Haku

FINE-035641

Tulosta

Asianumero: FINE-035641 (2021)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2021

Lääkevahingon korvaaminen. Vaxigrip-rokotteesta aiheutunut oikean kyynärhermon toiminnan häiriö. Haittakorvaukset. Tuliko asiakkaalle maksettuja tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksia korottaa?

Tapahtumatiedot

Lääkevahinkoilmoituksen 29.8.2015 mukaan A (s. 1945) sai 14.2.2014 Vaxigrip-influenssarokotteen vasempaan olkavarteen. Seuraavana päivänä A:n oikea käsi halvaantui IV- ja V-sormista. Käsi oli heikko kyynärvarteen asti ja ranteen sisäsyrjällä oli erittäin kipeä kohta. Käden tila alkoi parantua vasta syksyllä 2014. Ilmoituksen mukaan oireiden syyksi selvisi rokotteesta aiheutunut hermovaurio. A haki korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi, että A:lla todettu oikean kyynärhermon vaurio oli todennäköisesti aiheutunut Vaxigrip-rokotteesta ja kyseessä oli siten korvattava lääkevahinko. Yhtiö maksoi A:lle korvausta mm. kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 700 euroa liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisen luokan 2 (lievät vammat) mukaisesti sekä pysyvästä haitasta haittaluokkaa 1 vastaavan korvauksen 1.648,20 euroa.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön maksamien tilapäisen ja pysyvän haitan korvausten määriin ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Lääkevahingosta on kulunut pian 7 vuotta ja haitta tulee kestämään A:n loppuiän. Kyynärhermon vaikuttavalla alueella on jatkuvasti tuntemuksia, IV ja V sormet kouristelevat ajoittain ja oireet häiritsevät usein yöunia.

Tilapäisen haitan osalta A katsoo, että haitta on ollut laadultaan paljon vaikeampi ja pitkäkestoisempi, kuin mitä vakuutusyhtiö on arvioinut. A katsoo, että hänelle on aiheutunut lievää vaikeampi, vähintään kohtalainen hermovamma, jota vastaava tilapäisen haitan korvaus on 1.850 - 2.500 euroa. Pysyvän haitan osalta A pitää kohtuullisena korvauksena nyt maksettua korvausta puolitoistakertaisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää suorittamiaan tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksia asianmukaisina ja riittävinä.

Lääketieteellinen selvitys

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevaa lääketieteellistä selvitystä ajalta 20.2.2014 - 7.10.2015.

Terveyskeskuslääkärin vastaanottoa 20.2.2014 koskevan tekstin mukaan A on saanut 14.2.2014 Vaxigrip-rokotteen vasempaan olkavarteen. Seuraavana päivänä on tullut oikean käden heikkoutta lähinnä IV ja V sormeen. Kuitenkin käsi on tuntunut jotenkin erikoiselta kyynärvarteen saakka. Lisäksi oikean käden ranteeseen on tullut jonkinlainen patti ja kipua on tuntunut myös niskassa. Niskakipu ja ranteen patti ovat hävinneet päivän kuluessa, mutta oikean käden outous ja heikkous ovat jääneet. Alaraajaoireita, näkö- tai puhehäiriöitä tai huimausta ei ole ollut. Vastaanotolla puristusvoimat ovat olleet oikealla aavistuksen heikommat ja heikkous on tullut erikseen testatessa lievänä esille IV ja V sormista verrattuna muihin sormiin. Myös saksiliike on oikealla ollut vasenta lievästi heikompi. Lääkäri on arvioinut, että kyse olisi kyynärhermon pinteestä. A:sta on tehty lähete neurologian poliklinikalle.

Neurologian poliklinikan epikriisin 14.5.2014 mukaan A:lla on todettu oikeanpuoleinen kyynärhermon halvaus. ENMG-tutkimus on tehty 2.5.2014 ja siinä on todettu merkkejä noin 2 - 3 cm kyynärtaipeen yläpuolelle paikallistuvasta kyynärhermon vauriosta. Löydöksessä on ollut merkittävät aksonivauriot, mutta kuitenkin melko selvästi korjaantumisprosessin piirteitä. Neurologin arvion mukaan kyseessä voisi olla harvinainen rokotuspistoksen komplikaatio, yksittäisen hermon vaurio eli neuriitti. Arvion mukaan sormien tilanteen parannusta on odotettavissa. A on ohjattu tarvittaessa hakeutumaan jatkokontrolliin terveyskeskukseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys A:lle Vaxigrip-rokotteesta aiheutuneen kyynärhermon toiminnan häiriön johdosta maksettavien tilapäisen ja pysyvän haitan korvausten määristä.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Lääkevahinkovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Ehtojen kohdan 7 (Vahingon määrä) mukaan korvaus lääkevahingosta määrätään soveltaen vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2, 2a - 2d, 3, 4, 7 ja 8 pykälän, 6 luvun 1 pykälän sekä 7 luvun 3 pykälän säännöksiä. Korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. (…)

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Lain 5 luvun 2 c §:n (16.6.2004/509) mukaan kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon erityisesti henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä haitan kestoaika. (1 mom.) Pysyvästä haitasta määrätään korvaus ottamalla huomioon henkilövahingon laatu ja vaikeusaste sekä vahinkoa kärsineen ikä. Korvausta korottavana tekijänä voidaan lisäksi ottaa huomioon henkilövahingosta vahinkoa kärsineelle aiheutunut elämänlaadun erityinen heikentyminen. (2 mom.)

Asian arviointi

1. Korvaus kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että A:lla todettu kyynärhermon toiminnan häiriö on aiheutunut Vaxigrip-rokotteesta. Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta korvausta 700 euroa. Korvaus vastaa liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisen luokan 2 (lievät vammat) puoliväliä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingonkorvauslain mukaisen kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan korvauksen arvioiminen on kokonaisharkintaa, jossa arvioidaan vamman laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja kestoaika sekä tilapäisen haitan kestoaika. Korvauksen määrän arvioinnissa käytetään korvauskäytännön yhtenäistämiseksi ja vahingonkärsineiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi apuna erilaisia normistoja, kuten henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia ja liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita. Lääkevahinkovakuutuksen ehtojen mukaan korvauksen määrittämisessä käytetään soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita.

Liikennevahinkolautakunnan tilapäistä haittaa koskevien normien ja ohjeiden mukaiseen luokkaan 2, lievät vammat (korvausasteikko maksuvuonna 300 - 1.200 euroa) kuuluville vammoille on ominaista, että ne
- eivät vaadi elvytys- tai tehohoitoa,
- eivät vaadi leikkaustoimenpiteitä, esimerkiksi luunmurtumien kiinnitysleikkausta,
- tarvitsevat sairaalahoitoa enintään viikon,
- toiminnallinen toipuminen vaatii enintään 2 kuukautta,
- vammojen pysyväisseuraukset ovat vähäiset.

Luokkaan 3, lievää vaikeammat vammat (korvausasteikko 1.200 - 3.800 euroa) kuuluville vammoille on ominaista, että
- niiden hoito voi vaatia verenkierron elvytystä, mutta ei tehostettua hoitoa,
- niihin tai niiden hoitoon ei liity lievää vaikeampia komplikaatioita,
- niiden jatkohoidossa ei tarvita vaativia korjausleikkauksia,
- niiden hoitamiseen tarvitaan sairaalahoitoa 1 - 3 viikkoa,
- toiminnallinen toipuminen tapahtuu 3 - 7 kuukaudessa,
- niiden aiheuttama pysyvä toiminnallinen haitta on lievä.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten (3. painos 2014) tilapäistä haittaa koskevan osan kohdan 1.4 (Hermovammat) mukaan lievä hermovamma, joka ei vaadi sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joka aiheuttaa vamman laatuun nähden vähäistä haittaa alle kahden viikon ajan, ja josta ei jää pysyvää haittaa, oikeuttaa 100 - 500 euron korvaukseen tilapäisestä haitasta. Kohtalainen hermovamma, joka ei vaadi sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joka aiheuttaa vamman laatuun nähden keskimääräistä tilapäistä haittaa 3 - 6 kuukauden ajan ja josta ei jää pysyvää haittaa, oikeuttaa 1.000 - 3.000 euron korvaukseen tilapäisestä haitasta.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan korvattava lääkevahinko on A:n tapauksessa Vaxigrip-rokotteesta aiheutunut kyynärhermon vaurio oikealle. Vaurion seurauksena puristusvoima ja saksiliike ovat olleet aavistuksen heikommat oikealla puolella. A:n vakuutusyhtiölle ja potilasvakuutuskeskukselle antamien selvitysten perusteella tila on alkanut parantua elokuussa 2015 eli noin puolen vuoden kuluttua rokotteen antamisesta. Vahinko ei lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella ole edellyttänyt leikkaustoimenpiteitä tai sairaalahoitoa. A on oireiden alettua hakeutunut terveyskeskukseen, mistä on tehty lähete neurologian poliklinikalle.

Ottaen huomioon A:lle aiheutuneen vahingon laadun, sen edellyttämät hoitotoimenpiteet ja tilapäisen haitan keston Vakuutuslautakunta arvioi, että A:n lääkevahingosta aiheutunut tilapäinen haitta sijoittuu liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaiseen luokkaan 2, lievät vammat. Ottaen huomioon A:n suhteellisen lievät oireet lautakunta katsoo, ettei vaurio täysin vastaa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksissa tarkoitettua kohtalaista hermovammaa. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön maksamaa 700 euron korvausta tilapäisestä haitasta asianmukaisena eikä suosita lisäkorvausta.

2. Korvaus pysyvästä haitasta.

Vakuutusyhtiö on maksanut A:lle pysyvän haitan korvauksen haittaluokan 1 mukaisesti.

Pysyvän toiminnallisen haitan korvauksen arvioinnissa käytetään vakiintuneesti tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvaa haittaluokitusta sekä liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita, joihin myös lääkevahinkovakuutuksen ehdoissa viitataan. A:n lääkevahingon ilmetessä on ollut voimassa sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1649/2009 tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta. Sen liitteenä olevan haittaluokkataulukon kohdan 1.3 (Yläraajat kokonaisuutena) mukaan kyseessä on lievä toiminnanvajaus ja haittaluokka 0 - 3, kun karkea voima on vähän alentunut ja näppäryys vähän alentunut, mutta raajalla voi kuitenkin kirjoittaa, napittaa ja ommella, ja liikkuvuus vähän rajoittunut.

Vakuutuslautakunnalle toimitetussa selvityksessä ei ole tilakuvausta lääkevahingosta jääneestä pysyvästä haitasta. Tuorein tilakuvaus on laadittu 14.5.2014 eli noin kolmen kuukauden kuluttua oireiden alkamisesta ja toipumisen ollessa vielä kesken. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei sen käytettävissä olevien selvitysten perusteella voida todeta, että A:lle olisi jäänyt kyynärhermon toiminnan häiriön seurauksena pidempiaikaista haittaa. Lautakunta ei suosita lisäkorvausta pysyvän haitan osalta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.  

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norio
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Jokelainen
Järvinen
Mervaala
Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia