Haku

FINE-035759

Tulosta

Asianumero: FINE-035759 (2022)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 14.04.2022

Vuotovahinko. Vahinkotapahtuman korvattavuus. Sadevesiviemärin pantaliitoksen vuoto. Oliko kyse liitoksen mekaanisesta rikkoutumisesta?

Tapahtumatiedot

Kiinteistövakuutuksella vakuutetun asuin- ja liikerakennuksen rappukäytävään oli 1.6.2020 havaittu valuvan vettä. Vuoto paikallistettiin kattokaivon valurautaisen poistoputken pantaliitokseen.

Vakuutusyhtiö antoi 9.7.2020 vahingosta kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, että vuotovakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu veden virrattua ennalta-arvaamattomasti ja suoraan mekaanisesti rikkoutuneesta ja kiinteästi asennetusta laitteesta. Vuotovakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa vahingot, jotka aiheutuvat liitosten vähitellen tapahtuneesta löystymisestä. Vahinkotarkastusraportista ei ilmennyt, että kyse olisi ollut rikkoutumisesta. Vakuutusyhtiön mielestä kyse oli pantaliitoksen löystymisestä.

Taloyhtiö vaati päätöksen muuttamista, koska sen näkemyksen mukaan liitos oli rikkoutunut. Vakuutusyhtiö ei ollut osoittanut vahingon aiheutuneen liitoksen vähitellen tapahtuneesta löystymisestä. Vakuutusyhtiö vetosi vastauksessaan 14.7.2020 vuotovahinkovakuutuksen korvausedellytyksiin ja katsoi, että kartoitusraportista oli nähtävissä, ettei liitos ollut irronnut eikä rikkoutunut. Vakuutusyhtiö katsoi myös sisäisessä muutoksenhakukäsittelyssä 25.11.2020 antamassaan päätöksessä, ettei mekaanista rikkoutumista ollut näytetty. Vakuutusyhtiö vetosi Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisusuositukseen FINE-002201, jossa oli katsottu, että mekaaninen rikkoutuminen tarkoittaa esimerkiksi murtumista, halkeamista, katkeamista tai muulla vastaavalla tavalla rikki menemistä. Vakuutusyhtiö katsoi yleisen kielenkäytön merkityssisällön mukaisesti rikkoutumisen tarkoittavan myös muista syistä kuin rakenteen murtumisesta, katkeamisesta tai muusta vastaavasta rakenteen mekaanisesta vaurioitumisesta johtuvaa LVI-tekniikan rikkoutumista, joka on ollut vuodon syynä. Tässä tapauksessa liitos oli irronnut vähitellen rakenteiden ja ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta putkeen kohdistuneen lämpötilanvaihtelun ja esimerkiksi lumikuorman vaikutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä lausumaan, onko vakuutusyhtiön päätös vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissä lausumansa. Tapauksessa on kyse korvaussäännöksen edellytysten täyttymisestä. Kyseessä ei ole putkiston mekaanisesta rikkoutumisesta aiheutunut vahinko, eikä täten vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutuksen 1.9.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 4.5 Vuotovahinkovakuutus alakohdan 4.5.1 Korvattavat vakuutustapahtumat mukaan vakuutuksesta korvataan nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttama vahinko, kun aine on ennalta arvaamattomasti ja suoraan virrannut mekaanisesti rikkoutuneesta rakennukseen kiinteästi asennetusta
− vesi-, viemäri- ja lämmitysputkistosta, uima-altaan tai poreammeen putkistosta
− öljysäiliöstä
− sisäpuolisesta sadevesiputkistosta
− koneesta tai laitteesta.

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut
− rakennuksen omasta viemäriverkostosta äkillisen ja ennalta arvaamattoman putkiston sisäisen tukkeutuman seurauksena noussut vesi
− johtoverkkoon liitetyn ja sulkuventtiilillä varustetun pesukoneen, astianpesukoneen tai muun kodinkoneen äkillinen ja ennalta arvaamaton mekaaninen rikkoutuminen.

Vahingon korvattavuus edellyttää, että vuoto on alkanut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutusehtojen kohdan 4.5.2 Vuotovahinkovakuutuksen korvausrajoitukset mukaan vakuutuksesta ei korvata
a) vahinkoa, joka aiheutuu kattokaivon tukkeutumisesta
b) vahinkoa, joka aiheutuu avoinna olevasta johtoverkkoon kuuluvasta hanasta, venttiilistä tai suihkulaitteesta virranneesta nesteestä, ellei hana, venttiili tai suihkulaite ole rikkoutunut
c) vahinkoa, joka aiheutuu nesteen virtaamisesta putkistosta ennen putkiston käyttöönoton hyväksymistä
d) vahinkoa, joka aiheutuu kylpyammeen tai altaan poistoputken tai sen liitoksen vuodosta
e) johtoverkon tai käyttölaitteen korjaus- tai uusimiskustannuksia
f) vahinkoa, joka aiheutuu liitosten vähitellen tapahtuneesta löystymisestä.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys kattokaivon poistoviemärin pantaliitoksen vuodon korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta.

Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vahingon korvattavuus edellyttää, että neste on ennalta arvaamattomasti ja suoraan virrannut mekaanisesti rikkoutuneesta rakennukseen kiinteästi asennetusta putkistosta. Vakuutusehtojen rajoitusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on erikseen rajattu muun muassa vahingot, jotka aiheutuvat liitosten vähitellen tapahtuneesta löystymisestä.

Vahinkotarkastusraporttiin on kirjattu, että 1.6.2020 suoritetussa tarkastuksessa todettiin kattokaivon vuotavan. Raportin mukaan kattokaivon valurautaisen poistoputken pantaliitos vuoti. Raportin valokuvasta on nähtävissä, että poistoputkessa on metallinen panta. Vahinkotarkastusraportista tai muista FINEn käytettävissä olevista asiakirjoista ei ilmene tarkempaa tietoa vuodon syystä.

FINE katsoo, että asiassa on jäänyt osoittamatta, että kyseinen pantaliitoksen vuoto olisi johtunut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla liitoksen mekaanisesta rikkoutumisesta. Saadun selvityksen perusteella kyseessä on ollut vakuutusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattu liitoksen vähitellen tapahtuneesta löystymisestä aiheutunut vuotovahinko. Näin ollen FINEllä ei ole perustetta suosittaa vahingon korvaamista. FINE viittaa vastaavan sisältöiseen arviointiin Vakuutuslautakunnan antamissa ratkaisusuosituksissa FINE-002201 ja FINE-032666.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Salo

Tulosta