Haku

FINE-034468

Tulosta

Asianumero: FINE-034468 (2021)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 10.06.2021

Lakipykälät: 12, 13

Oliko vakuutuksenottajalla oikeus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeaikana takaisinostoon? Vakuutusehdot.

Tapahtumatiedot

Osapuolten FINElle ilmoittamien tietojen mukaan A:n (syntynyt 1953) eläkevakuutusta koskeva sopimus on tullut voimaan joulukuussa 1998. Eläkeajaksi on sovittu 1.4.2015 – 31.8.2028. A:lle on maksettu eläkettä sopimuksen mukaisesti 1.4.2015 alkaen. Eläkevakuutukseen liitetty kuolemanvaraturva on A:n irtisanomisen johdosta päätetty 31.10.2014. Puolisonsa kuoleman 15.8.2020 jälkeen A on esittänyt vaatimuksen eläkevakuutuksen takaisinostamisesta.  Eläkevakuutuksen säästöaika on päättynyt 31.3.2015.

Vakuutusyhtiön A:lle antaman vastauksen mukaan hänen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen takaisinosto ei ole mahdollista siinä vaiheessa, kun eläkettä on jo alettu nostaa. Vakuutusyhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 3.4.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

A vaatii eläkevakuutuksen takaisinostoarvon maksamista puolison kuoleman johdosta eläkevakuutuksen sopimusehtojen kohdan 2.16 perusteella.

Vakuutusyhtiö kiistää A:n vaatimuksen. Yhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutusehtojen määritelmän takaisinosto tarkoittaa vakuutussäästöjen nostamista säästöaikana. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka seurauksena vakuutusyhtiölle syntyy velvollisuus vakuutusehtojen mukaiseen suoritukseen. A:n eläkevakuutuksessa vakuutustapahtuma on eläkeajan alkaminen 1.4.2015, jolloin vakuutuskorvausta on aloitettu maksaa A:lle. Säästöaika on aika ennen vakuutustapahtumaa. Vakuutusyhtiön mukaan takaisinosto olisi ollut mahdollista ennen vakuutustapahtumaa 1.4.2015 ehtokohdan 2.16 mukaisten edellytysten mukaisesti. Eläkeajan alkamisen jälkeen 1.4.2015 vakuutusyhtiöllä on ollut jäljellä vain korvausvastuu, eikä sopimuksella siten ole vakuutussäästöjä, joihin takaisinosto voisi kohdistua. Ehtojen kohdan 3.4 mukaan eläkeaikaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun eläkettä on alettu maksaa. Eläkkeen maksun aloittaminen 1.4.2015 alkaen on vakuutustapahtuma, jonka jälkeen vakuutusyhtiöllä on korvausvastuu. Vakuutusyhtiö toteaa, että säästöaika on päättynyt vakuutustapahtumaan 1.4.2015. Tämän jälkeen takaisinosto ei ole enää ollut mahdollista missään tilanteessa vakuutusehtojen mukaisesti.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 12 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Tarkasteltavaan vakuutussopimukseen sovellettavan vakuutussopimuslain 13 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus saada vapaakirja tai takaisinostoarvo henkilövakuutuksessa) mukaan jos vakuutuksenottajan suorittamista vakuutusmaksuista on kertynyt säästöä, vakuutuksenottajalla on oikeus keskeyttää maksujen suoritus ja saada vakuutusehtojen mukainen vakuutuksen säästöosuutta vastaava maksuton vakuutus (vapaakirja) taikka vakuutusehtojen mukaan laskettu vakuutuksen säästöosuus (takaisinostoarvo).

Kun henkilövakuutus päättyy, vakuutuksenottajalla on oikeus saada takaisinosto-arvo, vaikka vakuutuksenantaja muuten olisi vastuusta vapaa.

Eläkevakuutuksen ehdoissa voidaan kuitenkin määrätä, ettei vakuutuksenottajalla ole 1 tai 2 momentissa säädettyä oikeutta saada takaisinostoarvoa.

Vakuutusehtojen (voimassa 18.2.1998 alkaen) kohdan 1 (Käytettyjen käsitteiden määritelmät) mukaan:

Takaisinostolla tarkoitetaan vakuutussäästöjen nostamista säästöaikana joko kokonaan tai osittain.

Takaisinostoarvo on vakuutuksen omistajalle kesken vakuutuskauden lopetettavasta vakuutuksesta maksettava säästöosuus, josta on vähennetty vakuutusehtojen mukaiset veloitukset.

Vakuutussäästöillä tarkoitetaan vakuutuksen liittyviä takuutuottosäästöjä ja sijoitussidonnaisia säästöjä.

Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka seurauksena vakuutusyhtiölle syntyy velvollisuus vakuutusehtojen mukaiseen suoritukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 2.16 (Takaisinosto) mukaan yksityisen henkilön omistaman eläkevakuutuksen takaisinosto on mahdollista, jos

– vakuutetun puoliso on kuollut
– vakuutetun avioliitto on purkautunut
– vakuutettu tai hänen puolisonsa on joutunut pitkäaikaisesti työttömäksi ja lisäksi
– vakuutettu on antanut takaisinostoon suostumuksensa.

Työttömyys katsotaan pitkäaikaiseksi, kun vakuutettu tai hänen puolisonsa on 60 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut työttömyyspäivärahaa vähintään 200 päivältä.

Mikäli vakuutussäästöjä ei ole katettu kuolemanvaraturvalla, takaisinosto on mahdollista vain yksittäisessä tapauksessa vakuutetun antaman hyväksyttävän terveysselvityksen perusteella.

Eläkevakuutuksen ehtojen kohdan 3.4 (Eläkeajan muuttaminen) mukaan eläkeaika sovitaan vakuutusta otettaessa. Eläkeaikaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun eläkettä on alettu maksaa. Muussa tapauksessa muuttaminen on mahdollista jäljempänä asetetuilla edellytyksillä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko A:lla oikeus takaisinostaa vapaaehtoinen eläkevakuutus eli saada itselleen vakuutuksen säästöosuus kertasuorituksella.      

Vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa on kysymys sidotusta pitkäaikaissäästämisestä, jonka tarkoituksena on vakuutetun eläketurvan kartuttaminen, ja jossa verotusta koskevat määräykset vaikuttavat vakuutustuotteen sisältöön.

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen verovähennys-kelpoisuuden edellytyksenä on rajoitettu takaisinosto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että sopimuksen mukaan vakuutusta ei voi takaisinostaa ennen tuloverolaissa määriteltyä eläkeikää muilla kuin vakuutetun olosuhteisiin liittyvillä, laissa määritellyillä erityisillä nostoperusteilla. Tällaisia nostoperusteita ovat esimerkiksi vakuutetun puolison kuolema tai vakuutetun avioero.

Tässä tapauksessa on kysymys A:n oikeudesta saada eläkevakuutuksen takaisinostoarvo puolison 15.8.2020 kuoleman johdosta. Osapuolten asiassa FINElle antamien tietojen mukaan A:n eläkevakuutuksen sopimuksen mukainen säästöaika on päättynyt 31.3.2015. A:lle on tämän jälkeen sopimuksen mukaisesti maksettu eläkettä 1.4.2015 alkaen. Eläkevakuutuksen eläkeaika on 1.4.2015 – 31.8.2028. A on irtisanonut eläkevakuutukseen liitetyn kuolemanvaraturvan päättyväksi 31.10.2014. FINElle ei ole esitetty A:n vakuutussopimuksen vakuutuskirjaa.

Vakuutuksenottajan oikeudesta saada takaisinostoarvo henkilövakuutuksessa säädetään vakuutussopimuslain 13 §:ssä. Tapaukseen sovellettavan lainkohdan mukaan, jos vakuutuksenottajan suorittamista vakuutusmaksuista on kertynyt säästöä, vakuutuksenottajalla on oikeus keskeyttää maksujen suoritus ja saada vakuutusehtojen mukaan laskettu vakuutuksen säästöosuus eli takaisinostoarvo. Sanotussa lainkohdassa maksujen keskeyttämiselle viitataan säästöaikana tapahtuvaan menettelyyn. Lain mukaan vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus määrätä eläkevakuutuksen vakuutusehdoissa, ettei vakuutuksenottajalla ole oikeutta saada lainkohdassa säädettyä takaisinostoarvoa.

Vakuutusehtojen mukaan takaisinostolla tarkoitetaan vakuutussäästöjen nostamista säästöaikana. Eläkevakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.16 mukaan eläkevakuutuksen takaisinosto on mahdollista puolison kuoleman johdosta. Mikäli vakuutussäästöjä ei ole katettu kuolemanvaraturvalla, takaisinosto on mahdollista vain yksittäisessä tapauksessa vakuutetun antaman hyväksyttävän terveysselvityksen perusteella. Vakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan eläkeaika sovitaan vakuutusta otettaessa. Saman ehtokohdan mukaan eläkeaikaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun eläkettä on alettu maksaa.

Vakiintuneen tulkintakäytännön mukaisesti vakuutusehtoja tulee tulkita kokonaisuutena. Vakuutusehtojen mukaan takaisinostolla tarkoitetaan vakuutus-säästöjen nostamista säästöaikana. Tässä tapauksessa säästöaika on päättynyt 31.3.2015. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutustapahtuma on sattunut 1.4.20215, kun A:lle on alettu maksaa sopimuksen mukaisesti eläkettä. Vakuutusehdot merkitsevät sitä, että vakuutusehtojen kohdan 2.16 mukainen takaisinosto ei tule kysymykseen säästöajan päätyttyä.

Vakuutusehtojen mukaan eläkeaikaa ei voi muuttaa enää sen jälkeen, kun eläkettä on alettu maksaa. Tämän takia vakuutuksen jäljellä olevan rahaston maksatusta A:lle eläkkeenä ei vakuutusehtojen mukaan voida myöskään tehdä sovitusta eläkeajasta poikkeavalla tavalla. 

Edellä todetut seikat huomioiden vakuutusyhtiön päätös kieltäytyä vakuutuksen takaisinostoarvon maksamisesta on vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukainen. A:lla ei ole myöskään vakuutusehtojen perusteella oikeutta saada vakuutuksen rahastoa itselleen eläkkeenä sovitusta eläkeajasta poikkeavalla tavalla. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen, jossa se on kieltäytynyt vakuutuksen takaisinostoarvon maksamisesta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korkeamäki
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia