Haku

FINE-034094

Tulosta

Asianumero: FINE-034094 (2021)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 25.08.2021

Ulkomainen osake. Yhtiötapahtuma. Tiedottaminen. Oliko palveluntarjoajan käyttämä käännös ja muu menettely harhaanjohtavaa?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli keväällä 2020 sijoittanut yhdysvaltaiseen yhtiöön, joka oli sittemmin yhtiökokouksissaan päättänyt fuusioitua Nasdaqissa listattuun yhtiöön, missä yhteydessä sen osakkeen nimi ja kaupankäyntitunnus muuttuisivat. Yhtiöta-pahtumaan liittyen se järjesti äänestyksen, jonka johdosta asiakkaan pankki lähetti omissa nimissään asiakkaalle tiedotteen/toimeksiannon, jossa tapah­tuma oli nimetty konversioksi (conversion) ja mihin liittyen asiakas oli yhtey­dessä puhelimitse pankkiinsa. Asiakkaan keskustelun jälkeen palauttaman toi­meksiannon perusteella yhtiö lunasti hänen osakkeensa.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan, koska hänelle jäi asiasta saamansa kirjallisen aineiston pe­rusteella epäselväksi toimeksiannon sisältö ja merkitys, niin hän oli yhteydessä pankkiinsa, missä yhteydessä hän toi esiin tarkoituksensa muuttaa eli konvertoida vanhat osakkeet uusiksi.

Asiakas katsoo pankin laiminlyöneen huolellisuusvelvoitettaan, asiakkaan edun valvonnan ja johtaneen häntä tuottamuksellisesti harhaan, minkä vuoksi hän vaatii pankkia palauttamaan alkuperäisen tarkoituksena mukaisesti arvo-osuustililleen 1400 kpl yhtiötapahtumassa muodostuneen uuden yhtiön osa­ketta.

Edellä todetun pääasian lisäksi asiakas nostaa esiin myös seikkoja liittyen pan­kin suorittamaan tapahtuman verokohteluun.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoajan mukaan se on toiminut tilanteessa säilyttäjänä ulkomaisille osakkeille ja vastaanottanut ohjeet yhtiötapahtuman osalta alisäilyttäjäpankilta sekä välittänyt ne eteenpäin asiakkaalle. Palveluntarjoajan mukaan toimeksiantolomake muodostaa kokonaisuuden ja myös asiakkaalla itsellään on velvollisuus tutustua yhtiön julkaisemiin tietoihin sekä tehdä päätös niiden pe­rusteella. Lomakkeessa asiakasta on myös nimenomaisesti pyydetty tutustu­maan tapahtuman ehtoihin.

Palveluntarjoajan mukaan sillä on tilanteeseen soveltuvien ehtojen mukaan oikeus välittää kolmannelta taholta saamansa tieto joko alkuperäisellä tai valitsemallaan kielellä asiakkaalle eikä vastaa käännöksen oikeellisuudesta tai siitä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoajan mukaan asiakkaan toimeksianto on toteutettu hänen ilmoittaman mukaisena, mistä syystä se ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- palveluntarjoajan lähettämä tiedote/toimeksiantolomake
- 2 puhelutallennetta asiaan liittyen
- Liikkeeseenlaskijayhtiön yhtiökokouksen esityslista aineistoineen (yhteensä 950 sivua)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista osapuolten välisen erimielisyyden lautakunnan on arvioi­tava, onko palveluntarjoaja toiminut tilanteessa vastoin omia sopimusvelvoitteitaan tai onko sen menettely muutoin ollut sellaista, että sen tulisi suorittaa tapahtuneesta asiakkaan vaatima korvaus.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Asiassa on kyse sijoituspalvelulain 2 luvun 3 §:n 7 kohdan mukaisesta oheispalvelusta, mihin soveltuvat normaalit lain 10 luvun mukaiset palveluntarjoajan yleiset velvoitteet, joiden mukaan palveluista on lähtökohtaisesti tehtävä asi­akkaan kanssa kirjallinen sopimus, josta ilmenevät osapuolten oikeudet ja vel­vollisuudet sekä muut sopimuksen ehdot. Sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta ehtoa. Lisäksi luvun 2 §:n yleisten periaatteiden mukaan tarjoamisessa on toimittava rehellisesti, tasa­puolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti.

Osapuolten välisen säilytyssopimuksen mukaan ulkomainen alisäilyttäjä vastaa osakasinformaation välittämisestä pankille ja pankki lähettää asiakkaille sen ulkomaiselta alisäilyttäjältä saaman osakasinformaation, joka vaatii asiakkaan toimenpiteitä. Ehtojen mukaan pankki pyrkii välittämään myös tiedon, jonka pankki saa alisäilyttäjältä niin myöhään, että tietoa ei saada välitetyksi asiak­kaalle tarvittavassa määräajassa asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi. Edelleen ehtojen mukaan pankilla on oikeus välittää liikkeeseenlaskijalta, pan­kin alisäilyttäjältä tai muulta kolmannelta taholta saamansa tieto asiakkaalle sillä kielellä, jolla pankki on saanut tiedon tai muulla valitsemallaan kielellä. Pankki ei vastaa käännöksen oikeellisuudesta eikä siitä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa käsitelleensä vastaavantyyppistä tapausta ratkaisussaan FINE-038064 (2021). Kyseisessä tapauksessa lautakunta katsoi, ettei toimeksiantolomakkeessa käytetty ilmaisu ”konversio” viittaa suoraan mihinkään yhtiöoikeudelliseen tapahtumaan vaan yleisemmin jonkinlaiseen muuntumiseen, toisin kuin esimerkiksi ilmaisu ”fuusio”, minkä vuoksi asiakas ei ole voinut pe­rustellusti muodostaa käsitystä yhtiötapahtumasta ainoastaan ”konversio”-sanasta saamansa mielikuvan perusteella. Ilmaisun käyttöä ei voida pitää muu­tenkaan siinä määrin harhaanjohtavana, että asiakas voisi vapautua velvollisuudestaan tutustua saamaansa aineistoon, josta asia olisi käynyt ilmi.

Nyt käsiteltävänä oleva tapaus eroaa aikaisemmasta siltä osin, että asiakas on kirjallisen aineiston saatuaan ollut yhteydessä pankkiinsa lisätietojen saa­miseksi. Kyseisistä puheluista toimitetuista tallenteista ilmenee, että asiakkaan tarkoitus on ollut toimia siten, että hänen omistuksensa vanhassa yhtiössä siir­tyy uuteen yhtiöön. Tallenteista ilmenee myös, että asiasta käydyn keskustelun perusteella pankin edustaja kertoi saaneensa asiaan lisätietoa ja pyysi asia­kasta palauttamaan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna, jotta asia saa­daan hoidettua, minkä asiakas lupasi tehdä heti sähköpostin avulla.

Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta katsoo, ettei palveluntarjoaja ole toiminut tilanteessa huolellisesti asiakkaan edun mukaisesti. Pankki ei ole pyytämänsä kirjallisen toimeksiannon saatuaan ollut ennen sen toteutta­mista asiakkaaseen yhteydessä ja varmistanut haluttua lopputulosta, vaan to­teuttanut toimeksiannon sellaisenaan, vaikka sen sisältö on ollut ilmeisessä ris­tiriidassa asiasta hetkeä ennen käydyn keskustelun kanssa.

Lautakunta toteaa, että asiasta pankin edustajan kanssa käymänsä keskustelun perusteella hänelle on perustellusti voinut syntyä kuva, jonka mukaan hänen tarkoittamansa toimeksianto toteutuu ja toteutetaan vain hetkeä ennen käy­dyn keskustelun mukaisesti.

Lopputulos

Sijoituslautakunta suosittaa, että palveluntarjoaja hankkii asiakkaan vaatimuk­sen mukaisesti tämän arvo-osuustilille 1400 kpl yhtiötapahtumassa muodostu­neen uuden yhtiön osaketta ja mihin liittyen asiakas puolestaan palauttaa osakkeiden lunastuksen johdosta saamansa varat palveluntarjoajalle.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.


SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Ovaska
Sario
Tapanila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia