa puolta koskeneen sitovan korvauspäätöksen antamisen takia. Tuliko vakuutusyhtiön maksaa lisäkorvausta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan puolison kuljettama ajoneuvo vaurioitui 14.1.2020. Vahinkoilmoituksen mukaan auton oikea eturengas oli osunut isoon monttuun, iskunvaimentaja oli ilmeisesti rikkoutunut sekä varmasti myös pyörä / vanne. Vakuutusyhtiö lähetti asiakkaalle 24.1.2020 sähköpostiviestin, jossa ilmoitettiin mm. että kolarointivakuutus korvaa ajoneuvon vauriot ja että ajoneuvon vauriot korvataan korjaamon lähettämän ja vakuutusyhtiön hyväksymän korjauskustannuslaskelman mukaisesti. Korjaamon tekemän vahinkotarkastuksen jälkeen vakuutusyhtiö katsoi kuitenkin, että kunnossa ollessaan osat eivät olisi voineet vaurioitua, eikä vahinkoa korvattu. Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakumenettelyn jälkeen asiaa käsiteltiin FINEn Vakuutuslautakunnassa asia­nu­me­rol­la FINE-029890. Vakuutuslautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön sähköpostiviestiä 24.1.2020 oli pidettävä vakuutusyhtiötä sitovana korvauspäätöksenä, ja suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan etuiskunvaimentimen ja tukivarren helojen korjauskulut ajoneuvon oikealta puolelta.

Tämän jälkeen asiakas haki korvausta kummankin puolen etuiskunvaimentimien, tukilaakerisarjojen ja etualatukivarsien vaihdosta. Korvauspäätöksissään 25.11.2020 ja 8.12.2020 vakuutusyhtiö ilmoitti, että vasemman puolen korjauskuluja ei korvata, koska ajoneuvon vasen puoli ei vaurioitunut vahingossa. Korvaus oikean puolen korjaamisesta oli maksettu virheellisesti annetun korvauslupauksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan asiaan ei vaikuttanut se, suosittavatko osien valmistajat, maahantuojat tai korjaamo vaihtamaan osat pareittain, tai se, tulisiko ajoneuvo katsastuksessa hyväksytyksi eri aikaan vaihdettujen osien vuoksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii kaskovakuutuksestaan korvausta myös vasemman puolen sinänsä ehjän etuiskunvaimentimen vaihdosta ja vaihtotyöstä. Kun autoon vaihdetaan toiselle puolelle uusi iskunvaimennin ja toiselle puolelle samalle akselille jää vanha iskunvaimennin, ajoneuvon ajo-ominaisuudet heikkenevät iskunvaimentimiin syntyvän vaimennuseron vuoksi. Tästä syystä iskunvaimentajat voidaan asianmukaisesti vaihtaa vain pareittain.

Asiakas viittaa Liikenteen turvallisuusviraston antamaan määräykseen TRAFICOM/540030/03.04.03.00/2019 ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista. Määräyksen arvosteluperusteiden kohdan D4 mukaan se, että saman akselin toinen vaimennin on huomattavasti heikompi kuin toinen, on katsastuksessa ajoneuvon hylkäysperuste. Asiakas toteaa, että ajoneuvo tulee saattaa korjauksella lailliseen kuntoon, eikä sellaista vakuutuskorvausta, jolla ajoneuvoa ei saada korjattua lainsäädännön edellyttämään kuntoon, tule katsoa asianmukaiseksi. Asiakas vetoaa myös erään iskunvaimenninvalmistajan verkkosivuilta löytyvään tietoon, jonka mukaan iskunvaimentimet pitää aina vaihtaa pareittain.

Asiakas vetoaa myös vakuutusehtojen kohtaan 5.5.1, jonka mukaan mm. vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset ja ajoneuvo pitää korjata asianmukaista korjaustapaa käyttäen. Iskunvaimentimien osalta asianmukainen korjaustapa on se, että molemmat samalla akselilla sijaitsevat iskunvaimentajat vaihdetaan ja molempien iskunvaimentimien vaihtaminen on osa välttämättömiä ja tarpeellisia korjauskustannuksia. Jos joku ulkopuolinen henkilö olisi vahingoittanut asiakkaan auton oikeaa etuiskunvaimenninta, asiakas katsoo, että hänellä olisi vahingonkorvauksena oikeus saada korvaus molempien etuiskunvaimentimien vaihtamisesta.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan lisäkorvausvaatimuksen. Yhtiö katsoo, että oikean puolen vauriot eivät olisi ilman virheellisesti annettua korvauslupausta olleet kaskovakuutuksesta korvattavia, joten vasemman puolen vauriot eivät voi missään tilanteessa tulla kaskovakuutuksesta korvattaviksi. Vakuutusyhtiö toteaa, että esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Aiheutuneen vahingon tulee olla suorassa syy-yhteydessä vakuutuksesta korvattavaan tapahtumaan. Vahinkotarkastuksessa oli todettu kaikkien oikean puolen vaurioiden olevan ns. teknisestä viasta ja kulumisesta aiheutuneita. Myös vasemmalla puolella oli ollut alatukivarren heloissa repeämää.

Asiassa on riidatonta, etteivät vasemman puolen osat ole vaurioituneet ilmoitetussa vahinkotapahtumassa. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen olevan merkityksetöntä, että mm. osien valmistajat suosittavat vaihtamaan osat pareittain. Määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteisiin ja ajoneuvon kunnon lainmukaisuuteen liittyen vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas ei ole esittänyt selvitystä eri puolten iskunvaimentimien kunnon erosta.

Sopimusehdot

Kaskovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus, Törmäysvakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen kohteelle
1. tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta sen kaltaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 5 Korvaussäännökset alakohdan 5.1 Korvattavat vahingot mukaan esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että vakuutuksen kohde vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 5.5 Vakuutuksen kohteen korjaaminen ja lu­nastaminen alakohdan 5.5.1 Kaikki vakuutusmuodot mukaan vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo pitää korjata sen ikä ja kunto huomioiden tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä ja osia sekä asianmukaista korjaustapaa käyttäen siten, etteivät kustannukset tarpeettomasti lisäänny. Jos kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän vuoksi, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, joka vastaa ajoneuvon saattamista vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Paranemisesta on kysymys, jos esimerkiksi vaurioituneissa tai anastetuissa renkaissa on kulutuspintaa jäljellä puolet tai vähemmän ja niiden tilalle vaihdetaan uudet renkaat.
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys auton vasemmanpuoleisen etuiskunvaimentimen, tukilaakerisarjan ja etualatukivarsien vaihdon korvattavuudesta sen perusteella, että auton oikean puolen vastaavien osien vaihto oli muodostunut kaskovakuutuksesta korvattavaksi vakuutusyhtiötä sitovan korvauspäätöksen johdosta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Vakuutusehtojen mukaan esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että vakuutuksen kohde vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.

Sekä asiakas että vakuutusyhtiö ovat todenneet, että vasemman puolen etuiskunvaimennin ja alatukivarret eivät vaurioituneet monttuun ajettaessa 14.1.2020. Korjaamon ilmoituksen mukaan alatukivarren heloissa oli ollut repeämää myös vasemmalla puolella. Iskunvaimentimilla oli ajettu noin 70 000 km. FINE toteaa olevan riidatonta, että vasemmalle puolelle ei ollut tullut vaurioita 14.1.2020, ja että vasemmalla puolella oli ollut kulumisesta johtuvaa vauriota. Vakuutusehtojen mukaan korvataan vain vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko, jota tässä tapauksessa ei ollut aiheutunut ajoneuvon vasemman puolen iskunvaimentimeen tai alatukivarsiin.

Tässä tapauksessa ajoneuvon oikean puolen vauriot on Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksessa FINE-029890 katsottu korvattaviksi nimenomaan vakuutusyhtiön 24.1.2020 antaman, vakuutusyhtiötä sitovan korvauspäätöksen perusteella. Vakuutuslautakunta suositti korvaamaan auton oikean puolen vauriot.

FINE toteaa, että asiakkaan tekemässä vahinkoilmoituksessa oli ilmoitettu vain oikean puolen vaurioista. FINE katsoo, että nämä tiedot sisältäneen vahinkoilmoituksen lähettämisen jälkeen vakuutusyhtiön 24.1.2020 asiakkaalle lähettämää, sinänsä sisältönsä puolesta henkilöauton oikean etuiskunvaimentimen ja oikean alatukivarren helan vaurioiden osalta myönteiseksi korvauspäätökseksi katsottavaa sähköpostiviestiä ei ole voinut perustellusti ymmärtää siten, että myös vaurioitumattomat vasemman puolen osat tulisivat sen perusteella vakuutuksesta korvattaviksi. Tämän johdosta FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta ajoneuvon korjauskuluista vasemman puolen osalta. Koska asia ratkeaa jo tällä perusteella, asiassa ei ole tarpeen arvioida sitä, voitaisiinko ajoneuvon vasemman puolen osien riidanalaisia korjauskuluja pitää vakuutusehdoissa tarkoitetusta välittömästä esinevahingosta aiheutuneina.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia