Haku

FINE-034601

Tulosta

Asianumero: FINE-034601 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2021

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vesimittarien rikkoutumiset ja vuodot. Kaukolämmön katkeaminen. Oliko kyse yhdestä vai useammasta vahinkotapahtumasta?

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön kerrostalossa (rakennusvuosi 2010) useiden eri asuntojen vesimittarit tai niiden liitokset olivat vuotaneet 4.6.2020. P Oy:n tarkastusraportin mukaan vuotaneet vesimittarit sijaitsivat kunkin asunnon pesuhuoneen välikattotilassa. Raportin mukaan kaukolämmön huoltotöiden yhteydessä ilmeisesti jonkinlainen paineisku oli aiheuttanut lämpimän käyttöveden vesimittarien liitosten pettämisen.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 26.8.2020 vesimittareiden vuotovahingot vakuutuksesta korvattaviksi. Korvausta voidaan maksaa vesimittareiden rikkoutumisista ja näistä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneista suoranaisista esinevahingoista. Putken korjauskuluista tehtävä ikävähennys on 27 %. Omavastuu vahingoissa on 800 euroa / jokainen vahinkotapaus.

Taloyhtiön useissa oikaisupyynnöissä vedottiin siihen, että vahingon aiheuttajana on ollut yksi tapahtuma, kaukolämmön katkeaminen, josta aiheutui lämpötilan vaihtelu ja mittarien rikkoutuminen sekä vuotaminen. Taloyhtiö lähetti vakuutusyhtiölle kustannusarvion ja korjaustarjouksen yhteensä 18 huoneiston osalta. Kokonaishinta oli 17.408,14 euroa ja huoneistokohtainen kustannus vaihteli 178,56 eurosta 6.070,59 euroon.

Oikaisupyyntöihin antamissaan vastauksissa vakuutusyhtiö totesi, että vesimittarit ovat huoneistokohtaisia ja sijaitsevat eri tiloissa. Jokaisen mittarin rikkoutuminen on oma vahinkonsa ja 800 euron omavastuu vähennetään jokaisesta vahingosta erikseen. Yhden omavastuun kohdalla otetaan huomioon 200 euron omavastuuseteli.  Lämpimän käyttöveden vesimittarien vuodoista on aiheutunut kattopaneeleihin pieniä vaurioita. Vettä ei ole lentänyt suihkuamalla, minkä vuoksi pesuhuoneiden kalusteissa ja väliovissa olevat vauriot ovat vanhoja, eivätkä liity tähän vahinkoon.

Korvauspäätöksessään 4.11.2020 vakuutusyhtiö totesi taloyhtiön viitanneen lausuntoon, jonka mukaan vuodot olivat ilmenneet samanaikaisesti, kun kaukolämpö oli mennyt poikki. Aiemmassa lausunnossa putkiliike oli todennut vuodon aiheutuneen vesimittareiden messinkisen rungon lämpötilavaihteluista, kun kaukolämpö oli ollut poikki. Laskijalaite oli supistunut enemmän kun messinkinen runko, jolloin vesi oli päässyt tulemaan O-renkaan ja rungon välistä. Epäilyksenä oli ollut, että ehkä O-rengas on kovettunut.

Vakuutusyhtiön mukaan vuotoja todettiin 10.6.2020 aamupäivän aikana osassa huoneistoja. Vuodot korjattiin vaihtamalla vuotaneet mittarit uusiin. Niissä huoneistoissa, joissa vuotoja ei todettu, jätettiin vanhat vesimittarit ennalleen.

Vuodot aiheutuivat kaukolämmön katkeamisen jälkeen, kun kiinteistön lämpimän käyttöveden verkosto oli alkanut hiljalleen jäähtymään. Itsessään kaukolämmön katkeaminen ei aiheuttanut suoranaisesti mitään vahinkoa, eikä sen osalta ole kyseessä vahinkotapahtuma. Verkoston jäähtymisen seurauksena tapahtuneiden lämpöliikkeiden johdosta oli vesimittareiden O-renkaan ja rungon väli alkanut vuotaa. Rakennusmääräysten mukaan vesilaitteiston on oltava tiivis. Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava käyttämällä tuotteita, osia ja materiaaleja, jotka ovat yhteensopivia. Tämän johdosta vesimittareiden tulee kestää myös vuotoon johtaneet käyttösuhteet.

Vuotoja todettiin saman aamupäivän aikana, mutta niiden ei voida osoittaa tapahtuneen yhtäaikaisesti kaikissa asunnoissa. Sen sijaan vuoto on jokaisen vuotaneen asunnon osalta alkanut sillä hetkellä, kun verkosto on juuri kyseisen asunnon osalta jäähtynyt siihen pisteeseen, että lämpöliikkeet ovat aiheuttaneet vesimittarin vuotamisen. Vaikka vuotojen syinä ovat kaikissa tapauksissa olleet lämpöliikkeet, joiden seurauksena tapahtuma on toistunut eri huoneistoissa, vakuutusyhtiö katsoo jokaisen vuototapahtuman erilliseksi eri hetkellä tapahtuneeksi vahinkotapahtumaksi, josta huomioidaan vakuutusehtojen mukaiset vähennykset ja omavastuut.  Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö kertaa valituksessaan tapahtumatietoja. Vuodot olivat kastelleet ainakin 14 huoneistoa. Vahinkoasiaa hoitava meklariyritys tiedusteli kielteisen korvauspäätöksen saamisen jälkeen taloyhtiöltä vesimittarien rikkoutumisen ajankohtaa, rikkoutumisen syytä, ja oliko korvausta haettu kaukolämmön huoltotöiden tekijältä. Taloyhtiön toimittaman LVI-asentajan selvityksen mukaan kyseessä oli yksi vahinkotapahtuma. Vesimittarivuodot ilmenivät samanaikaisesti, kun kaukolämpö meni poikki. Vakuutuslautakunnan lausuntoa pyydetään siitä, onko tapauksessa kyse useista erillisistä vahingoista, vai onko kyseessä yksi vahinkotapaus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää taloyhtiön vaatimukset. R Oy:n kartoitusraportin mukaan ilmeisesti jonkinlainen paineisku kaukolämpötöiden huoltotöiden yhteydessä aiheutti huoneistokohtaisissa, pesuhuoneiden alakattotilassa olevien vesimittareiden liitosvuodot. Vakuutusyhtiölle lisäselvityksenä saapuneen putkiurakoitsija R:n lausunnon mukaan lämpimän veden vesimittareiden vuodot johtuivat vesimittarin messinkisen rungon lämpötilavaihteluista.

Vakuutusyhtiö toistaa korvauspäätöksessä 4.11.2020 esitetyt seikat. Rakennusmääräysten (Rakennusmääräyskokoelma D1, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot 2007) mukaan vesilaitteistot on tehtävä tiiviiksi ja varmistettava riittävä toimintavarmuus. Liitosten tulee kestää normaalit käyttöolosuhteet, kuten lämpötilavaihtelut.

Vahingon määrän osalta vakuutusyhtiö toteaa, että kaikki P Oy:n kartoitusraportissa 7.7.2020 esitetyt havainnot eivät liity vesimittarivuotoihin. Raportin mukaan 14 huoneistossa todettiin vesimittarin rikkoutuneen. Kuudessa huoneistossa oli vanha vesimittari paikallaan ja niissä ei todettu tapahtuneen vuotoa. Raportin mukaan lähes jokaisessa huoneistossa pesuhuoneen kaapistojen ovien ja rungon sekä pesuhuoneen oven todettiin vaurioituneen, mutta kosteuspoikkeamia ei ovista ja kalusterungoista havaittu. Kerrostalo on rakennettu 2010 ja osa raportissa mainituista vaurioista ei liity pesuhuoneen vesimittarin vuotoon, vaan pitkäaikaiseen pesuhuoneen käytöstä aiheutuneeseen kosteusrasitukseen. Esimerkiksi huoneistossa 1 asukkaan mukaan vesimittarista tuli vettä alas lasketun katon läpi pesuhuoneen lattialle, mutta pesuhuoneen kalusteissa havaittavissa olevat kosteuden aiheuttamat turpoamiset eivät liity vahinkoon. Huoneistossa 15 ja 16 ei todettu olleen vesimittarista aiheutunutta vuotoa, mutta pesuhuoneen allaskaapin runko ja ovet olivat raportin mukaan vaurioituneet.

Vakuutusyhtiön mukaan osa taloyhtiön vesimittareista on kestänyt rakennusmääräysten mukaisesti lämpötilavaihtelut, sillä taloyhtiön 20 huoneistosta yhteensä 14 huoneistossa havaittiin vuoto. Todetut 14 vuototapahtumaa eivät tapahtuneet samanaikaisesti, minkä johdosta vakuutusyhtiö on katsonut jokaisen vuototapahtuman erilliseksi ja eri hetkellä tapahtuneeksi vahinkotapahtumaksi. Vakuutusyhtiö korvaa vesimittarin vuodosta aiheutuneet vahingot kunkin huoneiston osalta erillisenä vahinkotapahtumana huomioiden omavastuu ja mahdollinen omavastuuseteli, joka vähentää kyseisen huoneistoon kohdistuneen vahinkotapahtuman omavastuun määrää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko useiden eri asuntojen vesimittarien rikkoutumisia ja näistä aiheutuneita vuotoja pidettävä yhtenä vahinkotapahtumana, josta voidaan vähentää yksi omavastuu, vai onko kunkin vesimittarin rikkoutumista ja vuotoa pidettävä erillisenä vahinkotapahtumana, jolloin jokaisen vuotaneen vesimittarin osalta vahingosta tulee vähennettäväksi vakuutussopimuksen mukainen omavastuu. Koska taloyhtiö ei ole pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisuositusta siitä, että vakuutusyhtiö on rajannut pesuhuoneiden kaapistojen ovien ja runkojen sekä pesuhuoneen ovien vauriot korvauksen ulkopuolelle, lautakunta ei anna asiassa tämän kysymyksen osalta ratkaisusuositusta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kiinteistön All Risks – vakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2016 alkaen) kohdan 1.10 (Omavastuu) mukaan omavastuu on vakuutuskirjaan merkitty tai vakuutusehdoissa erikseen määritetty osuus, joka vähennetään vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Jos esinevahinko kohdistuu samanaikaisesti useisiin saman vakuutuksenottajan samalla sijaintipaikalla oleviin omaisuuskohteisiin, vähennetään vain suurin määritetty omavastuu. Jos samasta vahinkotapahtumasta maksetaan korvaus saman vakuutuksenottajan omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen perusteella, vähennetään vain suurin määritetty omavastuu.

Ehtokohdan 6.1 (Korvattavat esinevahingot) mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Ehtokohdan 6.3.8 (Muut korvausrajoitukset) mukaan kohdissa 6.3.1 - 6.3.7 mainittujen korvausrajoitusten lisäksi vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, joka on aiheutunut kondenssivedestä tai kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä, homeesta tai hajusta, ellei tämä ole välitön ja väistämätön seuraus äkillisestä vuotovahingosta
- vahinkoa, joka on aiheutunut pitkäaikaisesta vaikutuksesta (esimerkiksi pilaantuminen, kuluminen, materiaalin luonnollinen heikkeneminen, naarmuuntuminen, likaantuminen, kerrostuminen, sakkaantuminen, kattilakivi, ruostuminen, korroosio, jännityskorroosio, sienettyminen, haju, home tai lämpötilan tai kosteuden hidas muutos).

Asian arviointi

Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei tarkemmin ilmene, minkä sisältöisistä kaukolämpöverkon huoltotöistä tässä tapauksessa on ollut kysymys. P Oy:n kartoitusraportin 7.7.2020 mukaan huoltotöiden yhteydessä ilmeisesti jonkinlainen paineisku on aiheuttanut talon lämpimän käyttöveden vesimittarien liitosten pettämisen. Tarkka vahingon syntymekanismi ei ole tiedossa. Putkiurakoitsija R:n taloyhtiön isännöitsijälle 24.6.2020 lähettämässä sähköpostiviestissä on puolestaan arvioitu, että vesimittarivuodot johtuivat messinkisen rungon lämpötilavaihteluista. Koska kaukolämpö oli poikki, laskijalaite supistui enemmän kuin messinkinen runko, ja vesi pääsi tulemaan O-renkaan ja rungon välistä. O-rengas oli ehkä kovettunut. Kiinteistöhuoltoyhtiö M Oy:n mukaan taloyhtiön useassa huoneistossa ilmeni samanaikaisesti pesuhuoneissa vesivuoto, joka johtui katossa olevien vesimittarien tai liitoskohtien vuodosta. Vuodoista ilmoitettiin huoltoyhtiön päivystysnumeroon lyhyin väliajoin. Vuodot lakkasivat, kun pesuhuoneissa olevat lämpimän vesimittarin sulut väännettiin kiinni. Kiinteistöhuollon päivystysnumeroon tuli samanaikaisesti vastaavia ilmoituksia vuotavista vesimittareista pesuhuoneissa myös muista lähialueen taloista.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vastauksessaan rakennusmääräyksiin, joiden mukaan vesilaitteistot on tehtävä tiiviiksi ja varmistettava riittävä toimintavarmuus. Liitosten tulee kestää normaalit käyttöolosuhteet, kuten lämpötilavaihtelut. Vakuutusyhtiön mukaan vesimittareiden olisi tullut kestää myös tässä tapauksessa vuotoon johtaneet käyttösuhteet. Koska vakuutusyhtiö on vastineessaan kuitenkin kertonut pitävänsä vesimittarien ja niiden liitosten rikkoutumisia ja näistä tapahtuneita vuotoja vakuutuksesta korvattavina, lautakunta katsoo, että vesimittarien ja niiden liitosten rakennusmääräysten mukaisuudella ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman käsitettä on kyseessä olevissa kiinteistövakuutusehdoissa käsitelty lähinnä ehtokohdassa 6.1, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Ehtokohdan 1.10 mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määrätty omavastuu. Vakuutuskirjan 20.11.2019 mukaan kyseessä olevan All risks – omaisuusvakuutuksen omavastuu on 800 euroa.

Sitä, mikä on yksi vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, ei ole määritelty sovellettavissa vakuutusehdoissa lähemmin kuin mitä ehtokohdasta 6.1 ilmenee. Lautakunta pitää uskottavana, että puheena olevan kerrostalon pesuhuoneiden välikatoissa sijaitsevien vesimittarien ja niiden liitosten vuodot ovat alkaneet ajallisesti hyvin lähellä toisiaan kaukolämpötöiden ja kaukolämmön katkeamisen yhteydessä. Esitetyn selvityksen perusteella mittarit ja niiden liitokset ovat alkaneet vuotaa äkillisesti. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt vuotojen syy-yhteyttä kaukolämpötöihin. Rippumatta vuotojen tarkemmasta syntymekanismista Vakuutuslautakunta katsoo, että näissä olosuhteissa vakuutusyhtiön vesimittarien rikkoutumisina korvattavaksi hyväksymiä vahinkotapahtumia ja näistä seuranneita rakenteiden kastumisvahinkoja on pidettävä vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle yhdestä vahinkotapahtumasta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneena suoranaisena esinevahinkona. Tämän vuoksi korvauksista voidaan vähentää vain yksi omavastuu. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon vakuutusehtojen mukaisesti yhden 800 euron omavastuun korvauksesta vähentämällä. Omavastuuta laskettaessa tulee huomioida mahdollinen omavastuuseteli.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia