Haku

FINE-035112

Tulosta

Asianumero: FINE-035112 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.09.2021

Lakipykälät: 69

Keskeytysvakuutus. Yrityksen tuotannossa käyttämän koneen palovahinko. Keskeytysvahingon määrän arvioiminen.

Tapahtumatiedot

Konepajatoimintaa harjoittavan E Oy:n karusellisorvi oli vahingoittunut tulipalossa 4.11.2019. Vahingon vuoksi kone oli pois tuotannosta 132 päivää eli 1.6.2020 saakka. E Oy on hakenut vahingon johdosta korvausta ilmoittamastaan tuotannon 213 840 euron katemenetyksestä keskeytysvakuutuksestaan.

Päätöksellä 23.9.2020 vakuutusyhtiö maksoi keskeytysvahingosta 50 000 euron korvauksen. Vakuutusyhtiö lausui 24.9.2020 päivätyssä sähköpostissa, että korvaussumma vastasi E Oy:n 77 prosentin myyntikatteella noin 65 000 euron liikevaihdon menetystä. Vakuutus kattoi myyntikatteen menetyksen, mutta E Oy:n toimittama laskelma koski menetettyjä tuotantotunteja. Tuotannon ja myynnin menetykset eivät vastanneet toisiaan, jos yrityksellä oli varastoa, täydelle kapasiteetille ei ollut ostajaa tai tuotanto voitiin siirtää muille koneille. Vakuutusyhtiön mielestä E Oy:n ilmoittamaa katemenetystä ei ollut osoitettu. Yrityksen liikevaihto oli ollut normaalilla ja jopa korkeammalla tasolla huhtikuuhun 2020 asti. Sen jälkeen koronavirusepidemia oli vaikuttanut kysyntään negatiivisesti. Liikevaihto ei ollut myöskään noussut sorvin korjauksen jälkeen.

E Oy:n vaati asian uutta käsittelyä vedoten muun muassa kahden asiakkaansa lausuntoihin tilauksista, jotka olisi kyseisellä sorvilla tehty ilman vahinkoa. Asiakas A oli joutunut hankkimaan korvaavaa kapasiteettia 30–60 tuntia viikossa ja asiakas K vastaavasti 40 tuntia viikossa.

Päätöksillä 5.11. ja 16.11.2020 vakuutusyhtiö kuitenkin kieltäytyi korottamasta korvausta vedoten siihen, että asiakas A:n tuoma keskimääräinen liikevaihto ennen vahinkoa oli ollut 51 700 euroa/kk ja vahinkoajalla 44 000 euroa/kk, joten seitsemän kuukauden vahinkoaikana liikevaihto oli ollut noin 54 000 euroa pienempi. Korvattu katemenetys vastasi 65 000 euron liikevaihtoa. Kesäkuun 2020 liikevaihto oli ollut keskitasoa korkeampi. Jos töitä oli voitu siirtää koneen käyttöönoton jälkeiselle ajalle, vahinkoa ei ollut siltä osin syntynyt. Asiakas K:n osalta liikevaihtoa ei ollut ennen vahinkoa, joten vertailukelpoisia lukuja ei ollut eikä liikevaihdon menetystä voitu todentaa.

Asiakkaan valitus

E Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta ja toistanut vaatimuksensa 213 840 euron katemenetyksen korvaamisesta. E Oy:n laskelman mukaan koneella olisi tehty töitä kahdessa vuorossa 15 tuntia päivässä ja 90 prosentinkäyttöasteella koneen tuntihinnan ollessa 120 euroa. E Oy:n mukaan lisäkatetta olisi ollut saatavissa myös yö- ja viikonlopputöillä. E Oy on uudelleen vedonnut kahden asiakkaansa antamiin lausuntoihin, joiden perusteella vahingoittuneelle koneelle olisi saatu jo kyseisillä tilauksilla täysi kuorma. Lisäksi yrityksellä oli noin 200 aktiivista asiakasta, joilta töitä olisi myös saatu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen eikä perusteita lisäkorvauksen maksamiselle ollut. Perusteluinaan vakuutusyhtiö on lausunut, ettei se ollut saanut konkreettista laskelmaa katetappiosta karusellisorvin toiminnan keskeytymisen ajalta. Vakuutusyhtiö on tältä osin toistanut korvauspäätöksessä lausumansa. Korvauksessa oli huomioitu, että karusellisorvin tuottamien kappaleiden valmistus E Oy:n muilla koneilla oli ollut teknisistä syistä vaikeaa eikä E Oy ollut uskaltanut ottaa riskiä laadun kustannuksella. Kappaleita ei myöskään ollut voinut teettää alihankintana, koska se olisi syönyt katteen ja tuonut laatuongelmia.

Käsityksensä mukaan vakuutusyhtiö oli maksanut E Oy:lle keskeytysvakuutuksen ehtojen mukaisen korvauksen sen suuruisena kuin E Oy:n toimittamien selvitysten perusteella oli ollut mahdollista. Mikäli E Oy toimitti luotettavan selvityksen siitä, että karusellisorvin palosta aiheutunut vakuutusehtojen mukainen menetys oli suurempi kuin korvattu menetys, vakuutusyhtiö käsitteli vahingon uudelleen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse konepajatoimintaa harjoittavan E Oy:n tuotannossaan käyttämän karusellisorvin palovahingon aiheuttaman keskeytysvahingon määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

E Oy:n keskeytysvakuutukseen sovellettavien 1.1.2019 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan harjoittama ja vakuutuskirjalle merkitty liiketoiminta. Vakuutusmäärä on keskeytysvakuutuskate tai muu erikseen sovittava kulu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuskirjalle merkitään vakuutusmääräksi vakuutuksen kohteesta riippuen keskeytysvakuutuskate, ylimääräiset kulut tai vuokratulon menetys.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.1 mukaan keskeytysvakuutuskatteen laskentaperusteena käytetään arviota tulevan vakuutuskauden liikevaihdosta. Keskeytysvakuutuskate saadaan, kun edellä mainitusta liikevaihdosta (12 kuukautta) vähennetään seuraavat muuttuvat kulut: materiaalit ja palvelut. Tuotannollisilla toimialoilla muuttuvat palkat ovat vakuutettuina, ellei vakuutuskirjalla toisin mainita. Jos vakuutusmäärä lasketaan muulle ajanjaksolle tai muulla perusteella, se merkitään vakuutuskirjaan.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2 mukaan vakuutusarvo on vakuutetun kohteen laskentakauden arvo sellaisena kuin se olisi toteutunut ilman keskeytysvahinkoa tai toisin perustein määritelty kate. Vakuutusarvon perusteella arvioidaan keskeytysvahingon ja korvauksen määrä. Ylimääräisille kuluille ei lasketa vakuutusarvoa.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vastuuaika on se yhtenäinen omavastuuajan päättymisestä alkava ajanjakso, jonka aikana syntynyt keskeytysvahinko korvataan vakuutuksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama taloudellinen vahinko, joka on suoranainen seuraus vakuutuskaudella sattuneesta
- vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) määritellyssä vakuutuspaikassa sijaitsevaa, vakuutuksenottajan liiketoiminnassaan hyödyksi käyttämää omaisuutta kohdanneesta esinevahingosta, joka olisi vakuutuskirjassa (kohdassa keskeytysturva) mainittujen esinevakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko.

Vakuutusehtojen kohdan 6.1.1 mukaan keskeytysvahingon määrä arvioidaan liikevaihdon vähenemisen perusteella. Vahingon määrä lasketaan siitä vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen määrästä, joka olisi toteutunut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Vahingon määrä on näin määritellyn vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen ja toteutuneen keskeytysvakuutuskatteen välinen erotus.

Vakuutusehtojen kohdan 6.1.2 mukaan korvattavan vahingon määrään kuuluvat lisäksi vakuutuksenottajan keskeytysvahingon pienentämiseksi maksamat liiketaloudellisesti perustellut kiirehtimis- ja muut ylimääräiset kulut, joiden johdosta keskeytysvahinko on pienentynyt vähintään vastaavalla määrällä vastuuaikana. Vahingon pienentämiseksi maksettuja ylimääräisiä kuluja maksetaan samassa suhteessa kuin vakuutusmäärä on todellisesta vakuutusarvosta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2.6 mukaan korvauksen määrä on edellä olevien sääntöjen mukaisesti laskettu vahingon määrä vähennettynä
- määrällä, joka vastuuaikana on säästynyt sen vuoksi, että vakuutusmäärään sisältyvää kulua ei esinevahingon seurauksena ole tarvinnut maksaa tai että se on pienentynyt, korvataan tai on korvattu muun tahon toimesta tai muusta vakuutuksesta tai muuten säästynyt,
- määrällä, jolla vakuutuksenottajan, samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai jonkun muun vakuutuksenottajan puolesta toimineen liiketoiminnan tulos on vastuuaikana lisääntynyt vahingosta johtuen ja
- esinevahingosta saatuun korvaukseen sisältyvällä katteella.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että E Oy:n tuotannossaan käyttämä karusellisorvi on ollut pois käytöstä 4.11.2019 sattuneen palovahingon vuoksi 1.6.2020 saakka.

E Oy:n keskeytysvakuutuksen kohteena on ollut vakuutetun liiketoiminnan keskeytysvakuutuskate. Asiaan sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 6.1.1 mukaan keskeytysvahingon määrä on arvioitava liikevaihdon vähenemisen perusteella ja vahingon määrä on laskettava siitä vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen määrästä, joka olisi toteutunut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Vahingon määrä on näin määritellyn vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen ja toteutuneen keskeytysvakuutuskatteen välinen erotus.

E Oy on perustanut vaatimuksensa 213 840 euron katemenetyksestä 132 päivän keskeytysajalta ensisijaisesti vaurioituneelle karusellisorville määrittämäänsä 120 euron tuntiveloitukseen, koneelle ilmoittamaansa 90 prosentin käyttöasteeseen ja kahdessa vuorossa tehtävään 15 tunnin päivittäiseen käyttöaikaan. Varsinaista selvitystä toteutuneesta koneen vahinkoa edeltäneestä käyttöasteesta ja tilauskannasta E Oy ei ole esittänyt vakuutusyhtiön sitä koskeneista pyynnöistä huolimatta.

Lautakunta toteaa, ettei E Oy:n edellä mainitun laskelmansa lisäksi toimittamista vahinkoa edeltäneistä ja vahinkoaikaa koskevista tilinpäätös- ja liikevaihtotiedoista voida, jo tilauskannan ja liikevaihdon luonnollinen vaihtelu huomioon ottaen, erottaa vahingoittuneen koneen osuutta E Oy:n liikevaihdon ja katteen muodostumisessa. Samasta syystä E Oy:n vahingon johdosta menettämän katteen määrää ei voida myöskään todeta E Oy:n toimittamasta toteutuneita kuukausikohtaisia asiakastilausten työtunteja koskevasta selvityksestä. E Oy ei ole muutoinkaan toimittanut vahinkokäsittelyä varten sellaista selvitystä, josta ennen vahinkoa toteutunut ja vahinkoaikana menetetty myyntikate olisi konekohtaisesti todettavissa.

Lautakunta katsoo, ettei juuri mainituilta osin ole kuitenkaan kyse sellaisesta tiedosta, jonka voitaisiin olettaa olevan yritystoiminnassa säännönmukaisesti saatavissa. Lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei myöskään vakuutusyhtiön 23.9.2020 päivätystä korvauspäätöksestä ja sitä koskeneesta 24.9.2020 päivätystä sähköpostista tarkemmin ilmene, miten vakuutusyhtiö oli päätynyt katemenetyksestä E Oy:lle korvaamaansa 50 000 euron summaan.

Vakuutusehtojen kohdan 6.1.1. mukaan vahingon määrä on laskettava siitä vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen määrästä, joka olisi toteutunut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusehtoa on sanamuotonsa mukaisesti tulkittava niin, että mikäli yrityksen liikevaihto on keskeytysvahingon aikana vahingosta riippumattomasta syystä kasvanut, tätä kasvua ei voida huomioida vakuutuskorvausta vähentävänä.

Saadun selvityksen mukaan kyseinen karusellisorvi on ollut omaisuusvakuutuksesta korvattavan esinevahingon johdosta pois E Oy:n tuotantokäytöstä 4.11.2019 – 1.6.2020. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt E Oy:n ilmoitusta siitä, että sorvin tuotantoa ei ollut voitu korvata E Oy:n muilla koneilla tai alihankinnoilla. E Oy on esittänyt näytöksi vahingon määrästä kahden asiakkaansa lausunnot, joiden perusteella koneelle olisi arviolta ollut vahinkoaikana tilaustöitä E Oy:n laskeman 75 tunnin viikoittaisen tuotannon verran.

Lautakunta katsoo, että E Oy:n asiassa esittämät selvitykset viittaavat kyseisen karusellisorvin suhteellisen korkeaan käyttöasteeseen, mutta eivät sitä suoraan ja tarkasti osoita. Tällaisessa tilanteessa korvattavan vahingon määrä tulee arvioida oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin ilmentämän periaatteen mukaisesti.

Edellä vakuutusehdon soveltamisesta lausuttu ja E Oy:n asiasta esittämä selvitys huomioon ottaen lautakunta arvioi, että karusellisorvin menetetyn tuotannon arvo on 150 000 euroa, josta E Oy:n katemenetyksenä on korvattava E Oy:lle lasketun 77 prosentin myyntikatetta vastaava osuus. Korvauksen määrää alentavana on huomioitava koneen keskeytysajalla säästynyttä sähkönkulutusta vastaava summa, ellei sitä ole huomioitu vakuutusyhtiön E Oy:lle jo maksamassa 50 000 euron korvaussummassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen ja suorittaa E Oy:lle 4.11.2019 alkaneesta keskeytysvahingosta lisäkorvauksen lautakunnan edellä selostamien perusteiden mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia