Haku

FINE-035831

Tulosta

Asianumero: FINE-035831 (2021)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.09.2021

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkan peruuntuminen. Koronaepidemia. Alueellinen liikkumisrajoitus. Matkustusrajoitus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan oli tarkoitus matkustaa kotimaan matkalle 28.3.– 4.4.2020. Uudenmaan rajalle asetettiin koronaepidemian johdosta liikkumisrajoituksia matkan alkamispäivänä, joten matkakohteeseen ei ollut mahdollista lähteä. Matka jouduttiin tästä syystä peruuttamaan. Asiakas on hakenut matkustajavakuutuksesta korvausta mökin vuokrauskuluista, joita asiakas ei saanut palautuksena mökin vuokraajalta.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Päätöksen mukaan kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisia 14 vuorokautta epidemian alkamispäivämäärästä 11.3.2020. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matkan olisi tullut alkaa viimeistään 25.3.2020, jotta korvausta olisi ollut mahdollista saada.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen matkan peruuntumisen kulujen korvausta matkustajavakuutuksesta. Asiakas vetoaa siihen, että heidän on ollut tarkoitus viettää kotimaan loma siten, että koronaturvallisuus on huomioitu, eikä koronapandemia sellaisenaan olisi vaikuttanut matkasuunnitelmiin. Suomen poikkeustila ja sen myötä Uudenmaan sulkeminen aiheutti tilanteen, jota ei voinut ennakoida ja joka oli täysin asiakkaasta riippumaton. Asiakkaan mukaan Uudenmaan sulkeminen 28.3.2020 aiheutti matkan peruuntumisen, joten pandemian julistuspäivämäärää 11.3.2020 ei asiakkaan mukaan voida käyttää vakuutuksen 14 vuorokauden määräajan laskemiseen. Asiakkaan mukaan kyseinen 14 vuorokautta tulee laskea päivämäärästä 28.3.2020 alkaen.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen.

Sopimusehdot

Sovellettavaksi tulevien liittovakuutusehtojen, voimassa 1.1.2020 alkaen, kohdan 3.1.2 mukaan matkan peruuntuminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti estää matkalle lähdön. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Korvattavia ovat vain sellaiset matkan peruuntumiskulut, jotka vakuutettu on itse velvollinen maksamaan ja, joista ei ole tai ei olisi ollut takaisinsaantioikeutta.

Matkan peruuntuminen korvataan myös silloin, kun peruuntumisen syynä on

  • ennen matkan varaamista olleen vakuutetun sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, joka pakottavasti estää matkalle lähdön
  •  vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutun läsnäoloa vakuutuspaikalla.
    […]


Ehtojen kohdan 3.1.7 mukaan Kriisiturvasta korvataan matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja psykoterapian kuluja tässä ehtokohdassa kerrotuin edellytyksin.

Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan Kriisiturvasta silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi.

Matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa manittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa. Lisäksi edellytetään, että matkan tulee olla varattu ja maksettu ennen kyseisen tapahtuman sattumista/alkamista. Korvaukseen sovelletaan ehtokohdan 3.1.2 (matkan peruuntuminen) säännöksiä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko asiakkaan matka peruuntunut matkustajavakuutuksen ehtojen mukaisesti korvattavasta syystä johtuen.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan kotimaahan suuntautuvan matkan oli tarkoitus alkaa 28.3.2020. Koska matkustamista Uudeltamaalta muualle Suomeen rajoitettiin 28.3.2020 alkaen, ei asiakas päässyt lähtemään suunnitellulle matkalle.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan ehtoja tulkitaan lähtökohtaisesti sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut.

Asiakkaan matkavakuutukseen sisältyy tavanomaisen peruutusturvan lisäksi nk. kriisiturva, jonka ehtojen kohdan 3.1.7 mukaan matkan peruuntuminen korvataan silloin, kun peruuntumisen tai keskeytymisen syynä on matkakohteessa tapahtuva luonnonkatastrofi, epidemia, äkillinen aseellinen selkkaus tai terrorismi. Käsiteltävänä olevien ehtojen mukaan matkan peruuntumisen osalta korvauksen maksaminen edellyttää lisäksi, että matkan alkuun on alle 14 vrk, kun tässä ehtokohdassa mainittu korvaukseen oikeuttava tapahtuma sattuu/alkaa.

Asiakkaan tapauksessa matka on peruuntunut koronaepidemian johdosta määrätyn alueellisen liikkumisen rajoittamisen johdosta. FINE toteaa, että viranomaisen matkustusalueeseen kohdistama liikkumisrajoitus sellaisenaan ei ole kysymyksessä olevien vakuutusehtojen mukaisesti korvattavaksi määritelty matkan peruuntumisen syy.

FINE katsoo, että asiakkaan matkan peruuntumisen korvattavuus tulee edellä esitetyin perustein arvioitavaksi epidemian johdosta peruuntunutta matkaa koskevien ehtojen mukaisesti. Käsillä olevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntuminen epidemiasta johtuen tulee korvattavaksi sellaisten matkojen osalta, jotka olisivat alkaneet alle 14 vuorokauden kuluessa koronaepidemian alkamisesta eli ajankohdasta 11.3.2020 lukien. Asiakkaan matkan on ollut tarkoitus alkaa 28.3.2020 eli 17 vuorokautta koronaepidemian alkamisen jälkeen. Siten vakuutusehtojen mukainen korvattavuuden edellytykseksi asetettu määräaika on nyt käsillä olevassa tapauksessa ylittynyt. FINE katsoo, ettei asiakkaan tapauksessa siten ole kyse vakuutusehtojen mukaan korvattavasta matkan peruuntumisesta.

FINE viittaa myös liitteenä olevaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen FINE-032179, jossa on arvioitu koronapandemian alkamispäivän vaikutusta matkan peruuntumisen korvattavuuteen.

Edellä mainituin perustein ja käytettävissä olevien selvityksien perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa muutosta asiassa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia