Haku

FINE-034141

Tulosta

Asianumero: FINE-034141 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2021

Lakipykälät: 5, 9

Pakastimen vuotaminen. Vuokralaisen vastuu. Rajoitusehto. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaana oleva vuokralainen muutti uuteen asuntoon. Edellisen asunnon vuokranantaja oli ilmoittanut hänelle, että pakastin oli sulanut aiheuttaen kosteusvahinkoja asunnolle, taloyhtiön rakenteille sekä erääseen toiseen huoneistoon. Pakastin oli jäänyt sulattamatta pois muutettaessa ja kun sähköt katkesivat, vedet vuotivat lattialle. Korvauksia haettiin asiakkaan vastuuvakuutuksesta. 

Päätöksellään 26.8.2020 vakuutusyhtiö on todennut vahingon aiheutuneen asiakkaan tuottamuksesta ja että vakuutusyhtiö korvaa vastuuvakuutuksesta taloyhtiön rakenteille ja muille huoneistoille aiheutuneet vahingot omavastuulla vähennettynä. Vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvannut omassa käytössä olleen asunnon pinnoitteille tai kiinteille sisusteille aiheutuneita vahinkoja rajoitusehtokohdan 4.2.4 (Käytettävänä oleva omaisuus) perusteella.

Vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen 8.10.2020 ratkaisusuosituksen mukaan kiinteille sisusteille aiheutuneita vahinkoja ei voida korvata vuokralaisen vastuuvakuutuksesta rajoitusehtokohdan 4.2.4 perusteella

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas toteaa valituksessaan, että vakuutusehtojen  kohta 4.2.4 (Käytettävänä oleva omaisuus) on vähintäänkin epäselvä. Epäselvää vakuutusehtoa tulee tulkita laatijansa vahingoksi. Joka tapauksessa vakuutusehtoja ei voida tulkita siten, että keittiön lattiapinnoille ja keittiökaapistoille tulleet vahingot olisivat rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle. Lisäksi vakuutusyhtiö on laiminlyönyt tiedottaa vastuuvakuutuksen sisältämästä olennaisesta rajoitusehdosta. Asiakas on nimenomaan ottanut vakuutuksen sen mahdollisuuden vuoksi, että hän omalla toiminnallaan aiheuttaisi vahinkoa huoneistolle ja rakennukselle. Vakuutusyhtiö on tiennyt asiakkaan asuvan vuokralla. Asiakas on vakuutusta ottaessaan olettanut, että vakuutus kattaa hänen aiheuttamat vahingot huoneistolle. Vuokralaisen keskeisimmän vahinkoriskin poissulkeminen vastuuvakuutuksesta on kiistatta olennainen rajoitusehto. Vakuutusyhtiö on ollut vakuutusta myöntäessään velvollinen vakuutussopimuslain 5 §:n perusteella tiedottamaan vakuutuksen sisältämistä rajoituksista, joka koskee hänen osaltaan kannaltaan olennaista seikkaa. Lisäksi valituksessaan viitataan näiltä hallituksen esityksen perusteluihin 114/1993. Hallituksen esityksessä on nimenomaan korostettu sitä, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella vakuutus on kattanut keittiön lattiapinnoitteelle ja kaapistoille aiheutuneet vahingot.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Huoneiston lattia ja keittiön kaapistot ovat asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n tarkoittamia osakehuoneiston sisäosia. Lisäksi huoneiston lattia on vakuutusehtojen kohdassa 4.2.4 esimerkkinä mainittu pinnoite. Vakuutusehto 4.2.4 ei ole epäselvä. Sen perusteella vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun hallinnassa olleen vuokrahuoneiston lattialle ja keittiön kaapistoille.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että asunto-osakeyhtiölaissa käytetään omistaja-liitettä vain osakkeenomistajan yhteydessä. Asunto-osakeyhtiölaissa ei viitata asunto-osakeyhtiöön omistaja-liitteellä. Asunto-osakeyhtiölaissa käytetään asunto-osakeyhtiöstä termiä yhtiö. Vakuutusehto 4.2.4 ei ole tälläkään perusteella epäselvä.

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä annetut tiedot

Lausuntopyynnön mukaan vakuutusyhtiö ei ollut vakuutusta myöntäessään millään tavalla informoinut siitä, että vakuutus ei korvaisi huoneiston rakenteille ja laitteille, mukaan lukien lattiapinnat ja keittiön kaapistot, aiheutuvia vahinkoja.
Asiakkaalle vakuutuksen vuonna 2016 tehnyt asiakasneuvoja ei ole enää vakuutusyhtiön palveluksessa, eikä myyntikeskustelun sisältöä voida varmistaa häneltä. Normaali toimintatapa on käydä vakuutuksen rajoitusehdot ja muut keskeiset ehdot asiakkaan kanssa läpi ennen vakuutussopimuksen tekemistä.

Asiakkaan kotivakuutustarjousta ei ole arkistoitu. Normaali toimintatapa on, että ennen vakuutussopimuksen tekemistä asiakkaalle tulostetaan vakuutustarjous, jonka liitteenä on tuoteseloste ja vakuutusehdot. Vuonna 2016 käytössä ollut tulostemalli on vastauksen liitteenä osana vahinkoasiakirjoja. Tuoteselosteessa (päivätty 16.11.2015) todetaan sivulla 23, ettei vastuuvakuutus korvaa esimerkiksi vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun hallussa, lainassa, käytössä, käsiteltävänä, huolehdittavana tai säilytettävänä olevalle omaisuudelle.

Vakuutusyhtiö pitää selvänä, että asiakkaalle on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettu tuoteseloste, josta rajoitusehdot ovat käyneet selvästi ilmi. Vakuutusyhtiö pitää selvänä myös sitä, että lausunnonpyytäjän kanssa on käyty suullisesti rajoitusehdot läpi ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Tämä perustuu paitsi siihen, että kysymyksessä on normaali toimintatapa, niin myös siihen, että vakuutusyhtiössä säännöllisesti korostetaan vakuutuksia myyville henkilöille näiden vaiheiden (tuoteselosteen antaminen ja rajoitusehtojen läpikäynti) tärkeyttä ennen sopimuksen tekemistä.

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Vastuuvakuutusehtojen voimassa 1.1.2019 lukien kohdassa 4.2.4 (Korvausrajoitukset, käytettävänä olevana omaisuus) mukaan:

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli jonkun tällä vakuutuksella vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

Vakuutus kattaa kuitenkin korvausvastuun, joka vakuutetulle aiheutuu hänen ja hänen perheensä vakituisena asuntona käytetyn osake- tai vuokrahuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti tuotetusta vahingosta. Vakuutus kattaa myös matkan aikana asuntona käytetylle vuokra- tai osakehuoneistolle aiheutetun vahingon.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka aiheutuu 

-omaisuudelle, joka asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuun mukaan kuuluisi omistajan kunnossapidettäväksi (esimerkiksi pinnoitteet)
- huoneiston huonosta hoidosta, kulumisesta tai muusta ei-äkillisestä syystä
- omakotitalolle tai muulle vastaavalle vakuutetun asuinkäytössä olevalle kiinteistölle.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Ratkaisusuositus

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiö korvausvelvollinen asiakkaan aiheuttamasta kosteusvahingosta vuokra-asunnolle. Lähemmin tarkasteltuna kyse on erityisesti rajoitusehtokohdan 4.2.4 sisällöstä ja siitä onko vakuutusyhtiö täyttänyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Riidatonta osapuolten kesken on asiakkaan huolimaton toiminta, joka aiheutti kosteusvahingon.

Asiakas on vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö tulkitsee väärin rajoitusehtokohdan 4.2.4 sisältöä, kun se sulkee pois korvauspiiristä vuokrahuoneiston lattialle ja keittiön kaapistolle aiheutuneet vahingot. Asunto-osakeyhtiölaissa ei asiakkaan käsityksen mukaan todeta niin, että lattia ja kaapistot kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle eikä kyseinen laki tunne käsitettä omistaja. Näiltä osin FINE toteaa, että asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja on vastuussa mm.pinnoitteista ja asuntoon asennetuista kaapistoista. Vastuuvakuutus ei korvaa nimenomaisen rajoitusehtokohdan perusteella vahinkoa, joka aiheutuu vuokrahuoneiston lattialle ja kaapistoille. Vakuutusyhtiön tulkinta rajoitusehdon sisällöstä on oikea.

Asiakas on lisäksi vedonnut siihen, että vakuutusyhtiö on laiminlyönyt tiedottaa edellä mainitusta vastuuvakuutuksen sisältämästä olennaisesta rajoitusehdosta. Vakuutussopimuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 114/1993) mukaan 5 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan paitsi vakuutusehdoissa erikseen mainittuja, korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja myös muita ehtomääräyksiä, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutuksesta odottaa. Rajoituksen olennaisuus arvioidaan sen mukaan, mitä tavallisen vakuutusta harkitsevan henkilön voidaan olettaa pitävän kyseisessä vakuutuksessa tärkeänä. Pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot. Koska vakuutussopimuslain 5 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus on laissa vakuutuksenantajalle asetettu velvoite, vakuutuksenantaja on FINEn omaksuman vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan velvollinen osoittamaan, että se on antanut vakuutussopimusta tehtäessä asiakkaalle lain edellyttämät tiedot.

FINE toteaa, että vuokralaisen kannalta kyseessä on olennainen rajoitusehtokohta. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt tienneensä asiakkaan tarvitsevan vakuutusta nimenomaan vuokra-asuntoa varten.  Yleensä vakuutusyhtiön antamat tiedot ilmenevät vakuutustarjouksesta, jossa asiakas on allekirjoituksellaan vahvistanut saaneensa tuoteselosteen.  Vakuutusyhtiö ei ole voinut toimittaa FINElle vakuutustarjousta, kun sitä ei ole aikoinaan arkistoitu. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on esittänyt vain 1 kansilehden liittyen tuoteselosteeseen. Asiakkaalle annetun tuoteselosteen tarkemmasta sisällöstä ei ole esitetty selvitystä. Tällä perusteella FINE katsoo, että asiassa jää selvittämättä, että asiakkaalle olisi luovutettu tuoteselostetta. Lisäksi FINE toteaa jäävän luotettavasti näyttämättä, että asiakkaan tietoon olisi muullakaan tavalla tuotu hänen kannaltaan olennainen rajoitusehtokohta ennen sopimuksen tekemistä.

Edellä mainituilla perusteilla FINE toteaa, että asiakkaalle ei ole annettu tietoa olennaisesta rajoitusehtokohdasta vakuutussopimuslain vaatimalla tavalla ja asiakas on voinut perustellusti jäädä siihen käsitykseen, että vastuuvakuutus korvaa hänen vuokra-asunnolle aiheuttamia vahinkoja myös pinnoitteiden ja kiinteiden sisusteiden osalta. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi vakuutusyhtiö ei voi vedota rajoitusehtokohtaan 4.2.4.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaan aiheuttaman vahingon vastuuvakuutuksesta myös vuokra-asunnon pinnoitteiden ja keittiön kiinteiden kaapistojen osalta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén      
Esittelijä Mustonen                                      

 

Tulosta