Haku

FINE-034424

Tulosta

Asianumero: FINE-034424 (2021)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.04.2021

Korvauksen määrä. Yrityksen tuotannossa käytetyn koneen ikävähennys. Vakuutusehtojen soveltaminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas H Oy:n omistaman hallin katto oli romahtanut lumikuorman alla 14.3.2018, jolloin myös hallissa olleet yrityksen koneet vahingoittuivat. H Oy on hakenut korvausta muun muassa vuosina 1997 ja 1999 käyttöön otetuille levytyöstökeskuksilleen aiheutuneesta vahingosta yritysvakuutuksesta.

H Oy vakuutusyhtiölle toimittaman F Oy:n kustannusarvion mukaan vuonna 1999 käyttöön otetun levytyöstökoneen korjauskustannukset käytetyillä osilla olivat 160 000 - 180 000 euroa. F Oy:n arvio koneen vahinkoa edeltäneestä arvosta asennettuna oli noin 200 000 - 220 000 euroa. Konetta oli huollettu huolto-ohjelman mukaan ja siihen oli tehty mittavia parannuksia toimintakunnon säilyttämiseksi. Koneen jäljellä ollut käyttöikä huolto-ohjelmalla oli ollut noin 12 vuotta. Uuden vastaavan koneen hinta oli noin 750 000 euroa.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään 19.6.2018 vuonna 1997 ja 1999 hankittujen levytyöstökeskusten osalta ikävähennysten olevan yli 100 prosenttia laskettuna vakuutusehtojen mukaisella kuuden prosentin vuotuisella ikävähennyksellä, joten vakuutuksesta ei jäänyt koneiden osalta korvattavaa. H Oy vaati päätöksen muuttamista vuonna 1999 käyttöön otetun koneen osalta vedoten siihen, että koneeseen oli vuosina 2016 - 2018 uusittu laitteita ja osia yhteensä 34 650,29 eurolla. H Oy:n mielestä uusien osien ikävähennykset tuli laskea osien hankintahetken eikä koneen rungon iän perusteella. Korvausta oli haettu vain rikkoutuneista osista eikä koko koneesta, jonka runko ei ollut vahingoittunut. Vakuutusehdoissa ei mainittu, että konetta tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena.

Vakuutusyhtiö ei muuttanut kantaansa päätöksissään 13.11.2018, 18.12.2018 ja 19.2.2019. Vakuutusyhtiö totesi, että vakuutusehtojen mukaan konetta tarkasteltiin yhtenä kokonaisuutena eivätkä siihen tehdyt pienehköt uusinnat vaikuttaneet kokonaisuuden ikään. Osan uusiminen oli vaikuttanut ikävähennykseen, jos kyseinen yksittäinen osa olisi rikkoutunut.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta               

H Oy on tyytymätön siihen, että vakuutusyhtiö oli tehnyt vuonna 1999 käyttöön otetun koneen ikävähennyksen koneen rungon käyttöönottovuoden mukaan huomioimatta konelinjaan myöhemmin asennettujen erillisten laitteiden ja osien todellista ikää ja käyttöönottovuotta. H Oy on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan koneen osista vuonna 2018 uusitusta turbiinista/optiikasta 10 340 euroa, vuonna 2017 uusituista TK-pesästä 4 113 euroa, sähkömoottorista 1 208 euroa, sähkölaitteista 611 euroa ja pumpusta 3 099 euroa sekä vuonna 2016 uusituista muista laitteista 15 277 euroa eli yhteensä 34 659 euroa.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissään lausumansa. Vakuutusyhtiön mukaan hallin katon romahtaessa levytyöstökeskuksen päälle vahinko kohdistui koko levytyöstökeskukseen. Vakuutettua konetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Levytyöstökeskuksen toimintakelpoisuuden ylläpitämiseen liittyi korjaus- ja huoltotöitä, kuten kuluneiden ja muuten käyttökelpoisuutensa menettäneiden osien uusimista. Se, että vuonna 1999 hankittuun levytyöstökeskukseen uusittiin tarvittavia osia, ei muuttanut koneen alkuperäistä käyttöönottovuotta ja siitä vakuutusehtojen kohdan 3.3 mukaan laskettavaa ikävähennystä. Koneen ikävähennys oli yli 100 prosenttia, joten sen rikkouduttua korvausta ei makseta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

H Oy:n vakuutukseen sovellettavien, 1.11.2017 voimaan tulleiden All Risks -vakuutuksen ehtojen kohdan 3.3 (Ikävähennykset rikkoutumisvahingoissa) mukaan koneiden, laitteiden, laitteistojen ja järjestelmien rikkoutumisesta aiheutuneen vahingon määrää laskettaessa tehdään korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista, vian paikallistamisesta ja korjaamisesta aiheutuneista rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja -täyttökustannuksista omaisuuden ikään perustuva vähennys. Vähennys tehdään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta jokaiselta alkavalta kalenterivuodelta seuraavasti:

-muut koneet, laitteet, säiliöt, putkistot, kaapeloinnit ja johdotukset 6 % vuodessa.

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun. Jos koneella, laitteella, laitteistolla, järjestelmällä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttömäärä, jonka mukaan kone, laite, laitteisto, järjestelmä tai sen osa menettää arvonsa edellä määritettyä ikävähennystä nopeammin, sovelletaan ikävähennystä, joka perustuu valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, saiko vakuutusyhtiö määrittäessään H Oy:n levytyöstökeskuksen vahingoittumisesta maksettavaa vakuutuskorvausta laskea vakuutussopimuksen mukaisen koneen ikävähennyksen suoraan koneen käyttöönottovuoden perusteella vai oliko korvauksen määrittämisessä huomioitava erikseen H Oy:n levytyöstökeskukseen vuosina 2016 - 2018 uusimat osat ja laitteet.

FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan nyt kyseessä olevan koneen vuotuinen ikävähennys on kuusi prosenttia käyttöönotto- ja sitä seurannutta vuotta lukuun ottamatta. Yksittäisten koneenosien käyttöikä tai käyttömäärä huomioidaan vakuutusehdon 3.3 mukaan korvausta laskettaessa erikseen siinä tapauksessa, että osa menettää valmistajan määrittelyn mukaan arvonsa vakuutusehtojen ikävähennystä nopeammin. Siinä tapauksessa sovelletaan valmistajan määrittelemään käyttöikään tai käyttömäärään perustuvaa ikävähennystä.

FINE katsoo, että vakuutusehtojen sanamuodon mukaan rikkoutumisvahingoissa rikkoutuneen kokeen ikävähennys on laskettava koneen käyttöönottovuoden perusteella ja lähtökohtaisesti konetta yhtenä kokonaisuutena tarkastellen. Ikävähennyksen määrä ei siten riipu koneeseen tehdyistä huolloista tai muista koneen käyttökelpoisuutta sinänsä säilyttäneistä ylimääräisistäkään toimenpiteistä. Tällaiset käyttökelpoisuutta ylläpitävät toimet eivät pääsääntöisesti lisää koneen arvoa. Päinvastoin vakuutusehdon mukaan yksittäisten osien tai osakokonaisuuksien arvoa huomioidaan ikävähennyksen määrässä vain, jos kyseisten osien määritelty käyttöikä on koneen yleisen ikävähennysprosentin osoittamaa lyhyempi.

Tämän vuoksi ja koska puheena oleva levytyöstökeskus oli asiakirjojen mukaan otettu käyttöön vuonna 1999, ei vakuutuskorvausta jää vakuutusehtojen mukaisen kuuden prosentin vuotuisen ikävähennyksen jälkeen maksettavaksi. Näin ollen vakuutusyhtiön päätös on ollut vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia