Haku

FINE-035162

Tulosta

Asianumero: FINE-035162 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.04.2021

Esinevahinko. Tuottamus. Yksityishenkilön vastuu. Tuliko veneen kaatumisesta aiheutunut vahinko korvata vastuuvakuutuksen perusteella?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutetun omistama purjevene on kaatunut 9.2.2020 talvitelakointipaikalla vahingonkärsineen omistaman purjeveneen päälle. Kaatumisen seurauksena molemmat veneet vaurioituivat ja korvausta haettiin kaatuneen veneen omistajan vastuuvakuutuksesta. Myöhemmin myös talvitelakointipaikkaa ylläpitävä telakointiyhtiö esitti vakuutetulle korvausvaatimuksen rikkoutuneesta pukista sekä ns. ensiraivauskuluista.

Vastuuvakuutusyhtiö on 16.3.2020 ja 30.6.2020 korvauspäätöksissä katsonut, että vakuutettu ei ole syyllistynyt mihinkään sellaiseen moitittavaan tuottamukselliseen menettelyyn, jonka perusteella hänen voitaisiin katsoa olevan korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta, eikä vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsinyt asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas vaatii, että hänen veneelleen aiheutuneet vahingot korvataan kaatuneen veneen omistajan vastuuvakuutuksesta. Asiakas toteaa, että vakuutusyhtiön ratkaisu perustuu puutteellisiin ja virheellisiin selvityksiin liittyen telakointisopimuksen sisältöön ja laajuuteen. Telakointisopimuksen ja veneiden omistajille annettujen ohjeiden mukaan vastuu veneen kiinnittämisestä, suojaamisesta ja valvonnasta kuuluu veneen omistajalle/haltijalle. Telakointisopimuksen mukaan telakointiyhtiö vuokraa venepukin vuorokausihinnalla veneenomistajalle. Veneen päästessä kaatumaan asiakas katsoo, että kyseessä on kiinnittämisen virhe. Lisäksi asiakas toteaa, että koska vakuutusyhtiö on antamassaan ratkaisussa todennut, ettei tuulen nopeudella vahinkoajankohtana ole varsinaista merkitystä, eikä kyseessä siten ole myrskyvahinko, vaan kaatuneen veneen vastuuvakuutukseen liittyvä vahinko. Asiakas kiinnittää huomiota myös siihen, että viereisille kahdelle veneelle aiheutuneet vahingot olisivat huomattavasti suuremmat, jos myös ne olisivat kaatuneet vakuutetun veneen kaaduttua niiden päälle.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan tapahtumatietoihin ja vakuutusehtoihin, sekä asiassa annettuihin päätöksiin. Yhtiö toteaa, että vakuutetun korvausvastuuta aiheutuneista vahingoista tulee arvioida vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä sekä tuottamuksellisen menettelyn syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon. Nyt puheena olevassa tapauksessa vakuutettu on tilannut ammattimaiselta säilytyspalvelun tarjoajalta veneen talvitelakointia koskevan palvelun, johon on kuulunut pukit, joille vene on telakoitu ja itse veneen kiinnitys.  Asiassa on epäselvää, mikä seikka on aiheuttanut veneen kaatumisen, mutta yhtiön näkemyksen mukaan vahingon todennäköisenä syynä on ollut pukin puutteellinen kunto tai sen kantavuuden riittämättömyys painavalle veneelle. Yhtiön mukaan toimitetut valokuvat pukista tukevat näkemystä siitä, että pukissa on ollut rakenteellisia puutteita tai vähintäänkin aineen väsymistä korroosion seurauksena. Lisäksi yhtiö toteaa vielä, että veneen kiinnityksen on suorittanut telakointiyhtiö. Yhtiö katsoo, että vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellisesti, joten korvausvastuuta ei synny. Palvelu on ostettu ammattilaiselta yritykseltä eikä vakuutetun ole osoitettu toimineen miltään osin tuottamuksellisesti. Vakuutusyhtiöllä ei ole vastuuperusteen puuttuessa korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ole ollut asiassa kommentoitavaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta korvataan ehtokohdan Y400.4.1.1 mukaan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Veneilijän vastuuvakuutuksesta korvataan ehtokohdan Y420.4.1.1 mukaan vakuutuksen voimassaoloaikana toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vastuuvakuutuksen perusteella maksettava korvausta esinevahingosta, joka on aiheutunut vakuutetun omistaman veneen kaatumisen johdosta.

Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta, kun otetaan huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski. Vahingon tulee lisäksi olla seurausta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Jotta korvausvastuu syntyy, syy-yhteys vahingon sekä toiminnan tai laiminlyönnin välillä tulee olla riittävän todennäköinen.

Jos vahingonkorvausvastuuta ei ole, ei luonnollisesti myöskään vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta aiheutuneiden vahinkojen peittämiseksi.
Näyttötaakka vahinkotapahtuman ja vahingon välisestä syy-yhteydestä on korvauksen hakijalla

FINE toteaa, että pelkästään se, että vahinko on sattunut, ei tarkoita sitä, että vakuutettu olisi menetellyt nimenomaan vastuuvakuutuskorvauksen saamisen kannalta merkityksellisellä tavalla eli huolimattomasti tai tahallisesti, joka synnyttäisi hänelle vahingonkorvausvelvollisuuden. 

Tässä tapauksessa vakuutetun omistama purjevene on ollut talvisäilytyksessä talvitelakointipaikalla. Telakalla olleessaan vene on kaatunut vahingonkärsineen omistaman purjeveneen päälle vahingoittaen sitä. Vahingon syy on FINElle toimitetun selvityksen perusteella jäänyt epäselväksi, mutta vahingon on esitetty aiheutuneen joko pukkien puutteellisesta kunnosta tai veneen kiinnityksen/sidonnan virheellisyydestä. Vakuutettu on tilannut veneen talvitelakointipalvelun ammattimaiselta säilytyspalvelun tarjoajalta. Telakointipalveluun on kuulunut pukit, joille vene on telakoitu ja veneen kiinnitys. Vakuutettu ei ole FINElle toimitetun selvityksen mukaan osallistunut veneen kiinnittämiseen.

Edellä mainituin perustein FINE katsoo, ettei asiassa esitetyn selvityksen perusteella voida katsoa, että vahinko olisi ollut seurausta kaatuneen veneen omistajan tuottamuksesta. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia