Haku

FINE-035882

Tulosta

Asianumero: FINE-035882 (2021)

Kategoria: Sijoituspalvelun tarjoaminen

Ratkaisu annettu: 03.05.2021

Tarjottu palvelu. Pääomaturva. Ylikurssi. Tuotteesta annetut tiedot. Korvausvaatimus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalle on tehty lokakuussa 2017 asiakaskartoitus, jonka mukaan hänen talletuksena ollut sijoitusvarallisuutensa oli 89.000 euroa. Kartoitukseen liittyneen ehdotuksen mukaisesti asiakas merkitsi riidanlaiseen sijoitusobligaation 22.400 euroa ja loput varoista suunnilleen samansuuruisina sijoituksena kahteen eri sijoitusrahastoon sekä teki myös hieman pienemmän määräaikaistalletuksen.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan hän oli tapahtuma-aikaan 81-vuotias ja kyseessä olivat hänen ensimmäiset sijoituksensa. Varat sijoituksiin olivat peräisin vuotta aiemmin myydystä kerrostalohuoneistosta.

Asiakkaan mukaan pankin toimihenkilö kävi yksityiskohtaisesti läpi rahastoihin liittyneet asiat, mutta ei lainkaan sijoitusobligaation vastaavia tietoja mukaan lukien sitä, että tuotteen pääomaturva ei kata hänen siitä maksamaansa hintaan sisältynyttä ylikurssia.

Asiakas tuo esiin myös yleisen tyytymättömyytensä pankin tapaan hoitaa asiaa ja korostaa, ettei hänelle annettu mahdollisuutta keskustella ennen sijoituksen tekemistä oman asiantuntijansa kanssa.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänen sijoitusobligaatiosta maksamansa ylikurssin määrän eli 2000 euroa.

Palveluntarjoajan vastine

Pankin mukaan asiakkaan riitauttama tuote on ollut osa laajempaa kokonaisuutta ja sen puitteissa asiakkaan sijoitusprofiiliin soveltunut pääomaturvattu sijoitusobligaatio, mistä asiakkaalle on annettu asianmukaiset tiedot, joihin asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut tutustuneensa. Annetuista tiedoista käy selkeästi ilmi, miten tuote käyttäytyy eri tilanteissa ja mitä asiakas saa sijoituksestaan mahdollisesti takaisin. Esitteessä todetaan myös nimenomaisesti, että tuotteen pääomaturva ei kata ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-  Asiakaskartoitus 31.10.2017
-  Sijoitusobligaation esite
- Sijoitusobligaatioiden ja muiden strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen yleinen tuotekuvaus
- Riidanlaisen tuotteen merkintäsopimus 31.10.2017
- Osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa (sisältäen vastauksen reklamaatioon ym)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Koska pankin ehdotus on annettu asiakaskartoituksen yhteydessä, on siinä katsottava otetun huomioon asiakkaan nimenomaiset olosuhteet, jolloin kyse on sijoitusneuvosta, minkä johdosta asiakkaan sekä pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on arvioitava, onko pankki täyttänyt tilanteeseen liittyvät selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa asiassa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Sijoitusneuvontaa koskevaa sääntelyä on sijoituspalvelulaissa. Sijoitusneuvon antamisen hetkellä olivat lisäksi voimassa sijoitusneuvontaa koskevat Finanssivalvonnan antamat lakia täydentävät määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.

Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka tarjosi sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuuden hoitoa, oli hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta sai suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Sijoitusneuvonnan antamisen hetkellä voimassa olleen sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan oli annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Finanssivalvonnan määräyksessä todettiin, että tietoa oli annettava riittävästi ja se oli esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärsi tiedon. Tietoihin liittyviä keskeisiä seikkoja, väitteitä tai varoituksia ei saanut peitellä tai vähätellä.

Asian arviointi

Selonottovelvollisuus

Säännösten mukaan ennen sijoitusneuvon antamista palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä. Pankin mukaan se on ennen neuvontaa selvittänyt asiakkaan yksilölliset olosuhteet säännösten mukaisesti.

Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että ennen sijoitussuosituksen antamista asiakkaan kanssa on laadittu asiakaskartoitus, missä yhteydessä on käyty läpi asiakkaan nykytilannetta ja tulevaisuutta. Saamiensa tietojen perusteella pankki on asiakirjoissa suositellut asiakkaalle tiettyjä toimenpiteitä ja tuotteita. Lautakunta toteaa, että kyseisistä asiakirjoista ilmenee muun muassa asiakkaan sijoituskokemus, -tavoitteet ja -horisontti sekä varallisuuden jakautuminen. Lautakunta katsoo palveluntarjoajan täyttäneen selonottovelvollisuutensa asiassa. 

Tiedonantovelvollisuus

Säännösten mukaan ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon.

Asiakkaan mukaan hänelle ei olisi annettu mahdollisuutta keskustella tuotteesta oman asiantuntijansa kanssa. Asiasta saadun selvityksen perusteella asiakas on allekirjoituksellaan ilmoittanut tutustuneensa tuotteen esitteeseen ja ehtoihin, joissa on konkreettisin esimerkein tuotu esiin erilaisia vaihtoehtoja sen mahdollisesta kehittymisestä mukaan lukien vaihtoehto, jossa tuotteen arvo alenee ja asiakas saa takaisin vain tuotteen nimellispääoman. Selvitystä siitä, ettei asiakas olisi vastoin kirjallista ilmoitustaan saanut kyseisiä tietoja tai niitä ymmärtänyt ja että hän olisi nimenomaisesti ilmaissut tarpeen keskustella tuotteesta vielä oman asiantuntijansa kanssa ennen sen lopullista merkintää, ei asiassa ole esitetty. Lautakunta katsoo palveluntarjoajan täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa asiassa.

Annettujen neuvojen asianmukaisuus

Asiakaskartoituksen perusteella sekä asiakkaan tuotto-odotus että riski ovat olleet palveluntarjoajan käyttämän kolmiportaisen asteikon alimmilla tasoilla, joiden tarkempaa sisältöä ei kuitenkaan ole kirjallisesti määritelty. Lautakunta toteaa, että riidanlainen tuote on ollut osa asiakkaalle annettua kokonaisehdotusta ja muun muassa pääomaturvaominaisuutensa vuoksi sitä on pidettävä asiakkaan sijoitusprofiilin mukaisena. Myös tuotteen osuus sijoitusehdotuksessa on määrältään ollut sopivassa suhteessa kokonaisuuteen. Mainittujen seikkojen perusteella lautakunta katsoo, että asiakkaalle annetut neuvot ovat siten olleet asianmukaisia.

Lopputulos

Edellä todetun mukaisesti Sijoituslautakunta katsoo pankin täyttäneen tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa antaessaan asiakkaalle sijoitusneuvontaa ja että pankin antama sijoitusneuvo on ollut asianmukainen. Näiden syiden vuoksi lautakunta katsoo, ettei palveluntarjoajan menettelyssä ole sellaista virhettä, joka perustaisi sille korvausvastuun asiakkaalle aiheutuneesta sijoitustappiosta.

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Tapanila

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia