Haku

FINE-034817

Tulosta

Asianumero: FINE-034817 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.04.2021

Onko kyseessä riita-asia, joka liittyy tulon hankkimiseen. Koirien myyntiin, hallintaan ja omistukseen liittyvä riita-asia. Kenneltoiminta.

Tapahtumatiedot

Asiakas oli myynyt marraskuussa 2019 koiran riita-asian vastapuolena olevalle henkilölle. Vastapuoli oli vaatinut asiakkaalta korvausta ostetussa koirassa havaitun synnynnäisen vian johdosta. Asiakas oli luovuttanut vastapuolelle toisen koiran edellyttäen, että koirasta tehdään osapuolten välillä sijoitussopimus, jonka mukaan koiran hallinta on asiakkaan vastapuolella, mutta koiran omistusoikeus säilyy asiakkaalla sopimuksen mukaisen ajan. Vastapuoli ei kuitenkaan ollut hyväksynyt sijoitussopimusta, joten asiakas oli vaatinut koiraa palautettavaksi. Vastapuolen mukaan toinen koira oli annettu vastapuolelle hyvityksenä aikaisemmin ostetun koiran vian hoitokuluista ja vastapuoli oli ensin kieltäytynyt palauttamasta sijoituskoiraksi tarkoitettua koiraa, mutta palauttanut koiran myöhemmin asiakkaan asiamiehelle.

Asiakas oli vaatinut riita-asiassa vastapuolena olevalta koiran ostajalta korvausta sijoitukseen aiotun koiran palautuskuluista. Vastapuoli oli puolestaan vaatinut riita-asiassa asiakkaalta korvausta ostetun koiran hoitokuluista sekä korvausta koiran kaupan virheestä. Lisäksi vastapuoli oli vaatinut asiakkaalta korvausta sijoitukseen aiotusta koirasta aiheutuneista hoitokuluista ja koiran palautuksesta syntyneistä kuluista.

Asiakas on hakenut vakuutuskorvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteiset korvauspäätökset 12.10.2020 ja 13.10.2020. Vakuutusyhtiön mukaan koirat eivät ole olleet oman perheen lemmikkieläiminä, vaan kyse on ollut koiran myynnistä sekä koiran sijoituksesta toiseen perheeseen. Vakuutusyhtiön mukaan koiran myyminen sekä harrastustyyppinenkin kenneltoiminta ja koiran sijoittaminen jalostusoikeudella katsotaan tulonhankkimiseksi. Asia on ollut käsiteltävänä myös vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakkaan asiamiehen mukaan asiakas ei harjoita ammattimaista koiranjalostusta, vaan kysymyksessä on ollut yksittäistapaus. Asiakkaan itsensä mukaan koiran kasvattajat voivat teettää kerran vuodessa pentueen, eikä verottaja katso sitä tulonhankkimistuloksi ja -kuluksi. Vakuutusyhtiö on antanut uuden kielteisen korvauspäätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii edelleen oikeusturvaedun myöntämistä. Asiakkaan mukaan hän ei ole ammatinharjoittaja vaan yksityinen henkilö. Asiakkaan mukaan vastapuoli omi täysin oikeudettomasti koiran, joka oli ollut koko ajan asiakkaan omistuksessa. Asiakkaan mukaan aikaisemmin myytyyn koiraan liittyvät vastapuolen vaatimukset eivät liity tähän asiaan mitenkään.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiö mukaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmän tietojen mukaan vakuutetun kasvattajasitoumus on otettu käyttöön 2011 ja on edelleen voimassa. Vakuutetulla on oma kennelnimi. Vakuutusyhtiön mukaan kennelliiton järjestelmän perusteella kasvattajalla on ollut neljä pentuetta, ja kysymyksessä olevat koirat ovat elokuussa 2019 syntyneen pentueen rekisteröityjä koiria. Vakuutusyhtiön mukaan riita koskee koirien omistusta ja hallintaa ja niihin liittyviä kuluja. Vakuutusyhtiön mukaan koiran kasvattajalle tai myyjälle kyseisen toiminnan katsotaan olevan tulonhankkimista, vaikka kysymyksessä olisi harrastustyyppinen kenneltoiminta. Vakuutusyhtiön mukaan riita-asiassa on kysymys toiminnasta tulon hankkimiseksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehtojen, voi-massa 1.1.2020 alkaen, kohdan 2 mukaan vakuutuksen tarkoitus on korvata lakimiehen käytöstä aiheutuvia kustannuksia vakuutetun yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vakuutusehtojen rajoitusehtojen kohdan 4 (vakuutusturvan yleiset rajoitukset) alakohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ellei ole kysymys moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta syytteestä tai liikennevahingosta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse sen arvioinnista, liittyykö riita-asia, johon oikeusturvaetua on haettu, asiakkaan toimintaan tulon hankkimiseksi.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa sopimuksessa on sovittu. Vakuutussopimukseen ja vakuutusehtoihin voidaan ottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen tarkoitus on korvata lakimiehen käytöstä aiheutuvia kustannuksia vakuutetun yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä mm. riita-asioissa.

Vakuutusehtojen rajoitusehtojen kohdan 4 alakohdan 3 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Vakuutusehtojen tulkinnan lähtökohtana on sopimusoikeuden yleisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti ehtojen sanamuoto ja niiden yleisen kieltenkäytön mukainen merkityssisältö. Ansio- ja tulonhankkimistoimintaa koskevien rajoitusehtojen tulkinnassa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että vakuutetun oma käsitys toiminnasta harrastusmuotoisena toimintana ei ole ratkaisevaa. Lisäksi Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että myös tappiollinen toiminta, jos siitä olisi mahdollista saada tuloa, kuuluu ko. rajoitusehdon soveltamisen piiriin.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa oikeusturvaetua on haettu riita-asiaan, jossa on kyse yhden koiran osalta ostajan esittämästä kaupan virheestä ja koiran hoitokuluista. Toisen koiran osalta riita-asiassa on kyse koiran hoito- ja kuljetuskuluista ajalta, jolta osapuolet ovat olleet eri mieltä koiran omistusoikeudesta ja sijoitussopimuksesta. FINE katsoo, että riita-asiassa, johon asiakas on hakenut oikeusturvaetua, on siten kyse koirien omistuksesta ja hallinnasta sekä niihin liittyvistä kuluista. FINEn käytettävissä olevista selvityksistä ilmenee, että asiakas on Kennelliiton jäsen ja hänen kasvattajasitoumuksensa on ollut voimassa vuodesta 2011 alkaen. Asiakkaalla on nk. kennelnimi, joka voidaan liittää kaikkien asiakkaan kasvattamien koirien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. FINElle toimitetun Kennelliiton jalostustietojärjestelmän tietojen mukaan asiakkaalla on ollut rekisteröitynä neljä pentuetta. Selvityksen mukaan asiakkaan ja hänen vastapuolensa riita-asiassa on kyse yhden rekisteröidyn pentueen koirista. FINE katsoo asiassa esitettyjen selvitysten perusteella, että asiakkaan ja hänen vastapuolensa riita-asia liittyy asiakkaan toimintaan tulonhankkimiseksi koiranpentujen myynnistä ja sijoituksesta. Siten FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa riita, johon oikeusturvaetua on haettu, liittyy vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4 alakohdan 3 mukaisesti asiakkaan toimintaan tulonhankkimiseksi. Asiakkaan esittämän verotuksellisen kannan osalta FINE toteaa selvyyden vuoksi, että koirankasvattajan pennuista saatava myyntulo on verottajalle ilmoitettavaa tuloa.

Yllä mainituin perustein FINE katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén  
Esittelijä Lappi

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia