Haku

FINE-035180

Tulosta

Asianumero: FINE-035180 (2021)

Vakuutuslaji: Henkivakuutus

Ratkaisu annettu: 22.06.2021

Vakuutuksen voimassaolo. Järjestön jäsenille tarjottu ryhmäetuvakuutus päättynyt vakuutusyhtiön virheen vuoksi. Vaatimus järjestön jäsenmaksujen hyvittämisestä ja vakuutuksen voimassaoloajalta laskutetun vakuutusmaksun palauttamisesta.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ottanut kahden hengen yhteisturvana henkivakuutuksen, jonka myöntäminen on edellyttänyt järjestöjäsenyyttä. Vakuutusyhtiö on syöttänyt asiakkaan järjestön jäsennumeron vakuutuksen myyntitilanteessa 4.9.2015 väärin vakuutusyhtiön järjestelmään ja tästä syystä vakuutus on päättynyt vakuutuskauden vaihtuessa vuosiuudistuksen 4.9.2016 yhteydessä.

Vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutusturvan päättymistä koskevan ilmoituksen verkkopalvelussaan asiakkaan Omille sivuille 27.7.2016. Tieto omille sivuille lähetetystä uudesta dokumentista on lähetetty sähköpostitse asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas on ilmoittanut, ettei hän ole saanut ilmoitusta vakuutuksen päättymisestä.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas vaatii, että hänelle palautetaan järjestölle vuosina 2016 - 2020 maksetut jäsenmaksut. Jäsenmaksut ovat korkoineen 752,17 euroa 17.6.2020 mennessä (päivä, jolloin asiakas reklamoi asiasta vakuutusyhtiölle). Lisäksi asiakas vaatii korvausta maksamistaan henkivakuutusmaksuista 873,31 euroa sekä viivästyskorkoa (17.6.2020 mennessä yhteensä 1243,11 euroa 8 % korkokannan mukaan). Reklamaation teon jälkeen korkojen määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Asiakas kertoo olleensa järjestön jäsen ainoastaan sen vuoksi, että henkivakuutus olisi edullisempi. Asiakas toteaa, ettei ole saanut heräteviestejä, tai muutoin lukenut vakuutusyhtiön verkkopalvelussa omilla sivuilla ollutta tiedotetta koskien vakuutuksen päättymistä. Asiakas toteaa täyttäneensä oman tiedonantovelvollisuutensa ja muut velvollisuutensa, kuten ylläpitäneensä järjestön jäsenyyttä. Vakuutusmaksujen osalta asiakas katsoo, että sopimuksen rikkomisesta vakuutusyhtiölle seuraa korvausvastuu kuluttajansuojalain 5 luvun 20 §:n ja 10 § 3 momentin 3 kohdan perusteella. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön tekemän virheen johdosta hänelle on aiheutunut välillistä vahinkoa, käyttöhyödyn menetystä sekä olennaista haittaa henkivakuutusturvan saamatta jäämisestä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se on riittävällä tavalla täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ilmoittaessaan vakuutuksen päättymisestä. Asiakkaan olisi tullut tietää, ettei vakuutus ole voimassa myös sen perusteella, ettei asiakkaalle ole vuosiin lähetetty vakuutusmaksulaskuja tai vakuutusta koskevia tiedotteita. Asiakas on itse ottanut vakuutusyhtiön verkkopalvelussa Omat sivut käyttöön 28.8.2015, valinnut herätteeksi sähköpostin ja hyväksynyt sähköisen vakuutuspostin, jolloin kirjeet toimitetaan asiakkaalle pelkästään sähköisesti. Asiakkaalle on 27.7.2016 klo 9:02 lähetetty ilmoitusviesti sähköisestä vakuutuspostista sähköpostiin. Asiakas on samana päivänä klo 9:37 pankkitunnisteita käyttäen kirjautunut vakuutusyhtiön verkkopalvelussa Omille sivuilleen.

Vakuutusyhtiö toteaa olevansa valmis ja halukas korjaamaan virheensä laittamalla vakuutuksen takautuvasti voimaan, jos asiakas niin tahtoo. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että asiakkaan on maksettava takautuvasti vakuutusmaksut vuosilta 2016 - 2020. Yhtiö toteaa, ettei asiakkaalle ole aiheutunut virheestä vahinkoa, vaan päinvastoin asiakas on säästänyt vakuutusmaksuissaan. Vakuutusmaksut olisivat olleet selvästi suuremmat kuin järjestön jäsenmaksut. Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asiakas on pysynyt passiivisena huhtikuuhun 2020 asti eli neljän vuoden ajan.

Sopimusehdot

Vakuutukseen sovellettavien, 1.1.2015 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 1.2 mukaan [vakuutus] ja kaikki siihen sisältyvät turvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutuksenottaja eroaa järjestöstä, kuolee tai järjestösopimus päättyy. (…)

Ellei [vakuutus] pääty edellä mainittujen syiden johdosta, aikuisten vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana he täyttävät järjestösopimuksessa sovitun ja vakuutuskirjassa mainitun päättymisiän. Kahden hengen yhteisturvana otettu Kuolemantapausturva kuitenkin päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vanhempi vakuutetuista täyttää järjestösopimuksessa sovitun ja vakuutuskirjassa mainitun päättymisiän tai jompikumpi vakuutettu kuolee.

Vakuutuskirjan 8.9.2015 mukaan turva päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vanhempi vakuutettu täyttää 70 vuotta tai jompikumpi kuolee.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata asiakkaan järjestölle maksamat jäsenmaksut korkoineen siltä ajalta, kun henkivakuutus ei enää ole ollut voimassa. Asiassa on lisäksi kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön palauttaa asiakkaan maksamat henkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloajalta 4.9.2015 – 3.9.2016.  

Asiakas on 4.9.2015 sopinut vakuutusyhtiön kanssa kuolemantapausturvasta kahden hengen yhteisturvana. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on järjestöjäsenyys. Vakuutus päättyy ehtojen mukaan kokonaisuudessaan sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana jäsen eroaa järjestöstä tai järjestösopimus päättyy. Vakuutusturva päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vanhempi vakuutettu täyttää 70 vuotta tai jompikumpi kuolee. Asiakas on ottanut vakuutusyhtiön verkkopalvelussa Omat sivut käyttöön 28.8.2015, valinnut herätteeksi sähköpostin ja hyväksynyt sähköisen vakuutuspostin, jolloin kirjeet toimitetaan asiakkaalle pelkästään sähköisesti. Vakuutusyhtiö on verkkopalvelujen asiakkaan Omilla sivuilla 27.7.2016 ilmoittanut vakuutusturvan päättymisestä järjestön jäsenyyden päättymisen johdosta sopimuskauden lopussa 4.9.2016. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että asiakkaan halutessa henkivakuutus voidaan saattaa takautuvasti voimaan sillä edellytyksellä, että asiakas maksaa vakuutusmaksut.

Asiassa on riidatonta, että henkivakuutus on päättynyt vakuutusyhtiön tekemän virheen johdosta 4.9.2016. Henkivakuutusmaksuja 4.9.2016 jälkeen, jolloin vakuutus ei ole enää ollut voimassa, ei ole laskutettu. FINE katsoo, että vakuutusyhtiö on tiedottanut verkkopalvelussaan asiakkaan Omilla sivuilla riittävällä tavalla vakuutuksen päättymisestä. Asiakas ei ole reagoinut ilmoitukseen.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että jos asiakas maksaa vakuutusmaksut takautuvasti, henkivakuutus voidaan tällöin saattaa asiakkaan halutessa takautuvasti voimaan. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä olevan järjestön jäsenmaksut asiakas on maksanut.  FINE toteaa, ettei asiakkaalle ole aiheutunut vahinkoa siitä, että vakuutus on päättynyt vakuutusyhtiön virheen vuoksi 4.9.2016. Ilman yhtiön tekemää virhettä vakuutusmaksut olisi laskutettu, jolloin asiakkaan taloudellinen asema olisi ollut huonompi kuin mitä se yhtiön tekemän virheen seurauksena on. Vakuutus olisi myös ollut saatettavissa takautuvasti voimaan. FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta asiakkaan järjestön jäsenmaksujen osalta. Lisäksi FINE katsoo, että vakuutuksen voimassaoloajalta 4.9.2015 – 3.9.2016 vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus vakuutusmaksuihin. Yhtiöllä ei siten ole velvollisuutta palauttaa asiakkaan maksamia vakuutusmaksuja.

FINE toteaa vielä selvyyden vuoksi, että asiakkaan viittaamat kuluttajansuojalain kohdat koskevat tavaran virhettä ja tällaisen virheen seuraamuksia. Kyseiset lainkohdat eivät sovellu vakuutuspalvelun virheisiin.

Lopputulos

FINE ei suosita hyvitystä asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Laine
Esittelijä Ylönen

Tulosta