Haku

FINE-035738

Tulosta

Asianumero: FINE-035738 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.03.2021

Elinkeinotoimintaan liittyvää riitaa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas on 5.11.2013 allekirjoitetulla osakekauppasopimuksella myynyt omistamansa W Oy:n osakkeet vastaajalle 210 000 euron kauppahintaan. Osapuolet ovat sopineet kauppahinnan suorittamisesta osissa. Sopimuksella on sovittu 21 000 euron suuruisista suorituksista kahdesti vuodessa. Kauppahinnan lisäksi osakekauppasopimuksella on sovittu maksettavaksi viiden prosentin suuruinen vuotuinen korko jäljellä olevalle pääomalle. Vastaaja on noudattanut maksusuunnitelmaa vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen hänen ostamansa yritys W Oy on ajautunut yrityssaneeraukseen. 

Asiakas on W Oy:n taloudellisen tilanteen vuoksi sopinut vastaajan kanssa suullisesti muutoksista maksuohjelmaan. Vastaajan osamaksusuunnitelmaa muutettiin niin, että kauppahinta maksetaan 30 000 euron osissa vuosittain. Korkoja koskevat sopimusehdot oli pidetty ennallaan. Vastaaja oli toistuvasti laiminlyönyt suorituksien tekemisen ajallaan. Koska vastaaja ei ollut noudattanut sopimusta, on asiakas katsonut osapuolten välisen sopimuksen rauenneen ja koko saatavan näin ollen erääntyneen. Tämän johdosta asiasta on nostettu kanne käräjäoikeudessa 24.7.2020. Asiakas on hakenut oikeusturvaetua riitaan yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiö on katsonut, että osakekauppaan koskeva riita on liittynyt vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti vakuutetun ansio- tai elinkeinotoimintaan. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on todennut valituksessaan tehneensä kaupan yksityishenkilönä ja vaatii, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun riitaan. Asiakkaan mukaan nyt puheena olevaa osakekauppaoikeustointa voidaan pitää tavanomaisena myös yksityishenkilön tekemänä. Asiakas ei ole ammattimaisesti osakekauppaa harjoittava henkilö. Asiakas on tehnyt kaupat yksityishenkilönä, eikä hänen omistamansa yhtiö K Oy ole ollut kaupassa osallisena. Myös kaupan toinen osapuoli on yksityishenkilö.  

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutusehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksen tarkoittamassa mielessä yksityiselämän vastakohta on ansiotoiminta eli
toiminta tulojen hankkimiseksi. Tässä on ollut kyse kaupallisen yrityksen osakkeiden myynnistä toiselle henkilölle, jonka on ollut tarkoitus jatkaa yrityksen toimintaa. Kyse ei ole siten ollut yksityiselämään liittyvästä asiasta, vaan toiminnasta tulojen hankkimiseksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Nyt puheena olevaan tapaukseen sovellettavien, 1.7.2020 voimaan tulleiden oikeusturvavakuutusehtojen kohdan OT120 mukaan henkilön oikeusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa jäljempänä määritellyissä vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan OT150 (Korvattavat vakuutustapahtumat, 1 Riita- ja hakemusasia) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 5 (Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko osakekauppaa koskeva velkomusriita liittynyt vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon mukaisesti vakuutetun nykyiseen tai aiempaan elinkeino- tai ansiotoimintaan.

Vakuutuslautakunta on todennut ratkaisusuosituksessa FINE-026355, että kodin vakuutuksiin sisältyvän oikeusturvavakuutus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan vakuutettujen yksityiselämään liittyviin riitoihin. Näin ollen vakuutuksen ulkopuolelle on kattavasti rajattu vakuutetun ansio- tai elinkeinotoimintaan liittyvät asiat. Rajoitusehdon sanamuodon mukaan sen soveltamisen edellytyksenä on rajoitetun toiminnan liittyminen asiaan, johon oikeusturvaetua haetaan. Tämän perusteella lautakunta katsoi, ettei ehdon soveltaminen edellytä asian suoranaisesti koskevan rajoituksen kohteena olevaa toimintaa. Riittävää on tässä suhteessa, että asialla on looginen, suora ja todettavissa oleva yhteys ja liittymä rajoituksen kohteeseen.

FINE katsoo, että W Oy:n osakkeiden kauppa liittyy loogisella ja todennettavissa olevalle tavalla asiakkaan aiempaan elinkeinotoimintaan, asiakkaan ennen omistaman yrityksen W Oy:n toimintaan. Riita, jossa oli kyse 210 000 euron osakekaupasta, liittyy myös rajoitusehdon mukaisesti vakuutetun ansiotoimintaan. FINE katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua nyt puheena olevaan riitaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia