Haku

FINE-035069

Tulosta

Asianumero: FINE-035069 (2021)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.05.2021

Lakipykälät: 5, 9, 70

Keskeytysturva. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Sijaisauto. Menetettyjen käyttöpäivien korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 29.6.2020 mukaan asiakkaan ajoneuvo sammui teknisen vian vuoksi kesken ajon. Asiakkaan tarkoituksena oli hakea keskeytysturvasta sijaisautoa teknisen vian korjauksen ajalle. Asiakkaan mukaan vuokra-autoja ei kuitenkaan ollut saatavilla vahinkopäivänä, minkä johdosta hän haki rahakorvausta korjauspäiviltä ajoneuvon keskeytysturvasta.

Vakuutusyhtiö korvasi asiakkaan autopalveluturvasta hinauksen ja matkanjatkamiskulut, mutta epäsi korvauksen menetettyjen käyttöpäivien osalta. Yhtiö viittasi asiakkaan kertomukseen, jonka mukaan vakuutusyhtiön yhteistyökumppanilta Z ei ollut tapahtumapäivänä saatavilla autoja. Kuitenkin muilta vakuutusyhtiön yhteiskumppaneilta, esimerkiksi Y:ltä, autoja olisi ollut saatavilla. Ehtojen mukaan palveluntuottaja vastaa vuokra-auton toimittamisen estymisestä. Teknisen vian korjauksen ajalta on oikeus vuokra-auton käyttöön seitsemän (7) päivän ajan. Teknisen vian perusteella korvattavissa vakuutustapahtumissa ei makseta rahakorvausta.

Vakuutusyhtiön päätös ei muuttunut yhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Muutoksenhaun johdosta antamassaan päätöksessä 9.11.2020 vakuutusyhtiö viittasi aiemmin antamiensa perusteluiden lisäksi sovellettavien autovakuutusehtojen kohtaan 6.3.1, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä se palveluntuottaja, jolta vakuutuksesta korvattava sijaisiauto hankitaan. Vaihtoehtoisesti, jos asiakas on hankkinut sijaisauton jostain muualta, voidaan vakuutuksesta teknisen vian kyseessä ollessa korvata sijaisauton kuluja enintään 50 euroa/vrk. Kyseinen vuorokausikorvaus voidaan maksaa tilanteessa, jossa sijaisauto on jostain jo vuokrattu. Teknisen vian tapauksissa tätä korvausta ei vakuutusehtojen mukaan makseta ilman vuokraamisesta aiheutunutta todellista vuokrauskulua.

Yhtiö katsoo lisäksi, että korvauspäätös on annettu vakuutussopimuslain 70 §:n määrittelemässä ajassa eli kuukauden sisällä kuluessa vahinkotapahtumasta ja siitä kun yhtiö on saanut tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Vahinko on tapahtunut 28.6.2020 ja kirjallinen korvauspäätös asiassa on annettu 21.7.2020.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksen ja vaatii vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöksen vakuutusehtojen mukaisesti ja maksamaan korvausta teknisen vian johdosta. Asiakkaan saamien tietojen mukaan koronapandemian vuoksi autoja ei ole ollut saatavilla, koska autovuokraamot ovat vähentäneet kysynnän vuoksi autokantaansa. Asiakas katsoo, että vakuutuksesta tulee maksaa päiväkorvaus ehtojen mukaan.

Asiakas yritti soittaa vakuutusyhtiön palvelunumeroon, mutta numero ei vastannut kahdesta eri soittoyrityksestä huolimatta, eikä numerosta myöskään soitettu takaisin. Tämän jälkeen asiakas otti yhteyttä automerkin huoltopalveluun, joka järjesti hinauksen autolle ja selvitti, ettei vuokra-autoja ollut saatavilla mistään. Asiakkaan täytyi tilata taksi ja tämän kulun vakuutusyhtiö korvasi. Asiakas huomauttaa lisäksi, että vakuutusyhtiö lupaa sivuillaan 24/7 palvelun, mutta se ei ainakaan asiakkaan tapauksessa toiminut ja siten vakuutusyhtiön tulisi maksaa asiakkaalle aiheutuneesta ylimääräisestä työstä lisäkorvausta.  Lopuksi asiakas kritisoi sitä, että korvauskäsittely on hänen tapauksessaan kestänyt kolme kuukautta.

Asiakkaalla on X-kaskovakuutus, jonka piti tässä tapauksessa korvata hinaus sekä vuokra-auto huollon ajaksi, tai jos vuokra-autoa ei ole saatavilla, huollon ajalta päiväkorvaus. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön lausuma siitä, että vuokra-autoja olisi ollut saatavilla, on valheellinen. Vakuutusyhtiö on myös todennut, että toiselta yhteistyökumppanilta olisi voitu toimittaa varattu auto, mutta tämä ei asiakkaan mukaan ole ollut käytännössä mahdollista. 

Asiakas toteaa lisäksi FINElle 2.2.2021 lähettämässään lisäkirjelmässä ottaneensa vakuutuksen nimenomaan siltä varalta, että auto jättää tielle. Kyse on ollut vakuutusyhtiön vaihtamisesta. Vakuutusyhtiön myyjä ei ole missään tilanteessa tuonut esille, että tekninen vika on rajattu keskeytysvakuutuksen korvattavuuden ulkopuolelle, eikä tuoteopasta, jossa tästä olisi kerrottu, ole toimitettu asiakkaalle luettavaksi. Asiakas ihmettelee lisäksi sitä, että taksi- ja hinauskulut on kuitenkin korvattu.

Lisäkirjelmässään 11.2.2021 asiakas kertoo keskustelleensa myyjän kanssa siitä, että autolle otetaan paras mahdollinen turva. Myyjän kanssa käytyjen keskusteluiden sisältö selviäisi kuuntelemalla nauhoitteet. Lisäkirjelmässään 17.2.2021 asiakas huomauttaa, että yhtiö ei ole kiistänyt sitä, etteikö asiakkaalla olisi vakuutuksessaan keskeytysturvaa.

Palveluntarjoajan kanta

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja viittaa aiemmin antamiinsa korvauspäätöksiin sekä sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä antamaansa päätökseen. Yhtiö toteaa lisäksi, että asiakas on saanut tuoteoppaan ennen vakuutuksen alkamista.

FINE on pyytänyt vakuutusyhtiöltä lisävastinetta vakuutuksen myyntitilanteesta. Vakuutusyhtiö on toimittanut lisävastineen 9.2.2021 yhteydessä kuvaruutukaappaukset asiakastietojärjestelmästään, joiden perusteella vakuutuskirja, lasku, tuoteopas ja ehdot on annettu asiakkaalle 29.2.2020. Vakuutuksen oli määrä tulla voimaan 1.3.2020.

Toisessa lisävastineessaan 15.2.2021 vakuutusyhtiö viittaa myyjän kertomukseen ja toteaa, että autovakuutuksesta ja sen siirrosta on sovittu suullisesti puhelimessa 28.2.2020 valtakirjalla asiakkaan puolison kanssa. Kyseessä olevaan autoon haluttiin kattavin X-kaskovakuutus kaikilla lisäturvilla. Tämän jälkeen samana päivänä myyjä on vielä ollut puhelimitse yhteydessä asiakkaaseen, jolta on vahvistettu suullisesti auton siirtäminen kyseisillä turvilla 01.03.2020 alkaen.

Asiakkaalla on käytössään sähköinen vakuutusposti. Vakuutus on syötetty kantaan 28.02.2020 alkamispäivällä 01.03.2020. Järjestelmän mukaan asiakkaalle on automaattilähetyksellä lähtenyt 29.02.2020 vakuutuskirja, tuoteopas, vakuutusehdot, sekä vakuutustietoasiakirja vakuutuksenottajan omaan verkkopalveluun 29.02.2020. Asiakkaan puoliso on pyytänyt valtakirjalla sähköpostitse asiakkaan vakuutuskirjoja toukokuussa 2020 ja vakuutuskirjat on lähetetty puolison verkkopalveluun 12.5.2020 verkkoviestillä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (238/2018) mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenantajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 70 §:n (Korvauksen suorittaminen) 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Pykälän 3 momentin mukaan viivästyneelle korvaukselle on maksettava korkolaissa (633/82) säädetty viivästyskorko.

Sovellettavien autovakuutusehtojen (voimassa 1.4.2019 alkaen) kohdan 6 (Keskeytysturva) alakohdan 6.1 (Korvattavat vahingot) mukaan keskeytysturvasta korvataan kolarointivahingon (kohta 4.4) sekä eläintörmäys-, ilkivalta-, palo-, pysäköinti-, lasi- tai varkausvahinkojen (kohdat 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 ja 4.10) johdosta menetetyt vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät siltä osin kuin vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta samalta ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksesta (katso kohta 6.6).

Ehtojen kohdan 6.1.1 (Henkilöauton X-kaskon keskeytysturva) mukaan henkilöauton X-kaskoon liitettävästä erillisestä keskeytysturvasta korvataan sijaisauto ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos käyttöpäivien menetys johtuu matkan keskeyttäneestä:
-kohdassa 6.1 mainituissa vahinkotapahtumista ja korvausta ei suoriteta päiväkorvauksena, tai
-välittömästi ajamista estävästä ja Iiikennekelvottomuuden aiheuttavasta ajoneuvon teknisestä viasta. Sijaisauto korvataan menetetyiltä käyttöpäiviltä vain, jos vika korjataan yleisesti huolto- ja/tai korjauspalveluja tarjoavalla korjaamolla.

Kohdan 6.3 (Menetetyt käyttöpäivät) mukaan keskeytysturvasta suoritetaan korvaus niiltä päiviltä, joina ajoneuvo on ollut ajokelvoton tai korjaamolla korjattavana tai joina sitä ei ole voitu käyttää varkauden, luvattoman käytön tai käyttövarkauden vuoksi siihen saakka, jolloin
- anastettu ajoneuvo palautuu vakuutuksenottajalle
- ajoneuvo on korjaamolla valmiina luovutettavaksi
- vakuutetulle maksetaan ajoneuvosta käyvän arvon korvaus tai
- vakuutetulle luovutetaan vakuutusyhtiön tai vakuutetun itsensä hankkima toinen ajoneuvo. Varkausvahingoissa menetettyjen käyttöpäivien lukumäärä lasketaan kuitenkin siitä päivästä alkaen, jona vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös rikosilmoituksesta. Jos tosiasiallinen vakuutustapahtuman sattumispäivä ei ole tiedossa, vakuutustapahtuman sattumispäivänä pidetään vahingon havaitsemispäivää.

Kohdan 6.3.1 (Sijaisautokustannukset henkilöauton X-kaskon keskeytysturvassa) mukaan vakuutuksesta korvataan vakiovarustellun ajoneuvon vuokrauskustannukset vakuutusehdon kohdassa 6.5.1 merkittyyn enimmäisaikaan asti.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä se palveluntuottaja, jolta ajoneuvo vuokrataan. Jos ajoneuvo on vuokrattu joitain muulta kuin vakuutusyhtiön nimeämältä palveluntuottajalta, vakuutusyhtiö maksaa vuokrauskustannuksena enintään 50 euroa/vrk. Palveluntuottaja vastaa vuokra-auton toimittamisen estymisestä, viivästymisestä ja autovuokraamon ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvistä velvoitteista.

Vakuutuksesta korvataan vuokrauskustannus vain, kun sijaisauto vuokrataan Suomessa.

Kohdan 6.3.2 (Korvattava aika) mukaan oikeus sijaisauton käyttöön alkaa
1. kohdassa 6.1 mainitun vahinkotapahtuman sattumisajankohdasta, jos ajoneuvo on vaurioitunut liikennekelvottomaksi, tai se on varkausvahingon seurauksena joutunut pois vakuutetun hallinnasta ja rikosilmoitusjäljennös on toimitettu vakuutusyhtiölle
2. korjaustyön alkamisajankohdasta, jos ajoneuvo on liikennekelpoinen yllä mainitun vahinkotapahtuman jälkeen tai
3. ajoneuvon liikennekelvottomuuden aiheuttaneen teknisen vian ilmenemisajankohdasta.
Oikeus sijaisauton käyttöön päättyy ja sijaisauto on palautettava kun korjaustyö on valmistunut. Lunastustilanteessa toimitaan ehtokohdan 6.5 mukaisesti.

Kohdan 6.5.1 (Enimmäiskorvausaika) mukaan keskeytysturvasta korvattavien menetettyjen käyttöpäivien enimmäismäärä on 30 päivää. Vakuutustapahtumissa, jotka korvataan vain ajoneuvon teknisen vian perusteella, vakuutetulla on oikeus sijaisauton käyttöön yhtäjaksoisesti enintään seitsemän (7) päivää. Tämä oikeus päättyy kahdeksantena päivänä teknisen vian ilmenemisestä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön maksaa menetetyiltä käyttöpäiviltä 50 euron päiväkorvaus silloin, kun kyseessä on tekninen vika. Toissijaisesti kysymys on siitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutusta myydessään vakuutussopimuslain 5 §:ssä tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa.

Vahingon korvattavuus vakiovakuutusehtojen mukaan

Vahinkoilmoituksen 29.6.2020 mukaan asiakkaan ajoneuvo sammui teknisen vian vuoksi kesken ajon. Asiakkaan vakuutukseen sisältyy keskeytysturva, jonka perusteella asiakas haki sijaisautoa teknisen vian korjauksen ajalle. Vuokra-autoa ei asiakkaan mukaan kuitenkaan ollut saatavilla vakuutusyhtiön yhteistyökumppanilta Z. Tästä syystä asiakas haki rahakorvausta korjauspäiviltä ajoneuvon keskeytysturvasta. Asiakkaan mukaan ajoneuvoon on otettu paras mahdollinen turva, joka kattaisi teknisen vian tapauksessa myös rahallisen korvauksen.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että ehtojen mukaan teknisen vian ollessa kyseessä, maksetaan ainoastaan sijaisautosta aiheutuneet kustannukset enintään 7 päivältä, mutta ei korvausta menetetyistä käyttöpäivistä. Lisäksi palveluntuottaja vastaa vuokra-auton toimittamisen estymisestä.  Vakuutusyhtiön mukaan vuokra-autoja olisi kuitenkin ollut saatavilla muilta kuin asiakkaan mainitsemalta yhteistyökumppanilta Z.

Sovellettavien autoturvan autovakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan keskeytysturvasta korvataan kolarointivahingon sekä eläintörmäys-, ilkivalta-, palo-, pysäköinti-, lasi- tai varkausvahinkojen johdosta menetetyt vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät. Ehtojen kohdan 6.1.1 mukaan henkilöauton X kaskoon liitettävästä erillisestä keskeytysturvasta korvataan sijaisauto ajoneuvon menetetyiltä käyttöpäiviltä, jos käyttöpäivien menetys johtuu muun muassa matkan keskeyttäneestä välittömästi ajamista estävästä ja Iiikennekelvottomuuden aiheuttavasta ajoneuvon teknisestä viasta. Ehtojen kohdan 6.3.1 mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä se palveluntuottaja, jolta ajoneuvo vuokrataan. Jos ajoneuvo on vuokrattu joitain muulta kuin vakuutusyhtiön nimeämältä palveluntuottajalta, vakuutusyhtiö maksaa vuokrauskustannuksena enintään 50 euroa/vrk. Palveluntuottaja vastaa vuokra-auton toimittamisen estymisestä, viivästymisestä ja autovuokraamon ja asiakkaan väliseen sopimukseen liittyvistä velvoitteista.

Tässä tapauksessa asiakkaan autoon on tullut tekninen vika. Ehtojen mukaan ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä korvataan vain ehdoissa erikseen määritellyissä vahingoissa. Tekninen vika ei ole ehtokohdassa 6.1 tarkoitetun keskeytysvakuutuksen edellyttämä vahinkotapahtuma, eikä siten oikeuta rahalliseen korvaukseen menetettyjen käyttöpäivien osalta. Teknisen vian tapauksissa X – kaskoa koskevan ehtokohdan 6.1.1 mukaan sijaisauto korvataan enintään 7 päiväksi siitä, kun vika on ilmennyt. 50 euron rahakorvaus voidaan maksaa sijaisauton vuokraamisesta aiheutuneista kustannuksista vain silloin, kun asiakas on hankkinut sijaisauton muualta kuin vakuutusyhtiön erikseen määritellyltä yhteistyökumppanilta. Koska sijaisautoa ei ollut tässä tapauksessa hankittu, asiakkaalla ei vakiovakuutusehtojen mukaan ole oikeutta 50 euron rahakorvaukseen teknisen vian johdosta menetetyiltä käyttöpäiviltä.

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus ja vakuutussopimuksen sisältö

Vakuutussopimuksen sisältö ilmenee pääsäätöisesti vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen muodostamasta kokonaisuudesta. Vakuutusyhtiön vakuutussopimusta edeltävällä tiedonantovelvollisuudella ja sen täyttämisellä voi kuitenkin olla vaikutusta, kun arvioidaan, minkälainen vakuutussopimuksen sisältö on.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (238/2018) mukaan vakuutuksenantajan on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava vakuutuksen hakijalle tietoja vakuutusmuodoistaan, näiden vakuutusten vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista sekä muut hakijalle määritettyyn vakuutustarpeeseen sopivan vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 114/1993) 5 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa erikseen rajoituksina mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa. Rajoituksen olennaisuus arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenantajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Asiakas on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö ei ole antanut vakuutusta myytäessä etukäteen tietoja vakuutusturvan rajoituksesta, jonka mukaan teknisen vian osalta vakuutuksesta ei korvata ajoneuvon korjauksen ajalta menetettyjä käyttöpäiviä. Asiakkaan mukaan myyjän kanssa on keskusteltu siitä, että asiakkaalle tulee paras mahdollinen turva autoon, joka kattaa myös menetettyjen käyttöpäivien korvaamisen ajoneuvon korjausajalta autoon tulleen teknisen vian johdosta. Hän on kertonut jääneensä myyjän kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella siihen käsitykseen, että vakuutuksesta maksetaan 50 euron päiväkorvaus myös teknisen vian tilanteissa. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt asiakkaan kertomusta vakuutuksen myyntitilanteessa käydyn keskustelun sisällöstä. Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa yksinomaan siihen, että asiakas on ennen vakuutuksen alkamista saanut vakuutusta koskevan tuoteoppaan.

Autovakuutusta koskevassa tuoteoppaassa 1.11.2019 todetaan muun muassa seuraavaa: ”…Jos matka keskeytyy autosi teknisen vian vuoksi, saat käyttöösi sijaisauton enintään 7 päiväksi alkaen siitä, kun vika on ilmennyt. Voit myös saada sijaisauton enintään 30 päiväksi tai 50 euron päiväkorvauksen, jos autosi on korjattavana vakuutuksesta korvattavan vahingon, kuten kolarin tai ilkivallan vuoksi.”

FINElle esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksen siirtämisestä on sovittu vakuutusyhtiön myyjän kanssa puhelimessa 28.2.2020. Siirrosta on sovittu ensin asiakkaan asiamiehenä valtakirjalla toimineen asiakkaan puolison kanssa ja tämän jälkeen samana päivänä myyjä on vahvistanut siirron puhelimitse asiakkaan kanssa. Vakuutus on sovittu alkavaksi 1.3.2020. Vakuutusyhtiön edustajana toimineen myyjän kertomuksen mukaan asiakkaalle on lähetetty tuoteopas, vakuutusehdot ja vakuutuskirja liitteineen automaattilähetyksenä 29.2.2020.

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan vakuutuksenantajan velvollisuutena on antaa lainkohdassa tarkoitetut vakuutusta koskevat tiedot vakuutuksen hakijalle ennen kuin vakuutussopimus solmitaan. Koska tuoteopas on tässä tapauksessa lähetetty asiakkaalle 29.2.2020, toisin sanoen vasta 28.2.2020 tapahtuneen vakuutuksesta sopimisen jälkeen, asiakkaan ei ole osoitettu saaneen tietoa tuoteoppaasta ilmenevästä rajoituksesta ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Sillä, että tuoteopas on lähetetty asiakkaalle ennen vakuutuksen voimaantuloa tässä vakuutusyhtiössä, ei ole tiedonantovelvollisuuden kannalta merkitystä. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole väittänyt, että riidanalaisen korvausrajoituksen osalta kyse ei olisi ollut sellaisesta vakuutusturvan olennaisesta rajoituksesta, josta on tullut kertoa asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä.

FINE katsoo, että asiakas on tässä tapauksessa voinut saamiensa puutteellisten tietojen johdosta perustellusti käsittää, että vakuutuksesta korvataan ajoneuvon korjausajalta päiväkorvaus menetettyjen käyttöpäivien osalta myös silloin, kun kyseessä on tekninen vika. Tämän vuoksi FINE katsoo vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin perusteella, että vakuutus on tässä tapauksessa tullut voimaan asiakkaan käsityksen mukaisena, toisin sanoen 50 euron päiväkorvauksen myös teknisten vikojen osalta sisältävänä. Tämän johdosta asiakkaalle tulee maksaa 50 euron päiväkorvaus ajoneuvon korjausajalta.

Asiakas on vedonnut lisäksi siihen, että korvauskäsittely on kestänyt liian kauan. Vakuutussopimuslain 70 §:n mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot. Asiakkaalla on tässä tapauksessa oikeus ajoneuvon korjausajalta maksettavaan 50 euron päiväkorvaukseen. FINE katsoo, että vakuutusyhtiön tulee maksaa tälle korvaukselle laillista viivästyskorkoa VSL 70 §:n 3 momentin mukaisesti.

Asiakas on vaatinut lisäksi korvausta asian hoitamisesta aiheutuneista ylimääräisistä kuluista näitä kuluja kuitenkaan yksilöimättä. FINE toteaa, että vakuutuskorvauksen hakijalla on yleinen velvollisuus osallistua vahinkoasiansa selvittelyyn omalla kustannuksellaan, eikä asiakkaan ajoneuvovakuutus sisällä korvausta asian selvittämisestä aiheutuneesta vaivasta tai kuluista. FINE ei näin ollen suosita korvausta tämän vaatimuksen osalta.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle 50 euron päiväkorvauksen ajoneuvon korjausajalta laillisine viivästyskorkoineen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia