Haku

FINE-034356

Tulosta

Asianumero: FINE-034356 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.08.2021

Toiminnan vastuuvakuutus. Traktorista lähteneen tulipalon rakennukselle aiheuttama vahinko. Traktorin pysäköinti. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan traktori tuhoutui tulipalossa 6.7.2019 sytyttäen samalla viereisen varastorakennuksen. Asiakkaan vuokranantajan omistama varastorakennus ja siinä ollut käyttöomaisuus tuhoutuivat täysin. Korvausta haettiin asiakkaan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 17.9.2020 hylännyt korvausvaatimuksen, koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa tuottamuksesta. Se, että traktori oli pysäköity lähelle hallirakennusta, ei ollut osoitus huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.  Mitään syytä sille, miksi traktoria ei olisi saanut kyseiseen paikkaan pysäköidä, ei ollut esitetty.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toteaa valituksessaan, että yrityksessä oli tiedostettu traktoreiden ja moottorityökoneiden paloriski ja työntekijöitä oli turvallisuussyistä ohjeistettu pysäköimään koneet erilliselle tätä tarkoitusta varten osoitetulle parkkialueelle noin 20 metrin päähän rakennuksesta. Yrityksen työntekijä, traktorin kuljettaja oli pitkän työvuoron aiheuttaman väsymyksen ja huolimattomuuden seurauksena vastoin ohjeistusta jättänyt traktorin liian lähelle rakennusta eli noin 5 metrin päähän ja näin laiminlyönyt sovittua ohjeistusta. Lisäkirjelmässään asiakas toteaa, ettei lainsäädäntöä eikä suojeluohjetta ajoneuvojen pysäköinnille ole. Asiakas vetoaa erääseen Ylen artikkeliin, jonka mukaan traktoreilla on kuitenkin selvästi suurempi syttymisriski, minkä vuoksi pysäköintiohje oli yrityksessä annettu.

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei traktorissa ollut havaittu mitään vikaa tai poikkeavuuksia ennen vahinkoa. Traktori oli ollut noin kuukausi ennen vahinkotapahtumaa maahantuojalla korjattavana kampiakselivian vuoksi. Tämä vika tai sen mahdollinen uusiutuminen eivät olleet syy-yhteydessä tulipaloon eikä vian uusiutumista ollut ennen vahinkoa havaittu. Traktorin huoltoa tai muuta kunnossapitoa ei ollut laiminlyöty.

Kysymys on siitä, oliko viiden metrin etäisyys rakennuksesta ollut olosuhteet huomioiden riittävä. Yrityksen omien sisäisten ohjeiden noudattamatta jättäminen ei ole osoitus tuottamuksellisesta menettelystä, kun korvausvastuuta arvioidaan suhteessa kolmanteen. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Toimintaa arvioidaan objektiivisesti; miten huolellinen henkilö olisi toiminut samassa tilanteessa. Vaadittavan huolellisuuden tasoon vaikuttavat mahdolliset tapaukseen soveltuvat lainsäännökset, viranomaismääräykset ym.  Missään lainsäädännössä ei todeta, kuinka kauas rakennuksista ajoneuvot on pysäköitävä. Yleistä onkin, että ajoneuvoja pysäköidään hyvinkin lähellä rakennuksia sekä erikseen merkityillä pysäköintipaikolla että yksityisillä pihoilla. Jo muutaman metrin etäisyys ajoneuvon ja rakennuksen välillä on riittävä. Näiltä osin vakuutusyhtiö vetoaa erääseen Pelastustieto-julkaisun artikkeliin koskien ajoneuvon sytyttämää taloa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että pelastuslain 9 §:ssä ei oteta kantaa ajoneuvojen etäisyyteen rakennuksesta. Ajoneuvoja ei myöskään lähtökohtaisesti voida pitää lain tarkoittamana helposti syttyvänä materiaalina tai muuna tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa aiheuttavana tavarana, kun ottaa huomioon pelastuslakia koskevan hallituksen esityksen perustelut (HE 257/2020).

Vakuutusyhtiö viittaa myös asiakkaan selvityksiin, joiden mukaan traktorin ja vahingoittuneen omaisuuden normaali säilytyspaikka oli ollut lähistöllä oleva konehalli. Konehallin eristystöiden vuoksi irtaimistoa oli säilytetty palaneessa rakennuksessa. Samoin traktori oli pysäköity pihalle. Selvityksistä ei kuitenkaan käy ilmi, miksi asiakas katsoo, että traktorin säilyttäminen sisällä konehallissa olisi ollut asianmukainen toimintapatapa, mutta traktorin säilyttäminen viiden metrin etäisyydellä rakennuksesta ei olisi ollut. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan sama vahinkoseuraamus olisi syntynyt, mikäli traktori olisi syttynyt sisällä konehallissa palamaan. Traktorinkuljettaja ei ollut toiminut huolimattomasti eikä asiakas ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiakkaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 17.11.2018 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.1, Mitä toiminnanvastuu korvaa, mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa…

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko asiakkaana oleva yritys korvausvastuussa vuokranantajan rakennukselle aiheutuneesta tulipalovahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata yrityksen vastuuvakuutuksesta.

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä voimassa olevan oikeuden mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle syntyy hänen toiselle aiheuttamistaan vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamuksellista menettelyä eli huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, joka on ollut vahingon syynä.

FINEn käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan asiakkaan traktori oli syttynyt palamaan tuntemattomaksi jääneestä syystä. Poliisiviranomainen on päättänyt palonsyyntutkinnan 27.8.2019, koska syttymissyytä ei ollut tutkinnassa ilmennyt. Asiakirjoista ei muutoinkaan ilmene, että traktorissa olisi ennen sen pysäköintiä havaittu mitään mahdollisen palovahingon varaa aiheuttanutta vikaa.

Traktorien pysäköinnistä rakennuksiin nähden ei ole olemassa pakottavaa lainsäädäntöä tai ohjeistusta. FINE toteaa, että traktorin pysäköiminen viiden metrin päähän rakennuksesta ei siten ole ollut minkään velvoittavan määräyksen vastaista eikä kyse ole ollut huolimattomasta toiminnasta ottaen huomioon tavanomaisen pysäköimiskäytännön ja yleisen elämänkokemuksen. Pelkkä asiakkaan tässä tapauksessa omaehtoisesti noudattamasta ohjeistuksesta tai käytännöstä poikkeaminen ei myöskään sellaisenaan osoita yleistä vahingonkorvausvelvollisuutta perustavaa huolimattomuutta.

Näin ollen FINE katsoo, ettei asiakas ole aiheuttanut tulipalovahinkoa tuottamuksellisella menettelyllään.

FINE katsoo vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen olevan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia