Haku

FINE-035469

Tulosta

Asianumero: FINE-035469 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.05.2021

Esinevahinko. Tuottamus. Syy-yhteys. Onko vesivahingon näytetty aiheutuneen vakuutuksenottajan tuottamuksesta?

Tapahtumatiedot

Vahinkotietojen mukaan vakuutettu K Oy on ollut suorittamassa kattourakkaa As Oy:ssä. Pääasiallisena työnä oli vesikattojen huoltomaalaus pohjatöineen. Kiinteistön sadevesiviemärin havaittiin tukkeutuneen, kun 27. 28.5.2020 välisenä yönä satanut sadevesi pääsi valumaan huoneistoihin vahinkoa aiheuttaen. As Oy katsoi K Oy:n olevan korvausvastuussa aiheutuneesta vesivahingosta. As Oy:n mukaan K Oy on toiminut katon pesun yhteydessä huolimattomasti ja katolta pesun yhteydessä irronneet maaliroskat ovat tukkineet viemärin.

Vahinko on käsitelty K Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 28.7.2020, koska vesivahingon ei voitu katsoa syntyneen K Oy:n tuottamuksesta. Viemärin tukkeutumisen ei ole voitu osoittaa johtuvan mistään vakuutetun virheestä tai laiminlyönnistä. Vahingon jälkeen viemärinkuvauksessa on todettu, että sukitetun viemärin on läpäissyt naula, jonka seurauksena vesi on päässyt huoneistoihin. Yhtiö on päätöksessään todennut, että merkityksellistä on se, että viemärin tukkeutumisesta ei olisi aiheutunut vahinkoa ilman viemärissä olevaa naulan aiheuttamaa reikää. Korvausvastuun puuttuessa, vahinkoa ei ole voitu korvata K Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkärsinyt As Oy on pyytänyt vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen. As Oy on katsonut, että näin mittavaa vesivahinkoa ei olisi voinut aiheutua naulan kokoisesta reiästä. As Oy on todennut, että viemärissä ei ole ollut mitään vikaa. Kyseistä huleviemäriä ei ole avattu tukoksen takia aikaisemmin. As Oy piti vesivahingon syynä viemärin tukkeutumista, ei naulaa. Vahinko sattui välittömästi maalausurakan yhteydessä ja tukos on johtunut maalilastuista viemärissä. Vahinko on seurausta K Oy:n tekemästä virheestä.

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.10.2020 korvauspäätöksessään, ettei korvausta voitu suorittaa, koska 12.11.2020 päivätyn kuntotutkimusraportin mukaan katolla sadevesiviemärin lähtökaulusten rakenne ei ole tiivis. Lähtökauluksena toimii kaksi sisäkkäistä suppilon muotoista peltiä. Jos vesipatsas pääsee nousemaan sisemmän suppilon yli, vuotaa vesi rakenteisiin. Suppiloiden väli on tiivistämätön ja siellä on noin 10 mm rako. Teknisen asiantuntijan kannanoton mukaan padotustilanteessa kattokaivon tulisi olla tiivis, jottei vesi pääse valumaan rakenteisiin. Yhtiö katsoi myös, että käytettävissä olevien selvitysten perusteella asiassa jää osoittamatta, että viemärin tukkeutuminen olisi aiheutunut K Oy:n tuottamuksesta. Vakuutuksenottajan selvityksen mukaan vesikatteet pestiin korkeapaineruiskulla. Pesun aikana kattokaivoissa oli kattosihdit paikallaan, jotka estivät maalijätteen pääsyn sadevesiputkiin. Työ suoritettiin huolella keräämällä katoista irtoavat maalit jätesäkkeihin. Työmiehet ovat kiinnittäneet työn aikana erityistä huomiota siihen, että irtoroskaa ei pääse sadevesiviemäreihin. Lisäksi yhtiö on todennut, että vakuutuksenottajalta saadun selvityksen mukaan vesikatolla on ollut myös aiemmin maalisilppua ja irtoroskaa. Olennaista asiassa yhtiön mukaan on kuitenkin se, että itse vesivahingon on katsottava olevan seurausta viemärin epätiiveydestä, joten vahinko ei joka tapauksessa kuulu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsinyt As Oy on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta siitä, onko vakuutusyhtiön korvauspäätös asianmukainen. Asiakas toteaa, että vahinko on tutkittu usean ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Vesivahinko on aiheutunut maalilastujen tukittua viemärin, jonka seurauksena vesipatsas viemärissä on noussut katolle asti. Tässä tilanteessa patoutunut vesi on päässyt vuotamaan kattokaivon kahden sisäkkäisen suppilon välistä rakenteisiin aiheuttaen neljän samassa linjassa olevan asunnon kosteusvauriot. As Oy vaatii että vastuuvakuutus korvaa vahingon aiheuttaneet kustannukset täydeltä määrältä.

Lisäkirjeessä As Oy toteaa, että yhtiön näkemys sadevesiviemärin puhkaisevasta naulasta perustuu 24.7.2020 tehtyyn kuvaukseen, jossa tumma terävä suikale näkyy kuvassa. Kuvassa suikale on tasaisesti tyvestä kärkeen terävöittyvä varjo, eikä tasapaksun naulan muotoinen, jossa vain kärki on terävä. Lisäksi purkutöiden yhteydessä viemärin ulkopinta todettiin ehyeksi, siinä ei ollut vuodon jälkiä eikä naulan kantaa. Ristiriitaisuuden takia viemäri tähystettiin vielä uudemman kerran 12.11.2020 eikä epäiltyä naulaa enää todettu. Viemäri oli avoin ja sukitus ehyt. Lisäksi asiakas toteaa, että katolla sadevedet ohjautuvat kattokanavista suppilonmuotoisiin kaivoihin, jonka alareuna on kiinni sukitetussa viemärissä. Kaivoissa on kaksi limittäin olevaa erikokoista suppiloa, joista vesi valuu suuremmasta pienempään ja siitä varsinaiseen viemäriin. Kyseiseen kaivon rakenteeseen liittyy vuotoriski ainoastaan siinä tilanteessa, jos viemärissä on täystukos ja vesipatsaan pinta nousee alemman suppilon yläreunan yläpuolelle, kuten tässä vahingossa on käynyt. Kyseessä on äkillinen vahinko eikä rakennevika. Talo on rakennettu vuonna 1961 ja kattokaivon rakenne on ollut silloisten määräysten mukainen. Rakenne on ollut toimiva, eikä vastaavaa vuotoa ole tapahtunut rankoillakaan sateilla tai runsaslumisina talvina. Vahingon syynä ei siten voida pitää rakennetta, joka on ollut hyvän rakennustavan ja määräysten mukainen vuonna 1961. Asiakas toteaa vielä, että se, että K Oy:n työntekijät ovat nähneet jo työn alussa maalilastuja, ei hämmästytä, koska juuri sen takia huoltomaalaus tilattiin, että katon maalaus oli vanha, hilseilevää ja kaipasi uutta pintaa. Vuosikymmenten aikana sadevesiviemäreissä ei kuitenkaan ole ollut kertaakaan tukoksia, vaikka maalia on hilseillyt ja kattoja on huoltomaalattu ennenkin. Ei voi olla sattumaa, että viemäriin ilmaantuu maalilastujen aiheuttama tukos juuri katon maalausurakan aikana. On ilmeistä, että viemäriin on päässyt poikkeavan paljon maalilastuja vanhan maalin poiston yhteydessä. Viemärin aukaissut H Oy totesi tukoksen johtuneen runsaasta maalisilpusta. Todennäköisin syy on, että kaivon sihti ei ole ollut kunnolla paikoillaan, kun vanhaa maalia on poistettu. Lopuksi asiakas toteaa vielä, että As Oy:n asukkaat ja huoltoyhtiö kiinnittivät kattotyön aikana huomiota runsaaseen maaliroskaan kadulla ja pihalla talon edustalla ilman minkäänlaisia varoituskylttejä. Vuodon tapahduttua viemäristä löytyi runsaasti vesipatsaaseen patoutunutta maalisilppua ja osa kattokaivon sihdeistä oli asennettu väärinpäin, jolloin ne eivät toimineet enää. Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten As Oy pitää vesivahinkoa äkillisenä ja nimenomaan K Oy:n toiminnasta johtuvana. Vahinko ei ole pitkän ajanjakson synnyttämä eikä katon viallisesta rakenteesta johtuva.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan, tapahtumatietoihin ja vakuutusehtoihin ja toteaa, että kuntotutkimusraportin 12.11.2020 mukaan katolla sadevesiviemärin lähtökaulusten rakenne ei ole tiivis. Vesivahingon on katsottava olevan seurausta todetusta viemärin epätiiviydestä. Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputkensuunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe. Yhtiö katsoo, että tämä on ollut vahingon välttämätön syy, joka on ollut K Oy:n kontrollipiirin ulkopuolella. Vesivahingon ei siten voida katsoa aiheutuneen K Oy:n tuottamuksesta, eikä K Oy ole vesivahingosta korvausvastuussa. Lisäksi viemärin tukkeutumisen osalta kysymys ei ole rajoitusehdon 3.2.11 mukaisesta äkillisestä viasta tai puutteesta sadevesiviemärissä, eikä korvausta tule vastuuvakuutuksen perusteella maksettavaksi. Korvausvastuun puuttuessa, ei korvausta voida suorittaa K Oy:n vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajana olevalle K Oy:lle mahdollisuuden lausua asiassa. K Oy:llä ei ollut asiassa lausuttavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kyseessä olevaan vakuutukseen sovellettavien vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehtojen kohdan 3.2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingon näytetty aiheutuneen K Oy:n tuottamuksesta.

Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaan vain sellaisia vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Vahingonkorvausvelvollisuuden aiheuttaa pääsääntöisesti tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettu vahinko. Tuottamuksella tarkoitetaan kulloinkin kysymyksessä olevissa olosuhteissa tai tehtävää suoritettaessa tavanomaisesti vaadittavan huolellisuuden laiminlyömistä. Tuottamuksen lisäksi korvausvastuun syntyminen edellyttää syy-yhteyttä virheellisen toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on katsonut, ettei K Oy ollut aiheuttanut vesivahinkoa tuottamuksellaan. Yhtiö on katsonut vahingon aiheutuneen viemärin epätiiveydestä, joten se on kieltäytynyt maksamasta korvausta K Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta. Lisäksi yhtiö on katsonut, ettei viemärin tukkeutumisen osalta kysymys ole rajoitusehdon 3.2.11 mukaisesta äkillisestä viasta tai puutteesta sadevesiviemärissä.

Puheena oleva vahinko on aiheutunut sopimussuhteessa, jonka sisältönä on ollut K Oy:n As Oy:lle suorittama vesikattojen huoltomaalaus pohjatöineen. FINE toteaa, että pelkkä mainittuun työhön ryhtyminen ei merkitse sitä, että K Oy olisi vastuussa tähän työhön mahdollisesti liittyneistä As Oy:lle aiheutuneista vahingoista. Arvioitaessa korvausvastuuta sopimusvelvoitteen täyttämisen yhteydessä syntyneistä vahingoista vahingon aiheuttajan eli tässä tapauksessa K Oy:n tulee kuitenkin voimassa olevan oikeuden mukaan osoittaa menetelleensä huolellisesti vapautuakseen korvausvastuusta. Korvausta vaativan on sen saadakseen puolestaan pystyttävä osoittamaan korvausvastuun edellyttämä syy-yhteys sopimuskumppaninsa toiminnan ja syntyneen vahinkoseurauksen välillä.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan vesikatteet pestiin K Oy:n toimesta korkeapaineruiskulla. Pesun aikana kattokaivoissa oli kattosihdit paikallaan estämässä maalijätteen pääsyn sadevesiputkiin. Työn aikana kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että irtoroskaa ei pääse sadevesiviemäreihin ja irtoavat maalit kerättiin jätesäkkeihin. FINEn käyttöön toimitetun kuntotutkimuksen 12.11.2020 mukaan katolla sadevesiviemärin lähtökaulusten rakenne ei ole tiivis. Lähtökauluksena toimii kaksi sisäkkäistä suppilon muotoista peltiä. Suppiloiden väli on tiivistämätön, ja siellä on noin 10mm rako. Jos vesipatsas pääsee nousemaan sisemmän suppilon yli, vesi vuotaa kiinteistön rakenteisiin. Kuntotutkimuksessa ehdotettu kaksi eri tapaa korjata sadevesiviemärin tiiveys. Korjaus voidaan raportin mukaan toteuttaa joko tiivistemassalla tiivistämällä lähtökauluksina toimivien suppiloiden väli tai uusimalla pellitetyistä suppiloista tehty lähtökaulus kokonaisuudessaan siten, että kaulus on vesikatolta alaspäin tiivis. Sadevesiviemärit on saneerattu sisäpuolisia saneerausmenetelmiä (sukittamalla) käyttäen vuonna 2015. Kyseinen viemäri on sukitettu ja sadevesiviemäreiden saneerauksen loppuraportin 4.6.2015 mukaan sadevesiviemärit ovat olleet kunnossa.

FINE viittaa edellä kerrottuun ja toteaa, että sadeveden pääsy rakenteisiin on johtunut sadevesiviemärin lähtökaulusten puutteellisesta tiiviydestä. FINE toteaa, että sadevesiviemärin tiivistysten tulisi olla sellaiset, että vettä ei pääse rakenteisiin siinäkään tapauksessa, että kaivo tukkeutuu. Epätiiviys ei ole ollut vakuutettu K Oy:n vastuulla, eikä K Oy:llä ole ollut syytä epäillä tai velvollisuutta tarkastaa sadevesiviemärin lähtökaulusten tiiveyttä. Jos tiivistykset olisivat olleet kunnossa, vesi ei olisi päässyt kiinteistön rakenteisiin, eikä vahinkoa kiinteistölle olisi tapahtunut.

FINE katsoo, että sadevesiviemärin lähtökaulusten puutteellinen tiiveys on ollut nyt puheena olevan vahingon välttämätön syy, joka on ollut K Oy:n kontrollipiirin ulkopuolella. Tällä perusteella FINE katsoo, ettei K Oy:lle ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei tule korvattavaksi myöskään vastuuvakuutuksesta, millä perusteella FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia