Haku

FINE-036099

Tulosta

Asianumero: FINE-036099 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.05.2021

Kiinteistönomistajan korvausvastuu. Selvitykset. Pysäköintialueella sijainnut betoniporsas. Tuliko ajoneuvolle aiheutuneet vauriot korvata kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta? Vahingonkärsineen myötävaikutus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on 13.10.2020 klo 19.00 - 20.00 pysäköintialueen pysäköintiruudusta lähtiessään osunut auton oikealle kyljellä maassa olleeseen betoniporsaaseen. Törmäyksessä auton kylki vaurioitui. Asiakkaan selvityksen mukaan betoniporsas sijaitsi pimeässä, keskellä pysäköintiruutuja ja väärin päin, joten sitä oli mahdotonta havaita autosta.  Asiakas on kertonut, että hänen pysäköidessä hetkeksi kyseiselle paikalle, oli betoniporsaan toisella puolella auto, joka varjosti niin, ettei porsasta ollut mahdollista havaita. Pysäköintialueella ei asiakkaan mukaan ole ollut minkäänlaista valaistusta eikä betoniporsasta ollut merkitty mitenkään. Asiakas haki korvausta autolle aiheutuneista vahingoista pysäköintialueen kiinteistönomistajalta, joka teki vahingosta ilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä.

Vastuuvakuutusyhtiö on lausunut 18.1.2021 antamassaan korvauspäätöksessä, että selvitysten mukaan pysäköintialueella on sijainnut betoniporsas erottamassa maksullisia sähkötolppapaikkoja ja vieraspaikkoja toisistaan. Betoniporsaan kohdalla ei ole pysäköintipaikkaa. Yhtiö totesi, että pysäköintialue on asianmukaisesti valaistu, mutta tapahtumahetkellä kuljettajan kertoman mukaan toinen auto oli varjostanut paikkaa, jossa vahinko tapahtui. Aiempia ilmoituksia betoniporsaasta ei ole tehty, mutta betoniporsaaseen on vahingon jälkeen lisätty tolppa, jotta se olisi helpommin havaittavissa. Yhtiö katsoo, että vakuutettu on näin ollen toiminut huolellisesti heti vahinkoriskin tultua ilmi. Yhtiö katsoo, että autolla ajettaessa ja myös parkkeerattaessa tulee kuljettajan havainnoida ympäristöään ja varmistua parkkeerauksen ja liikkeellelähdön turvallisuudesta. Yhtiö toteaa, että toimitettujen asiakirjojen mukaan asiassa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Asiakas on ilmoittanut vakuutusyhtiöön tyytymättömyytensä päätökseen ja todennut, että päätöksessä on vedottu siihen, että betoniporsas on vain rajaamassa vieraspaikkaa maksullisista pysäköinti paikoista, eikä se ole estämässä parkkipaikasta poistumista tai ole itse vierasparkin päällä.  Asiakkaan mukaan valokuvasta kuitenkin käy ilmi, miten este on osittain vieraspaikan puolella niin, että mikäli betoniporsaan oikealla puolella vieraspaikalla on auto, niin se joutuu osittain ajamaan myös seuraavan vieraspaikan päälle. Lisäksi asiakas on todennut että betoniporsas on siirretty vasta vuonna 2020 kyseiselle paikalle eli juuri ennen vahingon sattumista. Asiakas on myös todennut, että vahinkopaikalla ei myöskään ollut mitään valoa. Ainoa valo oli matkapuhelimen salamavalo sekä alemmalla parkkipaikalla olevat valot, jotka eivät heijastaneet valoa tuohon kohtaan.  

Yhtiö on asiakkaan viestiin 20.1.2021 antamassaan vastauksessa todennut, että asiakkaan mainitsemin perustein ei myöskään parkkeeraus kyseiseen paikkaan olisi pitänyt olla mahdollista ilman vahinkoa. Betoniporsas on kuitenkin ollut kyseisellä paikalla jo siihen ajettaessa. Jos viereen ajanut auto on parkkeerannut niin lähelle, ettei paikasta enää ole mahtunut pois ilman vahinkoa, ei tämä ole vakuutetun vastuulla.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas viittaa tapahtumatietoihin ja vakuutusyhtiön päätökseen ja toteaa, että Google mapsin kuva on vuodelta 2020, eikä siinä betoniporsasta ole kyseisessä paikassa, joten betoniporsas on siihen juuri ennen vahinkoa asetettu. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiö vetosi siihen, että betoniporsas oli rajaamassa vieraspaikkoja sekä maksullisia paikkoja toisistaan eikä este vakuutusyhtiön mukaan ollut millään tavalla estämässä autolla ajoa tai parkki-ruudusta poistumista. Tämä vakuutusyhtiön esittämä väite on asiakkaan mukaan täysin väärin. Asiakas toteaa, että kuten kuvasta näkyy, vasemman puoleisesta paikasta on mahdotonta lähteä liikkeelle osumatta betoniporsaaseen. Autolla ei voi kääntyä vasemmalle, koska muuten osuisi viereiseen autoon. Autolla ei myöskään voi ajaa suoraan, koska parkkipaikka loppuu ja edessä on mäki. Näin ollen autolla on pakko kääntyä oikealle ja silloin auto osuu betoniporsaaseen. Paikalla ei ole myöskään viivoilla merkitty ruutuja eikä este ollut tapahtuma hetkellä linjassa pysäköintikyltin kanssa. Vakuutusyhtiölle lisätietoja jättäessä asiakas toteaa myös kertoneensa, että vain alemmalla parkkipaikalla oli valot ja ainoa valo, joka kuvassa näkyy, on puhelimen salamavalo. Vahinkopaikalle ei lamppu valaise. Lisäksi asiakas katsoo, että se, ettei paikalla ole aiemmin sattunut vahinkoa, johtuu todennäköisesti siitä, että betoniporsas on siirretty tuohon vasta vuonna 2020 eli vain hetki ennen tapahtumaa. Asiakas kertoo, että hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta havaita estettä, sen jäädessä kuolleeseen kulmaan, sen ollessa osittain viistosti ja merkitsemättä sekä puoliksi vieras-paikalla. Asiakas vaatii korvauksena 1100€. Liitteenä asiakas toimitti myös valokuvan siitä, missä betoniporsas sijaitsi tapahtumahetkellä.

Yhtiö viittaa vastineessaan asiassa annettuun korvauspäätökseen ja toteaa, että vahinkoa kärsinyt on peruuttanut ajoneuvonsa sorapintaiselle parkkipaikalle, jossa ruutuja ei ole mitenkään merkattu, vaan autoilijat pysäköivät parkkipaikalle jos siellä on tilaa ja oma ajoneuvo paikalle mahtuu.  Jo tässä yhteydessä vahinkoa kärsineen on tullut havaita maassa sijainnut betoniporsas vieressä olleesta toisesta ajoneuvosta huolimatta. Ajoneuvolla ajaminen on kuljettajan vastuulla.  Parkkipaikalta lähtiessä ajoneuvon oikea kylki on osunut betoniporsaaseen, joka on sijainnut parkkialueella erottamassa maksullisia tolppapaikkoja ja näitä vieraspaikkoja toisistaan ja joka on ollut kyseisessä paikassa jo vahinkoa kärsineen sen viereen parkkeeratessa.  Lisäksi betoniporsas oli sijainnut kyseisellä paikalla jo pitkään ennen tätä vahinkotapahtumaa eli sitä ei ollut siihen laitettu juuri ennen tätä tapahtumaa.  Ennen ajoneuvolla liikkeelle lähtöä tulee kuljettajan huomioida ajoneuvon ympärillä olevat asiat. Betoniporsaan olisi lisäksi voinut hyvin havaita ajoneuvon sivupeilistä. Se, että betoniporsaaseen on lisätty tolppa jälkikäteen, ei ole vaikuttanut itse vahinkotapahtumaan. Pysäköiminen ja lähteminen ovat ajoneuvon kuljettajan vastuulla ja hänen tulee varmistua siitä että paikka on turvallinen ja siitä on turvallista lähteä myös pois. Yhtiö katsoo edelleen, että päätös on oikea ja tämä vahinko on aiheutunut ajoneuvon kuljettajan huolimattomuudesta. Vahinko ei ollut aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutettu on todennut, että ajoneuvon kuljettajan on huolehdittava turvallisesta liikkeellelähdöstä ja vieraspysäköintialueelle pysäköinti on mahdollista vain, mikäli ajoneuvon voi turvallisesti sinne mahduttaa. Betoniporsas ei ole hypännyt auton kylkeen vaan auto on liikkunut, kysymyksessä on siten normaali törmäys kiinteään esineeseen. Vakuutettu toteaa lisäksi, ettei kiinteistönomistaja vaadi autoilijalta korvausta esineelle aiheutuneesta vahingosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Lain 2 luvun 2 §:n mukaan jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

Lain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Tieliikennelain (3.4.1981/267) 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 

Tieliikennelain 4 §:n mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Vakuutusehtojen (28.8.2020 lähtien) kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksenvoimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus korvaa edellä mainituin perustein henkilölle aiheutuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa tai henkilötietolain 47pykälässä tarkoitetun taloudellisen vahingon.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko parkkipaikalla oleva betoniporsas ollut autoilijoiden havaittavissa sekä autoilijan omasta huolellisuudesta.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja, vakuutuksen voimassaoloaikana todettuja vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tien käyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella betoniporsas sijaitsi pysäköintialueella pysäköintiruutujen välissä ja ainakin osittain niiden päällä. FINElle toimitetun selvityksen mukaan betoniporsaan historiasta ei ole tietoa eikä betoniporsasta ollut vahinkoajankohtana merkitty tolpalla tai liikennemerkillä. Betoniporsas jäi pysäköityjen autojen varjoon, mistä johtuen asiakas ei havainnut sitä ja osui siihen pysäköintiruudusta pois ajaessaan. Vakuutusyhtiö ja vakuutettu ovat vedonneet siihen, että autoilijan olisi tullut havaita betoniporsas, eikä vakuutetulle ollut tullut aiemmin vahinkoilmoituksia kyseisestä betoniporsaasta. Vahingon jälkeen siihen on asetettu tolppa merkiksi, jotta uusia vahinkoja ei sattuisi.

FINElle ei ole toimitettu mitään selvitystä siitä, millä tavoin ja kuinka usein pysäköintialuetta ja sen turvallisuutta normaalisti valvotaan eikä siitä, milloin ja kenen toimesta betoniporsas on siirretty ajoradalle, vieraspaikkojen päälle. FINE katsoo, että merkitsemätön ja yksittäinen betoniporsas on sinänsä ollut puute alueen turvallisuudessa. Kiinteistön omistajan tulisi vastuusta vapautuakseen näyttää, että se on toiminut huolellisesti alueen turvallisuudesta huolehtiessaan.

FINElle toimitetun selvityksen mukaan betoniporsas on sijainnut pysäköintialueella, osittain pysäköintiruuduissa. Vahinkoajankohtana betoniporsasta ei ollut merkitty eikä siinä ollut kiinnitettynä tolppaa tai liikennemerkkiä. Vaikka paikan valaistuksen voimakkuudesta ei ole tarkkaa tietoa, vuoden- ja kellonaika huomioon ottaen FINE katsoo, että autoilijalla on ollut huonot mahdollisuudet havaita matala betoniporsas paikalla, jossa sellaisen olemassaolo ei ole ollut odotettavissa. FINEn näkemyksen mukaan betoniporsas olisi tullut sijoittaa pysäköintialueen reunaan ajoradan ulkopuolelle tai se olisi tullut ilmaista esimerkiksi tolpan avulla autoilijoille paremmin. FINEn käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, miten vakuutettu on kiinteistön omistajana huolehtinut kyseessä olevan alueen kunnon seurannasta ja kunnossapidosta. Koska todistustaakka näistä seikoista on kiinteistön omistajalla, FINE katsoo jääneen näyttämättä, että vahinko ei olisi aiheutunut kiinteistön omistajan tuottamuksesta.

Se seikka, onko vahingonkärsijä myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, ei lähtökohtaisesti vaikuta kiinteistönomistajan huolellisuusvelvoitteeseen, mutta se voi vaikuttaa korvattavan vahingon määrään. FINE toteaa, että vaikka betoniporsas on sinänsä pimeässä ollut vaikea havaita, tulee autoilijoiden kuitenkin noudattaa liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. FINEn käsityksen mukaan tieliikennelain soveltamiskäytännössä ajoneuvon kuljettajalle on asetettu melko pitkälle menevä vastuu tämän huolellisuusvelvoitteen suhteen tilanteissa, joissa liikkeellä ollut ajoneuvo on törmännyt pysähtyneenä olleisiin esteisiin. Tarkkaillessaan ympäristöä huolellisesti asiakas olisi todennäköisesti voinut havaita betoniporsaan sen sijainnista ja heikosta valaistuksesta huolimatta. Myös vakuutusyhtiö on vastineessaan vedonnut tähän ajoneuvon kuljettajan huolellisuusvelvollisuuteen ja sen laiminlyömisen merkitykseen nyt käsillä olevan vahingon aiheutumisessa. 

Edellä mainittu huomioon ottaen FINE katsoo autoilijan osaltaan myötävaikuttaneen vahinkoon laiminlyömällä riittävän varovaisuuden olosuhteissa, joissa valaistus hänen mukaansa on ollut huono ja asiakkaalle maksettavaa korvausta voidaan tällä perusteella sovitella vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n nojalla. Tämän asiakkaan oman myötävaikutuksen perusteella korvausta tulee sovitella niin, että vastuuvakuutuksesta korvataan puolet (½) autolle aiheutuneesta vahingosta. 

FINE jättää vahingon määrän osapuolten välisen selvittelyn varaan.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vastuuvakuutuksen perusteella 50 % auton vaurioista. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen                                    

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia