Haku

FINE-035281

Tulosta

Asianumero: FINE-035281 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2021

Lakipykälät: 69, 72

Kameran putoaminen veteen. Näyttö vakuutustapahtumasta. Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 9.8.2020 mukaan A oli kaatunut järveen 8.8.2020, jolloin hänen kameransa putosi veteen ja katosi. A haki korvausta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä pyysi 19.8.2020 A:ta selvittämään yksityiskohtaisemmin vahinkotapahtumaa ja sen kulkua. Lisäksi A:ta pyydettiin selvittämään, ostiko A kameran käteisellä vai luottokortilla. Luottokorttioston ollessa kyseessä A:ta pyydettiin toimittamaan luottokorttikuitti tai tiliote ostosta.  Yhtiö pyysi A:ta myös selvittämään, oliko tämä itse ollut matkalla heinäkuussa Espanjassa, josta kamera ostettiin.

A vastasi saaneensa kameran lahjaksi. Tämän jälkeen yhtiö pyysi saada lahjanantajan yhteystiedot. A ilmoitti vakuutusyhtiölle lahjanantajan nimen ja kertoi tämän asuvan ulkomailla. Kyseessä oli A:n setä, joka oli ostanut kameran Kanariansaarilta. A toimitti vakuutusyhtiölle 26.8.2020 myös kuvan ostokuitista, joka on päivätty 27.7.2020.

Vakuutusyhtiön edustajana toimiva vakuutustutkija pyysi tämän jälkeen A:ta tapaamiseen, jossa A:lta oli tarkoitus kerätä vaadittavat selvitykset. Tutkijan mukaan asiakkaan velvollisuutena on esittää tarvittavat selvitykset korvausvaatimuksensa tueksi ja mikäli A ei suostu tapaamiseen, sillä voi olla vaikutusta maksettavaan korvaukseen. A ei suostunut tapaamiseen, vaan pyysi saada kysymykset sähköpostilla. A ihmetteli, miksi henkilökohtaista tapaamista edellytetään koronapandemian aikana.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 25.9.2020 korvauspäätöksen, jonka mukaan vahingosta ei voida maksaa vaadittua korvausta, koska yhtiö ei ole saanut pyytämiään tarvittavia selvityksiä.

Asiakkaan valitus

A on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassaan ratkaisuositusta Vakuutuslautakunnalta. A:n mukaan vakuutusyhtiön kielteinen päätös on perusteeton ja kohtuuton A:ta kohtaan. A vaatii, että asia ratkaistaan siten, että vakuutusyhtiö velvoitetaan korvaamaan aiheutunut vahinko ja suorittamaan A:lle vahingoittuneen esineen arvoa vastaava korvaus vakuutuksesta.

A on vahingossa pudottanut kameransa veteen ja oman näkemyksensä mukaan toimittanut vakuutusyhtiöön kaikki pyydetyt selvitykset ja vastannut esitettyihin kysymyksiin. A on kieltäytynyt tapaamasta vakuutusyhtiön edustajaa koronapandemian vuoksi ja pyytänyt saada kysymykset sähköpostitse, mutta tähän ei suostuttu.

A katsoo, että hän on täyttänyt vakuutussopimuslain 69 §:n mukaiset vaatimukset, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Kyseisen lainkohdan mukaan tulee huomioida myös vakuutuksenantajan mahdollisuudet selvityksen hankkimiseen. Vakuutusyhtiö olisi voinut oma-aloitteisemmin ja aktiivisemmin tarjota A:lle mahdollisuutta toimittaa vaaditut lisäselvitykset muulla tavalla kuin henkilökohtaisena tapaamisena. Koronapandemian aikana yleinen suositus on etäyhteyksien käyttäminen, joten kysymysten esittäminen ja vastausten lähettäminen sähköpostin välityksellä olisi ollut suositeltavampi toimintatapa. A:lla on ollut oikeus edellyttää toimintatapaa, jossa hänen ei tarvitse vaarantaa omaa tai läheistensä terveyttä. Henkilökohtaisen tapaamisen edellyttäminen on siten ollut kohtuutonta koronapandemian aikana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimuksen. Yhtiö toteaa, että A ei ole toimittanut vakuutusyhtiölle sähköpostitse pyydettyjä lahjanantajan yhteystietoja tai kameran alkuperäistä ostotositetta. A ei ole myöskään suostunut tapaamiseen yhtiön edustajan kanssa. Yhtiö katsoo, että A ei ole toimittanut vakuutusyhtiölle riittävää ja luotettavaa selvitystä siitä, että A:lla on ollut kyseinen kamera hallussaan.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytettävissään vahinkoilmoitus ja korvauspäätös, kuvia kamerasta sekä ostokuitista sekä asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen kirjeenvaihto.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta ja menetetystä omaisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 72 §:n mukaan, jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Sovellettavien kotivakuutusehtojen (voimassa 1.12.2018 alkaen) kohdan 4.5 (Särkymis- ja menetysturva) mukaan särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesti syystä tapahtunut vakuutetun omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi muusta tähän vakuutukseen sisältyvästä turvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa, ei ole merkitystä.

Ehtojen kohdan 10 (Korvausmenettely) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa siihen, että A ei ole toimittanut yhtiölle pyydettyjä selvityksiä. Lisäksi A ei ole suostunut tapaamaan yhtiön edustajaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaalla on yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan näyttötaakka siitä, että kyse on korvattavasta vahingosta samoin kuin vahingon määrästä. Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Vakuutussopimuslaki tai tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot eivät kuitenkaan edellytä vakuutetulta määrätyn laatuista selvitystä vahingosta.

A on tässä tapauksessa esittänyt selvityksenä vahingosta kameran ostokuitin, kuvia kamerasta sekä lahjanantajan nimen. A on katsonut, että hän on toimittanut kaikki vakuutusyhtiön vaatimat selvitykset. Sen sijaan henkilökohtaiseen tapaamiseen asiakas ei ole suostunut vallitsevan pandemiatilanteen johdosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että hyvään vakuutustapaan ja vakuutustoiminnan yleisiin periaatteisiin kuuluu, että asiakasta opastetaan korvausasian vireillepanossa siten, että hän tietää, mitä asiakirjoja ja tietoja vakuutusyhtiölle on korvauskäsittelyä varten toimitettava. Asiakkaan kanssa myös pyritään selvittämään vakuutustapahtumaan liittyvät tosiasiat siten, että vahingon korvattavuuteen ja korvauksen määrään vaikuttavat seikat selviävät ja mahdollisten lisäselvitysten tarve tulee ilmi jo korvausta haettaessa.

Vakuutusyhtiö voi selvittää vahinkoja lähtökohtaisesti haluamallaan tavalla, esimerkiksi vakuutustutkijan apua käyttäen. Tapauskohtaisesti kuitenkin arvioidaan, mikä selvitys vahinkotapahtumasta on vakuutusyhtiön korvausvastuun kannalta riittävää. Lautakunta toteaa, että vallitsevassa pandemiatilanteessa on kuitenkin yleisten suositusten mukaista välttää henkilökohtaisia tapaamisia ja suosia sen sijaan etäyhteyksin tapahtuvaa selvittelyä.

Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa asiassa jää epäselväksi, mitä sellaista tietoa henkilökohtaisella tapaamisella olisi saatu, mitä etäyhteyttä käyttämättä, sähköpostitse tai puhelimitse ei olisi voitu saada. A:n kertomuksessa vahinkotapahtumasta ja kameran hankkimisesta ei ole väitetty olleen ristiriitaisuuksia. Asiassa jää epäselväksi myös se, mitä asiakkaan toimittamaa selvitystä vakuutusyhtiö pitää puutteellisena tai epäilyttävänä. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole ollut perusteltua syytä evätä A:n korvausta ja suosittaa vakuutusyhtiötä maksamaan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen A:lle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa kamerasta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen. Korvaukselle tulee maksaa laillinen viivästyskorko.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pulkki

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia