Haku

FINE-035226

Tulosta

Asianumero: FINE-035226 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.11.2021

Keskeytysvakuutus. Koronavirus. Ravintolan liiketoiminnan keskeytyminen. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja T Oy:n ravintolat suljettiin 4.4.2020 alkaen lailla 153/2020. Kyseisellä lainmuutoksella majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin lisättiin väliaikaisesti uusi 3 a § (Ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi). Tämän lain ja sen perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen (173/2020) mukaan ravitsemisliike ja siihen kuuluvat ulko- ja sisätilat oli pidettävä asiakkailta suljettuna. T Oy haki korvausta keskeytysvakuutuksestaan, johon sisältyi vakuutusturva pääsyn estymisen varalta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta T Oy:n toiminnan keskeytymistä päätöksellä 8.7.2020. Pääsyn estyminen -vakuutusturvasta korvataan vahinkoja, jotka ovat seurausta poliisin tai pelastusviranomaisen antamasta määräyksestä, jolla kielletään pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan siihen kohdistuvan vaaran torjumiseksi. Lainsäädännön muutoksesta johtunut pääsyn estyminen T Oy:n ravintoloihin ei ollut vakuutusturvasta korvattava keskeytysvahinko.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

T Oy on valituksessaan vaatinut keskeytysvakuutuksen mukaisen korvauksen suorittamista toimintansa keskeytysajalta. T Oy:n mielestä lakiin 153/2020 lisätyssä 3 a §:ssä ja sen perusteella annetussa valtioneuvoston asetuksessa (173/2020) on kyse vakuutusehtojen mukaisesta määräyksestä, jolla pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan kiellettiin vaaran torjumiseksi. T Oy vetoaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuihin FINE-029172 ja FINE-031113, joissa lautakunta on katsonut, että valtion ylintä toimeenpanovaltaa käyttävän valtioneuvoston asetuksella (173/2020) antamaa määräystä ravitsemisliikkeiden sulkemisesta oli pidettävä viranomaisen antamana velvoittavana määräyksenä.

T Oy katsoo, että valtioneuvostolla on kaikilla hallinnon alueilla yleinen toimivalta, joka on hierarkiassa muiden viranomaisten toimivallan yläpuolella, eikä valtioneuvoston antama määräys voi olla alisteinen alemman viranomaisen antamalle määräykselle. Valtioneuvoston asetus on siten ylimmän pelastusviranomaisen antama määräys, jolla on kielletty pääsy T Oy:n toimipaikkoihin. T Oy lisää, että ravintolan asiakastilojen sulkemista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain noudattamista valvoo poliisi. Jos määräystä pääsyn estämisestä ravintoloihin ei noudateta, poliisi antaa käytännön tasolla määräykset ja estää pääsyn tiloihin.

Lisäkirjelmässä 22.1.2021 T Oy on lausunut, että sen toimipaikat ovat yökerhoja eivätkä ruokaravintoloita. Näin ollen palveluita ei voitu myydä ulos, ja asiakkaiden pääsyn estämisellä oli liiketoiminnalle samanlainen vaikutus, kuin pääsyn estämisellä kaikilta henkilöiltä. Vakuutusehdoissa ei myöskään määritelty, keiltä kaikilta henkilöiltä pääsy tuli estää. Koska valtioneuvosto on valtion ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä viranomainen, on valtioneuvoston asetusta pidettävä vakuutusehtojen mukaisena pelastusviranomaisen antamana määräyksenä. Vakuutusyhtiön yksipuolisesti laatimia vakioehtoja ei voida tulkita laajentavasti T Oy:n vahingoksi.

Vakuutusyhtiö on kiistänyt vastineessaan T Oy:n vaatimuksen ja pitänyt ratkaisuaan vakuutussopimuksen ehtojen mukaisena. Vakuutusehdon kohdan 5.8 mukaan pääsyn estyminen -turvasta korvattavia vahinkoja ovat poliisin tai pelastusviranomaisen antama määräys vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan, jolla tarkoitetaan vakuutuskirjalle merkittyä vakuutuspaikkaa. Vakuutuksenottajan ravintolat suljettiin lailla 153/2020. Kyseisen lain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (173/2020) mukaan ravitsemisliike ja siihen kuuluvat ulko- ja sisätilat oli pidettävä asiakkailta suljettuna.

Vakuutusyhtiön mielestä lainsäädännön muutoksesta johtunut pääsyn estyminen ei ollut vakuutusturvasta korvattava keskeytysvahinko. T Oy:n ravintolat jouduttiin sulkemaan lainsäädännössä tapahtuneen muutoksen johdosta. Vahinko olisi korvattava silloin, kun nimenomaisesti poliisi- tai pelastusviranomainen määräisi ravintolan suljettavaksi vaaran torjumiseksi esimerkiksi tulipalon jälkeen tai terroriuhan alla. Mistään vastaavasta ei tässä tapauksessa ollut kyse.

Laki 153/2020 ei koskenut ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. Ravintolahenkilökunnan oli sallittua lain voimassaoloaikana työskennellä ravitsemisliikkeessä täysin vapaasti ulosmyynnin mahdollistamiseksi. Vain asiakkaiden pääsy ravitsemistiloihin kiellettiin. Vakuutusehto edellytti kategorisesti pääsyn estymistä kaikilta henkilöiltä vakuutuspaikkaan eikä lakimuutos tällaiseen velvoittanut.  Pelastusviranomaisilla ei ollut roolia ravintoloiden sulkemisessa. Poliisin tehtävät rajoittuivat ravintoloiden ja anniskelupaikkojen kiinniolon valvontaan eikä poliisilla ollut toimivaltaa määrätä liikepaikan sulkemisesta. T Oy ei ollut edes väittänyt, että poliisi- tai pelastusviranomainen olisi määrännyt sen ravintolat suljettaviksi.

Vakuutusyhtiö toteaa T Oy:n perustaneen ratkaisupyyntönsä Vakuutuslautakunnan aiempiin koronavirusta ja keskeytysvakuutusta koskeviin ratkaisusuosituksiin. Ratkaisuissa on katsottu, että valtioneuvosto on viranomainen, mutta lautakunnan niissä tulkittavana olleissa vakuutusehdoissa oli käytetty termiä ”viranomaisen” antama velvoittava määräys. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa ei ole tällaista yleisluontoista viranomaisen määritelmää, vaan ehdon tarkoittamia viranomaisia ovat poliisi- ja pelastusviranomaiset. Ne eivät ole tässä tapauksessa tehneet päätöstä T Oy:n ravintoloiden sulkemisesta.

Lisävastineessa 1.2.2021 vakuutusyhtiö on lausunut, ettei se väittänyt, että lainsäädännön muutos olisi vakuutusehtojen rajoitusehto. Kyse on siitä, oliko T Oy:n ravintoloiden sulkemisesta aiheutunut taloudellinen vahinko johtunut vakuutusehdon mukaisesta vahinkotapahtumasta. Korvauksen hakijan oli yleisten näyttötaakkaa koskevien periaatteiden mukaan korvausta saadakseen osoitettava, että vakuutuksesta korvattava vahinko on sattunut. Vakuutusehdoissa määriteltiin olosuhteet, jolloin vahinkotapahtuma on korvattava. Lainsäädännön muutosta ei näissä korvattavissa olosuhteissa ole mainittu.

Pääsyn estyminen -vakuutusturvan ehto edellyttää sanamuotonsa mukaisesti pääsyn estymistä keneltä tahansa. T Oy:n ravintoloilla olisi ollut mahdollisuus hakea alkoholin ulosmyyntilupaa ja työntekijät olisivat voineet työskennellä ravintoloissa sinäkin aikana, kun ne olivat suljettuna. Työtehtävät saattoivat sisältää esimerkiksi kirjanpitoa, tilojen kunnossapitoa, inventaaria ym. Siten pääsy ravintoloihin ei ollut vakuutusehdon mukaisesti estynyt. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että poliisi- ja pelastusviranomaiset kuuluvat sisäministeriön alaisuuteen. Koronarajoitukset oli annettu terveydenhuoltoalan intresseistä käsin ja päätökset oli valmistellut sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusehtoja on tulkittava sanamuotonsa mukaisesti. Valtioneuvostoa ei voinut rinnastaa vakuutusehdoissa mainittuihin poliisi- ja pelastusviranomaisiin. Lisäksi ravintoloiden sulkeminen oli johtunut lainsäädännön muutoksesta, ei viranomaisen päätöksestä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

T Oy:n keskeytysvakuutukseen sovellettavien 24.3.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.8 (Pääsyn estyminen) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:

  • poliisin tai pelastusviranomaisen antama määräys vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan, jolla tarkoitetaan vakuutuskirjalle merkittyä vakuutuspaikkaa.

Keskeytysvahingon lisäksi korvataan vaihto-omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta syntyviä hävitys- ja jälleenhankintakuluja. Vaihto-omaisuuden osalta korvausperusteena käytetään arvonlisäverolla vähennettyä ostohintaa.

Vakuutusmäärä on vahinko- ja vakuutuskausikohtainen korvauskatto. (…)

Vahinkoajaksi katsotaan viranomaismääräyksen voimassaoloaika, kuitenkin enintään yksi viikko määräyksen antamisesta

Pelastuslain (29.4.2011/379) 26 §: n mukaan valtion pelastusviranomaisia ovat sisäministeriön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä sisäministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet.

Alueen pelastustoimen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin.

Poliisilain (22.7.2011/872) 1 luvun 12 §:n mukaan poliisimiehiä ovat valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävät päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat virkamiehet.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19 epidemiasta T Oy:n harjoittamalle ravintolatoiminnalle aiheutunut katemenetys korvattava vakuutusyhtiön myöntämästä keskeytysvakuutuksesta. Tarkemmin asiassa on kyse keskeytysvakuutuksesta korvattavien vahinkotapahtumien piiriä määrittävän vakuutusehdon 5.8 tulkinnasta.

FINE toteaa ensin, että vakuutuskorvauksen saaminen vapaaehtoisesta vakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutunut kysymyksessä olevassa vakuutussopimuksessa erikseen korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta. Mikäli kaikki vakuutusehdoissa määritellyt korvausedellytykset eivät täyty, vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, vaikka se sinänsä kohtaisikin vakuutettua omaisuutta tai toimintaa ja olisi sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja -alueella.

FINE toteaa lisäksi, että sopimusehtojen tulkinnassa noudatettavan pääsäännön mukaan sopimusehtoja on lähtökohtaisesti tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti ja sopimusehtoja on niitä tulkittaessa tarkasteltava kokonaisuutena.

Vakuutusyhtiö on määritellyt vakuutusehtojensa kohdassa 5.8 (Pääsyn estyminen) korvattavaksi vahingoksi tilanteen, jossa poliisi tai pelastusviranomainen antaa määräyksen vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutuksenottajan toimipaikkaan, jolla tarkoitetaan vakuutuskirjalle merkittyä vakuutuspaikkaa.

Tässä tapauksessa ravintolatoimintaa harjoittava T Oy on joutunut keskeyttämään liiketoimintansa sen johdosta, että majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin tehdyn muutoksen ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (173/2020) mukaan ravitsemisliikkeet ja niihin kuuluvat ulko- ja sisätilat tuli pitää asiakkailta suljettuna. Asiassa on riidatonta, että valtioneuvoston asetuksella antamaa määräystä ravitsemisliikkeiden sulkemisesta on sinänsä pidettävä Suomen viranomaisen antamana T Oy:tä velvoittaneena määräyksenä.

FINE katsoo, että vakuutusehtojen kohdan 5.8 soveltamisen ja vakuutusyhtiön korvausvastuun syntymisen kannalta olennainen seikka on kuitenkin se, että vakuutusehdossa on asetettu korvausedellytykseksi nimenomaisesti poliisi- tai pelastusviranomaisen antama määräys estää pääsy vakuutuksenottajan tiettyyn toimipaikkaan. Tältä osin kysymykseen tulevat pelastus- ja poliisiviranomaiset on määritelty pelastuslaissa ja poliisilaissa. FINEn näkemyksen mukaan vakuutusyhtiö ei ole sovellettavassa vakuutusehdossa sitoutunut korvaamaan kaikkia mahdollisia viranomaisten toimivaltuuksiensa puitteissa määräämiä yrityksen toiminnan keskeyttämisiä, vaan vakuutusehdon sanamuodon mukaan korvaukseen oikeuttavan viranomaismääräyksen antajan on oltava poliisi- tai pelastusviranomainen.

T Oy:n vakuutussopimuksen sopimusehtoja on tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti. Kun tässä tapauksessa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin lailla 153/2020 tehdyssä muutoksessa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (173/2020) ei ole ollut kyse vakuutusehtojen mukaisesta poliisi- tai pelastusviranomaisen antamasta määräyksestä, kyse ei myöskään ole vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta