Haku

FINE-035068

Tulosta

Asianumero: FINE-035068 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.03.2021

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vaatimusten kiistäminen. Riita-asian liittyminen asiakkaan elinkeinotoimintaan.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut vakuutusyhtiöltä oikeusturvaedun myöntämistä käräjäoikeudessa vireillä olevaan velkomusasiaan, jossa asiakas on vastaajan asemassa. Vakuutusyhtiö on evännyt oikeusturvaedun sillä perusteella, että asiakas ei ole kiistänyt kaikkia oikeudessa käsiteltäviä vaatimuskohtia ja sillä perusteella, että vaatimukset liittyvät asiakkaan elinkeinotoimintaan tai osakkuuteen kaupallisessa yrityksessä. 

Asiakkaan valitus

Asiakas katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen vastainen. Hänen mukaansa hänelle tulee myöntää oikeusturvaetu riita-asiaan. 

Asiakkaan mukaan kyseessä on riitatilanne, jossa asiakkaalta pyritään perimään sellaisia suorituksia, jotka eivät hänelle kuulu tai jotka on jo suoritettu. Kyse on asiakkaaseen henkilökohtaisesti kohdistetusta perinnästä, ei yritykseen kohdistetusta perinnästä, kuten vakuutusyhtiö väittää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin 10.11.2020 ja 17.11.2020. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa seuraavaa.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetua käräjäoikeudessa vireillä olevaan velkomusta koskevaan riita-asiaan. Asiakas on asiassa vastaajan asemassa. Kantajana asiassa on X. Tuomioistuimen laatiman yhteenvedon 19.4.2020 mukaan asiakkaalla ja X:llä on ollut sittemmin konkurssiin asetettu M Oy -niminen yritys, josta asiakas on omistanut 80 prosenttia ja X 20 prosenttia.

X on vaatinut asiakkaalta käräjäoikeudessa seuraavat määrät:

1. Velkakirjaan 9.10.2017 perustuen 15 000 euroa korkoineen;
2. Velkakirjaan 30.5.2018 perustuen 6 500 euroa korkoineen;
3. Velkakirjaan 11.6.2018 perustuen 5 000 euroa korkoineen;
4. Sopimukseen 21.6.2017 perustuen 7 693,13 euroa korkoineen;
5. Velkakirjaan 20.6.2017 perustuen 42 086,90 euroa korkoineen ja
6. Oikeudenkäyntikulut x euroa korkoineen.

Yhteenvedosta ilmenee myös, että asiakas on myöntänyt kohdat 1–3 oikeiksi. Edelleen yhteenvedosta ilmenee, että riitaista on ainoastaan, soveltuuko 21.6.2017 päivätty sopimus kohtien 4–5 lainoihin.

Sovellettavat vakuutusehdot
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen (voimassa 1.5.2019 alkaen) ehtojen kohdan 500.1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

Ehtokohdan 500.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtokohdan 500.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

1) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.
2) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.
4) joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.
5) joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.

Yhteenvedossa mainittujen vaatimusten 1–3 kiistämistä ei ole osoitettu
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Rajoitusehdon 500.5 1 kohdan mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle käräjäoikeuden laatiman yhteenvedon, josta ilmenee, etteivät yhteenvedossa mainitut vaatimukset 1–3 ole riitaisia. Vakuutuksenottaja ei myöskään ole toimittanut vakuutusyhtiölle muuta selvitystä, joka osoittaisi, että vakuutuksenottaja olisi kiistänyt mainitut vaatimukset.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei oikeusturvaetua voida myöntää asiaan siltä osin kuin kyse on yhteenvedosta ilmenevistä vaatimuksista 1–3, jotka asiakas on perusteeltaan myöntänyt oikeiksi.

Asia liittyy asiakkaan kaupallisen yrityksen osakkuuteen
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutus koskee vakuutettua tämän yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muun muassa vakuutetun aiempaan ammatinharjoittamiseen, elinkeino- tai ansiotoimintaan taikka kaupallisen yrityksen osakkuuteen (ehdon 500.5 2 kohta).

Käräjäoikeuden yhteenvedon perusteella asiakkaalta vaaditaan (vaatimus 4) 21.6.2017 päivättyyn sopimukseen perustuen pääomaa 7 693,13 euroa korkoineen. Osapuolet ovat 21.6.2017 päivätyllä asiakirjalla (”Sopimus takausvastuun ja panttivastuun jakautumisesta”) sopineet takausvastuun jakautumisesta osapuolten yhdessä omistaman M Oy:n lainoista.

Edelleen asiakkaalta vaaditaan (vaatimus 5) 20.6.2017 päivättyyn velkakirjaan perustuen 42 086,90 euroa korkoineen. Mainitussa velkakirjassa on sovittu 50 000 euron lainasta C Oy:ltä M Oy:lle. Asiakas ja X ovat sitoutuneet omavelkaiseen takaukseen saatavan vakuudeksi.

Vakuutusyhtiö katsoo, että vaatimukset 4 ja 5 liittyvät kiistattomasti asiakkaan elinkeinotoimintaan tai kaupallisen yrityksen osakkuuteen, mistä johtuen oikeusturvaetua asiaan ei voida myöntää myöskään siltä osin kuin kyse on edellä mainituista vaatimuksista.

Selvyyden vuoksi vakuutusyhtiö toteaa, että vaikka vaatimusten 1–3 perusteena olevista velkakirjoista 9.10.2017, 30.5.2018 ja 11.6.2018 ei nimenomaisesti ilmenekään, että lainat olisi annettu vakuutetun elinkeino- tai ansiotoimintaa varten, on asiayhteyden perusteella pidettävä todennäköisenä, että tosiasiallisesti kyse on nimenomaan kantajan ja vastaajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan liittyvistä lainoista. Todettakoon, että vakuutuksenottajan toimittaman oikeusturvailmoituksen mukaan riita on syntynyt ”yrityksen alasajon seurauksena”.

Asia liittyy takaukseen tai muuhun sitoumukseen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten tehdystä velasta tai sitoumuksesta
Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy takaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeinotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.

Koska asia liittyy vaatimusten 4 ja 5 osalta asiakkaan (ja X:n) takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen M Oy:n veloista, ei asiaan ehdon 500.5 4 kohdan perusteella voida myöntää oikeusturvaetua.

Asia liittyy asiakkaan elinkeinotoimintaa varten annettuun lainaan
Vakuutusyhtiö toteaa lopuksi, että asia liittyy edellä mainitulla tavalla asiakkaan elinkeinotoimintaa varten annettuihin lainoihin, minkä johdosta asiaan soveltuu myös ehdon 500.5 5 kohta.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo, ettei käsillä olevaan asiaan voida myöntää oikeusturvaetua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, tuleeko asiakkaalle myöntää oikeusturvaetu velkomusasiaa koskevaan riitaan.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehdot

500.1 Vakuutuksen tarkoitus
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 500.4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.

500.4.1 Vakuutustapahtuman määritelmä
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

500.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

1) jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.
2) joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.
[– –]
4) joka liittyy takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai sitoumuksesta.
5) joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan.

[– –]

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetun käräjäoikeuden laatiman yhteenvedon (19.4.2020) mukaan vastaajana olevalla asiakkaalla ja kantajana olevalla X:llä on ollut sittemmin konkurssiin asetettu M Oy -niminen yritys, josta asiakas on omistanut 80 prosenttia ja X 20 prosenttia.

Käräjäoikeuden laatiman yhteenvedon perusteella X on vaatinut asiakkaalta käräjäoikeudessa seuraavat määrät:

1. Velkakirjaan 9.10.2017 perustuen 15 000 euroa korkoineen;
2. Velkakirjaan 30.5.2018 perustuen 6 500 euroa korkoineen;
3. Velkakirjaan 11.6.2018 perustuen 5 000 euroa korkoineen;
4. Sopimukseen 21.6.2017 perustuen 7 693,13 euroa korkoineen ja
5. Velkakirjaan 20.6.2017 perustuen 42 086,90 euroa korkoineen. 

Käräjäoikeuden laatimasta yhteenvedosta ilmenee, että vastaaja on vastauksessaan todennut edellä mainittujen vaatimuskohtien 1–3 osalta vaatimusten pääomat oikeiksi. Asiakkaan mukaan vaatimuskohdat 4–5 on hylättävä. Käräjäoikeuden laatiman merkinnän mukaan riitaista näiden lainojen osalta on se, koskeeko 21.6.2017 päivätty sopimus kyseisiä lainoja.

Asiakas on todennut, että asiassa on kyse riidasta, jossa asiakkaalta pyritään perimään sellaisia suorituksia, jotka eivät hänelle kuulu tai jotka on jo suoritettu. Kyse on asiakkaaseen henkilökohtaisesti kohdistetusta perinnästä, ei asiakkaan yritykseen kohdistetusta perinnästä. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että sille toimitetun käräjäoikeuden yhteenvedon (19.4.2020) perusteella asiakas ei ole riitauttanut vaatimuskohtia 1–3. Siten tältä osin ei ole kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta vakuutustapahtumasta, johon voitaisiin myöntää oikeusturvaetu.

Käräjäoikeuden laatiman yhteenvedon mukaan vastaajan vastauksen perustella riitaista vaatimuskohtien 4–5 osalta on ollut se, koskeeko 21.6.2017 päivätty sopimus kyseisiä lainoja. Yhteenvedon aluksi on todettu asian taustatiedoksi kantajan ja vastaajan yhteinen yritystoiminta.

Asiakas on vahinkoilmoitukseen kirjannut riidan sattumisajankohdaksi ”yrityksen alasajon seurauksen” ja asiakuvaukseen ”yrityksen ja henkilökohtaisten takausvastuiden riita-asian”.

Vakuutuslautakunta katsoo, että velkomusasian asiayhteydestä saa sen kuvan, että kyseiset velka-, takaus- ja panttisitoumukset ovat liittyneet asiakkaan osakkuuteen yrityksessä M Oy. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on myös vaatimuskohtien 4–5 osalta sellainen riita-asia, johon vakuutusehtojen perusteella ei myönnetä oikeusturvaetua.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön antamaan ratkaisuun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Norros
sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto 

Jäsenet:
Matti Karimäki
Päivi Korpiola
Jorma Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia