Haku

FINE-034132

Tulosta

Asianumero: FINE-034132 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 06.09.2021

Lakipykälät: 69

Varkausvahinko. Näyttö korvattavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Vahingon määrä. Korvauksen hakijan velvollisuus esittää selvityksiä vahinkotapahtumasta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 20.4.2020 mukaan A:n Macina Freeze KTM –merkkinen lukittu polkupyörä varastettiin 17.3.2020-19.4.2020 välisenä aikana taloyhtiön yhteisestä pyörävarastosta.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen 6.5.2020 vedoten siihen, että A on toimittanut vakuutusyhtiölle vääriä tietoja vahingon käsittelyä varten. Vakuutusyhtiön vahinkorekisteristä saamien tietojen mukaan A oli ilmoittanut saman pyörän tulleen anastetuksi jo 19.8.2019 ja hakenut kyseisestä vahingosta korvausta aiemmin toisesta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiön mukaan toimitettujen selvityksien perusteella elokuussa 2019 varastetuksi ilmoitettu pyörä ei ole voinut tulla anastetuksi toistamiseen.

A ilmoitti tämän jälkeen vakuutusyhtiölle pyörän kuitenkin olevan sama. Pyörä oli varastettu elokuussa 2019 ja palautettu A:lle myöhemmin. 

Vakuutusyhtiö pyysi A:ta tämän jälkeen toimittamaan asiakirjan poliisilta koskien anastetun pyörän löytymistä sekä ilmoituksen aiemmasta vakuutusyhtiöstä, että korvaus on palautettu vakuutusyhtiölle pyörän löydyttyä.

A vastasi, että poliisi ei ole palauttanut pyörää, eikä siitä näin ollen ole saatavilla todistusta löytymisestä. A on löytänyt varastetun sähköpyörän myyntipalstalta ja ostanut sen itselleen takaisin. A epäili kyseessä olevan todennäköisesti sama pyörä, joka häneltä oli aiemmin varastettu. A on käyttänyt vakuutuskorvauksen pyörän ostamiseen myyntipalstalta, eikä vakuutuskorvauksen palauttamisesta näin ollen ole saatavilla todistusta. 

Vakuutusyhtiö lähetti tämän jälkeen A:lle kyselyn, jossa se halusi tietää, milloin tarkalleen A osti 19.4.2020 anastetun sähköpyörän, keneltä ja mihin hintaan sekä myyntikanavan, jolla pyörä oli ollut myynnissä. Lisäksi vakuusyhtiö pyysi maksutositteen ostosta myyjälle tai verkkopankkitositteen kyseisen rahasumman nostosta sekä kopion myynti-ilmoituksesta.

A vastasi, ettei muista tarkkaa päivämäärää yli vuoden takaisesta ostoksesta, eikä hänellä ole tiedossa kyseisen henkilön nimeä, osoitetta tai puhelinnumeroa. A ilmoitti myyntikanavan nimen, mutta A:lla ole kopiota myynti-ilmoituksesta. A muistelee maksaneensa pyörästä 2.300 euroa. Maksutositetta ostosta tai verkkopankkitositetta nostosta A:lla ei ole. Koska A ei ollut varma onko kyseessä sama pyörä, hän ei ilmoittanut siitä poliisille. Vakuutusyhtiölle toimitettu ostotosite vastaa uuden vastaavan pyörän tositetta sen arvosta.

Vakuutusyhtiö antoi 5.2.2021 korvauspäätöksen, jossa se katsoi, että ilman pyydettyjä selvityksiä korvausta ei voida maksaa. Korvausta on haettu täsmälleen samoilla asiakirjoilla, joilla jo aiemmin on saatu korvaus.  Vakuutusyhtiö katsoi, että A on yrittänyt erehdyttää vakuutusyhtiötä suorittamaan toisen korvauksen samasta pyörästä, jonka toinen vakuutusyhtiö on jo korvannut. 

Asiakkaan valitus

A vaatii korvausta anastetusta pyörästä 2.389,30 euroa. Vaatimuksessa on huomioitu ikävähennys vuoden 2016 mukaan sekä omavastuu.

A kertoo lisäkirjelmässään 3.5.2021 toimittaneensa hallussaan olevan kopion ostokuitista saman merkkisestä ja mallisesta pyörästä, millainen A:lta on anastettu vuosina 2019 ja 2020. Vuonna 2020 anastetusta pyörästä A:lla ei ollut selvitystä, koska kyseinen pyörä on ostettu yksityiseltä henkilöltä polkupyörien myyntipalstalta. Vakuutusyhtiö on virheellisesti olettanut, että pyörä on ostettu uutena liikkeestä. Vakuutusyhtiö on A:n mielestä toiminut virheellisesti ja johtanut A:ta harhaan pyytämällä pyörän takuutodistusta, ostokuittia ja tilausvahvistusta. A:lle ei ole annettu muuta mahdollisuutta korvausvastuun selvittämiseksi.

Myöhemmin A on kertonut pyörän olleen todennäköisesti sama kuin vuonna 2019 anastettu pyörä, mutta ei pysty tätä osoittamaan, eikä yrityksestään huolimatta ole saanut selville pyörän myyneen henkilöllisyyttä. Käytetystä pyörästä ei myöskään ole saatavilla kuittia, koska myyjä ei ole sellaista suostunut myynnin yhteydessä kirjoittamaan, eikä tällaista A:n mukaan yleisen kokemuksen mukaan edellytetä. A ei myöskään voi olla täysin varma, onko kyseessä sama pyörä, koska siihen oli vaihdettu osia. Poliisin rikostutkinta asiassa oli jo viety päätökseen. Vakuutuskorvaus on käytetty tämän pyörän ostamiseen. A on toimittanut parhaan kykynsä mukaan myös muut vaaditut selvitykset.

Lisäkirjelmässään 3.6.2021 A tarkensi uuden vastaavan maastopyörän KTM Macina Team 292 maksavan 3.699 euroa. A kertoi lisäksi toimittaneensa palveluntarjoajalle selvityksen, josta pyörän arvo vahinkohetkellä myös selviää.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset ja katsoo tulleen näytetyksi, että asiakas on hakenut samasta pyörävarkaudesta samoilla asiakirjoilla korvauksia kahdesta eri vakuutusyhtiöstä. A on ensin kertonut saaneensa anastetun pyöränsä takaisin ja myöhemmin kertonut ostaneensa anastetun pyörän takaisin nettimyynnistä ilmoittamatta tästä löydöstään poliisille.  A:n kertomus on tältä osin ristiriitainen. A ei ole tässä tapauksessa pystynyt näyttämään, että hänen yhtiöön kohdistamansa korvausvaatimus on sekä määrältään että perusteeltaan oikea.

Lisävastineessaan 20.5.2021 vakuutusyhtiö katsoo, että A ei esittänyt minkäänlaista näyttöä uudelleen hankitusta omaisuudesta, kuten kuittia, selvitystä rahojen nostosta tai myyjän yhteystietoa ja lisäksi A:n selvitys vahingon määrästä vaihtelee. Rikosilmoituksessa pyörän arvoksi on arvioitu 3.700 euroa, kuitissa 3.600 euroa, vahinkoilmoituksessa 2.799 euroa ja myöhemmin A on ilmoittanut ostamansa pyörän käytetyksi ja sen hankintahinnaksi 2.300 euroa.

Selvitykset

Lautakunnalla on ollut asiaa ratkaistessaan käytössä muun muassa seuraavat selvitykset:

- Ote vahinkorekisteristä 20.4.2020
- Tutkintailmoitus 24.4.2020
- Ostokuitti 11.4.2016
- Vahinkoilmoitus 20.8.2019
- Vahinkoilmoitus 20.4.2020, tutkintailmoitus 2019
- Korvauspäätökset 6.5.2020 ja 5.2.2021

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta ja menetetystä omaisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n (Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Sovellettavien kotivakuutusehtojen (voimassa 3.4.2018 alkaen) kohdan 4.5 (Rikosturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja -olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä ja jonka syynä on

  • varkaus tai murto: vahinko irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on
    • murtauduttu rakenteita rikkomalla tai muuten väkivaltaisesti, esimerkiksi lukkoja vahingoittaen
    • tunkeuduttu avaimella, joka on saatu murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.
  • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
  • ilkivalta eli vahingonteko, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa esinevahinkoa.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, -olosuhteen ja paikan suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamiseksi, unohtamiseksi, hukkaamiseksi tai häviämiseksi.

Yleisten sopimusehtojen (voimassa 1.5.2019 alkaen) kohdan 11 (Korvausmenettely) alakohdan 11.1 (Korvauksen hakijan velvollisuudet) mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.
[…]

Asian arviointi

A:n Macina Freeze KTM –merkkinen lukittu polkupyörä varastettiin vahinkoilmoituksen mukaan 17.3.2020-19.4.2020 välisenä aikana taloyhtiön yhteisestä pyörävarastosta. A:n mukaan hän oli hankkinut nyt korvattavaksi vaaditun polkupyörän aiemmin anastetun pyörän tilalle

Vakuutusyhtiö on vedonnut asiassa siihen, että A ei ole toimittanut yhtiölle pyydettyjä selvityksiä ja A:n kertomus anastetun pyörän alkuperästä ja arvosta vaihtelee. A ei ole vakuutusyhtiön pyynnöstä huolimatta esittänyt käytettynä ostamastaan pyörästä mitään selvitystä, kuten kuittia tai selvitystä rahojen nostosta tai myyjän yhteystietoja. A on ilmoittanut vakuutusyhtiölle ensin saaneensa anastetun pyörän takaisin, mutta myöhemmin kertonut ostaneensa aiemmin elokuussa 2019 anastetun pyörän takaisin nettimyynnistä. A:n selvitys myös vahingon määrästä on vaihdellut. A on ilmoittanut rikosilmoituksessa pyörän arvoksi 3.700 euroa, vahinkoilmoituksessa 2.799 euroa ja ostokuitin mukaan pyörän arvo on 3.600 euroa ja A kertoo ostaneensa käytetyn pyörän 2.300 eurolla.

A on esittänyt selvityksenä vahingosta laskun 11.4.2016 hankitusta ja 19.8.2019 anastetusta pyörästä. A:lla ei ole ollut esittää selvitystä kertomansa mukaan käytettynä internetin myyntipalstalta yksityishenkilöltä ostamastaan pyörästä. A on kuitenkin epäillyt pyörän olevan sama, joka häneltä anastettiin elokuussa 2019, mutta ei ole ollut asiasta varma, sillä pyörään oli vaihdettu osia. A on yrittänyt selvittää myyjän yhteystietoja tuloksetta. A on mielestään toimittanut parhaan kykynsä mukaan vaaditut selvitykset.

Korvauksen hakijalla on yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan näyttötaakka siitä, että kyse on korvattavasta vahingosta samoin kuin vahingon määrästä. Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ehtojen mukaan esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset.

Lautakunta pitää A:n kertomusta pyörän alkuperästä epätavallisena. A on kertonut saaneensa edellisenä vuonna varastetun pyörän takaisin, mutta ei ole ilmoittanut tästä poliisille tai aiemman korvauksen maksaneelle vakuutusyhtiölle. A on ostanut kertomuksensa mukaan varastetun pyörän takaisin käytettyjen pyörien myyntipalstalta, mutta A ei itsekään ole varma, onko kyseessä sama pyörä, vaikka korvausta on haettu samoilla selvityksillä kuin aiemmin anastetun pyörän korvausta toisesta yhtiöstä. Lisäksi pyörän arvosta on esitetty useita toisistaan poikkeavia arvoja.

Vakuutuslautakunta käsittelee tapaukset esitetyn kirjallisen aineiston perusteella. Tässä tapauksessa pyörän alkuperästä ja arvosta annetut tiedot ovat ristiriitaisia ja puutteellisia. Vakuutuslautakunta katsoo vahinkotapahtumasta saatujen ristiriitaisten tietojen perusteella, ettei A ole esittänyt riittävää ja luotettavaa selvitystä korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä ja vakuutusyhtiöllä on siten ollut vakuutusehtojen mukaan oikeus evätä korvaus.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA                                                                                      

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Taivalantti

Jäsenet:
Maso
Rantala
Vaitomaa
Vyyryläinen

Tulosta