Haku

FINE-036112

Tulosta

Asianumero: FINE-036112 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.04.2021

Esinevahinko. Tuottamus. Syy-yhteys. Onko aiheutunut vesivahinko syy-yhteydessä vakuutetun tekemään asennustyöhön?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu kodinkoneasentaja oli asentanut vahingonkärsineen keittiöön uuden ja irrottanut vanhan integroitavan astianpesukoneen. Asennuspäivänä, ensimmäisen pesun jälkeen asukas oli huomannut, että laminaattilattia oli alkanut kupruilemaan ja kohdentanut vuodon lähtevän viemäriputken liitoksesta. Korvausta vahingosta haettiin asennustyön tehneen liikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vakuutettu ollut korvausvastuussa vahingosta. Selvitysten mukaan kodinkoneasentaja ei ole käsitellyt vuotanutta putkiliitosta. Hän on koskenut ainoastaan viemäriputken hajulukon yläpuolella olevaan poisto-oksaliitokseen. Kartoitusraportin mukaan asentajan tekemä liitos on ollut kunnossa, mutta kaapin alapuolella oleva viemäriputken liitos on irronnut ja aiheuttanut vesivahingon. Vuotanut putkiliitos on sijainnut näkymättömissä kaapin alla ja sokkelin takana, eikä asentajalla ole vakuutusyhtiön mukaan ollut erityistä syytä vai velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan liitoksen pitävyyttä, kun työ ei ole kohdistunut kyseiseen liitokseen. Vakuutusyhtiö katsoi, että vakuutetun on osoitettu suorittaneen tilatut asennustyöt asianmukaisella huolellisuudella. Vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta, eikä vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisuositusta. Asiakas kertaa tapahtumatiedot ja toteaa, että vakuutusyhtiö on päättänyt olla korvaamatta vahinkoa, vaikka asiassa on selvä syy-yhteys. Asiakas toteaa, että talo on uusi ja he olivat asuneet talossa ennen vuotoa 4 vuotta 8 kuukautta. Koko tuona aikana kyseinen liitos ei ole vuotanut. Rakennustavan mukaan kyseistä liitosta ei kannakoida tai kiristetä erillisillä remmeillä, vaan viemäriputki työnnetään muhvin läpi vastakappaleeseen. Vaikka asentaja ei koskenut vuotaneeseen liitokseen, hän on tehnyt liitoksen saman putken toiseen päähän. Asiakas katsoo, ettei tällainen vahinko voi tapahtua sattumalta eikä varsinkaan samana päivänä, kun putkeen on kohdistettu asennuksia. Asiakkaan mukaan ainoa selitys on se, että asentaja on huolimattomuuttaan tai vahingossa tullut vetäneeksi putkesta siten, että se on noussut riittävästi alaosastaan, mikä on aiheuttanut vuodon. Asiakas lisää vielä, että vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä virheellistä on se, että asentajilla oli työn aikana alasokkeli auki, koska kalusteasenteinen astianpesukone vaati sitä. Heillä olisi siten ollut mahdollisuus havainnoida vuotanut liitoskohta tai vaurioittaa sitä. Asiakas vaatii, että vahinko korvataan kokonaisuudessaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö toistaa käsityksensä, jonka mukaan vakuutettu ei ole vahingosta korvausvastuussa. Yhtiö viittaa asiassa aiemmin annettuun päätökseen ja toteaa, ettei viemäriputken liitoksen irtoaminen ja sen seurauksena aiheutunut vuotovahinko ole vakuutetun aiheuttama eikä vakuutettu ole korvausvastuussa viemäriputken irtoamisen aiheuttamasta vesivahingosta. Korvausvastuun puuttuessa ei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta.

Yhtiö toteaa edelleen, että astianpesukoneen poisto- ja tulovesiputket on asennettu allaskaapissa kulkevaan putkeen. Asennuksessa ei ole todettu puutteita ja asennus on tehty hyvää asennustapaa noudattaen. Asennus ei ole edellyttänyt muihin keittiön putkiston osiin koskemista tai putkiston kunnon tarkastamista, eikä asennuksen yhteydessä ole koskettu viemäriputkeen tai sen liitokseen. Asennuksen yhteydessä ei myöskään ole tehty mitään sellaista, joka olisi voinut irroittaa viemäriputken. Allaskaapista viemäriputkeen yhdistyvä osa on ns. haitariputkea, joka myötäilee liikettä eikä voi liikuttaa toisessa päässä olevaa viemäriputkea, vaikka putki yläosastaan hieman liikkuisikin astianpesukoneen tulovesi- tai poistoputkien asennuksen yhteydessä. Irronnut viemäriputken liitos sijaitsee allaskaapin vieressä olevan kaapin alla/sokkelin takana eikä vakuutettu ole koskenut tuohon putkeen. Astianpesukoneen asennuksen jälkeen suoritetun koekäytön yhteydessä ei ole havaittu minkäänlaista vuotoa liitoksista.

Yhtiö toteaa myös, että viemäriputken sijainnin perusteella asukkaidenkin on ollut mahdoton havaita sokkelin takana sijaitsevan liitoksen vuotamista ennen kuin kosteus on jo levinnyt laajalle tai liitos irronnut kokonaan ja vettä päässyt tulvimaan lattialle sokkelin alta. Viemäriputken liitos on siis voinut olla irti jo pidemmän aikaa ja liitoksesta on voinut tihkua vettä jo pitkään. Ainoastaan se seikka, että putken irtoaminen ja vuoto on havaittu astianpesukoneen asennuspäivänä, ei ole riittävä osoitus vakuutetun tuottamuksesta.  

Yhtiö lisää, että toimitettujen valokuvien perusteella allaskaapin alle on asennettu tulvasuoja tai jokin muu, jossa on vastaavanlainen valkoinen reuna. Poistoputkea koskevasta valokuvasta näkee, että kyseinen valkoinen reuna on työnnetty viemäriputken liitoskappaleen alle. Vakuutettu ei ole asentanut ko. kuvassa näkyvää allaskaapissa sijaitsevaa valkoista reunaa, vaan ainoastaan astianpesukoneen alle asennetun tulvasuojan. Valokuvien ja muiden asiassa annettujen selvitysten perusteella yhtiö pitää todennäköisenä, että viemäriputki on irronnut liitoksestaan osittain jo silloin, kun kuvassa näkyvä reuna on työnnetty viemäriputken alle. Viemäriputki on irronnut lopullisesti uuden astianpesukoneen asennuksen jälkeen, joka voi selittyä esimerkiksi sillä, että uudesta koneesta poistettava vesi on tullut suuremmalla paineella kuin edellisestä koneesta.

Edellä esitetyn perusteella yhtiö toteaa, että viemäriputken irtoaminen on johtunut muusta syystä kuin astianpesukoneen koneen asennuksesta ja vaikka irtoaminen on tapahtunut asennuspäivänä, ei vakuutettua voida pitää vastuullisena putken irtoamisesta ja siitä seuranneesta vesivahingosta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ole ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevan 8 luvun (5.1.1994/16) 1.1 §:n mukaan tämän luvun säännökset koskevat vastikkeellisia palveluksia, joita elinkeinonharjoittaja (toimeksisaaja) suorittaa kuluttajalle (tilaaja) ja joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. (…)

8 luvun 12.1 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

12.2 §:n mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta odottaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

12.4 §:n mukaan jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

8 luvun 20.1 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Korvausvelvollisuus käsittää virheestä tilaajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sikäli kuin 21 §:stä ei johdu muuta. (…)

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö-ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu korvausvastuussa tapahtuneesta vesivahingosta.

Kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelussopimuksia koskevassa 8 luvussa säädetään vastikkeellisista palveluksista, joita elinkeinonharjoittaja suorittaa kuluttajan eduksi ja jotka koskevat mm. irtaimia esineitä ja rakennuksia. Palvelus on suoritettava sovitun mukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti ja tilaajan edut huomioiden. Jos nämä edellytykset eivät täyty, palvelussa on virhe. Palvelussa on virhe myös, jos se ei vastaa palvelusta annettuja tietoja, tai jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan kuluttajaa kohtaan.

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu oli asentanut vahingonkärsineen asuntoon uuden ja irrottanut vanhan integroitavan astianpesukoneen. Asennuspäivän iltana, ensimmäisen pesun jälkeen asiakas oli huomannut, että laminaattilattia oli alkanut kupruilemaan ja kohdentanut vuodon lähtevän viemäriputken liitoksesta.

FINEn käyttöön toimitetun selvityksen vakuutettu on asentanut astianpesukoneen poisto- ja tulovesiputket allaskaapissa kulkevaan putkeen. Asennus ei ole edellyttänyt muihin keittiön putkiston osiin koskemista eikä asennuksen yhteydessä ole koskettu vuotaneeseen viemäriputkeen tai sen liitokseen. Asennuksen yhteydessä ei selvityksen mukaan myöskään ole tehty sellaisia töitä, jotka olisivat voineet irrottaa viemäriputken. Toimitetun selvityksen mukaan allaskaapista viemäriputkeen yhdistyvä osa on ns. haitariputkea, joka myötäilee liikettä eikä voi liikuttaa toisessa päässä olevaa viemäriputkea, vaikka putki yläosastaan hieman liikkuisikin astianpesukoneen tulovesi- tai poistoputkien asennuksen yhteydessä. Astianpesukoneen asennuksen jälkeen suoritetun koekäytön yhteydessä liitoksista ei ole havaittu vuotoa.

FINE toteaa, että viemäriliitoksen irtoamisen syy on jäänyt selvittämättä. Epäselväksi on myös jäänyt se, missä vaiheessa viemäriputkenliitos on irronnut. FINE toteaa edelleen, ettei vakuutetun sopimuksen mukainen työsuoritus ole kohdistunut kyseiseen viemäriliitokseen eikä selvityksistä ilmene, että kyseisen liitoksen irtoaminen olisi ollut tai sen olisi pitänyt olla asentajan havaittavissa. FINE katsoo, ettei vakuutetulla ole myöskään ollut erityistä syytä tai velvollisuutta ryhtyä tarkastamaan liitoksen pitävyyttä, kun työsuoritus ei ole kohdistunut liitokseen. FINE katsoo, että tapauksessa on siten osoitettu, että vakuutettu on suorittanut astianpesukoneen asennustyön asianmukaisella huolellisuudella. FINEn käytössä olevista selvityksistä ei voida todeta, että viemäriliitoksen irtoaminen ja siitä seurannut vesivahinko olisivat seurausta vakuutetun ja vahingonkärsineen asiakkaan välisen sopimuksen mukaisessa kuluttajapalveluksessa olleesta virheestä. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia